Domov / Hlavná strana / História / Stalin v květnu

Stalin v květnu

suvorov-vsechno_bylo_jinakÚryvok z knihy Viktora Suvorova „Všechno bylo jinak“

Tato kniha je fascinujícím zážitkem pro vojenské odborníky i širokou čtenářskou obec. Suvorov vstupuje do sporu s každou knihou, s každým článkem a filmem…, s každým komunistou i s každým antikomunistou, s každým neokonzervativním itelektuálem, s každou sovětskou písní, poemou, románem, s každičkou melodií, jež byly vyslechnuty, napsány, vyzpívány, vydány či interpretovány v průběhu posledních padesáti let. Již jen z tohoto důvodu je možno pokládat Ledoborec (Všechno bylo jinak) za nejoriginálnější dílo celých moderních dějin.

Stalin si vytyčil v oblasti zahraniční politiky úkol mimořádného významu, jehož naplnění hodlá dosáhnout vlastními silami.

Hrabě von Schulenberg, tajná zpráva ze dne 12. května 1941

Abychom pochopili události, k nimž došlo v červnu roku 1941, musíme se vrátit zpět ke květnu téhož roku. Květen roku 1941 je bezesporu nejzáhadnějším měsícem vůbec celé komunistické etapy dějin Rossije (čímž nemíníme jen Rusko, ale všechny národnosti, jež obývají území Ruska, DB).

Každičký den a každá hodina tohoto měsíce je naplněna událostmi, jejichž význam teprve čeká na své objasnění.

6. května 1941 se Stalin stal hlavou sovětské vlády a tento jeho krok mnohé uvedl do rozpaků. Z trofejních dokumentů víme, že například německé vedení nedokázalo nalézt pro tuto událost žádné uspokojivé vysvětlení. Nejvyšší stranická a státní moc se poprvé za celé dějiny SSSR oficiálně soustředila v rukou jednoho muže. To však vůbec neznamenalo upevnění Stalinovy osobní diktatury. Nebyla snad již před tím všechna faktická moc soustředěna ve Stalinových rukou? Kdyby se moc dala měřit počtem honosných epitet, mohl by Stalin již před deseti lety získat velkolepou sbírku všemožných titulů. Zcela vědomě to však neprováděl. Počínaje rokem 1922, kdy obsadil funkci generálního tajemníka, se Stalin zřekl všech státních a vládních funkcí. Pozvedl svou velitelskou pozici nad vládu a stát. Kontroloval všechno, ale oficiálně za nic neodpovídal. Již v roce 1931 popisoval Lev Trockij mechanismus přípravy komunistického převratu v Německu: , „V případě úspěšnosti nové politiky by všichni ti Manuilští a Remeleové prohlásili, že iniciativa náleží Stalinovi. Pro případ prohry měl Stalin zachovánu možnost nalézt viníka. Právě v tom je kvintesence jeho strategie. V této sféře je silný.” (Bulletin opozice bolševiků-leninovců. č. 79 – 80. Vychází v Berlíně a Paříži.)

K převratu sice nedošlo, Stalin však přesto nepřátele nalezl a příkladně potrestal. Stejně ostatně vládne i v zemi. Všechny úspěchy patří Stalinovi, všechny prohry jsou dílem nepřátel, lstivých a podlézavých kariéristů, kteří deformují generální linii. „Vítězství kolchozního zemědělství” je dílem Stalinova génia, miliony obětí kolektivizace jsou důsledkem „závrati z úspěchů”, jež postihla některé soudruhy okresního měřítka. S Velkými čistkami neměl Stalin už vůbec nic společného – to všechno Ježov! Nepodepsal přece ani pakt s Hitlerem, nebof ten vstoupil do dějin signován podpisy Molotova a Ribbentropa. V Německu ovšem nesl za tento pakt odpovědnost Hitler ve větší míře než Ribbentrop, neboť Adolf Hitler je kancléř, třebaže podepsání nebyl osobně přítomen. Zato Stalin, který u podpisu nechyběl, neměl v té době ani státní ani vládní funkce. Sleduje tedy podepsání jako pouhý občan Josef Stalin, jenž nemá státní, vojenské ani diplomatické pravomoci, a tudíž také za nic nenese odpovědnost.

Přesně tak byla 13. dubna 1941 podepsána smlouva s Japonskem. Stalin je sice přítomen, za nic však nenese odpovědnost. Výsledek je zřejmý, v kritickém okamžiku vráží Stalin Japonsku zcela vyčerpanému válkou smrtící ránu do zad, jeho svědomí však zůstává čisté, neboť to nebyl on, kdo podepsal smlouvu.

V květnu 1941 se však něco stalo (nebo se má stát) a Stalin bere na svá bedra státní odpovědnost. Nový titul však pro Stalina neznamená posílení jeho moci, ale naopak její omezení, přesněji řečeno – dobrovolné omezení.

Od tohoto okamžiku přijímá všechna nejdůležitější rozhodnutí a nese za ně také oficiální odpovědnost. Do této chvíle byla Stalinova moc omezena jen státními hranicemi Sovětského svazu, ani to však nebylo jisté. Co tedy mohlo Stalina přimět, aby dobrovolně převzal veškerou tíhu odpovědnosti za své činy, když mohl i nadále trůnit na vrcholu neomylnosti a poskytovat možnost jiným, aby chybovali?

Celá situace mi poněkud připomíná Chruščovův hon na jelena. Dokud bylo zvíře daleko, Nikita pokřikoval na myslivce a smál se nepříliš zdatnému střelci a hostu Fidelu Castrovi. Sám přitom nestřílel, ba neměl v ruce ani zbraň. Když však bylo nešťastné zvíře doštváno až k honcům a zásah byl zcela jistý, chopil se Nikita ručnice… Po sedmnáct let nedržel Stalin v rukou nástroje státní moci, a teď se jich pojednou chopil…Proč?

Svědectví podává admirál flotily SSSR N. G. Kuzněcov ( v té době admirál a lidový komisař vojenského námořního lodstva SSSR): „Ani poté, co Stalin převzal povinnosti předsedy rady lidových komisařů, se systém řízení prakticky nezměnil.” (VHC, 1965, č. 9, s. 66.) Pokud se však prakticky skutečně nic nezměnilo, k čemu potřeboval Stalin honosný titul? Tím spíše, že „všechny jeho činy a zločiny byly vždy cílevědomé, logické a zcela zásadové”. (A. Avtorchanov, Záhada Stalinovy smrti, s. 132.).

Kde je Stalinova logika?

„Nevím ani o jediném problému týkajícím se vnitřní situace v Sovětském svazu, který by byl natolik významný, aby vyvolal tento Stalinův krok. S větší jistotou bych se odvážil tvrzení, že pokud se Stalin rozhodl zaujmout nejvyšší státní post, příčiny je třeba hledat v zahraniční politice.” Těmito slovy referoval své vládě německý velvyslanec v Moskvě von Schulenberg. Sovětští maršálové používají sice jiných slov, smysl je však naprosto stejný: Stalinovo jmenování souvisí se zahraničně politickými problémy. (Maršál SSSR I. Ch. Bagramjan, Tak začínala válka, s. 62.) O jaké problémy tedy šlo?

V květnu 1941 se oběťmi německého vpádu stala řada států Evropy. Otázka vztahů například s Francií prostě vůbec neexistovala. Velká Británie, jež si uchovala nezávislost, nabízela Stalinovi přátelskou ruku (Churchillův dopis byl Stalinovi předán 1. července 1940). Rooseveltův vztah ke Stalinovi byl více než přátelský. Prezident varoval Stalina před nebezpečím a americké technologie proudily do SSSR naplno. Z toho plyne, že pravděpodobní nepřátelé mohli být pouze dva. Japonsko však získalo představu o sovětské vojenské moci již v srpnu 1939, navíc nedávno podepsalo se Sovětským svazem smlouvu, a proto nyní odvrátilo svůj pohled od sovětských hranic a zaměřilo se opačným směrem. Jen Německo tedy bylo příčinou, jež donutila Stalina ke zdánlivě nepochopitelnému kroku. Jak se mohl Stalin zachovat k Německu poté, co získal titul oficiálního šéfa státu?

Jsou pouze tři možnosti:

– sjednat pevný a trvalý mír,

– oficiálně stanout v čele ozbrojeného boje Sovětského svazu proti německé agresi,

– oficiálně stanout v čele ozbrojeného zápasu Sovětského svazu a ozbrojené agrese proti Německu.

První varianta nepřichází v úvahu. Mír s Německem je již podepsán Molotovovou rukou. Poté, co nastoupil ve funkci hlavy státu na jeho místo, nepodnikl Stalin naprosto nic, aby se setkal s Hitlerem a zahájil společná jednání. Pro mírová jednání užívá Stalin i nadále Molotova. Je známo, že dokonce 21. června se Molotov pokoušel o setkání s německým vedením, zatímco Stalin nepodnikl ani jediný podobný pokus. Oficiální postavení tedy nezaujal proto, aby mohl vést mírová jednání.

Komunistická propaganda akcentuje druhou variantu: Předvídaje německou invazi, rozhodl se Stalin osobně a zcela oficiálně stanout v čele obrany země. Verze komunistů však pokulhává, neboť německý vpád byl pro Stalina zjevným překvapením. Vypadá to, jako by Stalin převzal odpovědnost za předvídání událostí, které nakonec nedokázal předvídat.

