Domov / Hlavná strana / Analýza / Vyhynutie bielej rasy

Vyhynutie bielej rasy

multikultiTáto esej je prepis prejavu, ktorý som mal v Seattli dňa 26. januára 2014 v Charles Krafft´s DouglasL. Reed Oyster Feed. Chcem sa poďakovať Charlesovi Krafftovi a každému prítomnému za ich milé privítanie a podnetnú diskusiu.

Bieli nacionalisti zvyknú tvrdiť, že dnešný spoločenský a politický systém vedie našu rasu k biologickému vyhynutiu. Ak sa súčasné trendy nezmenia, tak belosi ako špecifická rasa zmiznú. Mnohým belochom môže takéto tvrdenie, vzhľadom k tomu, že je nás na svete niečo medzi 700 miliónmi až 1 miliardou, znieť absurdne a prehnane. Podľa mňa je z časti tento skepticismus zapríčinený psychologickým popretím toho, čo je pre nás nepríjemné. Nebieli zriedkakedy prejavujú skepticizmus pokiaľ ide o vyhynutie bielej rasy. V skutočnosti sa naši nepriatelia z nášho prípadného vymiznutia otvorene tešia.

Chcel by som argumentovať, že vyhynutie bielej rasy nie je len prehnanou fantáziou, ale alarmujúcim faktom. Ide o nevyhnutný záver triezvej analýzy. Osobne patrím k tým, ktorí prevracajú oči, keď im niekto podsúva matematické modely, tabuľky, grafy a technický žargón. Preto sa pokúsim prezentovať svoj argument čo možno najjednoduchším spôsobom. Za prvé, chcem zdôrazniť, že vyhynutie bielej rasy je pravdepodobnou myšlienkou, nie vymyslenou, či pritiahnutou za vlasy. Ďalej budem argumentovať, že vzhľadom na súčasné trendy je vyhynutie bielej rasy nielen možné, ale nevyhnutné.

Biológovia tvrdia, že 99,9% akýchkoľvek druhov, ktoré kedy na tejto planéte žili, sú dnes vyhynutými. Navyše niektoré z týchto druhov disponovali väčšími výhodami než bieli. Napríklad väčšina vyhynutých druhov existovala omnoho dlhšie ako naša rasa, predtým než čelila vyhynutiu. Priemerne sa jeden druh dožije 10 miliónov rokov, kým belosi sú tu len okolo 40 000 rokov. Niektoré vyhynuté druhy existovali v omnoho väčšom počte než aký je súčasný počet belochov. Napríklad v roku 1866 bol v južnom Ontariu pozorovaný kŕdeľ holubov sťahovavých. Tento kŕdeľ bol jednu míľu široký, 300 míľ dlhý a trvalo 14 hodín kým preletel. Odhadom bolo v tomto kŕdli 3,5 miliardy holubov sťahovavých, čo je 3,5 až 4 krát viac ako počet belochov na tejto planéte. Za menej ako 50 rokov však v dôsledku lovu a strate prirodzeného prostredia celý druh vyhynul. V roku 1914, Martha – posledný žijúci holub sťahovavý – zomrela v Cincinnatskej ZOO.

Niektoré druhy existovali po veľmi dlhú dobu. Napr. taký krab tŕnistý tu žije už 450 miliónov rokov. A sú tu ďalšie druhy, ktoré existovali 350 miliónov rokov, 200 miliónov rokov atď. Ale vzhľadom na zákony prírody môžeme tvrdiť, že je 99,9% šanca, že naša rasa vyhynie. Ak chceme patriť medzi tých, ktorí sú na tejto planéte dlhšie, nemôžeme sa spoľahnúť len na náhodu. Ľudské bytosti – belosi špeciálne – majú výhodu nad ostatnými druhmi. Naša inteligencia a kreativita nám môže dovoliť odhaliť a zničiť príčiny vyhynutia. Bohužiaľ tá istá inteligencia je využívaná k vytvoreniu umelých podmienok, ktoré podporujú vyhynutie našej rasy. Vyhynutie môže byť buď prirodzené (ako v prípade dinosaurov), alebo zapríčinené človekom (ako v prípade vtáka doda a holuba sťahovavého). Vymieranie bielej rasy je zapríčinené človekom, nie prírodou. Takže ak chceme ako rasa prežiť, tak prvú vec, ktorú musíme urobiť je poraziť iných ľudí, nie prírodu.

