Domov / Hlavná strana / História / Väzenie národa: Anti-Rus – Euroázijský Projekt – časť 2

Väzenie národa: Anti-Rus – Euroázijský Projekt – časť 2

Podľa Širopajeva Rus od počiatku čelila niečomu, čo nazýva „Projekt“. Projekt je plán rôznych skupín (etnických, kultúrnych, náboženských, politických, atď.) na zmenu pôvodne homogénnej nordickej, seversky orientovanej a európskej kultúry, založenej na myšlienkach slobody, cti a etnickej identity do mnohonárodnej despotickej ríše, založenej na tyranii, otroctve a terore, v ktorej bude pôvodné obyvateľstvo uvrhnuté do otroctva rôznych etnických a kultúrnych menšín.

Prvou inkarnáciou Projektu bol svätý Vladimír Veľký: impozantné knieža, ktorý sa nechal pokrstiť a pokrstil aj Kyjevskú Rus. Vladimír bol synom Svjatoslava I. Igoreviča: veľkého pohanského vladára a vodcu, ktorý zničil Chazarskú ríšu (ázijský štát kočovníkov, ktorí prijali judaizmus za štátne náboženstvo) a presunul hlavné mesto Rusi do Kyjeva – vhodnejšieho miesta pre ďalšiu expanziu. Širopajev sa však sústreďuje najmä na Vladimírov pôvod po matke. Vladimír bol nemanželský syn Svjatoslava a jeho konkubíny Maluše. Kým niektorí historici argumentujú, že Maluša mohla byť nordického pôvodu (dcéra jedného z varangských bojovníkov) alebo slovanského pôvodu (dcéra jedného z kmeňových vládcov), Širopajev sa stavia na stranu historikov, ktorí tvrdia, že Maluša (sutočné meno Malka, alebo Mala) bola chazarka židovského pôvodu. (Ďalší syn Svjatoslava – Oleg, sa narodil z pomeru s chazarskou konkubínou Esfir – pozn. red.) Židovský pôvod Vladimíra by vysvetľoval mnohé z jeho života, najmä jeho pohŕdanie ľuďmi okolo seba. Aj keď sa zvyčajne tvrdí, že príčinou bola jeho nelegitímnosť a nízky pôvod (matka bola slúžka), Širopajev argumentuje, že skutočnou príčinou bol jeho zmiešaný pôvod. Kým ruskí náčelníci a ruský národ neodsudzovali miešanie medzi Germánmi a Slovanmi, v prípade miešania s Chazarmi a Židmi to bolo naopak. Zmiešaný pôvod Vladimíra bol tiež dôvodom, prečo ho odmietla Rogneda (Ragnhilda), dcéra Krogvolda (Ragnvalda) Polockého. Vladimír neskôr znásilnil Rognedu pred jej rodinou, ktorú potom pred Rognedou nechal popraviť.

Vo Vladimírovi našla multikultúrna despotická Rossija svojho zakladateľa. Vladimír si vybral za oficiálne štátne náboženstvo univerzalistické kresťanstvo a presunul pozornosť z krvi na kultúru. On bol tým, kto položil základy pre nábožensko-štátno-kultúrno-jazykové chápanie Rusov, už nie viac podľa nordickej alebo slovanskej krvnej línie. Každý rusky hovoriaci kresťan, ktorý prijal kniežacie zákony, sa stal Rusom. Kresťanstvo tiež umožnilo vstup ľudí iných rás do ruskej komunity: Chazari a Židia, Vladimírovi nevlastní bratia, sa mohli stať Rusmi. Stačilo na to pokropenie svätenou vodou. Projekt ihneď ukázal svoju genocídnu tvár: veľká časť národov Rusi zomrela v náboženských konfliktoch počas krvavej christianizácie.

Prijatie byzantského kresťanstva predstavilo nový prvok v rasovom zložení Rusi, konkrétne nebiele prvky (Chazari, Ugrofíni, neskôr Mongoli), ktorí sa teraz stali časťou komunity vďaka krstu. Projekt sa teraz opieral o dva základné prvky: Byzanciu a step. Širopajev identifikuje nového šampióna Projektu: je ním knieža Jurij I. Vladimirovič, známy ako Jurij Dolgorukij, ktorý bol vládcom nového centra Ruska – Moskvy. Dolgorukij sa zameral na zjednotenie celej Rusi pod svojou vládou. Moskva, ležiaca na najvýchodnejšej hranici Rusi, v úzkom kontakte s nebielym obyvateľstvom, sa stala novým centrom Projektu – Nerusi: Nie-Rusi, alebo Anti-Rusi. Odcudzenie moskovských kniežat bolo tak veľké, že syn Dolgorukija – svätý Andrij Bogoľubský – považoval Kyjev za cudzie, „germánske“ mesto. Bogoľubský, ktorého matka bola kumánska kňažná, vyplienil a vydrancoval Kyjev v skutočne aziatskom stepnom štýle. Andrijov brat – Vsevolod Veľké Hniezdo – vypálil Rjazaň a Belgorod do tla.

Tatárske jarmo

Podľa Širopajeva nordicko-slovanská Rus stále žila a bojovala proti despotickej Moskovitskej stepnej tyranii, tejto Anti-Rusi, alebo proto-Rossiji. Centrom bielych ruských tradícií bolo najstaršie mesto Rusi, severný Novgorod s jeho aristokratickými republikánskymi pravidlami a tradíciami, obchodnými cestami a kultúrnymi kontaktami so severnými a západnými európskymi štátmi a mestami.

Širopajev glorifikuje jedného z antihrdinov ruskej histografie (a hrdinu ukrajinskej histografie): knieža Daniela z Galície, ktorý bol korunovaný ako prvý kráľ Rusi pápežským arcibiskupom, výmenou za sľub priviesť ruské územia pod autoritu pápeža (tento sľub nebol nikdy splnený). Širopajev považuje tento obrat smerom na západ ako Danielovu reakciu vedomého árijca, ktorý hľadal spojenectvo so Západnou Európou pred expanziou Moskovitských kniežat (ktoré považoval za cudzích aziatov) a potom proti otvorene ázijskej Zlatej Horde.