Víme již, že po podepsání paktu Molotov – Ribbentrop podnikli vynikající sovětští vojevůdci Žukov a Mereckov, stejně jako „nejskvělejší” šéf policie všech dob a národů Lavrentij Berija až příliš mnoho pro to, aby bylo znehodnoceno vše, co mělo sloužit obraně sovětského území. Stalin však promluvil o válce s Německem. Vystupoval sice na tajné poradě, avšak tak, že ho mohli slyšet všichni frekventanti vojenských akademií, všichni generálové a všichni maršálové. Co asi podniknou v této situaci soudruzi Žukov, Mereckov a Berija? Dalo by se čekat, že na hranicích začnou rozmístňovat miny, ostnaté dráty, že začnou minovat komunikace a mosty. Pravý opak je skutečností. „Na počátku května 1941, hned po Stalinově vystoupení na slavnostním večeru absolventů vojenských akademii, se ještě více zpomalilo vše, co se týkalo zátarasů a minování.” (Starinov, s. 186.)

Pokud nehodláme věřit slovům plukovníka GRU a jeho vskutku znamenité knize, může nahlédnout do německých archivů a tam najít přesně totéž.

Německé rozvědce se zřejmě nikdy nepodařilo získat plné znění Stalinova projevu, podle mnoha přímých i nepřímých důkazů však mohla správně usoudit, že Stalinova řeč pronesená 5. května 1941 se týkala války s Německem. Táž německá rozvědka ostatně v květnu a červnu 1941 pozorovala likvidaci sovětských minových polí a dalších zátarasů.

Odstranění zátarasů na hranicích je zcela nezbytným prvkem posledních příprav na válku. Ne však na válku obrannou…

Květen 1941 představuje radikální změny v celé sovětské propagandě.

Předtím komunistické listy oslavovaly válku a radovaly se, že Německo dokázalo zničit stále více a více států, vlád, armád a politických stran. Sovětské vedení bylo u vytržení: „Moderní válka ve vší své děsivé kráse!” (Pravda, 19. srpna 1940)

Tady je zase popis válečné Evropy: „hromady nehybných těl… pornografický obraz, v němž šakalové trhají hrdla šakalům…” (Pravda, 25. prosince 1939) Na téže stránce najdeme i Stalinův pozdravný telegram adresovaný Hitlerovi. Komunisté nás ujišťují, že Stalin Hitlerovi věřil, že chtěl být jeho přítelem a jako důkaz nám předhazují Stalinův telegram z 25. prosince: „Hlavě německého státu panu Adolfu Hitlerovi”. Zapomínají, že přímo pod tímto telegramem „rvou šakalové hrdla šakalům”. Tím šakalem jé samozřejmě sám Hitler.

A pojednou se vše změnilo.

Takto píše Pravda den poté, co Stalin pronesl svůj dodnes utajovaný projev: „Za hranicemi naší vlasti plane požár druhé imperialistické války, jež veškerou svou tíhou dopadla na bedra pracujících. Národy si nepřejí válku. Jejich zraky jsou upřeny k zemi socialismu, jež sklízí ovoce mírové práce. Oprávněně vidí v ozbrojených silách naší vlasti, v Rudé armádě a vojenském námořnictvu spolehlivou záštitu míru… V současné složité mezinárodní situaci je třeba být bdělý…” (Pravda, 6. května 1941, úvodník)

Zprvu tedy Stalin pomocí paktu Molotova – Ribbentropa otevřel stavidla druhé světové války a těšil se při pohledu na „šakaly požírající šakaly”, teď si pojednou vzpomněl na národy, které si přejí mír a s nadějí vzhlížejí k Rudé armádě.

Stalin sám obviňoval v březnu 1939 Velkou Británii a Francii, že chtějí uvrhnout Evropu do války a samy přitom zůstat stranou, aby pak mohly s čerstvými silami vstoupit na scénu a pochopitelně „v zájmu míru” nadiktovat oslabeným účastníkům války vlastní podmínky.” (J. V. Stalin, referát z 10. března 1939)

Nevím, co měli za lubem imperialisté. Při podpisu paktu, který byl klíčem k válce, však byl přítomen pouze jediný vůdce – Stalin. Podepsání paktu se nezúčastnili ani japonští, ani američtí, ani britští, ani francouzští čelní představitelé. Nebyl přítomen dokonce ani německý kancléř. Stalin však u podpisu byl osobně a právě on stál také až dosud mimo válku. Právě on to také byl, kdo nyní začal hovořit o Rudé armádě, jež může skoncovat s krveprolitím.

Ještě docela nedávno, 17. září 1939, podnikla Rudá armáda nečekaný útok na Polsko. Den nato vysvětlila sovětská vláda v rozhlase důvody: „Polsko se stalo výhodným předmostím pro nejrůznější náhody a překvapení, jež mohou představovat hrozbu pro SSSR… Sovětské vedení již déle nemůže tyto skutečnost ignorovat. V souvislosti s touto situací sovětské vedení rozhodlo, aby hlavní velení Rudé armády vydalo vojskům rozkaz k překročení hranic a zajištění ochrany životů a majetku obyvatelstva…” (Pravda, 18. září 1939). Je na čase položit si otázku: Kdo vlastně proměnil Polsko ve „výhodné předmostí pro nejrůznější náhody”? O tom však až v mé příští knize.

Molotovův (a ovšemže i Stalinův) cynismus je jako vesmír – nemá hranice. Hitler přišel do Polska, aby rozšířil životní prostor pro Němce. Molotovův cíl byl ovšem jiný: „Abychom vyprostili polský lid z neblahé války, do níž byl zatažen nerozumnými vedoucími činiteli, a poskytli mu příležitost k mírovému životu.” (Tamtéž)

Dokonce ani v současnosti nezměnili sovětští komunisté svůj názor na charakter oněch událostí. V roce 1970 vyšel oficiální sborník dokumentů z dějin sovětských pohraničních vojsk (Pohraniční vojska SSSR 1939 – červen 1941). Tak například dokument č. 192 zcela vážně tvrdí, že sovětské vojenské akce v září 1939 měly „napomoci polskému lidu, aby ukončil válku”.

Sovětský svaz všem a vždy „nezištně” pomáhal nalézt cestu k míru. Tak třeba 13. dubna 1941 podpisuje Molotov pakt o neutralitě s Japonskem:

„…udržovat mírové a přátelské vztahy a vzájemně respektovat územní celistvost a nedotknutelnost… V případě, že jedna ze smluvních stran se stane objektem vojenských akcí jedné nebo několika třetích mocností, budou smluvní strany zachovávat neutralitu po dobu trvání celého konfliktu.”

Když se Stalin dostal až na samý okraj propasti, Japonsko své slovo dodrželo. Když se však na pokraji zkázy octlo Japonsko, Rudá armáda mu zasadila nečekaný a zničující úder. Hned poté si sovětská vláda pospíší s prohlášením:

„Taková politika je jediným prostředkem schopným uspíšit nastolení míru, osvobodit národy od dalších obětí a strádání a poskytnout japonskému lidu možnost, aby se zbavil nebezpečí a rozpadu…” (Prohlášení sovětské vlády z 8. srpna 1945). Je třeba zdůraznit, že formálně bylo prohlášení vysloveno 8. srpna a sovětská vojska zaútočila teprve 9. srpna. Ve skutečnosti tomu však bylo tak, že k úderu došlo podle místního času na Dálném východě, zatímco prohlášení odeznělo až pár hodin poté v Moskvě podle moskevského času.

Ve vojenském lexikonu se tomu říká „Příprava zasazení překvapivého prvního úderu s otevřením nové strategické fronty”. (Armádní generál S. P.Pavlov, Počáteční období války, s. 281.)

V politickém slovníku pro to rovněž existuje označení: „Spravedlivý a humánní akt SSSR”. (Plukovník A. S. Savin, VHČ, 1985, č. 8. s. 56.)

Maršál SSSR R. J. Malinovskij se poté, co došlo k prvnímu zničujícímu úderu, obrátil na svá vojska: „ Sovětský lid nemůže pokojně žít a pracovat, dokud japonští imperialisté řinčí svými zbraněmi u našich dálněvýchodních hranic a vyčkávají na vhodný okamžik, aby naši vlast napadli.” (Kommunist,1985, č. 12, s. 85.) Sovětští maršálové se vždy obávají, že je někdo napadne.

Malinovskij pronesl tato slova 10. srpna 1945. Hirošima už neexistuje a Malinovskij to dobře ví. Myslí si snad, že „japonští imperialisté” nemají po zkáze Hirošimy na práci nic lepšího než „vyčkávat na vhodný okamžik”?

Nové sovětské publikace (například VHČ, 1985, č. 8) trvají na tom, že „vstup SSSR do války s Japonskem odpovídal rovněž zájmům japonského lidu” a že „cílem, který Sovětský svaz sledoval, bylo osvobození asijských národů, včetně japonského lidu, od dalších útrap a strádání…”

V květnu 1941 začal sovětský tisk pojednou psát o tom, že evropské národy Evropy touží po míru a s nadějí vzhlížejí k Rudé armádě. Byl to navlas stejný tón, navlas stejná slova, jež zněla pokaždé před každým z dalších „osvobození”.

