Domov / Hlavná strana / História / Rasová hygiena

Rasová hygiena

Základným princípom liberalizmu a marxizmu je viera v univerzálnu rovnosť ľudstva. Táto viera spochybnila základný kameň absolutizmu – presvedčenie o svätom práve nadriadených privilegovaných tried vládnuť. Dala morálne a právne základy individuálnym slobodám a parlamentarizmu. Vyhlásenie z americkej Deklarácie nezávislosti, že „všetci ľudia boli stvorení ako rovní“, zdôraznilo požiadavku po vláde reprezentantov. Francúzska revolúcia taktiež interpretovala univerzálnu rovnosť v biologickom zmysle rovnako. Tvrdila, že „všetci s ľudskou tvárou“ majú zrovnateľné prirodzené schopnosti bez ohľadu na fyzické rozdiely, pohlavie, alebo úspechy predkov.

Vedci a historici sa sporili o tento názor dlho pred nástupom Hitlera. V 19. storočí anglický prírodovedec Charles Darwin sformuloval teóriu prirodzeného vývoja na základe štúdie zvierat a skamenelín. Dospel k záveru, že druhy sa vyvíjajú nerovnomerne, a že príroda sa snaží o vývoj tak, že zvýhodňuje rozmnožovanie tých, ktorí vykazujú vynikajúce vlastnosti a eliminuje nevhodných. Francis Galton skúmal ľudskú osobnosť a vyvodil, že intelektuálne zdatnosti a morálka sú dedičstvom po rodičoch. Obhajoval manželstvá talentovaných ľudí a veril, že lepší potomkovia sú dôležití pre pokrok civilizácie.

Z historického hľadiska spochybnili univerzálnu rovnosť francúzski aristokrati Arthur de Gobineau a Georges Vacher. Gobineau odhalil koreláciu medzi rastom a vitalitou kultúr a rás, ktoré ich založili. Obaja argumentovali, že staroveké civilizácie ako Perzia a India sa postupne rozpadli, ako sa pôvodná biela populácia premiešala s podrobenými alebo susednými nebielymi kmeňmi. V roku 1899 bola vydaná kniha Houstona Stewarda Chamberlaina Základy 19. storočia (The Foundations of the 19th Century), ktorá prisúdila hodnoty všetkých veľkých kultúr kreativite germánskych národov. Nemecké vydanie spisov Gobineaua a Chamberlaina sa objavilo v Nemecku na prelome storočí.

Novovytvorené inštitúcie napádali liberálnu doktrínu rovnosti na vedeckých a historických základoch. Podobné hnutia sa dostali k životu aj v Škandinávii a Taliansku, kde Paolo Mantegazza a Giuseppe Sergi založili akadémie pre antropológov a rasové štúdie. Eugenika – Galtonov termín pre biologické skúmanie dedičných znakov v ľudskej línii – sa stala v Nemecku rasovou hygienou. Európske univerzity vylúčili tieto predmety z učebných osnov. Rasová hygiena však zanedlho získala určitú legitimitu v 20. storočí. Na základe teórií Darwina a Galtona ponúkli ich zástancovia pádne argumenty založené na výskume a analýze, ktoré jej umožňovali stať sa platným vedným odborom.

V štúdii z roku 1925 profesor Hans Günther potvrdil, že vzdelanosť v 19. storočí pomohla jedincom z nižších tried postúpiť na spoločenskom a odbornom rebríčku. Avšak čím úspešnejší bol človek, tým mal menej detí a to „vitalitu viac obmedzovalo než podporovalo.“ [88] Podľa Günthera toto bolo v rozpore s hlavnou prioritou zdravej spoločnosti: „Pokrok ľudstva … je možný len cez zvyšovanie genetickej kvality, čo znamená viac detí medzi schopnejšími a menej medzi neschopnými.“ [89]

Štúdium rasy získalo financovanie z verejných zdrojov v národno-socialistickom Nemecku. NSDAP založila Úrad pre rasovú politiku v novembri 1933. Jeho riaditeľ Walter Gross publikoval články na túto tému v mesačníku Der Schulungsbrief. Tento časopis bol dôležitým médiom pre ideologickú propagandu, s nákladom niekoľko miliónov kusov. V apríli 1934 Gross poukázal na to, že „vedecká literatúra v demokracii … chápe národ čisto ako spoločenstvo zjednotené jazykom a kultúrou, neberúc ohľad na pokrvné putá.“ [90] Jeho interpretácia vzostupu a pádu národov ukazuje, ako úzko národnosocialistická doktrína zodpovedala zásadám Gobineaua, Chamberlaina a Günthera: „Staré civilizované štáty vďačia za svoju existenciu árijskému mužovi nordickej krvi, ktorý ich vytvoril spolu s jeho kultúrou. Keď sa stretol s domorodcami v cudzej krajine, nezmiešal sa, ale podmanil si ich. Povýšil svoj vlastný druh na vládnucu kastu.“

„Všetko hodnotné, čo vyprodukovali staroveké národy, prišlo z tejto vrstvy nordických dobyvateľov. Ich veľkosť trvala len dovtedy, kým bola nordická krv dostatočne silná a vplyvná. Akonáhle sa stratila čistota v rode a zmysel pre medzirasové rozdiely, ako sa premiešala krv, začal rozpad civilizácií a štátov. … Príliv cudzej krvi podkopáva tradície, náboženstvo, dobrý charakter a morálku.“ [91]