Na druhú stranu Širopajev zatracuje jedného z hrdinov ruskej histórie: Alexandra Nevského (svätca pravoslávnej cirkvi). Nevský bol verným služobníkom Hordy, ktorý vždy plnil vôľu svojich mongolských vládcov, zatiaľ čo zúrivo bojoval proti západným silám, ktoré sa na Rusi objavili. Pre Širopajeva je to zrada voči nordickej krvi a tradíciám Rusi.

Jedným z bodov obratu v ruských dejinách je bitka na rieke Kalka v roku 1223, v ktorej spojené armády ruských kniežat utrpeli veľkú porážku od mongolských armád Zlatej hordy (ktorú nazývali v slovanských krajinách „Tatári“). Krutosť Mongolov bola omnoho väčšia ako bola známa v západnom svete. Dobrým príkladom je osud ruských kniežat, ktorí sa vzdali za podmienky, že budú so svojimi vojakmi ušetrení. Mongoli povraždili vojakov, potom spútali kniežatá a položili na nich plošinu, na ktorej Mongoli oslavovali svoje víťazstvo, dusiac kniežatá a šľachtu pod sebou.

Po tejto porážke sa celá Rus dostala pod cudziu vládu, takzvané „Tatárske jarmo.“ Tatári mali špecifický spôsob, ako vládnuť podrobeným národom. Neobsadzovali krajinu, ani v nej neumiestňovali vojenské posádky. Donútili miestnych panovníkov, aby vládli sami a platili obrovské dane mongolským vládcom. Pokiaľ sa miestni obyvatelia alebo vládcovia odvážili protestovať, Mongoli zorganizovali trestné výpravy alebo sa pripojili k miestnemu kniežaťu pri potlačení povstania. Pri trestných výpravách vypaľovali mestá do tla a vyvražďovali obyvateľstvo. Mongoli podporovali miešanie rás sobášmi miestnych kniežat s dcérami chánov a mongolskej šľachty, taktiež praktizovaním sexuálneho otroctva a nútenými sobášmi miestnych žien s Mongolmi. Podporovali aj budovanie tatárskych osád na dobytých územiach. Okrem toho, že kniežatá odvádzali dane, museli podstupovať aj veľa symbolického násilia a ponižovania. Museli pravidelne navštevovať chána a preukázať svoju poslušnosť a pokoru napríklad položením hlavy pod chánovu nohu, alebo olizovaním kumysu (čo je fermentované kobylie mlieko), ktorý chán vylial na zem.

Širopajev otvorene označuje Zlatú hordu za Sovietsky zväz stredovekého sveta: aziatskú multikultúrnu tyraniu. Počas tejto doby sa ruské kniežatá „stali úplnými aziatmi“ a prijali despotické zvyky Hordy. Veľká, slobodu milujúca nordická Rus bola nahradená ázijskou tyraniou anti-Rusi. Všetky najhoršie praktiky ruských štátov, vrátane genocídnych politík voči podmaneným národom, vlády menšín, krvavej rozpínavosti a miešania rás možno vysledovať až do čias Zlatej hordy.

Širopajev sa zhoduje so svojimi euroázijskými oponentami v jednej veci: mongolská vláda bola začiatkom Ruska, ako ho poznáme. Avšak Širopajev to považuje za veľké víťazstvo Projektu, proti ktorému skutočné Rusko vždy bojovalo. Na druhú stranu to euroazianisti považujú za skutočný začiatok ruskej (alebo skôr rusko-mongolskej) kultúry, ruskej ríše a ruskej moci. Zlatá horda donútila Rusko k zjednoteniu a mnoho zákonov a pravidiel z tej doby prežilo až dodnes. Euroazianisti idú dokonca tak ďaleko, že obdobie slovansko-nordických kniežat a potom cárov označujú ako obdobie „germánskeho jarma.“

Postoj ruskej ortodoxnej cirkvi pod mongolským jarmom je veľmi dôležitý a veľa vypovedá o aspektoch vývoja Projektu. Cirkev do istej miery odolala tatárskej nadvláde, nie na rasovej alebo národnej rovine, ale na náboženskej a politickej úrovni. Pravoslávni kňazi nemali problém s krstením Mongolov, ich prijímaním nielen ako členov kresťansko-ruskej komunity, ale aj ako kňazov a mníchov, či ich menovaním na vysoké posty v cirkvi a vyhlasovaním ich za svätých. To bolo v súlade s politikou multikultúrnej byzantskej imperiálnej tradície, ktorá vždy podporovala miešanie rás pod podmienkou, že všetky zúčastnené strany sú pokrstené.

Avšak cirkvi sa nepáčilo, že mongolskí vládcovia nad miestnymi pravoslávnymi kniežatami neboli kresťanmi a nerešpektovali autoritu pravoslávnej cirkvi. Cirkev teda vždy plne podporovala ruské kniežatá – aj keď bola inak voči Horde lojálna – pri pokusoch o získanie miestnej samostatnosti alebo pri pokusoch o zvrhnutie tatárskeho jarma. Ak by sa stal chán pravoslávnym kresťanom, cirkev by ho vyhlásila za najvyššiu autoritu na zemi, uznala posvätné právo chánov vládnuť nad severskou populáciou Rusi, považovala by akýkoľvek odpor voči tatárskej vláde za zločin a rúhanie, a (pravdepodobne) by chána po jeho smrti vyhlásila za svätého.

Pravoslávna cirkev bola od svojich počiatkov lojálna imperiálnym tradíciám pri podpore štátu – pokiaľ zostal pravoslávnym. Pravoslávne duchovenstvo sa dalo vždy považovať za zástupcov (alebo obrancov) štátu a štátni úradníci sa dali vždy považovať za zástupcov (alebo obrancov) cirkvi. Celá pravoslávna teológia sa úplne líši od západných kresťanských tradícií. Členovia pravoslávnej cirkvi sa nepovažujú za dietky Božie, alebo dokonca za služobníkov Božích, ale nazývajú sa „rjaby Bože“: Boží rabi, otroci Boha. Ortodoxné rituály sú plné klaňania, ukláňajúcich sa kňazov a posvätných predmetov. Mongolský systém, v ktorom ľudia nie sú občanmi štátu, ale otrokmi chána, ktorý požaduje úplnú poslušnosť a rituálne sebaponižovanie pred chánom a jeho zástupcami, je v súlade s učením, praktikami a rituálmi pravoslávnej cirkvi. Mongolské jarmo vyzdvihlo a rozvilo prvky, ktoré už boli prítomné v byzantskej cirkvi.