Na konci roku 1938 byla v Sovětském svazu dovršena Velká čistka. Nadešla nová etapa – nové časy, nové cíle, nová hesla. V březnu 1939 se dal Stalin poprvé slyšet, že je třeba připravovat se na jakési „nečekané události”, a to nikoli uvnitř země, ale na zahraničně politické aréně. Již v srpnu 1939 přichází Stalin s prvním překvapením, prvou „nečekanou událostí”, jež omráčila nejen všechen sovětský lid, ale i celý svět – jde o pakt Molotov – Ribbentrop. Záhy poté vstupují německá a po nich i sovětská vojska do Polska.

Oficiální sovětské vysvětlení je stručné: „Polsko se proměnilo v prostor různých náhod.” Hrozba je tedy efektivně likvidována nezištným aktem realizovaným sovětskou vládou, Rudou armádou a NKVD. Stalin však vyzývá k bdělosti a k přípravě na „další náhody”, neboř „mezinárodní situace se stále více komplikuje”.

Zdálo by se, že je všechno nadmíru prosté. Mír s Německem je podepsán, a není tedy proč hovořit o komplikacích. Stalin však tvrdošíjně opakuje své výzvy k nedůvěře vůči zdánlivé jednoduchosti, požaduje připravenost čelit nenadálostem a upozorňuje na jakési radikální změny a obraty.

Květen 1941 je měsíc, kdy heslo „vždy připraven k nenadálým změnám” znělo celou zemí jako poplašný zvon. Zaburácelo i prvního májového dne z úvodníku Pravdy, ve stovkách hlasů komisařů, propagandistů a politických pracovníků, kteří objasňovali Stalinovo heslo masám. Zaznělo také v rozkaze lidového komisaře obrany č. 191, s nímž byly seznámeny „všechny roty, baterie, eskadry, letky a posádky bojových lodí”.

Varuje snad Stalin svou zemi a armádu před možností nenadálého německého vpádu? Samozřejmě že nikoli! Německý vpád byl nečekaný i pro Stalina. Nemohl tedy varovat před nebezpečím, které netušil.

Dne 22. června 1941 však heslo o „nenadálosti” zmizelo a už se nikdy neopakovalo. V současných sovětských publikacích už není ani zmínka o kdysi tak frekventovaném hesle „buďte připraveni k nenadálým změnám”, třebaže šlo o jeden z nejvýznamnějších leitmotivů sovětské propagandy „předválečného období”.

Na první pohled překvapuje, že ani Stalin sám si na své oblíbené heslo později nikdy nevzpomněl. Mohl přece říci, že Hitlerův útok byl zcela nenadálý a že na to upozorňoval již předem. Nikdy to však neřekl. Maršál Timošenko mohl po válce připomenout znění rozkazu č. 191 slovy „už tehdy jsem vás varoval”. Současní sovětští historikové a partajní byrokrati by se mohli ohánět moudrostí a prozíravostí rodné strany, aniž by uváděli jména Stalina či Timošenka. Poplašné heslo si však nepřipomíná nikdo z nich, docela nikdo. Ptáte se proč? Prostě proto, že pod heslem „připravte se k nenadálým změnám” nebyl chápán německý vpád do SSSR, ale něco zcela opačného.

Pod tímto heslem totiž odstraňovali čekisté miny na hranicích, protože dobře věděli, že jde o pečlivou přípravu „nejvýznamnější náhody” 20. století.

V sovětském tisku, který vyzýval armádu a lid k bdělosti a připravenosti na nenadálé zvraty v mezinárodním měřítku, neobjevíme asociace této výzvy s možností cizího vpádu a obranné války. Abychom získali správnou představu o skutečném smyslu hesla, musíme pohlédnout na první stranu listu Pravda z 1. května 1941. Právě tady byl udán tón, který pak dal zaznít mnohohlasému chóru snaživých nohsledů. Pohlédněme tedy na Pravdu č. 120 (8528) ze dne 1. května 1941. Hned na první straně najdeme mezi spoustou slovního balastu pouze dva citáty. Oba patří Stalinovi.

Ten první je hned na začátku úvodníku: „To, co bylo uskutečněno v SSSR, může být uskutečněno i v jiných zemích.” (Stalin)

Druhý citát se týká rozkazu lidového komisaře obrany o připravenosti na nepředvídané akce a „triky” zahraničních nepřátel (Stalin).

Vše ostatní na první straně Pravdy se týká kruté války, jež Evropu zachvátila, strádání pracujících, jejich touhy po míru a nadějích vkládaných do Rudé armády. V tomto duchu také druhý citát ze Stalina doplňuje první citát z „otce všech národů”.

Z první strany se dovíme mnohé i o sovětském úsilí o zachování míru, leč kupodivu příkladem souseda, s nímž byly nakonec nastoleny normální vztahy, je Japonsko (jeho čas ještě nenastal), zatímco Německo za dobrého přítele pokládáno není.

Podle Pravdy je nepřítel chytrý a zákeřný a my samozřejmě na jeho rejdy rázně odpovíme, ne však osvobozením vlastního území, ale osvobozením evropských národů od útrap krvavé války.

Za této konstelace tedy za pět dní nato přijal Stalin post hlavy státu a pronesl tajnou řeč, v níž označil Německo za hlavního protivníka.

V květnu 1941 tedy Stalin převzal plnou odpovědnost za předvídání „nenadálých změn”. V červnu došlo k Hitlerovu vpádu, byla to však taková „nenadálá změna”, která Stalina přinutila, aby se intenzivně bránil státní odpovědnosti. Je tedy zřejmé, že se Stalin nepřipravoval na německou invazi, ale na „nenadálou změnu zcela opačného charakteru”.

Autor: Viktor Suvorov „Všechno bylo jinak“

O ::prop

49 komentárov

 1. Klasické prekrútenie historických faktov ruskou 5.kolonou.
  Je predsa dobre známe,že ZSSR sa usiloval o vytvorenie protihitlerovkej koalície s Britániou a Francúzskom v zmysle európskej kolektívnej bezpečnosti, pričom sa snažili získať aj Poľsko a povolenie na vykonávanie vojenských presunov na území Poľska v oblasti Vilnjiuského a Haličškého koridoru s cieľom umožniť vojenské operácie proti Nemecku . Toto však Poľsko neumožnilo a na tom padla aj táto snaha , pretože Británia a Francúsko si uvedomovali, že bez ruských vojsk sú akékoľvek aktivity odsúdené k neúspechu . Rusko ponúklo 135 divízii proti Nemecku , Británia 4 !!!!
  Poľsko naopak kolaborovalo s Nemeckom , dokonca sa ponúkalo ako spoluútočník na ZSSR s cieľom privlastniť si územia časti Ukrajiny tak,aby malo spojenie s Čiernym morom a vytvorenie tzv.Veľkého Poľska. Poľsko sa rovnako podieľalo okamžite po obsadení Čiech Nemeckom na agresii a obsadilo Tešínsko a okrem toho aj časť Slovenska .
  To že existovali plány na presuny ruských vojsk a vojenských operácii proti Nemecku nie je žiadnym tajomstvom , bola to snaha zabrániť rozpínaniu Nemecka kým ešte bol čas .
  Keďže tieto pokusy o vytvorenie protihitlerovskej koalície zlyhali , bolo Stalinovi jasné, že sa Nemeckému útoku nevyhne a preto aby získal čas , bol podpísaný pakt Ribbentrop – Molotov .
  Nasledovalo to však až potom,čo opakované pokusy Ruska dohodnúť sa so západom a Poľskom zlyhali a Stalinovi bolo jasné, že proti Hitlerovi zostal sám a že politika západných mocností neroví nič iné,len sa snaží nasmerovať útok Nemecka na Rusko. O čom bol Mníchov ? O posune Hitlera na východ , smerom na Rusko. N.Chamberlein sám vyhôásil, že aby Británia mohla žiť, musí sovietske Rusko zmiznúť.
  Rusko zabralo len tie územia Poľska, ktoré mu předtím historicky patrili a o ktoré prišlo po 1 svet.vojne , po tzv Cursonovu líniu .
  Týchto 300-350km , ktoré Rusko získalo , mu pravdepodobne zachránilo život a Moskvu před dobytím. Územie ktoré ZSSR “ zobral “ Poľsku, bolo vlastne územie ,ktoré predtým Poľsko zabralo ZSSR po 1.svet.vojne.
  Tento článok a zrejme celá kniha je totálna demagógia a prekrútenie histórie .

  • Typické stalinistické zavádzanie ako z príručky komunistickej strany ZSSR z 50-tych rokov.

   „Je predsa dobre známe,že ZSSR sa usiloval o vytvorenie protihitlerovkej koalície s Britániou a Francúzskom“. Ale… Komu to je dobre známe? Sú o tom nejaké historické dôkazy? Teda mimo boľševických príručiek? Nehovoriac o tom, že slovné spojenie „je predsa dobre známe“ je manipulatívne a nepreukázateľné. Netreba nič dokazovať, pretože to „je predsa dobre známe“. 🙂

   Čo však je „dobre známe“ je pakt Molotov – Ribbentrop, ktorého podpisu sa zúčastnil osobne Stalin. http://sk.wikipedia.org/wiki/Pakt_Ribbentrop-Molotov A vôbec – ZSSR bol až do vypuknutia vojny Nemecko – ZSSR veľmi naklonený Hitlerovi – dôkazom je postoj komunistickej strany Nemecka (riadenej zo ZSSR), ktorý umožnil nástup Hitlera k moci. Toto v prípade záujmu môžem rozviesť aj hlbšie.