Úrad pre rasovú politiku uviedol tri biologické faktory, ktoré vedú kultúru ku skaze. Prvým faktorom bol pokles pôrodnosti. Tento „oslabuje silu národa voči trocha silnejšie sa zväčšujúcemu susedovi. Posúva pomernú silu dvoch národov tak, že početne slabší, aj napriek potencionálnej vnútornej prevahe, bude nakoniec premožený.“ [92] V článku z Der Schulungsbrief v roku 1937 sa poznamenáva: „v súčasnosti prakticky medzi všetkými bielymi národmi klesá pôrodnosť nebezpečne rýchlo.“ [93]

Druhým faktorom bol pokles pôrodnosti medzi najtalentovanejšími jedincami spoločnosti oproti paralelnému nárastu počtu detí z rodín vykazujúcich „priemerné alebo podpriemerné schopnosti, charakter, alebo fyzické a duševné nadanie.“ [94] Jeden autor obviňoval politiku v mnohých demokraciách z „podpory slabých ignorovania vývoja silných“ a liberálne vnímanie, že všetko ľudské „bezpodmienečne stojí za zachovanie.“ [95] Der Schulungsbrief poukázal na problém vzdelávania v demokratických štátoch, kde liberálny správca vytvára „skupiny mentálne nedostačujúcich do malých tried v špeciálnych školách pod vedením mimoriadne zdatných učiteľov. Talentovaní a zdraví mladí ľudia sa potom tlačia v malých triedach po 50 – 60 žiakov z dôvodu rozpočtových obmedzení a dostanú vzdelanie iba v rozsahu základného minima.“ [96]

Pre ľudstvo do značnej miery ovplyvnené benevolentnejšími náboženstvami sa stali sympatie ku slabým alebo bezmocným prirodzenou ľudskou emóciou. Gross proti tomu postavil vedecké argumenty: „Rozhodujúce v histórii ľudstva bolo to, či v priebehu stáročí rodokmene tých najvznešenejších a najnadanejších zvyšovali svoje počty a tým vyzdvihovali národ, alebo … tieto pokrvné línie nahradili geneticky horšie a nevhodné. … Výsledkom bude to, že vynikajúce talenty vymiznú, zatiaľ čo menej hodnotné gény sa stanú dominantnými. Skôr alebo neskôr to znamená neodvratný pád civilizácie.“ [97]

Tretím faktorom vedúcim k pádu kultúr boli sobáše s cudzími rasami. To má za následok pokles pôrodnosti medzi ľuďmi, ktorí založili civilizáciu a zodpovedajúci nárast spoločensky menej kreatívnych krížencov: „Výsledná skupina zo zmiešaných typov a bastardov postráda to, čo prináša trvalú vitalitu pre pomerne čistokrvnú etnickú komunitu: harmóniu tela a duše, ducha a charakter v každom jedincovi.“ [98] Dr. Theodor Artz to v „ABC“ národno – socialistickej politiky zhŕňa: „Zvyšovanie množstva dobrého potomstva, obmedzenie plodenia nežiadaných, zabránenie asimilácie s rasovo cudzími elementami.“ [99]

Čo predstavuje „rasovo cudzie prvky“ bolo v rámci NSDAP kontroverznou záležitosťou. Európsku civilizáciu tvoria rôzne etnické skupiny: nordická, galská, baskická, slovanská, baltická, stredozemná, atď. Priekopníci rasovej hygieny tvrdili, že sobáše medzi rôznymi bielymi etnikami produkujú vynikajúce bytosti. V roku 1924 zverejnil analytik Hildebrandt esej, ktorá vysvetľuje: „Najvyššia životná úroveň sa vyvinula v oblastiach, kde malo vládu nordické etnikum, ale v zmiešaní s inými etnikami, ktorí prijali jeho kultúru.“ Hans Günther napísal: „Francúzsky anatóm a rasový výskumník de Quatresages vypozoroval v roku 1857, že najväčšia mentálna a fyzická aktivita nespočíva tam, kde je čistá rasa, ale medzi rasovo kríženou populáciou.“ [100]

Günther argumentoval, že ako rivalita môže motivovať ľudí, tak aj fúzie rôznych pokrvných línií vytvárajú konflikt v psychike jedinca alebo celej populácie, čím sa posilní latentná chuť do boja: „Stres, konfrontácia a nutkanie k víťazstvu produkujú najväčšie úspechy mysle a ducha. Je väčšie potenciálne napätie medzi rasovo zmiešanými osobami a čistokrvnými jedincami… V čistokrvnom mužovi sa skrýva príliš málo nepokoja. Nemci, Angličania, alebo neškandinávci sú všeobecne zasiahnutí „až príliš pokojným správaním“ mnohých čisto nordických Škandinávcov.“ [101]

Podľa Grossa kráčal Úrad pre rasové záležitosti po tenkej čiare medzi pokojnejšími kritériami predstavenými Güntherom a mnohými jeho súčasníkmi, a „blonďavou extázou“ pred ktorou varovali. V roku 1934 Grossov kolega Wolfgang Abel publikoval zovšeobecnenie germánskych etnických kmeňov: nordický, fálsky, východobaltický, denársky, alpínsky, západonordický a západomediteránny. Opísal fyzikálne charakteristiky, ilustrované fotoportrétmi a kolektívne osobnostné rysy každého etnika. Abel ponúkol napríklad tento profil nordického typu: „Najmenej spontánny, prekonáva všetky ostatné rasy vo vytrvalosti pri ceste za svojím cieľom a opatrnej predvídavosti. Myslí dopredu, okamžité impulzy podriaďuje cieľom v budúcnosti. Duchaprítomnosť je možno najrozpoznateľnejším rysom nordickej rasy. V tomto spočíva podstatná časť schopnosti vytvárať civilizácie. Rasy s nedostatkom tejto kvality nie sú schopné pokroku a realizácie dlhodobých cieľov.“ [102]

1.8.1

Obr.: Esej Wolfganga Abela v Schulungsbrief definovala rasovú a etnickú kompozíciu národov Nemecka vrátane týchto obrázkov detí narodených zo spojenia medzi francúzskymi vojakmi z Maroka, ktorí boli umiestnení v Porúrí počas rokov 1923 – 1925 a nemeckými ženami.