Autor: Jarosław Ostrogniew
Preklad: ::prop, www.protiprudu.org

1. časť
2. časť
3. časť
4. časť
5. časť
6. časť
7. časť
8. časť

O ::prop

49 komentárov

 1. No, zaujimava tema, ale autor mi pride ako agent Praveho sektora, sionista a tretotriedny demagog, schovavajuci nenavist k Rusku za nejaky biely nacionalizmus.

  Moje poznamky k textu:
  – autor sa na dejiny pozera pohladom nemeckej skoly 19. a 20. storocia, a je logicke potom, ze podla tychto zapadnych, germanskych kriterii vyznievaju ostatne kultury ako negativne. Je jasne, ze ruska kultura a civilizacia je postavena na pravoslavii, a nie ,,nemeckej“ rase a narode
  – tezy o akejsi nordicko-slovanskwj rasovej vylucnosti su ciste fantasmagorie, dokonca viking Rurik mal podla najnovsich genetickych testov ugrofinsky rodovy povod a s nim i cela kniezacia elita stareho Ruska. Ziaden problem si to overit cez google.
  – Mongolsky vplyv na Moskovsko- bol do istej miery i pozitivny. Izoloval Moskovsku Rus od zapadneho zhibneho vplyvu, ktory pocal humanizmom a renesanciou a v konecnom dosledku nasiel vyustenie vo vlade zberby a nad nou financnej oligarchie a financneho systemu riadeneho sionostami.
  – pohrdanie mystikou obradou vychodneho kredtansyva svedci o autorovej kulturne sionisyickej orientacio.
  – autor stavia do protikladu demokraciu Novhorodanov a Poliakov s autokraciou Rusov, bez ohladu na to, nakolko je demokracia na statnej urovni dielom sionostov. Myslim inak, ze v Novgorode bola silna zidovska lomunita, ta bola znicena prave dobytim Moskovanmi. Takisto Poliaci spolupracovali so zidovskou komunitou.

  • Aman Againsttime

   Coze? (btw, vskutku otrasný nick) opäť ste nesklamal. Autor nerobí nič iné než to, že sa na dejiny Ruska pozerá z pohľadu rasovo uvedomelého bieleho Rusa.
   A neporovnávajte dnešnú tzv. demokraciu s kmeňovou, organickou, nerovnostárskou demokraciou indoeurópskych národov:http://www.protiprudu.org/demokracia/
   A pokiaľ ide o pravoslávie, tak za seba hovorím, že som rád, že sa Slovensko dostalo do sféry rímskokatolickej (čiže západnej) kultúry a nie pravoslávnej. Pravoslávie je skrátka východný/orientálny kult, ktorý má v niektorých aspektoch bližšie k islamu (viď v článku spomínané otrocké podrobenie sa Bohu), kým stredoveký katolicizmus bol bielym, európskym náboženstvom (http://www.toqonline.com/archives/v1n1/TOQv1n1Francis.pdf). I z tohto dôvodu si západné európske národy boli vždy vedomé svojich etnických identít – a to i v stredoveku (btw, v stredoveku existovala v Európe i akási širšia pan-európska/biela identita, samozrejme, že v tých časoch pod maskou kresťanstva).

   • Aman, katolicizmus nepovažujem za „biele európske náboženstvo“. Bolo potmavšie, prišlo z juhu, odjakživa.
    Pravoslávie má rovnaké hnedé korene a určite aj iné negatíva, ale nepovedal by som, že bolo nejaké horšie, otrávenejšie, či dokonca bližšie islámu.
    Otrocké podrobenie sa bohu – katolicizmus je na podriadenosti založený.
    Nie je v tom rozdiel.

    • Aman Againsttime

     Je v tom rozdiel – katolicizmus je menej strnulý, viac predchnutý indoeurópskym zmyslom pre dynamizmus a otvorenosť. O niečom svedčí i to, ako sa rozvíjala v Európe veda práve pod krídlami katolicizmu: https://www.quora.com/Why-did-science-make-little-real-progress-in-Europe-in-the-Middle-Ages-3
     Napríklad to, že katolicizmus mal potlačovať vedu je mýtom (rovnako ako je mylná predstava, že sa Biblia v stredoveku brala doslovne – Katolícka cirkev odjakživa pracovala i s metaforickým/alegorickým výkladom Bibilie a napr. stvorenie sveta tak ako ho popisuje SZ stredovekí učenci nebrali doslovne, ale len alegoricky – viď taký William z Conches, ktorý už v 12.stor. prichádzal s darwinistickými ideami a učil svojich poslucháčov, že príbeh stvorenia treba chápať ako metaforu – a nie nebol vôbec nijako prenasledovaný kvôli tomuto postoju).
     Tiež som sem dával link na článok o germanizácii stredovekého kresťanstva – na jeho predchnutie indoeurópskym étosom hrdinstva (čo napr. viedlo k sformovaniu tradičného rytierskeho kódexu cti, a pod.).