   Jedným z dôvodov, prečo Nemecko napadlo ZSSR je práve aj porušenie paktu Molotov – Ribbentrop zo strany ZSSR. A bol to problém s pobaltskými štátmi, konkrétne Litvou. Podľa pôvodnej dohody mali zostať v sovietskej sfére vplyvu iba Lotyšsko a Estónsko, celá Litva mala pripadnúť Nemecku. Po 17. septembri 1939 však boli obsadené aj rozsiahle oblasti Litvy a v roku 1940 bol usporiadaný „plebiscit“ (podobne ako nedávno na Kryme), v ktorom ľud žiadal o „prijatie do rodiny národov ZSSR“. Hitler žiadal od Moskvy dodržanie zmluvy. Na to sa Molotov v júli 1940 arogantne vyjadril, že ZSSR sa to práve nehodí… V decembri potom prišiel za Hitlerom s ďalšími ultimatívnymi požiadavkami, ktoré definitívne utvrdili Hitlera v tom, že so Stalinom sa nedá. O tom bol článok aj tu na prop-e: http://www.protiprudu.org/stalin-pricina-vojny/ Stačí si o tom prečítať v podstate ľubovoľnú historickú knihu, ktorá nie je ideologicky (boľševicky, komunisticky – nazývajte si to ako chcete, čert ako diabol) podfarbená.

   • O tom aké prebiehali rozhovory, jednania, aké boli dohodnuté zmluvy a pakty medzi prakticky všetkými zúčastnenými krajinami , existujú záznamy . To kto, kedy a ským podpisoval aké zmluvy před vypuknutím 2.svet.vojny nie je žiadne tajomstvo, to sú historické fakty.

    Čo sa týka toho linku ….:-) Sergej Soldatov je známa firma 🙂 Určite bude mať vysokú výpovednú hodnostu aj kniha o Stalinovi z pera amerického autora 🙂
    Vaše tvrdenia ,že vlastne Hitler prišiel na to, že so Stalinom sa nedá , sú úsmevné.
    Podľa vás vlastne ZSSR napadol Nemecko 🙂
    Viete každý člověk sa môže mýliť,ale len hlupák v omyle zotrváva. To je záverom na vás jako šité.

    • Veď práve, že sú o tom doklady. Ty neuvádzaš ani jeden… 🙂 Teda – ako to je s tými omylmi a hlupákmi? 🙂

     Veľa tvrdíš, ale nič nedokážeš podporiť adekvátnym zdrojom. Mimochodom, americkí autori boli vždy skôr na strane Stalina ako Hitlera. A nielen americkí. Pokladám to za samozrejmé – víťazi si píšu vlastné dejiny. Sú síce výnimky, ale tie iba potvrdzujú pravidlo. O to viac ich čítam, pretože aj ja mám pravidlo. Čítaj čo najviac zo všetkých strán a uhlov pohľadu. Preveruj, čo je napísané a neber to ako svätú pravdu. Z tohto uhla mám aj ja svoje výhrady voči Suvorovovi. Jeho teórie sú často pomerne vratké. Na druhú stranu kladie naozaj zaujímavé otázky, ktoré by teba ani náhodou nenapadli. To preto, že ty VERÍŠ. A viera nepotrebuje dôkazy.

     • To ti mám vymenovať kedy a kým bola podpísaná aká zmluv a kto čo povedal a je to zachytené v oficiálních dokumentoch? Tak si to vyhľadfaj, prečítaj,sú o tom knihy, publikácie, články. Západné,východné,stredné 🙂 , aké chceš. V týchto knihách sú odkazy na zdroje.
      Tých zdrojov sú stovky a dajú sa vyhľadať , odtajnené dokumenty z archívov a podobne.
      Solženicin nebol historik , užival si života v USA a tam aj produkoval protisovietske fantasmagórie .
      Ano víťazi píšu dějiny a tie si západ vytvoril tak ako sa mu hodilo. A to,že ich bude nutné prepísať, resp.revidovať a korigovať , je viac jako zjavné.
      Bola studené vojna,.písali sa hovadiny zľava ,zprava ,ale je fakt ,že bol prijatý v podstate západný výklad dejín.
      Sovorovove teorie nie sú vratké, sú prekrúcaním, historických skutočností.
      Nie je to otázka viery , to určite nie 🙂

     • Áno, to by som rád vymenovať kedy a kým boli podpísané zmluvy (hm, podpísané? Veď „ZSSR sa usiloval o vytvorenie protihitlerovkej koalície“ – teda „iba“ usiloval, nie „vytvoril“, čo evokuje výraz „podpísané zmluvy“). Ešte NIKDY som sa nedočkal od diskutéra tvojho typu podloženia tvrdení aj faktami. Vždy to bolo – je toho na internete veľa, pohľadaj si. Viď diskutér Stopa, ktorý sa ma všemožne snažil presvedčiť, ako Hitler písal v Mein Kampf o vyhladení Slovanov. Keď som sa pýtal, kde, na ktorej strane – odpoveď stále rovnaká – nájdi si na internete. 🙂 Ako si však nájsť niečo, čo neexistuje?

      A k spolupráci Stalina s Hitlerom. Zacitujem z knihy Františka Augusta: Ve znamení temna, str. 91. (táto kniha je mimochodom študijným materiálom pre doplnenie zápočtov na FFUK – teda žiadna podľa teba kniha „pochybného“ autora)

      „23. augusta 1939 bola medzi Berlínom a Moskvou podpísaná zmluva o priateľstve a vzájomnej pomoci. Až do okamihu zmluvy KSČ lavírovala svojou politikou medzi Benešovou koncepciou Hitlerovej rozpínavosti, neodvratnosti vojny, a obnove ČSR ako jej výsledku. Okamžikom zmluvy sa všetko zmenilo, najmä došlo k zásadnej disproporcii medzi Gottwaldovým vedením v Moskve a ilegálnym vedením KSČ zanechaným v protektoráte. Domáce vedenie v snahe zachrániť si tvár vydalo z vlastnej iniciatívy prehlásenie, v ktorom prezentovalo zmluvu len ako súčasť boja proti nacizmu, zmluva sa vydávala za politický akt, ktorým sa ZSSR snaží vyhnúť vojne pre celkovú nepripravenosť (odtiaľ tie fámy o tom, ako ZSSR nechcelo vojnu a nebolo na ňu pripravené – osmoza).

      Moskva prijala toto prehlásenie s veľkou neľúbosťou a okamžite ho zvrátila inštrukciou Kominterny, ktorú Gottwald odovzdal do Prahy. Vojnový konflikt bol označený za súťaženie imperialistických mocností a k jeho zastaveniu mala robotnícka trieda zahájiť boj proti zradcovskej politike sociálnych demokracií. (!!! teda boj proti najväčším nepriateľom Hitlera – osmoza). Beneš bol označený za sluhu západných imperialistov a nepriateľa ZSSR (!!! Beneš – ktorý dovtedy pomerne úzko spolupracoval so ZSSR a Stalinom – viď napr. aféra Tuchačevský – ktorý sa však v tej dobe ostro postavil proti Hitlerovi – osmoza). Český proletariát nemal strieľať na nemeckého proletára v uniforme (!!!).“

      Myslím, že je nepochybne jasné, kto mal z tohto vyhlásenia najväčší prospech.

      Robiť zo Stalina neviniatko, ktoré bolo obeťou židoboľševikov – ako to vyznieva z tvojich príspevkov – je totálnym prekrúcaním histórie, resp. ukážkou jej neznalosti, prípadne ideologickej zaujatosti. Či si demagóg, nevzdelanec, alebo marxista – to netuším. Aj keď som si celkom istý, že poprieš všetko. 🙂

     • A ešte aby si to mal ozdrojované, to o vyhlásení kominterny nájdeš v knihe Edvard Beneš: From Munich to New War and New Victory, str. 160

     • „The historical importance of the Journey of Comrade Molotov to Berlin is based on the fact that, on the basis of the continuation of friendly relations between Germany and the Soviet Union, this Journey frustrated the plans of the United States to spread the war and turn it towards the East.
      The U.S.SJC. will continue to use the differences between the imperialists to strengthen its own position and will watch for the arrival of the right moment for the final disruption of capitalism. On the basis of its peace policy, the UJSJSJEl. continually earns greater sympathy among all nations especially among the working people of the great German Nation“

      https://archive.org/stream/memoriesofdredua008583mbp/memoriesofdredua008583mbp_djvu.txt

 2. Okrem toho 2.svet.vojna začala 18.9.1931 , kedy Japonsko zautočilo na čínske kasárne v Mukdene.

 3. Do 1.septembra 1939, ktorý sa západnými „demokraciami“ označuje za začiatok vojny, pretože im to tak vyhovuje, zahynulo v Číne asi 20 miliónov ľudí, 500.000 ľudí v Etiopii , 1,5 milióna v španielskej občianskej vojne. Ale o tom sa nehovorí .