Fálski germáni boli „viac vytrvalí než poddajní, menej prispôsobiví, viac vyrovnaní než odvážni, viac milujúci slobodu než túžiaci po moci.“ Západomediteránni germáni „berú život menej vážne. Prázdne formálne zdvorilosti a neúprimné gestá hrajú významnú úlohu – ako napr. sľubovanie darov a rozdávanie pozvánok, pri ktorých neočakávajú, že ich ľudia naozaj prijmú. Ich sklony k pravde a etike sú slabšie ako u nordických osôb.“ [103]

Hitler nesúhlasil s takýmto porovnaním. Obzvlášť oponoval odkazom na fyzikálne kontrasty postavy, farby, alebo fyziognómie medzi germánskymi etnickými skupinami. V roku 1930 to vysvetlil: „Diskusia o rasovom probléme bude iba rozdeľovať nemecký ľud, podnecovať ho proti sebe, atomizovať ho, a týmto spôsobom sa stáva bezvýznamnou s ohľadom na zahraničné veci.“ Nabádal vysokých straníckych funkcionárov, aby sa vyhýbali téme etnickej rôznorodosti vo svojich prejavoch a článkoch: „Všetko, čo zjednocuje a spája triedy dokopy, musí byť v popredí. Čo ich rozdeľuje, čo oživuje staré predsudky, tomu je nutné sa vyhnúť. … Je to najistejší spôsob, ako zničiť komunitu.“ Poznamenal, že ľudia by mali byť vyberaní do vedúcich pozícií „nie na základe vzhľadu, ale na základe vnútorných schopností.“ [104] Goebbels, sám malý muž mierne krívajúci, zaznamenal vo svojom denníku v roku 1937: „Rokoval som o rasovej politike s Dr. Grossom. Vytýkal som mu naše chybné štandardy pre výber. Podľa nich by bol dnes prakticky každý dôstojník zamietnutý.“ [105]

1.8.2

Obr.: Ženy z Frízska – provincie na severozápade Nemecka, ktorá je domovom mnohých nordických Nemcov. Táto fotografia dokladala článok v Schulungsbrief ukazujúc rôzne etnické klany.

Hitler veril, rovnako ako skorší rasový hygienik Günther, že schopnejší a vhodnejší medzi Nemcami by sa nemali vyvyšovať nad iné skupiny a zachovať alebo rozvíjať konkrétnu krvnú líniu. Ich povinnosťou bolo pozdvihnúť nemecký národ ako celok. Ako zhrnul jeho kronikár Dr. Henry Picker, Hitler bol „pevne rozhodnutý presunúť rasovo vynikajúce vojenské oddiely, ako napríklad formácie Waffen SS, do každej oblasti, kde domorodí ľudia sú podštandardní. Pomôžu obyvateľstvu pozdvihnúť ich úroveň prostredníctvom posilnenia ich pokrvného príbuzenstva.“ [106] (Waffen SS bola elita nemeckej armády požadujúca pre zápis vysoké fyzické štandardy)

Aj keď Hitler veril v nerovnosť medzi ľuďmi, oponoval klike formujúcej elitárske postoje medzi nadanejšími krajanmi alebo etnickými skupinami. Hodnotil ľudí nie podľa toho, čo im dala príroda, ale podľa toho, ako prispeli svojim talentom, či už sa jednalo o vznešenosť alebo skromnosť, ku pokroku národnej komunity. To bol štandard, na ktorý mohol ašpirovať každý Nemec, bez ohľadu na jeho alebo jej postavenie v spoločnosti. Osobný prístup a snaha určovali vyššiu bytosť, nie okolnosti jej narodenia.

V prejave už z pozície nemeckého kancelára Hitler popísal evolúciu svojej krajiny do sociálnej, nacionálnej a duchovnej entity: „Nemecký národ nevznikol inak, než takmer každý skutočne tvorivý a civilizovaný národ, ako ich vo svete poznáme. Početne malá, talentovaná rasa, schopná organizovať a vytvoriť civilizáciu sa etablovala nad ostatnými národmi v priebehu mnohých storočí. Čiastočne ich absorbovala, čiastočne ich adaptovala. Všetci členovia nášho národa samozrejme prispeli svojim talentom k tejto jednote. Táto však bola vytvorená národnou a štátotvornou elitou. Táto rasa zaviedla svoj jazyk, samozrejme bez požičiavania si od podmanených. A všetci zdieľali spoločný osud tak dlho, že život ľudí riadiacich štátne záležitosti sa stal neoddeliteľne spätým so životom postupne asimilovaných ďalších členov. Za celú tú dobu sa dobyvatelia a podmanení už dávno stali jednou komunitou. To je nemecký národ dneška. … Našim jediným prianím je, aby všetci členovia prispievali k prosperite národa najlepšie ako vedia. Pokiaľ každý jedinec dáva to, čo má dať, je prínosom pre nás všetkých.“ [107]