     • ☺☺☺ som rád,že konecne hovorís o katoliczme, normálne a tie lži miliónkrát opakované o utláčaní vedy a podobne. Prípadne o upálení Husa. Mimochodom Hus bol heretik , ked chcete kacír ako vyšitý, zlikvidovaný bol však pre iné. Samozrejme v 15. Storočí takisto existovali politické otázky ako aj dnes. A treba sa na problémy stredoveku dívať očami tej doby. Vtedy sa rezalo, rúbalo, trhalo koňmi, pálilo raz, dva. Robila to stredoveká spoločnosť, lebo boli takí ĺudia. Pozastavovať sa na tým, je smiešne. Mimochodom najviac upáleni previedli samotný reformátori, obzvlášt Kalvín. To bol regulérny blázon. ŠIALENEC. A to nehovorím ako katolík, ale ako človek. Blázon je blázon. Poďme späť k pravosláviu. Jeho koreň je identický s RKC, samozrejme, že keď došlo k naviazaniu na Rusko a izolácii, muselo dôjsť k nejakym posunom. K mysticizzmu a tak. Ale to sa lokálne deje aj v RKC, to musíme pripustiť a považujem to za prirodzené. Buďme radi, že tu pravoslávie je. Ja ich považujem, za nasich bratov a nevidím ani najmenši problém medzi nimi a nami. Som rád, že nepatria pod RKC, aspon ich sion nevie zdolat spolu s nami. A musi bojovat na dvoch frontoch. Zaroven som rad, ze Slovensko, patrilo pod RKC, to nas priradilo pod západny okruh. A to je predsw dobre. Budme aj mi pruzný v hodnoteni, tak ako sa menili dejiny, aj my musíme reagovat. A nie vyblakovat akési axiómy. To nie je bezcharakternost ale realita zivota. Protipólom je práve fanatizmus a zadubenost.

    • Pravoslavie, bolo predsa dlho v jednote s katolicizmom, písat o nejakom ovplyvnení islamom je hovadina. Pravoslávie predsa bolo to co bolo skoro obetovane islamu. Zabudli ste na pád Konstantinopolu? Az potom sa presunulo centrum do MOSKVY a dlho bojovalo o prezitie samo. Nakoniec sa ukázal ako dejinny paradox, ze bolo dobré, že sa odčlenilo od RKC, lebo a iba takto mohlo vzniknút druhé centrum bojujúce proti sionu a za nasu civilizáciu. A ako katolík vravím chvala bohu! A keď povazujem za niekoho za rovnocennych bratov-krestanov tak iba a len pravoslavnych. Vsetko ostatné povazujem za úbohe sekty, vzniknute a riadene sionom za úcelom oslabenia RKC. Nakoniec tieto sekty, aj ked oni si to nepripúštaju su defacto zaniknuté. Ano myslim protestantov.
     Beriem argument Normana aj Amana , ze RKC a samozrejme aj Pravoslavie malo hnedý nebiely vznik. To nik netají, lenze doslo k tomu, ze sa krestanstvo transformovalo do tvrdej opozície voči sionu. To je práve dôvod prečo ho chcú zničit, teda RKC aj Pravoslávie. A dnes bojujú proti obom. Samozrejme, že obidve nominácie sa sformovali ako biele nábozenstvá, lebo boli formované bielymi ĺuďmi celú dobu svojho vzniku. Keby si mal Norman pravdu, nechceli by znicit RkC a pravoslavie, to už konecne pripust. Aj ked dnes sa zdá, ze uz, uz, uz RKC ovladli ale nie je to pravda, nastastie!! A prave som rad a tesím sa, ze tu Pravoslávie existuje. Bohu vďaka.

     • Aman Againsttime

      Vzťahy medzi pravoslávím a katolicizmom majú veľmi ďaleko od idylky, ktorú tu naznačuješ (samozrejme, že dnes – pod vplyvom ekumenizmu – je to o dosť lepšie, ale istá nedôvera, predsudky či antipatia sú tu stále prítomné). Mimochodom, sám som celkom dobre oboznámený s postojmi tradičných katolíkov ku pravosláviu (ktoré posmešne zvyknú nazývať krivoslávím :-)), ktorí rozhodne tvoju lásku k pravosláviu nezdieľajú (a platí to i opačne). Ten postoj naozaj nie je až tak odlišný od postoju k protestantským sektám. S kecami o rovnocenných bratoch by ťa obe skupiny poslali dobre vieš kam.
      A vplyv islamu na pravoslávie tu samozrejme bol (viď napr. obrazoborectvo v Byzancii, kde je celkom možné, že išlo výpožičku, či kultúrny vplyv práve z islamu).

     • Ale, moj zlatý, samozrejme, že viem čo píšeš Ty. Lenže ja Ti píšem nie ekumenické hovadiny ale môj osobný názor. Schizma medzi Pravoslavim a RKC bola schizmou politickou, ničím iným. Fakt je ten, ze PS sú jediný nasi bratia vo viere v presnom slova zmysle. Neviem prečo by som mal pestovat nenávist nejakych fanúsikov spred stároci. To je presne ako smiesne pokrikovanie na seba Sparta-Slavia. V com je PS iné? ODPOVED. V NIČOM. A obrazoborectvo bolo aj v reformácii. Treba zakopať sekeru, su to uz dávno zaschnuté sliny nenávisti. Obaja zápasíme o život s rovnakym nepriatelom.

 2. Ak niekto bude cjciet na mna reahovat, prosim, nech to napise ako novy prispevok, lebo sa mi to inak zle zobrazije.

 3. Mimochodom, urok bol na zapade realne povoleny mozno uz v 15. storoci, minimalne. V 16. storoci uz i Kalvin rozpracoval teoroe povolenia uroku. V Rusku este koncom 16. storocia corkevny sobor prehlasil akykolvek urok za hriech. To je jedno pozitivum izolacie Rusi vdaka Monholom. Dalaie pozitivumje, ze podporili vzdialenie Rusi od Zapadu tak, ze z Ruska vdaka tomu vlastne vznikla svojbutna a unikatna civilizacia, co sa bepodarilo ani Nemcom, ani Britom.

  • Áno , Kalvin bol blázon, ktorého podporovali Židia, takze koho chleba ješ, toho piésen spievaj, preto teórie o legalizácii úzery. Medzi Zidmi a Kalvinom bola symbioza. V jeho sekte nasli útocisko a ochranu pred RKC, tak im vytvoril nabozenske teórie ake potrebovali. To je cele. Symbioza.

  • To je aj dôvod, prečo práve vo Švajčiarsku vzniklo bankové centrum. Lebo Sion, tam zapustil bezpecný koreň, pod ochranou Kalvina, ktorý bol neustále 365/24 chránený gardou fanatikou. Tato symbióza Kalvina, jeho sekty a Sionu umožnila vznik svetového bankového centra. Nič iné za tým nie je. Rovnako tak, vznikli dalsie centrá v Londýne a NewYorku.