 4. Zabudol ste na pár ďalších milónov.

  Ak ste sa kedy zamyslali nad tým, ako mohlo také malé percento sionistických židov v Rusku usmrtiť počas bolševickej revolúcie 25 az 65 miliónov občanov tej krajiny, bolo to možno preto, lebo kresťania v Rusku čítali Písmo správne a nazdávali sa, že sú to židia,čo majú byť vyhubení. Ale očvidne, tak sa to neudialo.
  Ak ste sa kedy zamýšlali nad tým, ako mohlo také malé percento sionistických židov v Nemecku a iných častiach Európy zaranžovať smrt ďalších 60 miliónov európanov a pritom udržiavať našu pozornosť sústredenú len na 6 miliónov mŕtvych židov, z ktorých mnohí boli po II. svetovej vojne zrazu nažive, znovu zoberte do úvahy, že možno ide o nesprávne vysvetlenie Písma.
  Ak sa čoskoro neprebudíme a neuvedomíme si, že takmer polovica sionistických židov vo svete sa dnes nachádza v Spojených štátoch a teraz sú znovu prichystaní urobiť to isté, tak potom je to naša chyba, že počas jedného storočia sa židom podarilo pri troch rôznych príležitostiach usmrtiť v jednom storočí cca 200 miliónov ľudí.
  Ak sa tento trend okamžite nezmení, už len mesiace nás delia od toho, aby k tomu znovu došlo.

  Najväčším holokaustom zo všetkých sú vojny minulého storočia v ktorej zmizlo 200 miliónov ľudí. Šokujúce údaje – dych vyrážajúce štatistiky.
  Hoax šesť miliónov stratených židov, to bola len zaokrývajúca historka pre skutočný holokaust. Prečítajte si štatistiky a nevyvrátitelne údaje – a potom sa zamyslite!

  Skutočné Holokausty:

  • Sovietsky holokaust ruských kulakov (1924 – 1930) – 15 milliónov vyvraždenych
  • holokaust ukrajinských rolníkov a ich rodín (1930-1933) – 7 milliónov vyhladovaných k smrti
  • holokaust ruských politických väzňov (1919 – 1949) – 100 milliónov zavraždenych
  • Pol Potov kommunistický holokaust v Kambodži (1975) – 2.5 milliónov zavraždenych
  • Arménsky holokaust Turkami (1915 ) – 1.5 milliónov zavraždenych
  • Bombardovanie Hamburgu (24 júla 1943) 40,000 mŕtvych, včetne 5.000 detí, 250.000 domov zničených (asi polovica mesta) s viac ako 1,000.000 ľudí bez domova
  • Dražďanský holocaust (Február 1945) 500.000 zavraždených prevážne žien a detí
  • Bombardovanie Kolína – 45.000 bez domova
  • holokaust Hirošimy a Nagasaki (August 1945), asi 500.000 mŕtvych (v skutočnosti nikdo nevie konečný pocet)
  • Bombardovanie Tókia zápalnými bombami – cca. 500.000 mŕtvych (v skutočnosti nikdo nevie konečný pocet)
  • Druhá svetová vojna – 52 miliónov mŕtvych
  • Maov “Veľký Krok Vpred” v Číne – 52 miliónov zavraždených nevinných
  • holokasust v Iraku – už viac ako 1,000.000 mŕvych, nevinných civilov, žien, detí a starcov…

  • To by sme zachádzali příliš mimo 1.a 2.svet.vojnu . Podľa posledních odhadov má kolonializmus na svedomí cca 500 miliónoiv ľudí. Najväčším „likvidátorom“ ľudí je úplne suverenne Británia .
   Ruskách politických väzňov nebolo 100 miliónov ( a už vôbec nie popravených ) ,to je ničím nepodložené číslo trestknuté Solženicinom do placu len tak od pása,bez akýchkoľvek reálnych štúdii, ktoré automaticky všetci prebrali za svätý grál.
   Skutočne odsúdených bolo asi 3,5 milióna a popravených bolo asi 800.000 tisíc ľudí, či jemenej jako 1% populácie. Dnes je vo väzniciach v USA viac ľudí ako bolo v Rusku.

   • Ježišku na krížku… Tak 100 miliónov je nepodložené číslo – no možno nie je podložené štatistikami ale iba matematickými výpočtami. Môžem ale vedieť, ako je podložené číslo 3,5 milióna odsúdených a 800 tisíc popravených? Stačí, keď si zoberiem Katyň a už tam je 40 tisíc mŕtvych. Jaj, zabudol som, to neboli sovieti, ale nacisti, ktorí to chceli zhodiť na dobrého strýčka Stalina. 🙂

    • Ja zase keď si zoberem „Zázrak na Wisle“ , po ktorom umrelo od hladu v poľských táboroch 100.000 ruských vojakov , tak ma napadá,že o tom sme sa tiež neučili , že ?
     Nie všetko čo ste sa učili v škole ,tak aj bolo v skutočnosti. Dnes vieme že útok v Tonkinskom zálive bola „false flag“ , rovnako vieme,že Irak nemal žiadne zbrane hromadného ničenia , dnes vieme ,že Mossadeka v Iráne zhodila CIA , rovnako ako Allendeho v Čile , dnes vieme o operácii GLADIO v európe po 2.svet.vojne ,kedy CIA a západné spravodajeské služby realizovali po európe stovky teroristických útokov so stovkami obetí a hodili to potom na ľavicové a komunistické strany v těchto krajinách.
     Dnes vieme o operácii Paperclip a spúste ďalších ……
     Doporučujem pozrieť film Olivera Stonea o svinstvách ktoré robili a robia USA To ste sa tiež v škole neučili .
     Čo sa týka čísiel,, pokiaľ nie sú podložené štatistikami, tak sú bluf. A Solženicin bol klamár a viacemenej celý Gulag je ničím nepodložený výmysel, čo sa týka počtu obetí a aj podmienokl aké tam vládli. Třeba si prečítať ako sám Solženicin popisuje svoj pobyt.
     To, že to západ automaticky prebral, je logické, bolo třeba démonizovať všetko ruské a Rusko. To sa nakoniec deje aj teraz.

     • Áno, presne ako som čakal. Argumentácia Hollywoodom, CIA, Iránom, Vietnamom, Poľsko-Ruskou vojnou, ale k veci (zdroju čísiel 3,5 milióna a 800 tisíc) – nič. Podľa tvojich vlastných slov je to teda – bluf.

  • Zabudol si Vietnam – 3 mil. , S.Korea – 2 mil.

 5. V súvislosti s autorom knihy – Viktorom Suvorovom je potrebné si uvedomiť, že tento už roky píše na zákazku, aby dôsledne prekrútil históriu a z hrdinov urobil zradcov a naopak. Veď čo už, pamätníci vymrelli a vymierajú a mladá generácia má možnosť si vybrať z dvoch alternatív.
  Kto však úkoloval Viktora Suvorova je možné zistiť dedukciou. Prečo jednou z jeho prvých úloh bolo nakydať znôšku lží na maršála Žukova ? Komuže (akej komunite) leží doteraz maršal Žukov v žalúdku ?

  • Iste. S prvou časťou sa dá súhlasiť. Ktorý autor dnes nepíše na zakázku? Najmä sa to týka maršálov Sovietskeho zväzu, eh, Ruska, z historických vojenských ústavov, ktorí v živote nevystrelili zo zbrane, ale sú maršáli a berú bohaté prebendy za svoj „nezávislý výskum“ a „nezávislé publikácie“. Pritom koľko kníh vydajú (myslím vydania tej istej knihy), v každej sa píše niečo iné. Druhá časť výroku, prečo to robí, to treba aj dokázať. V každom prípade nemôže písať úplné nezmysly, pretože by sa sám odpísal a vážne by ho brali iba čitatelia sci-fi a fantasy. Ako som už napísal vyššie. K mnohým jeho tvrdeniam mám aj ja faktické výhrady. V globále ale kladie zaujímavé otázky a odpovedá na ne neštandardne, pritom logicky. A je úplne iná vec, že často vychádza z nesprávnych predpokladov a faktov, aj keď obvykle sú to pomerne nevýznamné omyly. Faktograficky dobre sú spracované knihy Solonina, ktorý tvrdí v podstate to isté čo Suvorov, avšak má to omnoho lepšie podložené faktami.

   K tomu Žukovovi. Ozaj by ma zaujímalo, kto má na tom záujem. Stalinisti? Veď Stalin odstavil Žukova mimo. Židia? Veď s nimi sa Stalin vysporiadal skôr, než skončila vojna. Pokiaľ viem, Žukov proti nim neviedol vojenské operácie. Západ? Ten má Žukova s prehľadom na háku. Muslimi? Dupľom. Tak kto? Prezraďte a povedzte prečo? Zaujíma ma to.

 6. Komuže (akej komunite) leží doteraz maršal Žukov v žalúdku ?…skusim hadat ,, skurvenym chazarom ?… Putin , Putin , Putin ….