Preklad: ::prop, www.protiprudu.org
Richard Tedor: Hitlerova revolúcia – Obsah

Referencie:
[88] Günther, Hans, Der Nordische Gedanke, s. 15
[89] Ibid, s. 13
[90] Gross, Walter, “Der Rassengedanke,” Der Schulungsbrief April 1934, s. 10
[91] Ibid, s. 14
[92] Gross, Walter, “Volk und Rasse,” Der Schulungsbrief 4/1939, s. 144
[93] Lüddecke, Theodor, Der Schulungsbrief 1/1937, s. 34-35
[94] Gross, Walter, “Volk und Rasse,” Der Schulungsbrief 4/1939, s. 144
[95] Kaütter, Eberhard, “Das Sozialproblem,” Der Schulungsbrief 5/37, s. 170
[96] Gross, Walter, “Volk und Rasse,” Der Schulungsbrief 4/1939, s. 156
[97] Gross, Walter, “Der Rassengedanke,” Der Schulungsbrief April 1934, s. 13
[98] Gross, Walter, “Volk und Rasse,” Der Schulungsbrief 4/1939, s. 144
[99] Ibid, s. 145
[100] Günther, Hans, Der Nordische Gedanke, s. 83
[101] Ibid, s. 98
[102] Abel, Wolfgang, “Die Rassen Europas,” Der Schulungsbrief Juni 1934, s. 12
[103] Ibid, s. 13, 15
[104] Zitelmann, Rainer, Hitler Selbstverständnis eines Revolutionär, s. 422, 423
[105] Ibid, s. 424
[106] Picker, Henry, Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier, s. 288
[107] Abel, Wolfgang, “Die Rassen Europas,” Schulungsbrief Juni 1934, s. 17-18

O ::prop

39 komentárov

 1. „Najvyššia životná úroveň sa vyvinula v oblastiach, kde malo vládu nordické etnikum, ale v zmiešaní s inými etnikami, ktorí prijali jeho kultúru“

  Áno, tam, kde sa nordické schopnosti zmiešali s južanskou nenásytnosťou, vzniká rozsiahly nádor s „životnou úrovňou“, teda spotrebou.

  „Vysoká životná úroveň“, presnejšie povedané vysoká KONZUMNA úroveň, naozaj nie je cieľ, k nordickým schopnostiam zákonite musí patriť striedmosť a skromnosť.

  • Aman Againsttime

   “Francúzsky anatóm a rasový výskumník de Quatresages vypozoroval v roku 1857, že najväčšia mentálna a fyzická aktivita nespočíva tam, kde je čistá rasa, ale medzi rasovo kríženou populáciou.”

   Samozrejme, že dogmaticky zavrhnúť akékoľvek biologické a kultúrne miešanie v mene „čistoty“ je scestné. Ale treba si uvedomiť, že k tomu, aby miešanie mohlo priniesť nejaký úžitok, musí ísť o miešanie medzi dostatočne podobným. Kríženie medzi vzdialenými skupinami alebo naopak príliš blízko príbuznými (incest) sú odsúdené na neúspech. Prvé vedú k chaosu, druhé k neplodnosti a degenerácii. Takto jednoducho funguje príroda.

   • Nie som oboznámený s dielom de Quatresagesa, ale mám pocit, že v tej dobe brali aj etnikum ako rasu, keďže ku presnej špecifikácii došlo až neskôr. Pri preklade som uvažoval, či to nenahradím presnejším výrazom – etnikum. Nakoniec som dal prednosť originálu – teda rasa. Som si však z kontextu takmer istý, že de Quatresages hovoril vlastne o etniku.

    • Aman Againsttime

     Súhlasím. V období pred 2.sv. vojnou sa výrazom rasa zvykli označovať i etnické skupiny. Píše o tom napr. i Sunic. Myslím, že de Quatresagesa mal na mysli miešanie medzi belošskými etnickými skupinami.

   • Z tých dvoch extrémov – prílišné miešanie versus príliš zúžený genofond – nám veru momentálne to druhé určite nehrozí.

    Prirodzene, nejaká absurdná „blonďavá extázá“ nie je namieste, o tom je aj celý článok. Je dobre vedieť, že aj v Nemecku v tých turbulentných časoch to dobre chápali, a že to chápal veľmi dobre aj sám Hitler. Čo sa týka jeho osoby, aj tu si možno vlastne prečítať, že vôbec nebazíroval na rasovej typológii a odlišnosti u belochov. Je zaujímavé, že Hitler bol vo všetkých parametroch, na ktoré človek narazí, racionálny pragmatik, ale propaganda sa z neho just snaží spraviť iracionálneho fanatika.

    Myslím, že pojem „najväčšia mentálna a fyzická aktivita“ tiež nebrali len ako číre pozitívum, to len v dnešnom hektickom svete sa to tak zdá. Zrejme ale aj vtedy nie všetci dokázali dostatočne oceniť nordický kľud, ako vidím v článku. Napísať, ako Günther:
    „V čistokrvnom mužovi sa skrýva príliš málo nepokoja“ môže podľa mňa len ten, čo to vhzľadom na vlastný nepokoj nebol ochotný a schopný pochopiť blahodárnisť kľudu.
    Ale to je minulosť – dnes už asi nik normálny nepochybuje, že „nepokoja“ máme všade naokolo viac, ako je vôbec únosné.

 2. Cela debata o rasovej hygiene je velmi jednoducha a kazdy chovatel ju dobre pozna. Tajomstvo je dobre zname. Nemozete ostat v ramci uzkej a rovnakej baze, lebo dojde velmi rychlo k preslachteniu. Je potrebne neustale primiesavat zdravu a nepribuznu krv ale velmi kvalitnu stale v ramci jednej rasy. Prvorade kriterium je zdravie. Inak nastavaju problemy. Pod zdravim sa mysli vsetko. Nielen fyzicka ale rovnako aj psyche a rovnako aj socialne . Vsetky tri zlozky su nesmierne dolezite. Ak sa to dodrzi, vzdy opakujem vzdy vyskakuju mimoriadny jedinci. Nesmie sa uprednostnit ziadne kriterium, lebo je velky pruser na obzore.