 4. Pre Coze: Rurik mal haploskupinu N1c1, teda bol Viking a žiaden ugrofín. Vy komik.

 5. Ta skupina je jednoznacne rozsirena medzi Finmi, je to typicka ugrofinska skupina, urcite nie germanska. Google pomoze,pan Svarg

  • Aman Againsttime

   Fíni sú samozrejme Európania, biologickí belosi, akurát fínština nie je (indo)európsky jazyk. Maďari sú obdobný prípad: pokrvne sú „naši bratia“, ale jazyk je ugrofínsky.

   • Súhlas. Kde sa prejavuje azijský vplyv to sú takzvaný Saamovia alebo predtým zvaný Laponci. Dodnes zijúci kočovným sposobom a boli aj tvrdo drvený štátom. Myslím Fínskym štatom. To však nie sú Fínni. Stači sa pozrieť na Saamov a vidno, ze sú aziati. Jedna Sáamska miešanka je široko známa. Konkrétne herečka Renée Zellweger. Pozrite sa jej do tvare. Stači ze chudiatko trošinku priberie a očká jej zmiznú. Jasná ázijská stavba tvare, lebky a tela, hoci je svetlá.

 6. Viking teda samozrejme, zrejme bol, ale ocividne bol potomkom rodu Ugrofina, cize ziadna rasova hranica medzi ugrofinmi a arijcami tam zrejma nebola, a ak aj, tak rod Vikinga Rurika mal ugropovod, mohol byt i miedanec. Mrk do googlu, snad nechce nechce niekto popriet, ze dana haploskupina byva oznacovana za ugrofonsku, a je typicka pre starorusku elitu.

 7. Pan Aman, autor hovori s pohrdanim o miesani arijcov z ugrofinmi, geneticke testy dokazuju, ze toto miesanie bolo odpociatku zakladom elity Rusi. Takisto clanok, v duchu nemecko-germansko-anglosaskeho myslenia 19. storocia posudzuje Rusko touto optikou (rasa, narod), cim Rus vyznieva uboho. Avsak
  toto videnie (zaklad dejin- rasa, narod)
  je len subjekgivne germanske (19.
  storocie), pricom skutocny hybatel dejin
  bolo vzdy predovsetkym nabozenstvo. Vpriebehu celych dejin. A tam uz vyznieva extremne uspesne a Nemci a anglo-sasi uboho.

  • Aman Againsttime

   Nie drahý Čože? Hýbateľom bola v prvom rade a predovšetkým RASA (hoci nepopieram, že i ideológie sú veľmi dôležité). Ako tu už raz napísal i Norman: náboženstvo bude mať takú podobu, akú mu dá krv. Pozdvihlo snáď kresťanstvo nejako čiernych Bantuov? A to s tými Nemcami a Anglosasmi je snáď zlý vtip. Vy ste skutočne provokatér.

  • „…skutocny hybatel dejin bolo vzdy predovsetkym nabozenstvo“
   Nie. náboženstvo je len hýbatel vašeho sveta – vašeho osobného modelu sveta :-))

   Zdeilam s vami určité sympatie pre Rusko, ale to ste úplne mimo. Bohužial, mnohí Rusi aj Prorusi tak skončia, ako Vy.

 8. No problém nastáva , ked sa zamyslíme, čo to ugrofín je? Totiž, v Maďarsku sa temer absolútne nenachádzajú a rovnako ani v „pôvodnej vlasti“ centrálnej Sibíri. Maďari nie sú príbuzní Fínov ani Chanty Mansijov a rovnako Fíni nie sú príbuzní Chanty Mansiov. Fíni síce majú totoznú skupinu s ChantyMansijmi N1c ale mtDNA majú odlisné. Cize vulgarne povedané, otcovia boli pribuzny ale matky cudzie.
  Teda čo je to ugrofín N1C1? Hovoríme o Fínoch, Estóncoch, Lotyšoch, časti Nórov a Švedov a sever Ruska. Čiže označenie ugro fín je veľmi nešťastné a metúce, lebo vytvára ázijsky obraz ale ten je lžou. Rovnako ako Maďari nie sú ugrofínskeho pôvodu a uz vôbec ázijského.
  Čiže ugrofínske oznacenie je zle a falošne, asi by sa mali nazývať inak, lebo skupina N1c1 sa medzi Ugrami vôbec nevyskytuje.
  Ak ste všák chceli povedať ze Rusi a Fíni majú vela spolocného, ANO MAJU. ALE NEHOVORME O UGROFÍNOCH.

 9. A na záver, Fíni maju mtDNA teda žensku skupinu H☺☺ a ta je slovanská. Nuz genetika je svina, nevytlces ju ani palicou. Aj keď prekvapivo hovorí niečo úplne iné ako doterajsie báchorky.

 10. No, zas sa to zvrhlo nastarú známu trivialitu o tom, ako Rusi sa nakazili mongolským despotizmom, (prípedne ako sa nakazili byzantinizmom (samozrejme z Byzancie)).
  Nuda.
  A v podstate kreténizmus.
  Ono, ak aj obyvatelia a kniežatá v tych šiirokých, naozaj širokých lesov a pláni v tom čase museli platiť daň rôznym tatarom — tak na rozdiel od toho vtedy na Západe zrjem demokratickí zvolení dediční MONARCHOVIA chodievali zrejme liberálne do Canossy a Ríma, aby tam dobrovoľne a s láskou vylizovali pápežovi jeho širokú hnedú židovskú riť.
  To je ten rozdiel.
  Malovanie svojej hnedej minulosti na ružovo a cudzej na hnedo je už tak otravné.

  Rusi majú mnoho nedostatkov.Napríklad sú pomerne neflexibilní. Len neviem či práve vďaka tejto nepružnosti si neuchránili svoje mentálne zdravie – na rozdiel od Európy.
  A mentálne zdravie je to najdôležitejšie.

  Konkrétne k téme: áno, Rusko bolo hlavne stret nordického elementi s nomádským. Ale kým ten prvý, nordicko slovanský, je pozitívny, tak ten druhý nie je tak negatívny, ako myslíte. Dané stepi obývali predtým Arijci, chovatelia koní, od Skýtov až po Tocharov na Ďlakom východe. To nie je ani zďaleka barbarstvo, také tvrdenie je hlúpa neznalosť. Sú to spojenia s iránskou civilizáciou, ktorej črty sú konieckoncov jasné aj v Byzancii, aj v Rusku.
  Tvrdiť o tomtom všetkom, že to boli nejakí „mongoli“, a prenášať to ďalej na Rusov, je stará známa hlúposť, naozaj sionistická zámerná lož.