 7. V mnohom s Vami, Ico, súhlasím, ale skôr je pre mňa vieryhodný Solženycin, ako štatistiky, na ktoré príliš spoliehate.
  Pored pár dňami som tiež napísal, že história mnohokrát nie je to, čo nám povedali.
  Ja poznám z vlastnej skúsenosti mnoho “štatistík”- jedna z nich je povojnová, roky 1946-7, keď som sa dozvedel, že v nemeckých koncentračných táboroch zahynulo 40,000.000 židov! Za pár rokov to už bolo len 20,000.000, až nakoniec sme sa dohodli, že je to 6,000.000. Čo Vy na to?
  Nie sú to len americké štatistiky ich obetí, ktoré sú samozrejme úmyselne a vedome znižované – Dražďany (február 1945), vraj 120.000 obetí, v skutočný odhad cca. 500.000 (akoľko tam bolo asi 2 milióny uprchlíkov pred bolševizmom) Tókio tak isto, vraj 100.000 v skutočnosti cca. 500.000 ľudí zhorelo za živa, atď. atď. Vytrubovali do sveta, že Dražďany boli odplatou za Coventry (a čo Hanburg, “Operation Gomorah”, 24 júl 1943, 45.000 mŕtvych , 250 tisíc domov zničených a 1,000.000 ľudí bez domova), ale že prvé bomby na Londýn spali až 7 septembra (306 obetí) a Coventry bolo bombardované (kodovaciae meno Moonlight Sonata) až 14 novembra 1940, ako odpoveď za bombardovanie nemeckých miest (ako prvé Lübeck, Manheim) a tiusíce mŕtvych, už od mája 1940, to nepovedia.
  Že v Coventry zahynulo dohromady 380 ľudí a bolo zničených len asi 100 akrov pozemku, to nám ich štatistiky tiež nepovediia.
  15 septembra 1940 Luftwaffe zhodila na Londýn 200 ton bomb a stratili 43 lietadiel. Churchill toto číslo nafúkol na 155.
  Toľko k štatistikám.

  A bol to nakoniec Churchill, ktorý keď videl zábery zničebých nemeckých miest
  sa pýtal prítomných: “Are we beasts”?
  Churchill taktiež povedal že sú dva druhy klamstiev: “nehanebné lži a štatistiky.”
  Toľko k tým štatistikám.

  • Ja s vami súhlasím , čísla plácané od pása do vetra, nadsadzované alebo podhodnotené podľa potřeby tej ktorej konkrétnej strany.
   Solženicin …treba zohľadniť jeho život, čo vykonal,resp.vyviedol,, kde a koľko a za akých podmienok bol väznený . Sám svoje väznenie popísal ako „rekreáciu“ .
   V čase jeho publikovaní o 100.000.000 obetí gulagov bola na tekéto čísla z čiste politických dôvodov objednávka druhej strany . Ktorej druhej? No tej kde potom Solženicin viedol pokľudný život a prednášal bludy. Vždy existuje objednávateľ, inak by to nemalo význam.
   Tak jako Colin Powell mával v OSN skúmavkou s antraxom a ukazoval fotografie ,na kterých boli 100% zachytené ZHN Saddáma Husajna., ktoré sa následne nikdy nenašli,pokiaľ viem tak doteraz.
   Tak jako bola na objednávku realizovaná výpoveď – svedectvo mladej kuvajtčanky,údajnej sestry
   v nemocnici, ktoré srdervúco vypovedala jako iračani vyhadzujú novorodencov z inkubátorov a nechajú zomierať na studenej zemi. Neskôr sa ukázalo, že to bola dcára kuvajtského diplomata v USA a celý príbeh bol výmysel. Ale účel to splnilo .
   Do tejto kategórie patria aj Solženicinove tvrdenia o 100 mil.obetí gulagov. Každý štát a národ má svoju 5.kolonu , to třeba mať na zreteli .
   Z historických dokumentov je zrejmé,že západ a hlavne Británia invesovala milióny dolárov do diskreditácie Stalina za účelom oslabenia ZSSR a hlavný koňom bol Chruščov,ktorý „vymyslel“
   tzv.kult Stalina. Chruščov ekonomicky zruinoval Rusko a jeho činnost bola vyslovene protiruská .
   Jelcin bol potom už len vyvrcholením totálneho rozkladu Ruska dirigovaného západom, západnými poradcami .Celá súčasná ruská ústava bola napísaná američanmi. Vedú sa zaujímavé debaty prečo si Jelcin vybral za svojho nástupcu Putina. Niektorí tvrdia, že si uvedomil, že kam dostal Rusko a rozhodol sa to napraviť , iní tvrdia ,že ho len podcenil a bol vybraný len jako obetný baránok,na kterého potom hodia vinu za rozpad samotného Ruska , čo bolo v pláne západu.
   Každopádne činnost Putina sa ukázala ako rozhodujúca pre záchranu Ruska a jeho postavenie sa na nohy. V podstate sa Rusko od smrti Stalina 60 rokov trmácalo v kruhu a na správnu cestu sa vrátilo až vďaka Putinovi .
   Doporučujem dohľadať štatistiky o koľko sa zdvihli za Putina ruské mzdy, dôchodky, obchodný obrat, HDP , devízové rezervy , o koľko klesla nezametnanosť a porovnať to s “ úspěšnými“ vodcami západných krajín, ktorí dostali USA a EU v podstate do krachu.
   Ono nestačí byť rusofób a nenávidíte všetko ruské z princípu , třeba sa pozrieť a pozametať před vlastným prahom. . To by malo byť to prvé ,čo by mali spraviť krajiny EU ak sa chcú zachrániť. Nemyslím ako únia , tá je nezmyslom od svojho vzniku, ale ako svojprávne národy európy.
   V dlhodobom historickom kontexte ale ani zrútenie sa západu na úroveň periférie v podstate nič zvláštne neznamená, boli tu civilitzácie,ktoré boli na vrchole viac jako tých európskych 400 rokov.
   Európa a USA proste nebude pupkom světa a „civilizácia “ sa presunie tam kde kedysi bola ….na východ a do Číny. Európa si užila svoje dni slávy , svoje vojny, kolonializmus ,ktoré stáli svet 500 mil.obetí . Ukázalo sa ,že Čína premýšľajúca vo veľmi dlhodobých horizontoch presahujúcich stovky rokov , sa vrátila na výslnie . Prešla tiež svojim peklom v časoch jej kolonizácie, ale dostala sa z toho a poučila. Západ sa nepoučil . Problém je v tom,že západ už druhú šancu mať nebude.
   Stačí sa pozrieť na islamizáciu európy, vymieranie prakticky všetkých EU národov. EU sa prepadne na úroveň rozvojových krajín . Západ nám dal kolonializmus, fašimus, komunizmus , liberalizmus, neokonzervativizmus , politickú korektnosť a LGBT agendu .Európa je chorá a ideologicky mŕtva ,neschopná . Rýchly rozpad EU a rozumná politika svojprávnych národných štátov by mohlo ešte niektoré krajiny zachrániť, ale každé oddaľovanie tohoto kroku nás privádza na okraj priepasti . Súčasná politika EU sa už nedá nazvať inak ako idiotskou a sebazničujúcou a
   len ťažko hľadať v čele niektorého štátu normálního a rozumného člověka.
   Možno Zeman, Orbán, ale čo s takými jako je Hollande , Merkelová, Cameron ….proste zúfalstvo.

   • západ toto, západ hento, západ zničil, západ vyvraždil… aký západ? Kto je to ten „západ“? Kto je riaditeľom „západu“?? Kto ovláda USA??

 8. Co sa doveryhodnosti Solzenicina tyka, treba sa len spytat a analyzovat,, ake ze to typy ruskych dejatelov (ci uz politikov, spisovatelov alebo umelcov) su oslavovane a ospevovane Zapadom. Nasledne musi aj priemerne inteligentnemu pozorovatelovi ihned dojst, preco prave oni. Z tych politikov staci spomenut len 2 mena – Gorbacov, Jelcin… Rovnako je oslavovany Solzenicin. Nic viac netreba dodavat…

  • V súvislosti so Solženicinom : Aký je časový horizont zavrhovania diela tohto ruského barda ? Časovo : do vydania jeho dvojzväzkového diela (ktoré u nás vyšlo v češitine) DVĚSTĚ LET POSPOLU. Doporučujem si preštudovať toto monumentálne a fundované dielo, ktoré Solženicovej reutácii zlomilo krk ! A
   Študujte, najmä rozmýšľajte !