 3. Pocas roku 42, sa robil rasovy vyzkum na SVk, skor by sa dalo povedat eugenicky. Prevadzal ho nejaky nemecky profesor, meno si nepametam ale viem ho dohladat, cital som tu spravu. Obecne povedane, najhorsie boli na tom uzke horske doliny. Pomerne vysoky stupen preslachtenia vplyvom uzavreteho genofondu. Ved to pozname cela dedina je navzajom pribuzna. Kazdy s kazdym je v nejakom vztahu. Bratranci a sesternice od 1. Az po 4. Stupen. A to je zle. Potom sa to rozliezlo vplyvom industializacie do miest. Ale boli tam aj oblasti na 1 s hviezdickou, Ponitrie, Zemplin, Povazie.
  Podobny vyskum sa robil aj v 60 tych rokoch a s velmi podobnymi vysledkami, uz s konstatovanim ze sa problemy rozliezli do miest. Sice sa to zriedilo ale aj roznieslo.
  Slovensko ma uzasny genofond lenze skoda ze ho zo socialnych dovodov umelo vyrobenych exportujeme. Velky problem sucasnosti je ze mlady ludia nesportuju obzvlast muzi a to vidiet. Take mnozstvo denglavych padaviek ako vidno dnes je strasne. Smatlave, x–ove nohy, prepadnute hrudniky. Moja generacie sportovala, kazdy mlady chlapec chcel byt „krasny“, sutazili sme medzi sebou kto urobi viac klikov, zhybov, sklapiek. Nikto sa nechcel nechat vysmiat. Dnes nevidim peknych muzov, bud je atrofovany, bud je na anabolikach. Socik mal v tomto jasno. Branost a zdatnost.

 4. Marokanerbastard.
  Keď sa pozrieme na tie fotky tých dvoch miešaniek, tak nám vlastne ako žiadne miešanky nepripadajú. Aj to svedčí o tom, ako odvtedy už ďaleko pokročilo miešanie v Európe.
  Tie kvality, čo sa vtedy pokúšali v Nemecku zachrániť, dnes mnohí ani nepoznajú, neprídu s nimi naozaj do styku. Lebo to nie je vôbec len výzor, ale aj povaha, charakter, základné reakcie, inštinkty, vrodená stavda hodnôt. Toho je dnes už málo.
  Ľudia sa dnes k sebe správajú ako potkany a čudujú sa, prečo je tomu tak. Tušia správne, že to tak vždy nemohlo byť a že to tak ďalej ani dlhodobo nemôže fungovať, že to spoločnosť zničí. Ale nevedia, nechcú pripustiť, že je to v génoch. Nepriznajú si, že slušných ľudí doslovne vyhubili a teraz si nechavajú diktovať explicitne kupeckú „morálku“ židmi či inými chaldejskými sektami. Takže sa nemôžu čudovať že žijú v takom svrabe, v akom žijú.

  • Nazdar Norman, keby raz vznikol na Slovensku ozajstný národný štát, mohol by si byť slovenským Alfredom Rosenbergom a ja by som bol tvoj štátny tajomník. Víťazstvu Zdar!

   • Aman Againsttime

    Norman ako slovenský Alfred Rosenberg? 🙂 To prirovnanie sa mi celkom páči. Osobne mi chýba na Slovensku nejaký podobný „pohanský“ intelektuál.

    • Hej, aj ja som zhrozený. To tu fakt nik iný nie je, čo by tieto veci dával na papier a na web?
     To sme potom v prdeli.

     ps. Len tak mimochodom, Aman, nevieš, či po vojne obesili aj Rosenbergovho štátneho tajomníka?
     🙂

    • Mne nie, viem o dvoch. A v USA je dalsi . Tak sme sa dockali pani Mullerova. Cynik by povedal na Norimberg . Katolik : „Chran Boh“.

    • Nebolo by spravne oznacenie pohansky „intelektual“? O tom prvom predsa nie je ziadna pochybnost.

    • Mne na slovensku chybaju pohansky intelektuali. Bez uvodzoviek. Zatial som poznal iba jedineho. Ten to mal v hlave usporiadane od vrchu po spodok co sa pohanstva tykalo. Zacinal symbolikou to bola absolutna spicka, nasledovali rituali, carodejnictvo, vzyvanie magickych sil, pohanska teologia, historia pohanskeho kultu, odchylky narodnych cirkvi, atd, atd,atd.
     Nevsimol som si ze by tu niekto z diskutujucich prejavil aspon elementarne znalostosti tohto pana.
     Nebolo by lepsie hovorit o NS intelektualoch ?

   • :))) viete co je zabavne, ze v predchadzajucej debate som sa ja ako katolik jediny dosledne zastal AR .
    No ovšem, buřty s křenem ! Na to pana Scottu užije! To se to bádá! To se to vědecky pracuje! To si nemúžete opatřit pravou mandragóru?
    Este ze si na to najdete svojho katolika, vidte pane Scotta.

  • No prepac, kde Ty zijes ? Ked uz toto nie su miesanky, tak potom co ? Strasne.
   Samozrejme ze to nie je len Tvar a farba pokozky ako nam chcu naklamat. To je predovsetkym duša a socialne chovanie . A samozrejme IQ.

   • Nepripadajú ako exotické miešanky. V Európe je to už pomaly väčšina, je to bežný typ. A keď si odmyslíš tie špecifické kučeravé vlasy tej nalavo, tak sú to naozaj viacmenej bežné tváre.
    Ako to myslíš – kde žijem? Načo zas tá dramatizácia?