Vyhynutie nepredstavuje len smrť všetkých členov našej rasy. V konečnom dôsledku všetko živé raz zahynie. Ale v prípade, ak všetci príslušníci rasy zomrú bez toho, aby za sebou zanechali dostatok jedincov tej istej rasy, tak rasa začne vymierať. Vyhynutie je nevyhnutné, pokiaľ rasa zlyháva v reprodukcii. Takže vymieranie neznamená smrť – ktorej sa nevyhne nikto – ale zlyhanie v rozmnožovaní.

Aby sa súčasná belošská populácia reprodukovala, tak musí mať každý pár v priemere 2,1 dieťaťa – 2 deti, aby ich nahradili a 0,1 dieťaťa na nahradenie detí tých, ktorí ich nemali. Obrázok „typickej“ rodiny – otca, matky a dvoch detí – je vlastne šťastný obrázok rasového vymierania, keďže tieto deti nahradia len svojich rodičov, nie deti tých, ktorí ich nemôžu alebo nechcú mať. Viac úmrtí ako narodení znamená vymieranie našej rasy. Ak budete na počítadle po jednom odoberať jednotky, dosiahnete po určitom čase nulu. Ak budete zo svojho účtu viac peňazí vyberať ako vkladať, tak dosiahnete nulu. Je to jednoduchá matematická nevyhnutnosť, základná aritmetika.

Tretie dieťa je rozdiel medzi prispením k vymretiu našej rasy alebo jej rastom. Takže bieli nacionalisti potrebujú robiť všetko čo je v ich silách, aby namiesto jedno alebo dvojdetnej rodiny, prezentovali rodinu trojdetnú. Bohužiaľ v celosvetovom meradle pôrodnosť bielych klesá a v každej belošskej krajine je pod hranicou nahradenia. To znamená, že ak sa súčasné trendy nezmenia, tak zánik bielej rasy je nevyhnutný.

Čo je príčinou neschopnosti množiť sa, resp. vyhynutia ? Biológovia hovoria o štyroch hlavných dôvodoch:

1. Strata životného priestoru, teda zlé prostredie pre rozmnožovanie, či už v dôsledku rýchlych alebo pomalých geologických, či klimatických zmien, nedostatku potravy, atď.

2. Invázia iných druhov, čo má za následok boj o zdroje medzi druhmi v rámci rovnakého ekologického priestoru.

3. Kríženie, ktoré síce predstavuje rozmnožovanie, ale nie rozmnožovanie jedného osobitného druhu. Kríženie je možné len v prípade, ak dostatočne podobné druhy okupujú rovnaký priestor.

4. Rozsiahle vyhladzovanie, čo znamená, že druh je predátormi zabíjaný rýchlejšie, než je schopný plodiť potomkov. Patria sem i epidémie. Vyhladzovanie v praxi znamená genocídu – zabíjanie členov určitého druhu. Genocída môže byť rozdelená na aktívnu a tichú. Aktívna genocída je rýchle a násilné vyhladenie druhu. Tichá genocída predstavuje pomalú deštrukciu skupiny vytvorením podmienok, za ktorých určitý druh alebo skupina nemajú šancu na dlhodobé prežitie. K tichej genocíde patrí aj strata životného priestoru, príliv iných druhov a kríženie.

Všetky tieto príčiny môžu byť prirodzené alebo vyvolané človekom.