 9. Nesmieme však zabúdať, že Dostoevský
  predpovedal (v roku 1880), že socializmus bude stáť Rusko 100 milónov obetí. V tom čase sa to zdalo nemožné číslo. Z analýzy ruského štatistika Ivana Kruganova sa dozvedáme, že Dostojevský sa mýlil, v smysle nízkeho odhadu. Od roku 1917 do roku 1959, socializmus stál Sovietsky Svaz110 miliónov životov!
  Teda Solženycin vzal jeho číslo od Kruganova a nie je dôvod ho odsudzovať. A ak Kruganov je oficiálny štatistik, treba to vziať do úvahy. Ono by sa mohlo zdať, že bránite všetko ruské a kritizujete všetko proti-ruské a západné, ja Vás však chápem, vidím to Vašimi očami. Mne je jasné, že Vám ide o pravdu. A píšete ju.
  Nie som si však istý, či v prípade Solženycina [je však povšimnutia-hodné, že jedno jeho meno je Izakovič (?)], ste trochu prísny. Nesmieme zabudnúť, že on napísal aj knižku „The West’s Betrayal of Civilization“, v ktorej im to pekne vyjasnil.
  Z jeho BBC prejavu 26 marca 1976:
  “A tak, než som ja sám prišiel na Západ a prežil dva roky, dookola sa obzerajúc, nikdy by som si nebol predstavil, do akého extrémneho stupňa sa Západ skutočne nechal zaslepiť vzhľadom ku svetovej situácii, do akého extrémneho stupňa sa Západ už stal svet bez vôle, svet postupne strácajúci emocionálnu a intelektuálnu vitalitu v nebezpečí ktorému čelí, svet nadovšetko nútený potrebou brániť svoju slobodu.
  Všetci stojíme na pokraji veľkej historickej kataklizmy, svet, ktorý zhltne civilizáciu a zmení epochy”.
  Myslím že týmto prejavom Západu moc nepolichotil.
  Že Churchill a Roosevelt boli najväčšími válečnými zločincami, to už dnes vie ¾ sveta.
  Nad tým, aby si ľudstvo položilo otázku že prečo vo vojne (v prvej aj druhej) boli zainteresované najpriemyslelnejšie,
  najvyspelejšie a najschopnejšie krajiny tejto planéty (okrem úbohého, zbedačeného Ruska, ktoré tam bolo pozvané na ‘jatky’, pretože na porazenie a obsadeniene dobytej zeme treba pechotné vojsko, to sa nedá lietadlami a loďami, a teda tam sú strašné straty na životoch, čo sa aj stalo), to im zatiaľ nikdo neprezradil.
  A vysvetlenie je také jednoduché, keď sa trochu vyznáme v tlačenici:
  “Alas! My sme vo vojne tridsať-päť minút z každej hodiny od Mieru v Utrechte (1827). (Sidney Smith).

  “Existuje nejaký skryrý tlak za vštkými starosťami Európy, Ázie a Ameriky”.
  J.Ch.Smuts (1870-1950), poľný maršal, min.predseda Južnej Afriky.

  A konečne, aby sme vedeli odkiaľ fúka vietor:
  Dr. Nahum Sokolov, Sinistický vodca, predvída situáciu v ktorej národy sveta budú kontrolované Ligou Národov s hlavným sídlom v Jeruzalem
  (N.Y. Herald Tribune. May 18, 1936).
  Nie je to povzbudivé?
  “Ale ľudia nevedia čo ich čaká a ani ich to nezaujíma”.

  • Ja nie som proruský,ale ani protiruský . Demokracia ruského typu má ďaleko od toho čo by som videl ako ideál, ale západná demokracia je už dnes na tom horšie ako ruská.
   Morálny marazmus , kultúrny a ideologický úpadok tzv. západnej civilzicáie je očividný, o ekonomickom sa nemusíme ani baviť. Rusko prežije, tak ako prežilo veľakrát predtým, ale Európa speje ku koncu , pričom nerieši nič iné len LGBT agendu . Ako keby sme nemali iné problémy.
   V horizonte 40-60 rokov budú povodní obyvatelia v menšine vo Francúzku, Británii , Beneluxe.
   Moslimská populácia v Nemecku stále rastie , juhoeurópske krajiny sa utápajú v dlhoch bez šance na vybŕdnutie z tejto situácie. Škandinávska juvenilná polícia a súdnictvo ,ako predvoj toho čo nás čaká v budúcnosti , neveští nič dobré.
   Moslimská Európa nie je žiadna fantazmagória ,ale budúca realita, pokiaľ sa nespamätáme
   veľmi rýchlo. Ano , je tu nádej,že Rusko Európu zachráni, ako nakoniec veľakrát predtým v histórii.

   Kto stojí za cieleným úpadkom Európy je zrejmé, propagátormi a realizátormi všetkého zvráteného a chorého sú tí istí, čo sedia na peniazoch a ovládajú médiá.

   • „Západná demokracia je už dnes na tom horšie ako ruská“ – tak toto môže povedať iba človek ktorý rusko vôbec nepozná…

    • nie je nič jednoduchšie, ako šplechnúť sračku do ventilátora a smiať sa zaventilátoromsediacemu, aký je pehavý…

     • To nie je môj štýl, ja sa pristavím vždy iba pri tých, ktorí si tam tú sr.čku sami hodili 🙂

      Ale predpokladám, že ty už nie si ten prípad a že teda máš zoznam argumentov, v akých veciach je ruská demokracia lepšia od západných demokracií. Sem s ním, som jedno veľké ucho 🙂

    • ty jedno veľké ucho – porovnávaj tendenciu, nie súčasný stav. Aziati, a dúfam, že ani my východoeurópania nebudeme už dlho ochotní makať na anglánov a nemcov…
     Ich životná úroveň je zatiaľ neprimerane vysoká, lebo je na úkor iných. Aj na západe to klesá, ale pomaly a riadene, aby neboli nepokoje (ktoré aj tak sú, lebo až tak pomaly sa to ukočírovať nedá). Kdežto Rusko ide opačným smerom. A Bielorusko tiež. Sú to ekonomiky riadené dlhodobo udržateľne, spoliehajú sa predovšetkým na seba. Momentálne Rusi využívajú dopyt západu po ich surovinách, prečo nie, nech je pupkatý nemec uspokojený, ale v pohode to zvládnu aj bez toho. Ale nemec je bez okolitých a ázijských otrokov v prdeli.

    • ozaj, keď už spomínaš slovo demokracia, spomeň si na slová už sa nepamätám, ktorého starofréckeho filozofa, že v demokracii sa k moci dostanú tí najhorší a najchamtivejší…možno sa ti vyjasní, kto a prečo zorganizoval francúzsku revolúciu v 1789 – liberté, egalité, fraternité – hahaha, zme še pobavili… Demokracia je nič iné, len hmla, za ktorú ovce nemajú vidieť.
     Aj Putin len hrá demokraciu, lebo zatiaľ nemôže otvorene hovoriť o modernej obdobe mnarchie ktorá sa zatiaľ v dejinách ukázala ako jediný reálne funčný systém.

     • Vždy beriem do úvahy všetky aspekty, ktoré moja hlava dokáže pojať a napriek tomu hovorím, že aj komunistická minulosť Ruska, aj súčasnosť a aj tendencie do budúcnosti sú v Ruskou jednou gigantickou tragédiou.

      V podstate by som už nemusel nič písať, keďže si vlastne sám konštatoval, že Putin to len hrá na demokraciu, čím si len potvrdil moje slová smerované k Icc. No, ako advokát si mu týmto komentom bohvie ako neposlúžil.

      Len pre krátkosť času v rýchlosti pripíšem, že tebou tak kritizované západné demokracie sú síce naozaj na míle ďaleko od ideálnych, „ovce“ sa však v skutočnosti v podstate nikdy v dejinách nemali tak dobre, ako v týchto demokraciách. Tieto demokracie utláčajú predovšetkým cudzie „ovce“, na rozdiel od Ruska, pre ktoré sú vlastné „ovce“ presne to isté ako cudzie.

      Ekonómiu ak dovolíš vynechám, z tebou by bolo zjavne úplne zbytočné sa o tom rozprávať.

 10. s osmozom škoda debatovať, keby opice mali vzdelanie tárali by rovnako.

 11. “hovoriť o modernej obdobe mnarchie ktorá sa zatiaľ v dejinách ukázala ako jediný reálne funčný system”.

  Monarchia? To predsa nemyslíte vážne…
  To meno na ktoré si nemôžete vzpomenúť je Sokrates- jeho pár výrokov:
  • Demokratické zriadenie doplatí na to, že bude chcieť vyhovieť všetkým.
  • Chudobní budú chcieť časť majetku bohatých. A demokracia im to dá.
  • Mladí budú chcieť práva starých, ženy budú chcieť práva mužov, cudzinci budú chcieť práva občanov.
  A demokracia im to dá.
  • Zločinci budú chcieť obsadiť verejné funkcie. A demokracia im to umožní.
  • A keď zločinci nakoniec demokraciu ovládmu, pretože zločinci od prírody tiahnu za pozíciami moci, vznikne tyrania horšia, než dokáže najhoršia monarchia alebo oligarchia.

 12. Osmoza a aky si dal ty argument podlozeny faktami.Neviem si predstavit zabit stomelcov ludi v stoosemdesiat melcovom state. Aky chces fakt. Myslis ze v Rusku zili 4 miliardiky ludi kde sa to cca strati. Zabili ich 100milonov? Sprav si statistiku sam v percentach daj to na dedinu a zisitiz ze v kazdom dome by niekto chybal. To by sa nic nedelo. Ani v mestach?

  Molotov Ribbentrop bola iba obrana Ruska nebit mnichova Nemecko by muselo uz na ceskoslovensko utocit kde bola dohoda francuzko Rusko Ceskoslovensko z roku 1935 o vzajomnej pomoci. Mnichov ju zrusil ci nie?
  No a je dobavene kde hladat zaklad ku 2SV. Samotne nemecko by malo co robit porazit CeskoSlovensko.