    • Ze tvrdis, podobne zalezitosti. Mne to nepripada zvycajne ani bezne ani nijake obycajne prijatelne . Bez dramatizacie. Viem, ze dieta za hriechy rodicov nemoze, aj tak, zazil som to sam v detstve, bolo to ako pastou na oko. Sam som to nazval, mamickin omyl. Vo velkomeste ich bolo presne 5.

 5. Poznam X pripadov miesancov ci pribehy adoptovanych deti. Ani jeden, opakujem ani jeden nedopadol dobre. Su len zle a katastrofalne .

  • Aman Againsttime

   Svarga, u rasovo zmiešaných deti bol zaznamenaný väčší výskyt mentálnych porúch. Tieto deti majú často problém so svojou identitou (čo je pochopiteľné).

   študuj: http://whitegenocideproject.com/study-mixed-race-people-have-identity-problems/
   http://en.metapedia.org/wiki/Effects_of_race_mixing

   • Este mi vykladaj chvilu, co som pozoroval od mala.

   • K téme miešanci ešte patrí jeden závažný bod.

    Dnešmní židia sú miešanci medzi ázijsko-semitskými a európskymi génmi. Vplyv chazarskej krvi nespomínam, ten spadá pod tú ázijskú exotickú časť a je z tohto pohľadu nepodstatné, koľko ho je.

    Podstatné je to miešanie – na jednej strane semitská chtivosť, a na druhej strane racionalné schopnosti belošskej časti, ktorá je doslovne zneužívaná na egoistické, kmeňové ciele. To je výsledok toho miešania – nevyrovnaná mentalita. To jediné odlišuje židov od arabov.

    Aj kultúra je podobný mišung chaldejskej čiernej mystiky a európskej racionality, ale teraz hovoríme o genetike.

    Nebyť tohto pomiešania je židosvtsvo dávno mrtve – lepšie povedané, ono aj bolo mrtve – a ešte lepšie povedané, ono aj je mŕtve. Lebo to, čo sa teraz vydáva za židovstvo, nie je žiadne židovstvo, je to novoveký bastard. Sioniizmus.

    V každom prípade sa to týka Aškenázov, rozhodujúcej časti v dnešnom židovstve a sionizme. Naopak, Sefardskí a ini africkí židia, to sú zvyšky skutočného semitského židovstva.

    • :)))))) v tomto mas 1000 percentnu pravdu. Klasicky priklad je co sa vydava za zidovske, napr Bar Rafaeli, ci
     Olivia Newton-John. Su to miesanci kde by sa zidovskej krvi nedorezal:). Olivia ma praprababku zidovku a kedze podla halachy sa dedi po materi, a zhodou okolnosti sa rodili dievcata je zidovka. Hoci prinajlepsom 32 tinova! ! O tom hovori jej vyzor a zivot. A ak by sme skumali jej praprababku, aj ta uz musela byt v strednom nemecku mixnuta za to tisicrocie. Inak je prapraded bol nositel nobelovej ceny. Takto si oni osviezuju krv. A to su potom ich krasky. Lahko sa cudzim perim chvalit.

     • Pravda je to 100%, veď je aj všobecne známa, ale ide hlavne o to, že je výrazne DOLEŽITA.

      Za prvé tým, čo spomínaš – že židovská sekta je kdekoľvek a s kýmkoľvek.
      Ale v nepodstatnej miere aj tým, že nech mi nik už ani náhodou nevyčíta xenofóbiu či antisemitizmus. Nielen že ja môžem mať rád a nerád to, čo ja uznám za vhodné a nik mi do toho nemá čo kecať viac, ako ja jemu, ale v prípade sionistických bastardov to vôbec nie sú semiti, a nie sú ani xenos – pretože sú to rovnakí sektári a zločinci ako akýkoľvek iní. Scientológovia, satanisti, sionisti … nie sú rovnakí, ale ako máme právo a povinnosť odsúdiť jedných, rovnáko máme práavo a povinnosť odsúdiť druhých, ak si to zaslúžia.
      A sionisti si to zaslúžia.

     • Ja by som to trosku pozmenil. Presne podla znamej definicie. Antisemita je ten clovek , ktoreho oni nenavidia. A dovody su irelevantne. Takze? My ich rovnako, nemusime milovat. Áni zrat tie duchovne a dusevny vykali co nam ich serviruju co chvila pod nos. Nech si ich papaju sami. To sa im nepaci? Fajn, ani nam. Dajte nam s tym pokoj. Kaslem na ich nalepky, toto je nasa SVATA ZEM A VOLA SA SLOVENSKO!!!
      NASA ZEM, NASE PRAVIDLA, NASE ZAKONY.NEPACI??? DOVI, DOPO, ZBOHOM.

     • Aman Againsttime

      Židovstvo je veľmi komplexný fenomén. Máš pravdu, že Norman a svarga, máte dobré postrehy. Súhlasím s Normanovým popisom Áškenázov. Tí v sebe nesú mix ázijských (chazarských – hoci dodávam, že chazarská teória neplatí v tom zmysle, že by boli Áškenázi výlučne iba konvertovanými Chazarmi), blízkovýchodných (sú geneticky prepojení napr. so spomínanými Sefardmi a inými židovskými skupinami) a samozrejme i európskych génov.

      Avšak ja stále nevnímam Židov/židov ako náboženstvo, ale ako národ (netreba zabúdať, že národ v porovnaní s etnikom je sociálne a historicky konštruovanou jednotkou). Národ, ktorý má svoje špecifické etnicko-genetické jadro a rovnako i národné povedomie. A toto národné povedomie berie na seba buď náboženské, alebo nenáboženské formy.