  • Stručne súhlas. Tiež ma toto serie, ako horár Fero. Sprostota ĺudi, pre ktorých CMĹ ( Centralny Mozog Ludstva) sídli v Bratislave a za Humennym sa otácajú muchy do civilizácie. Obmedzený pohlad . A ten clánok nie je bohvie co.

  • Aman Againsttime

   Sorry, ale európska absolutistická monarchia sa absolútne nedá zrovnávať s východným despotizmom Ruska. Európske monarchie charakterizovala existencia hrdej aristokracie vedomej si svojej misie a významu, ako i slobodných kráľovských miest a postupne sa rozvíjajúceho meštianstva vedomého si svojich práv a slobôd. A mimochodom, v stredovekej Európe existovalo i niekoľko demokracií a semi-demokratických oligarchií. Stačí spomenúť napr. islandský Althing, Tynwald na ostrove Man, republiky viacerých mestských štátov Talianska, ako i také Flámsko či nemeckú Hanzu. Existencia reprezentatívnych parlamentov začala tiež v západnom Európe počas stredoveku, počnúc anglickým parlamentom, ktorý má svoj pôvod v 13.stor. Vlastne väčšina moderných demokratických systémov má korene v európskom stredoveku.
   Skutočne chceš dávať na rovnakú úroveň slobody a práva v stredovekej Európe a Rusku? A nie, tu naozaj nejde o žiadne maľovanie svojej histórie na ružovo. To, že bolo Rusko v porovnaní s Európou omnoho zaostalejšie nie je nijaké skresľovanie histórie, ale iba objektívny fakt.

   • Poviem Ti to slušne. Rozprávaš rozprávky. Naš zapadny stredovek nebol o nič menej absolutisticky a despotický ako východny. Dokonca by som povedal západný bol krutejsí. 100 rocna vojna, 30 rocna vojna, ved uz len tie pomenovania sú strasné. A ked západ mal na svojej hranice Turkov, bolo to horsie ako zle, zle,, zle. Kontretne si zober Uhorsko. To by si mal výborne poznať. 200 rokov bojov s Turkami a zároveň 200 rokov občianskych vojen, lúpeži ! Ktoré pokračovali ešte qj po porážke Turka. Čo mi vravíme na Rusko??? Pozrime sa do zrkadla. Od Tatárskeho vpádu až do teraz snáď Slováci nemali pokoj. Najprv Maďari, Tatári,Turci, prekladané obcianskymi vojnami alebo aspon lúpežny rytieri. SVÄTÝ RUSKÝ POKOJ A KĹUD. A STABILITA.

    • Aman Againsttime

     Nie, západný stredovek naozaj nebol krutejší – a áno, bol objektívne slobodnejší a progresívnejší (oproti mylnej predstave akéhosi teokratického zapádakova, bolo obdobie medzi 11. a 14. stor. v západnej Európe obdobím inovácie, rozvoja vedeckého myslenia a technického, ale napr. i právneho pokroku, ako i relatívnej slobody a pokoja – Európania prišli v tom čase k mnohým poznatkom a vynálezom, ktoré neboli známe ani v antike, nehovoriac o veľmi originálnej gotickej kultúre). No a vojny o zdroje, územie či moc sa predsa viedli vždy – čo to má robiť so systémom vlády (nehovoriac o tom, že 30-ročná vojna spadá do obdobia novoveku, pán vyznamenaný gymnazista)? No a komentár ohľadne Turkov je tiež úplne mimo.

     • Presne to isté, prežíval aj Vychod. Len zabúdaš, kde ten východ vtedy bol. Hovorím o Konstantinopole. Ten Východ bojoval za Zapad a nielen ze sa naň vykašlal, ale mu aj pomáhal dohrobu. Viď vydrancovanie Konstantinopolu a napádanie Ruska neskôr.stredovek bol kruty vsade. 30 rocna vojna, spomenul som ju ako prechod. Turci vobec nie su z cesty. Naopak, po páde Konstantinopolu, po páde Vychodu, tonbol dôsledok aj našej Západnej politiky, sme mali Turkov doma na Slovensku. Proste Ty si zaujatý. Ked Rusi bojujú o zjednotenie je to Azia, Mongol, Despocia, skrátka vsetko zle. Ale v Anglicku sú to iba vojny o moc, územie atd, skrátka normálne veci. Máš dvojaký meter.

 11. Dovolim si zapojit sa do diskusie p. Amana a Normana. Dynamickost Zapadu je do istej miery skor negativizmom. Prave Germansku a Anglo-sasku kulturu povazujem za hlavny povod upadku Zapadu (spolu so zidovskou). Tieto kultury su povodcom kapitalizmu, demokracie a liberalizmu. Keby latinske narody siahali az k
  Skandinavii, svet by bol lepsi. Takisto tu
  padla tema zaostalosti Ruska Zase
  autori meraju zapadnymi kriteriami.
  Umenie Ruska je nadradene
  Zapadnemu.Andrej Rublov, skoly ikon,
  chramy, palace, Kremel.

  • Aman Againsttime

   Germánska a anglosaská kultúra patria objektívne k tomu najlepšiemu, čo sa v Európe zrodilo. To, že neskôr (a to v prvom rade a predovšetkým v 20.stor.) podľahli židovským vplyvom je už iná otázka.
   A s tými latinskými národmi opäť žartujete, že? Pekne vidíme kam to južania dotiahli s ich kultúrou lenivosti (viď povestné PIGS). Ďakujem, neprosím.
   Umenie Ruska, ktoré tak obdivujete, je z veľkej časti dielom západoeurópskych umelcov či ľudí západného (európskeho) pôvodu. To pozitívne, čo sa v Rusku nájde nesie v sebe pečať Európy.