  A vtej dobe uz iba dement by nepochopil ze je to vedene proti Rusku. Tak ako dnes.
  Oni nemaju podla buzerantov pravo branit sa?

  Rusi bojovali proti celej europe vcetne Ukrajiny a casti Bieloruska. Tam sa neda hovorit nas mnogo ako propaganda pise bo ich nemnogo oproti horde europanov.Celu europu tak ako je dnes europsky sajuz porazili to je fakt. Ci nie? Dovolim si citatik lepsie povedane kopirovacka ku Strickovi Stalinovi ci ako si ho nazval.

  Nastal čas o Stalinovi pohovořit…

  „Stalin neodešel do minulosti, ale rozpustil se v naší budoucnosti“ ,
  — jakkoliv to mnohé zarmoutí.

  Naše společnost – pokud mluvit o veřejné politice a politické analytice – za padesát let prošla cestu od ideologického poklonkování před Stalinem do odmítání všeho, co jím bylo uděláno: jak jako člověkem, žijícím mezi sobě podobnými, tak jako státníkem, na jehož myšlenkách, slovech a podpisech závisely osudy milionů lidí v různých zemích světa v několika generacích. Ale Stalin nebyl zapomenut, jak si to přáli a přejí mnozí. Nebyl zapomenut v důsledku toho, že veškerá politická realita SSSR i SNS nutí vzpomínat na něho osobně, na dílo, kterému sloužil; nutí vzpomenout pod tlakem každodenních okolností: zkusil by někdo při něm nezaplatit včas penze nebo výplaty; zkusil by někdo za něj koupit si za nakradené peníze limuzínu nebo vilu; zkusil by někdo za něj sít nepřátelství a podněcovat války mezi národy SSSR; zkusil by někdo za něj provádět v SSSR politiku v zájmech zahraničních vlád a mezinárodních mafií; zkusil by někdo za něj vydírat SSSR půjčkami nebo zbraněmi jiného druhu; zkusil by někdo za něj…

  Da sa nieco precitat aj tu je to aj odtial:

  http://leva-net.webnode.cz/

  Ale to bude asi nedoverihodny zdroj.

  A ten mainkampf ti tu stranku kde to pisal o Slovanoch zistim cital som to je to neskutocna hlupost ale potom som to niekomu dal ale zistim ti to dam si tu pracu este sa ozvem. Samozrejme nie hned som zaneprazdneny tvorenim hodnot a lepsich zajtrajskov europskych sajuzdnikov bo kolinizovany musime byt patricne zodpovedny ku kolonizatorom.
  Ale zase neviem ci to vobec mam zistovat lebo uz vidim odpoved to bude podvrh tlaceny v Rusku alebo minimalne v Afganistane.
  Ci?
  A ospravedlnujem sa intelektualom neviem pisat 🙂

  Cest.

  • Na rozdiel od teba ja som netvrdil nic o 100 milionoch. Ty si to cislo ale spochybnil a prisiel s inym cislom. Preto ma zaujima, cim to mas podlozene. To iste ma zaujima pri cisle 100 milionov. Moj nazor je, ze obete cerveneho teroru nebudu nikdy spocitane. Ale cislo 800 tisic mrtvych je poriadne podhodnotene.

   • Ospravedlňujem sa, to o 800 tisíc obetiach písal Icc, nie ty. V každom prípade ja som o 100 miliónoch nič netvrdil. O tomto čísle sa obvykle hovorí ako počte obetí komunizmu/boľševizmu – teda nie len v sovietskom Rusku, ale aj v Číne, Kórei, atď. Ale stačí, aby sme si zobrali ukrajinský holodomor, aby sme videli, že 800 tisíc je číslo absolútne nekorešpondujúce s realitou. Ešte raz zdôrazňujem, skutočný počet obetí komunizmu v sovietskom Rusku asi nebude nikdy presne známy, vždy to budú iba odhady. NKVD si štatistiky o popravách príliš neviedlo, v gulagoch už vôbec nie.

    Tvrdenie, že pakt Molotov – Ribbentrop bola iba obrana ZSSR je rovnakým nezmyslom, ako heslo „Bojujeme za mier“ alebo „Sexom za panenstvo“. Najlepšie vyzbrojená krajina sveta sa v tej dobe nemusela báť nikoho a ničoho. Mali v tej dobe viac lietadiel, tankov a vojakov ako všetky ostatné krajiny na západ od ZSSR, vrátane USA, dokopy. Jediné, kde nemali prevahu, bolo námorníctvo. Už som tu čísla aj so zdrojmi dával toľkokrát, že to už snáď ani nemá zmysel. Ale ak poprosíš, dám ti ich znova.

 13. Aj si uviedol boja schopne vtych tvojich zdrojoch?
  Cudna vojna ako ju nazvali demonkrati ktora trvala od 39 do 40 a medzy tym si Adolf modmanil vojensky dalsie zeme ti fakt nic nenaznaci. Plany utoku Francuzka a Anglicka na Rusko odovzdane Adolfom po dobiti Francuzka ti tiez niesu zname. Jednoducho sa to uz vymklo spod kontroli v podstate ako sa to moze stat teraz. A nenapis prosimta ze zato mozu zase Rusi ked si chcu zachovat svoju nezavislost. Staci si iba pozret kolko oni a kolko druhy viedli vojen od 2SV dalej ani nepozeraj budes oto viac smutnejsi o predstave idealneho sveta naraz by to bolo vela.

  A uz vobec nenapis ze je to zalar narodov to ma dostane lebo tie narody tam ziju dodnes co sa o amerike povedat neda ty co tam zalozili statnost v podstate vyvrazdili druh tam zijucich ludi.

  A nezabudol som na teba a moj boj od adolfa. Tu je napriklad urivok.

  Samotný osud se nám zdá kynout svým ukazováčkem. Tím že se Rusko vydalo do rukou bolševismu, uzmulo ruskému národu onu inteligenci, která doposud tvořila a garantovala jeho státní existenci. Neboť organizace ruského státního útvaru nebyla výsledkem státněpolitických schopností slovanství v Rusku, nýbrž spíše nádherný příklad státotvorného působení germánských prvků v méněcenné rase.

  A je tam toho vela ako pohrda mam to vo worde a to co pise je fakt chore Slovania su tam spominany vela krat aj to ze si zavrazdili ich najvacsieho milovnika a tym vlasne zacala 1sv. Ale kto to organizoval. Francuzka a Anglicka tajna sluzba.

  Napr to ze vedel Havel rozpravat po Cesky zamena ze je Slovan ci Cech?

  Na Adolfa sa vykasli je to chore hovado a zla cesta.

  Cest.

  • Bojaschopné v „mojich“ zdrojoch? 🙂 To nie sú „moje“ zdroje, to sú oficiálne sovietske štatistiky, ktoré hovoria, že k 1. júnu 1941 mal ZSSR viac než 18 tisíc BOJASCHOPNÝCH tankov. A to vrátane takmer tisícky tankov T-34 (Nemci mohli iba snívať).

   Záhadné vyjadrovanie typu „niečo ti naznačí“ mi nepomôže. Naznačuje mi to milión vecí, ale vôbec netuším, ktorú konkrétnu máš na mysli. Ostatné nekomentujem, nie je totiž čo.

   Ešte k tomu úryvku. Myslím, že pôvodne som hovoril o falošných tvrdeniach prisudzovaných AH o vyhladení slovanov. Opäť tvoj úryvok iba dokazuje, že za zlo považoval boľševizmus a nie slovanov. A zdá sa mi, že tu niekto pokladá boľševika a slovana za jedno a to isté.

   • Hlupost je zla. Hitler pise to ze sa dali na cestu bolsevizmu to je na cestu vacsiny. A potom popisal preco to je zle. Podla neho preto lebo pod ludia si znicili svojich panov z germanskou krvou atd ale osmoza fakt nieco vypoveda :-). Prepac ale staci.

    A mas urcite zdroje doverihodne ohladne bojaschopnych tankov. 🙂

    Dik za pokec

 14. O hlade koli strajku kulakov som to potom asi zle pochopil tam bolo viac mrtvych to stoho dovodu ze sabotovali sadenie aj ked sa urcite neda ani na toto stopercentne spolahnut. Narazalo sa na politicke obete nie na hospodarske samozrejem hospodarenie je sucastou politiky to je pravda.

  Neviem ti to dobre podat ale obvinovat stoho Stalina ktory zdedil rozbehnuty kolos a v podstate urobil pravy opak toho co sa cakalo ze sa stane. Dnes to mas v podstate v priamom prenose.

  Dnes sa robi genocida bieleho obyvatelstva tak ze sa nerodi. To mas asi zmaknute nie tu nemusim otom pisat nic.

  Aj ked trosku – nemozes roznym rasam dat individualny system to nejde. Otvor oci a uvidis to sam tak ako to nefunguje u nas a ukazovatel je napr porodnost a ten kdo chce prezit si ho urobi podla seba vid Rusko. A najlepsie natom je ze oni su ty pod ktorymi sme nevymierali.

  Rozdiel a samozrejme preklad bolsevik a mensevik to asi poznas. Stalin sa dal ku bolsevikom to je asi dost jasna odpoved jeho umyslu.

  Cest.

Leave a Reply to osmoza Cancel reply