      Treba si však uvedomiť, že židovské národné povedomie za rozšírilo za židovské etnicko-genetické jadro a asimilovalo ďalšie skupiny do širokého židovského kolektívu (koalície). Čiže i genetický nežid sa môže stať funkčným (a mentálnym) židom napr. tým, že konvertuje na judaizmus alebo sa stane kresťanom, komunistom, sionistom, neomarxistom, neokonom, straussovcom, libertariánom, objektivistom, a pod. 🙂

     • Myslím, že viem, čo myslíš. Aman. Skúsme to teda povedať takto:

      1. Základným faktorom je genetika (demografia). Tá formuje reálnu kultúru danej spoločnosti, a teda aj reálne náboženstvo.
      Na Západe su témou dve základné rasy: belošská a semitská. Jestvuje ale samozrejme aj ich zmiešania, hlavne tzv. židovské etnikum (národ? rasa?). Nie je homogénne, ale má určite spoločné špecifiká (tvrdia to sami židia, tvrdia to našinci, to tvrdíš aj ty, kľudne to tak môže byť chápané – je to etnikum vzniklé miešaním, ale špecifické)

      Úmerne týmto trom etnikám (rasám) jestvujú aj tri základné náboženstvá.
      A teda – nebyť genetickej odlišnosti neboli by ani rozdiely kultúrne, nábožensky. Toto je tvoj bod (myslím).

      Ale ďalej:
      2. Na Západe jestvujú 3 nábožentvá: kresťanstvo, judaizmus, islám. V tejto terminológii je judaizmus-židovstvo v prvom rade náboženstvo, a nie národ. Podobne, ako kresťania v Sýrii či Egypte.
      Toto je taký pragmatický pohľad – pretože ak sa hovorí o náboženstve, sú jasné jeho prejavy, jeho vlastnosti, aj jeho štruktúra, organizácia, predáci. Ak sa bude hovoriť o „židovskom národe“, čo to vlastne je? Čokoľvek sa im vytkne, označia za predsudok alebo poprú.

      Toto je taký návrh výrazov, nehovorím, že je jediný alebo nejako najlepší – ako vždy pri termínoch, je to vec dohody.

     • Aman Againsttime

      Pre mňa je pomerne zásadný tento fakt: Vieme, že nežid sa môže stať židom. Môže sa však žid/Žid stať nežidom? Nie, nemôže, pretože židovská identita jednoducho nie je iba čírou záležitosťou náboženstva a židovské odpadlíctvo nemôže byť iba záležitosťou toho, že dotyčný prestane vyznávať judaizmus.

      Vezmi si niekoho ako napr. Lawrence Auster (https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Auster) – Žida, ktorý konvertoval na kresťanstvo a stal sa tradicionalistom kritizujúcim multi-kulti. Napriek tomu jeho primárna lojalita patrila stále židovskému národu.

      Jediná forma židovského odpadlíctva, ktorú môžem ako tak akceptovať sú prípady ľudí, ktorých predok bol Žid, ktorý opustil judaizmus a židovskú komunitu a vstúpil do manželstva s bielym, pričom tento jeho potomok nemá ani etnické, ani náboženské židovské povedomie. Geneticky nemusí byť viac blízkovýchodným než niektorí Taliani alebo Gréci a možno ho kľudne brať ako bieleho Európana.

     • Aman Againsttime

      A ešte som chcel dodať, že etnicko-genetické jadro židovstva predstavuje vlastne miešancov (chazarsko-semitsko-európskych), ktorí sa usilujú o to zachovať si „rasovú čistotu“, a preto sa miešajú len medzi sebou (a zároveň chcú pomiešať zvyšok ľudstva). Je to fakt bizardné 🙂

      Inak som dávnejšie na túto tému preložil úryvky z knihy Psychopatológia judaizmu. Neviem či si ich čítal. Tu sú: http://www.protiprudu.org/herve-ryssen-psychopatologia-judaizmu-i/

      Osobne sa tiež prikláňam (podobne ako autor uvedenej knihy) k vnímaniu židov ako špecifického druhu mentálnej rasy.

     • Bohuzial, musim Ta sklamat, poznam aj take pripady ale fakt je ten, ze volanie divociny sa moze prejavit aj o 4 generacie. Vid moroni, 150 rokovspali a zrazu hop a je tu. Skratka ja neverim na asimilaciu, konverziu. Verim na segregaciu a to je idealne. Normalne by som skopiroval zakony z Izraela. Maju 8 ci 9 stupnov obcianstva. Na rasovom zaklade. Ked to maju oni preco nie my ? Je zrejme ake dosledky by to malo. Razom by sme mali pokoj svaty. Ziadne volebne pravo, verejne funkcie atp.

     • Či sa môže žid/Žid stať nežidom? Veď takých asimilačných prípadov je podľa mňa viac, ako naopak.
      A čo sa Slovák nemôže stať neslovákom? Napríklad Talianom, Čechom, Maďarom… Tento argument moc nechápem.

      Iba ak by si teda dával úplnú rovnosť medzi slovami „národ“ a „rasa“. To potom platí, že svoju genetiku nik nezmení. Ale si zásatnacom takej pevnej hrance?
      Buďme realisti – aj keď sú povedzme gény, ktoré su nebezpečné, a u niektorých etník rozšírenejšie, aj tak sa to nedá chápať tak, že u každého jedinca . Aby sme neboli moc nekorektní, nazvyme si to „levantínska podlosť“. Možno je levantínska podlosť rozšírená medzi tými, čo sa identifikujú ako židia, ale je zastúpená aj medzi belochmi. Nezbavíme sa jej upriamením na židovské etnické znaky.

      A nakoniec – veď na zistenie, kto má taký charakter, najlepšie poslúži kultúry, aleias náboženstvo. Levantínski podliaci sa hlásia k židovstvu, respektíve aj nežidia k sionizmu.
      Preto mi pripadá praktické hovoriť o židovstve ako o náboženstve. Charakter dnes už pdľa vonkajších znakov tak ľahko nerozpoznáš.