   • Svätá prostota. Vidno, ze si filozof či filológ. Prepáč, ale logiku myslenia, radsej pomlčím. Raz tu razíš, že rasa je určujúci, ale o hodinu na to pre sympatiiu zabudneš. Úpadok krajín PiGS začal pozvolným rasovým miesanim ktoré zacalo este vpadom islamu. Tie oblasti ktore sa zachránili su najvyspelejsie. Sever Europy bol chraneny ale keď prišlo na nich v 19 storocí Francúzsko a v 20 storoci došlo na NsR, Gb, Skandinaviu, išli do kytek za 50 rokov. Poz4i co sa deje dnes a aku skazu to nabralo len za 1 rok.

    • Aman Againsttime

     Nie, ja som úplne konzistentný: kultúra predsa interaguje s rasou. Ten úpadok juhu Európy začal samozrejme už v antike, ale neskôr bol zvrátený prílevom germánskej krvi (čo sa následne odrazilo v stredovekom rozkvete, ktorý som tu už popísal), ale postupne tam zase došlo k regresu (na Pyrenejskom polostrove napr. i z dôvodu rasového miešania s čiernymi v 16. -17.stor., tiež i s Marokáncami a pod). Mimochodom, neviem, čo máš proti filozofii? Dobrý filozof by predsa mal byť i dobrý v logike (logika sa zvykne vyučovať aj pri štúdiu filozofie).

     • Nie si konzistentný, preto som Ta na to upozornil. Proti logike nemám nič, naopak, len ju pouzivaj. Samozrejme, ze úpadok nastal v antike. Ved tak padlo Grécko, ale potom nastalo veĺke vzopatie Rima. Az ked opät nexacali do Rima prúdit hordy iných rás z provincii. A znova nasledovalo vzopatie, ktoré ukoncili najazdy Islamistov. Cize mozeme sledovat vlny rasoveho úpadku a rasoveho vzopätia. Choď sa pozriet do krajín PIGS. Grécko vyzerá ako západné Turecko, komplet! Ďôsledok pádu Konstantinopola a 500 ročnej poroby. Spanielsko, Portugalsko premiesane ako dosledok dobytia Islamom a aj kolonialnych vybojov. Taliansko je rozdelene na dve casti, farebný juh ako dôsledok miešania s Arabmi a Turkami (Saracénmi)a nordický sever. Kde sami Severania sa chcu zbavit juhu. Lebo darmo maju rovnaké nabozenstvo a rec, geneticky su to dva rózne národy. Nemôžes vsak odtajit, obrovsky vklad latínov do nasej civilizacie, kde boli Nemci , Anglicania, Skandinavci oproti Talianom, Spanielom,Portugalcom az do novoveku?? Boli žobráci. No kdo objavil Ameriku☺☺☺? A Frantíci boli kdesi na rozcestí. Hovoríš o umeni a rase a svojej konzistencii a logike. Tak preco este v novoveku sa inspirovali Holandsky, Anglický, Nemecky umelci Talianskymi. Nieco Ti poviem kamarát. V obyvacke mi visi obraz od nizozemského maliara a cuduj sa svete, dost sa jeho malba podobá na Raffaela Sanzia, ale medzi týmito dvoma majstrami bolo 160 rokov. Tento nizozemec maľoval taliansku krajinu, podla kanonu Raffaela, hoci nikdy, opakujem nikdy v Taliansku nebol a Raffaelove diela poznal, iba z lito reprodukcii, co boli fotky tej doby. Preco to tak bolo, preco to nebolo naopak ? Kde je Tvoja, logika aj s konzistenciou?☺ kamarát nebuď zaujatý. Uznaj každemu co jeho je. Ked to vedel uznat Rudolf II. NEMEC,HABSBURG. Uznaj to aj Ty. Mal plnu Galeriu, Talianov a Spanielov. Vsetko dobre.

   • A s tým Ruskom takisto nemáš pravdu. Ty jednáš podla sympatie. Co sa Ti pači, to vychváliš a ostatné zatratíš. Latinský svet viedol do 15 storocia minimálme. Až v novoveku sa misky váh pomaly, pomaly naklonili na stranu germansku. Ale aj tak nedosiahli v kultúre a umeni latinskú stranu. Iba v technike ich prekonali.
    A Tvoje tvrdenia o vsetkom pozitívnom v Rusku iba zo západu, no nehnevajú sa Vašnosto☺, to už zaváňa fakt. Ale no, ale.

    • Aman Againsttime

     Uniká ti, že i ten latinský svet bol silne ovplyvnený Germánmi a ich kultúrou (Germáni napr. založili Vizigótske kráľovstvo v Španielsku alebo Lombardiu v Taliansku).
     A pokiaľ ide o Rusko, tak som písal o ľuďoch európskeho pôvodu (kam samozrejme radím i etnických bielych Rusov).

     • Neuniká mi nič. Neviem či Rimania boli tak odlišný od Vizigótov a neviem či Vizigóti boli Germáni. Naozaj som si nie istý. Ale som si istý, ze prejdú dejiny velkou inventúrou, v prvom rade pod tlakom genetiky a nezávislej DNA analýzy. A tak ako sa zistilo, že Madari geneticky neexistuju, ze su to Sloveni, brblajúci turkickym jazykom. Bude este viacero odhaleni. Napríklad nikto nevie, odkial sa vzali v centralnom Taliansku v Molisanských horach Slovania?? Nehovorili germánsky ale staroslovenskym jazykom, este v roku 1900 ich tam bolo 500 000. Podla uradneho scitania ludu. To je dosť. A je tu veĺa nezrovnalostí, v pohanstve aj v artefaktoch. Uz fakt mám plné zuby tych nemeckych lzi a klamstiev. A zvlást ked az po Rujanu bolo súvisle Slovanske osidlenie z najvacsím chramom boha Svatovíta az do roku 1168. A Berlín samotný bol slovanske sídlo . Takisto Prusko, neboli germáni, hoci neskôr ich dávali za najnemeckejšich Nemcov. Uz treba skončit s nemeckou propagandov 19. Storocia. My Slovania sme obohatili Germánov omnoho viac ako Germáni Rimanov. Majú nam za co dakovat.