Poďme si teraz rozobrať naše prebiehajúce vymieranie v kontexte týchto štyroch biologických príčin :

Strata životného priestoru: môže sa zdať, že prebiehajúce zväčšovanie životnej plochy na úkor prírody pomocou belošských vynálezov a technológií predstavuje rozširovanie životného priestoru bielych. Ľudia môžu žiť na Severnom aj Južnom póle, na dne oceána a dokonca aj vo vesmíre. Možno si ľahko domyslieť, že človek raz zmení iné planéty na svoj obraz a získa tak ďalší životný priestor. Napriek tomu je jedným z dôvodov, kvôli ktorému pôrodnosť belochov klesá, i strata životného priestoru. Bieli sa totiž nebudú reprodukovať v nebezpečnom prostredí. A jednou z príčin prečo naše prostredie nie je bezpečné je i prítomnosť nebielych. V minulosti mali belosi vysokú pôrodnosť napriek tomu, že boli obklopení ľuďmi iných rás. Lenže títo nebieli boli buď zotročení, alebo inak belochom podriadení, pričom sa museli správať podľa ich spoločenských pravidiel. Bieli sa necítia bezpečne pri voľných a divokých nebielych populáciách.

Hľadanie bezpečného útočiska je jednou z hlavných príčin opúšťania miest od konca dominancie bielych v USA, emancipácie pôvodných nebielych populácií a zaplavenia belošských krajín nebielymi prisťahovalcami. V dôsledku zaplavenia miest prisťahovalcami a následným zvýšením kriminality boli ľudia nútení opustiť svoje domovy.

Kríženie: miešanie rás, alebo kríženie plemien je spôsob reprodukcie, pri ktorom obaja rodičia prenesú svoje gény na ďalšiu generáciu. Ale zároveň je i príčinou rasového vymierania, keďže nedochádza k reprodukcii rovnakého rasového typu. Rasové kríženie je nevyhnutné, pokiaľ je ľuďom rôznych rás umožnená slobodná asociácia v rovnakom prostredí. V minulosti, keď bola rasová integrita cenená, existovali spoločenské a právne bariéry, ktoré znemožňovali rasové miešanie. Tieto bariéry sú dnes zbúrané. Ale ľudia nie sú iba „slobodní“ v rasovom miešaní. Rasové miešanie je aktívne podporované médiami a vzdelávacím systémom.

Rasové miešanie je tiež násilne vnucované bielym ženám formou medzirasových znásilnení. Táto forma znásilnení je aktívne propagovaná kultúrnymi fenoménmi akými sú napr. pornografia, vyvolávanie historicky podmienenej nevraživosti nebielych a sociálnou politikou, ktorá podporuje nebielu imigráciu, rovnako i spájaním bielych a nebielych populácií a zlyhaním polície adekvátne kontrolovať a trestať nebielych kriminálnikov. Jediným pozitívom je, že väčšina znásilnených bielych žien má prístup k potratom, ktoré i využívajú.

Vyhladzovanie: belosi nie sú v súčasnosti vystavení rýchlej, viditeľnej genocíde, ale prítomnosť veľkých, nepriateľských, násilníckych, nesegregovaných, slabo strážených nebielych populácií napomáha vymieraniu bielej rasy z dôvodu veľkého počtu vrážd bielych detí i plodných dospelých belochov a vysokou mierou pôrodnosti nebielych imigrantov a donútením bielych párov nemať deti kvôli podmienkam, ktoré sú nevhodné pre reprodukciu.

V prípade vymierania belochov sú všetky tieto príčiny zapríčinené človekom. Belosi čelia strate životného priestoru, invázii cudzích druhov, rasovému miešaniu a vyhladzovaniu od nebielych kvôli politike, ktorá potlačila bielu dominanciu a segregáciu v multikultúrnych spoločnostiach, propagovala nebielu imigráciu do predtým bielych krajín, zničila bariéry voči rasovému miešaniu, ktoré zároveň aktívne propagovala, rovnako ako podporovala predátorské správanie u nebielych ich importom a/alebo emancipáciou a integráciou nebielych populácií a v zlyhaní ich adekvátne kontrolovať a trestať.

Okrem biologických príčin vyhynutia čelíme aj špecificky kultúrnym ohrozeniam. Tie spadajú do dvoch hlavných kategórií : ideologické a technické.

K ideologickým ohrozeniam patrí individualizmus, celibát, feminizmus a ďalšie formy pohlavných zámen, nemiestny environmentalizmus, biela vina a démonizácia bielych, ktoré všetky podporujú reprodukčné zlyhávanie.