      A čo sa týka rasovej dysgeniky, oveľa väčšie priame nebezpečenstvo je v krížení sa a afričanmi, príadne semitmi a podobne, ako od samotných židov/Židov. Respektíve ani nie tak kríženie, ako lavínovitý nárast nebielej, primitívnej populácie hrozí sám o sebe, bez ohľadu na stav bielej rasy.

      Myslím, že počas kríz, vojen a po založení nového štátu bolo definovanie tých, čo nepatria k národu (Norimberg zákony a pod.), podmienené ani nie tak ich dysgenickým potenciálom, ako skôr ich výraznou tendenciou byť s nepriateľom a vyslovene sabotovať. Vtedy to malo svoj jasný význam. Dnes – keď sa po Európe preháňajú miliony černochov a populácia má z väčšiny rysy bastardov, je to dosť … zbytočné.
      Neviem, či hovorím k téme:)

     • Židovská rasová čistota.
      Od čias založenia Izraela sa židia snažia distancovať od arabov. Podobne sa dištancovali od biednch chudobných populácií v Európe – napríkad vo východnej. Ale s bohatými, mocnými, šlachtou, sa kríženiu židia vôbec nebránili, skôr naopak – to dosvedčuje aj ich reálna genetika.
      Dobre oni reálne vedeli, že biela rasa je lepšia, a že bez nej sú nič. Rothschildovci sa inecstovali nie kvôli židovskej rase, ale pre zachovanie koncentrácie peňazí, moci – rovnako, ako všetky belošské mocenské dynastie.

     • Aman Againsttime

      Či sa môže žid/Žid stať nežidom? Veď takých asimilačných prípadov je podľa mňa viac, ako naopak.

      Ja som písal o židovskom povedomí/identite. Áno, Žid si môže zmeniť náboženstvo i národnosť (príkladov máme kopec). Chodorkovskij sa môže ostriekať svätenou vodou a vzdať sa svojho izraelského občianstva, prísť na Slovensko, získať naše občianstvo a hrať sa na hrdého Slováka. Ale boli by sme blázni, ak by sme mu verili.

     • Aha.
      No, chápem.
      Ale to už nie je názor racionálneho intelektuála 🙂

     • V čom to nie je racionálne? Ja som sa jasne vyjadril akého odpadlíka dokážem akceptovať a akého nie.

      Nie, nedá sa im dôverovať. Za súčasných podmienok si jednoducho nemôžeme dovoliť priateľské vzťahy, sympatie a politické aliancie so Židmi (ani s moslimami). Nie, dokým okupujú naše národy, utláčajú nás a ohrozujú naše biologické prežitie.

      Treba si porovnať moslimom a Židov.

      1. Islam je náboženstvo a ktokoľvek o sebe premýšľa ako o moslimovi je moslim – vrátane samozrejme bieleho konvertitu. Pochopiteľne i biely moslim by mal byť vnímaný ako vektor islamizácie, a preto ho musíme vylúčiť. Na druhej strane s geneticky bielymi moslimskými odpadlíkmi nebudem mať žiaden problém.

      2. U moslimov je problematickou otázkou ich náboženské povedomie – nie pôvod (Je jasné, že akýchkoľvek nebielych neberieme 🙂 ). Každopádne vieme, že existujú i na Blízkom východe skupiny, ktoré sú v podstate európske s nejakým blízkovýchodným admixure. Pokiaľ by sa jednalo o nemoslimov, tak môžeme k nim kľudne pristupovať ako ku Grékom, Talianom, a pod.

      3. A práve pri Židoch je to iné, pretože tu už automaticky vstupuje do hry jednak geneticko-etnický faktor, ako i to, že ich povedomie nie je obmedzené iba na náboženstvo. Čo som už vysvetlil vo svojom skoršom príspevku.

      Je naozaj také ťažké ma pochopiť?

     • Mojou témou bola genetika, nie dôverovanie či priateľské vzťahy.
      Genetika je veda a veda platí ako na židov, tak aj na moslimov a aj na bielych.
      Ale ináč hovorím, že ťa chápem, len ja by som nedôveroval ani žiadnym bielym konvertitom.

 6. Dokonca to vyzeralo, ze sa rodicom podarilo vypelhat adoptovane ciganske dieta od narodenia. Obidvaja vysokoskolsky vzdelany, ona lekarka on inzinier. V dospelosti nastalo „volanie divociny“ a vsetko bolo odviate vetrom. Nastali kradeze aj rodicov , vykradanie , promiskuita a kriminal. Jednoducho geny sa nedaju oklamat.

 7. Kazdy narod aj ten zidovsky upiera svoj zrak k bielemu kanonu. Vari sa im paci semitska krasa? Ani nahodou pacia sa im biele zeny, plave a modrooke. Nepacia sa im cierne kucerave vlasy , cierne oci, tmava pokozka naviac chlpata, s fuzmi pod nosom, nohami do X s neforemnym zadkom, sestkovymi nosiskami, obrovskymi usami, vypulenymi ocami a vystuplym prednym frontom a ochabnutymi perami. Ani nahodou. Medzi muzmi maju za fesaka Paul Newmanna, ktory bol miesancom halicskeho zida a Slovenky. A zo zenami deto. Krasna je vzdy vacsinova miesanka zo Slovenska, Ukrajiny, Ruska. A cim viac slovanskejsia a menej zidovska tym krajsia. Je to strasne komicke. Ale je to pravda.
  Tato pravda plati vo vsetkych rasach a narodoch sveta. Bez vynimky a pochybnosti.

Leave a Reply to ::prop Cancel reply