   • Uznaj, že Rusko malo a má velkych maliarov, skladateĺov,tanečníkov,spevákov, medailérov, kovotepcov,šperkárov,staviteĺov, vedcov, fyzikov,filozofov,architektov,technikov. Myslím Rusov. Snád ich tu nemusím menovať. Ešte aj ten Fabergé, bola len firma, marketing. Ale umelci boli Rusi a Fíni. A čo Ty pripisuješ západu ako Rastrelliho Zimný palác, to je prirodzený kulturny vplyv, dialo sa to v kazdej krajine. Rovnako nemecké kniezata a krali si pozyvali francúzskych architektov. Bavorsky kráĺ kopíroval fran.versailles. a znamená to snad, ze bez nich by si Nemci nedali rady?? Bud objektívny a nie pritirusky zaujaty.

  • Skoro úplný súhlas. Ale by som pozmenil, odkedy Sion ovladol Západný svet, úpadok Zapadu nabral dynamiku a posledných cez 100 rokov si naháňa vlastný chvost a toči sa v kruhu. Všetky sionske -izmy priklincovali úpadok k podlahe a nevie sa z neho zdvihnút. Celá dnešná kultúra anglosaského severu a jej duch je duchom sionu. Jediný pokus o prielom bol urobený germánskou renesanciou ale ta bola utopená v krvi.

 12. Ja osobne som presvedceny, ze upadok Europy trva uz niekolko storoci a 18. a 19. storocia boli jednoznacne upadkove

  • Začalo to VFR, u nás rokom 1848. Vsetky boje za slobodu, boli boje proti nasej slobode.

  • Nie je to „úpadok“ ako taký, nejaké náhodné nabranie nesprávneho kurzu.

   Je to také nahustenie ľudskej biomasy, že zákonite docjhádza k ničeniu jednotlivých elementov (ľudí).
   Áno, tento proces sa stáva jasne viditeľný v 18., 19. a 20. storočí. Pochybujem, že by vydržal do 22. storočia – v tomto 21. storočí to musi rupnúť.

   • Čím skôr, tým lepšie

   • Ale ja si nemyslím, že je to náhodný kurz. Budem asi otravný, ale vidím to ako cieĺavedomú a dlhotrvajúcu prácu Sionu a Slobodomurárskej kliky. Všetky tie revolúcie boli starostlivo a dlhodobo plánované,tak ako dnes. Majdan a Arabská jar. Práve tak prebehla Cromwell1649,VFR 1789, 1848, 1914, 1918,1948,1968,1988. Žiadna náhoda.

 13. Svarga, velmi zaujimave,musim s Vami suhlasit. Osobne napr. cim viac sa problematikou zaoberam, vidim, ako len take zrusenie nevolnictva malo negativny vplyv na nas vidiek. Ale osobne by som pociatky kladol este skor. Napr. predrevolucne osvietenske Francuzsko bolo upadkove. Renesancia a humanizms obsahovali zarodok hlbokej krizy. Legalizacia uroku v Europe pred minimalne 500 rokmi bol dolezity zlom. Samozrejme,podobne priznaky mozeme sledovat v upadku umenia,liturvie. Atd.

  • Ono je to tak, cesta do pekla je….. a pýcha predchádza pád. Kto znás, si uzná, že nemá rozum. Málokto. Času má habadej, len tie peniaze. Ach jaj. A keďže nevie premeniť čas na peniaze, niekde inde bude chyba, len v ňom jedinom nie. A od tej pýchy, je vždy blízko k vzbure. Diablov úskok, je v tom, že vzbura vedie k väčšej vzbure, ale na konci je väcšia biede ako bola.
   Tak ako hovorí, článok o demencii podnikatelov. Lenže na začiatku bolo čosi iné, reforma, školstva , reforma štátnej správy, reforma zdravotníctva. K čomu však to viedlo. Ķ výrobe hlupákov, k výrobe zbytočných úradníkov a zbytočných úradov, k tunelovaniu zdravotníctva. Á na zaciatku bola pýcha. Nebudem pracovať, uz nebudem „gadžo“, nebudem „pracovat“. Budem mat diplom, síce nič nebudem vedieť, ničomu rozumieť, budem mat papier a postavenie. A zrazu mladý človek zistí, že je zbytočný a vidierateĺný. Ale pracovať? Ani náhodou. Mám predsa školu!
   A takto to ide dookola. No a na to treba niekde vziať. No a odkiáĺ? Iba z priemyslu, iba od podnikateľov. A vyžerú, si to prave ludia ktorí tvoria a pracujú. Priznajú si to vsak masy zbytocných sociológov, politikov, socialnych pracovnikov(socialnu pracu nevykonávajúcih), masmedialnych komunikátorov( v ziadnych mediach a osvet.strediskach neprac.), etikov, filozofov, právnikov, vseliakych ucitelov, ze sú obycajný paraziti, rovnaky a este horsí ako Romovia v osade, lebo sa zapajajú do zlodejín a hier oligarchov a plutokratov??? Neprizná si to ziaden z nich. PÝCHA.

 14. Mimochodom, dufam, ze tu neprekazam, viem ze ako nabozensky a krestansky zalozeny clovek tu mozem posobit, ze trochu vytvaram. oponenturu, ale jednak sa este trochuvyvijam, ideovo, takze sa zaujimam aj o ine nazory, jednak ma j tema zaujala, napriek vyhradam. Tak ak by som som tuna vadil ci moc provokoval staci povedat a nebudem obtazovat.

 15. Svarga, mame mnohe podobne nazory aja by som k pyche pridal i mamon. Co sa tyka toho, co tu bolo spomenute, ze rasa formuje podobu nabozenstva, tak potom by germani a anglosasi boli najzaostalejsi, lebo v tomto zaostavaju za latinmi i pravoslavnymi. Dokonca pirovnajme islam, akou naslapanou masinou a vymakanym systemom. Takynacizmus v porovnani s nim vyzera ako vyplod retardovanych.

 16. Norman, suhlasim, upadok je ovela skorsieho data a mnohi povedzne to nechcu iznat, lebo mnohe veci v 19. a 20. storoci ako velkolepe, pricom realitaje taka, ze to bolo na hlinenych nohach. Ocividne.

Leave a Reply