Tieto ideológie boli samozrejme malou hrozbou pre biele prežitie, kým neboli vynájdené lacné a spoľahlivé anti-koncepčné prostriedky.

Na druhej strane skutočnosť, že príčiny vymierania bielej rasy sú spôsobené človekom má svoju výhodu v tom, že je v našej moci ich odstrániť. Musíme preto urobiť dve veci:

Krátkodobo musíme zvýšiť pôrodnosť u bielych ľudí. Nepôjde síce o dlhodobé riešenie, pretože problém nie je málo belochov, ale priveľa nebielych prisťahovalcov. Z ekologického hľadiska stabilná populácia pozostávajúca z miliardy alebo dokonca iba pol miliardy bielych nie je nevyhnutne dobrá vec. Nemôžeme definovať naše víťazstvo ako preteky s rýchlo sa množiacimi nebielymi až kým nebude planéta úplne spustošená.

Z krátkodobého hľadiska potrebujeme zastaviť úpadok našej rasy, aby sme mohli začať s dlhodobými riešeniami. Keď moji predkovia prvýkrát prišli v druhej polovici 17-teho storočia do Virgínie, tak sme na tomto kontinente patrili k maličkej minorite. Ale nakoniec sme ho obsadili, z časti i preto, lebo za nami stál demografický rozmach populácie v našej vlasti. Ak by bieli mali dnes tento druh demografického vetra opäť v plachtách, tak by to bola obrovská pomoc.

Z dlhodobého hľadiska je však jediným skutočným riešením problému vymierania belochov biely nacionalizmus.

Biologické príčiny vymierania bielych môžu byť odstránené vytvorením homogénnych bielych krajín a to buď prostredníctvom rasovej segregácie a secesie, alebo vysťahovaním nebielych populácií. Homogénne biele krajiny by zaistili bielym životný priestor a jednoducho by eliminovali konkurenciu, kríženie a predátorstvo zo strany ostatných rás.

Kultúrne príčiny vymierania bielych môžu byť vyriešené prostredníctvom vzdelávania a sociálnych stimulov: individualizmus môže byť nahradený etikou rasovej zodpovednosti, zámena pohlaví môže byť eliminovaná obnovením tradičných a biologických pohlavných rolí: žien ako matiek a vychovávateliek, mužov ako ochrancov a živiteľov, biela vina a výčitky svedomia môžu byť nahradené bielou hrdosťou a sebapresadzovaním, jadrom sociálnej politiky bude snaha o to, aby bolo vytvorenie rodiny cenovo dostupné s využitím sociálnych stimulov, ktoré by špecificky zvýhodňovali geneticky najhodnotnejších jedincov, možnosť celibátu a rovnako i nereproduktívneho sexu by však do istej miery ostala zachovaná, pričom by bola propagovaná ako súčasť politiky eugeniky, ktorá by odrádzala jedincov s genetickými problémami od rozmnožovania.

Niektorí ľudia nepovažujú vytvorenie homogénnych bielych krajín za potrebné.

Niektorí možno uvažujú, či je možné, aby bieli prežili bez homogénnych domovín a politickej sily ako malé reliktné populácie v rámci väčších nebielych populácií. Bohužiaľ, historická evidencia to nepodporuje. Andrew Hamilton vo svojej recenzii knihy od Riccarda Orizia „Stratené biele kmene“ naznačuje, že takéto populácie napokon zaniknú krížením.

Iní môžu argumentovať, že biele reliktné populácie môžu odolať kríženiu tým, že si adoptujú silne etnocentrické prístupy a budú uzatvárať manželstvá iba medzi sebou, podobne ako to robia Židia alebo Hindovia. Židia sú však rasovo zmiešanou populáciou. Napriek tomu židovská identita môže prežiť i rasové miešanie, keďže jedinec je Židom nie skrz čistý židovský pôvod, ale prostredníctvom pokrvnej väzby k Abrahámovi. V prípade Hindov bol kastový systém zavedený až potom, čo už prebehlo veľké rasové miešanie.

Samozrejme, že ako biely nacionalista si myslím, že adopcia etnocentrických prístupov a vyhýbanie sa rasovému miešaniu je dobrá vec pre bielych. Ale tieto prístupy nás sami o sebe nezachránia, pokiaľ budeme zredukovaní na malú a politicky bezmocnú reliktnú populáciu v mori nebielych. Ale pokiaľ by sme si takéto postoje adoptovali dnes, tak najlepším spôsobom ich implementácie by bolo vytvorenie homogénnych bielych domovín.

Niektorí môžu stále argumentovať, že zastavenie imigrácie a navrátenie sa k systému belošskej nadradenosti a segregácie spolu so zákonnými a kultúrnymi bariérami pre rasové miešanie by stačili. Garantujem vám, že takáto politika by mohla priniesť zlepšenie, ale nebola by dlhodobým riešením.

Za prvé, ak sa nič neurobí pre zvýšenie pôrodnosti belochov a zníženie pôrodnosti nebielych, tak počet belochoch sa eventuálne zredukuje na malé reliktné populácie, ako v prípade prvého scenára. Následne vyhynieme. Za druhé, tento druh politiky bol už odskúšaný a zlyhal. Konzervatívna fixácia opakovať rovnakú vec a očakávať odlišné výsledky je definícia šialenstva. Ak by bola takáto politika opätovne zavedená a zase by zlyhala, tak naša rasa možno nebude schopná sa z toho spamätať.

Na takúto pochabosť je príliš neskoro. Keď je v stávke existencia našej rasy, už si viac nemôžme dovoliť konzervatívne polovičné opatrenia a zbožné želania. Iba biely nacionalizmus dokáže ochrániť bielych pred vyhynutím.

Autor: Greg Johnson
Preklad: Aman, www.protiprudu.org

O Roland Edvardsen

9 komentárov

  1. Bieli sa zabávajú písaním statusov a lajkovaním a radšej si kúpia psa, lebo ich vyjde lacnejšie ako dieťa, čierni sa zabávajú sexom. Nechráneným.

  2. :……ten autor je určite chorý-Hitler je nula bodov –čistý rasismus-totižto biela rasa sa vymazúva sama,pozrime ,,europa,,vari sú vo vládach nejaký farební?nie ,predsa bieli,že vraj sú vyspelí a silní-aký systém zostrojili-kto je slabší ten im musí slúžiť,ano hovorím o dnešnej politike o zotročovaní-,že vraj východné krajiny,sú ich nepriatelia!?ale to sú ľudia bielej rasy,však človek aby ako tak prežil musí opustiť domov a za ponižujúcich podmienok robí na svoje živobitie…a to sú milionyľudí-bielej rasy,kto by z nich chcel viac detí a dívať sa ako z nich vyrastajú noví otroci,,,?takže ten jeho výskum nemá nič spoločné z realitou,,,,,,,

  3. Treba podúmať nad filmom Lucy (2014).

  4. Aké vyhynutie bielej rasy? Veď sa pozrite na tú fotku v tomto článku, čo vzniklo spojením černocha a belošky. Malý černoško? Veď je sotva béžový. Chudák ten černoch. Možno dostal pri pohlade na túto fotku depresiu a napísal rovnaký článok v znení vyhynutia čiernej rasy.

  5. Myslim,ze nevedomost a nevzdelanost,tady pusobi,copak se da srovnavat beloch s cernochem!Geneticky,bat se o cernochy,cikany,asiaty…o ty!?Jedno ze sve zkusenosti vim,ze belosi se nenavidi a sami likviduji,moralja a picit sounalezitosti ji chybi vic nez Asii,Indii,Africe,ja jsem pro,aby belosi se dali vic dohromady a opravdu uplatnovali cistou rasu,mezi sebou,zadne multi kulti,vice belochu modrookych,blondatych,je to tady uz ted nevyvazene,a bili jsou na vyhynuti,a to nechci..

    • myška mám známych ktorí sú ale v opačnom garde…chalan biely mamina černoška. Poviem ti keď sú u nás, tak ked sú deti s ocinom – javia sa ako černoškovia… keď sú s maminou javia sa ako biely 🙂

Leave a Reply