Domov / Hlavná strana / Spoločnosť / Rasa a náboženstvo: Nevhodní priatelia bieleho človeka, 1. časť

Rasa a náboženstvo: Nevhodní priatelia bieleho človeka, 1. časť

cervene_zloMedzi bielymi nacionalistami na celom svete je rozšírená myšlienka, že bieli potrebujú znovu obnoviť svoje kresťanské dedičstvo, aby boli schopní opäť získať ich rasovú, náboženskú a kultúrnu identitu. Ďalšou bežnou myšlienkou medzi bielymi nacionalistami je, že liberálny systém musí skoncovať s nebielou, nekresťanskou imigráciou, aby vydláždil cestu pre zlepšenie miznúceho bieleho genofondu. Inou rozšírenou myšlienkou je, že vplyv Židov musí byť obmedzený, ak nie úplne zastavený, aby všetky spoločenské choroby mohli byť vyliečené. V neposlednom rade musí byť liberálny systém nahradený nacionalistickou, populistickou, „pravicovou“, bielou vládou.

Napriek tomu, ako spoľahlivo tieto návrhy znejú, tak sú naivné vo svojich formuláciách, povrchné vo svojom rámci a nebezpečné v prípade ich možnej realizácie. Zaoberajú sa politickými dôsledkami problému skôr než sondovaním do jeho filozofických a historických príčin. Ak by aj nejakým zázrakom všetci nebieli, nekresťanskí rezidenti zmizli z Ameriky a Európskej únie, a dokonca ak by aj všetky liberálne politiky boli odmietnuté, tak je nepravdepodobné, že by biely človek vyriešil hlboko zakorenené problémy jeho vlastnej rasovej a náboženskej identity.

Veda a šarlatánstvo

Predtým, než sa pokúsite ponúknuť nejaké prospešné návrhy, tak by ste si mali byť vedomí despotickej váhy dominantných ideí a „vedeckej“, t.j. „politicko – korektnej“ atmosféry, ktorú vytvárajú v modernom liberálnom systéme. Naša postmoderná epocha je hlboko presiaknutá rovnostárskymi a ekonomistickými dogmami. Bez ohľadu na to, koľko empirického delostrelectva človek zhromaždí pri obrane unikátnosti bieleho genofondu a bez ohľadu na to, koľko faktov poukazujúcich na odlišné intelektuálne úspechy rozmanitých rás môže vymenovať, tak žiaden z týchto dôkazov nevyvolá spoločenské alebo akademické schválenie. V skutočnosti môže byť prezentácia takéhoto dôkazu v niektorých západných krajinách považovaná za zločin. V našej tzv. slobodnej a sekulárnej spoločnosti nahradili nové náboženstvá – ako napr. náboženstvo rasovej promiskuity a teológia voľného trhu – starý kresťanský vieroučný systém. Iba ak sa tieto nové sekulárne dogmy alebo politické teológie začnú rúcať – k čomu môže dôjsť čoskoro – tak sa môžu objaviť alternatívne pohľady na rasu a význam posvätného.

Historickou iróniou je, že to neboli „tí druhí“, t.j. nebieli, ktorí vynašli arzenál na mlátenie bieleho človeka, ale sám biely človek – a to svojim kresťanským pokáním a v súčasnosti s jeho liberálnym vykúpením – pocitom viny. Takže akékoľvek argumenty ponúknuté v prospech rasovej separácie budú nevyhnutne vnímané inými, t.j. nebielymi (a ich vinou poháňanými bielymi pánmi) ako rasistické. Nebudú chcieť konať proti morálnym imperatívom, ktoré vynašli. Západný človek tu opäť zaujal postoj, ktorý musí byť príkladom globálnej spravodlivosti kopírovanej všetkými rasami – aj keď tentoraz ako negatívny vzor.

Alain de Benoist píše, že liberalizmus bol rasistickým systémom par excellence. V neskorom 19. storočí hlásal exkluzívny rasizmus. Teraz, v 21. storočí, hlása inkluzívny rasizmus. Ženie neeurópske rasy z celého sveta do vykorenenej, bezrasovej, ahistorickej, agnostickej a konzumnej spoločnosti a hlása ekumenické miešanie rás. Západ si však rovnako udržiava svoju nespochybniteľnú úlohu tvorcu pravdy – tentoraz pod záštitou sebanenávidiaceho, sebabičujúceho bieleho človeka.

Je potrebné konštatovať, že to neboli farební, ale biely človek, ktorý vytvoril ideológiu sebazaprenia a súčasnú ideológiu univerzálnych ľudských práv, rovnako ako ideu medzirasovej promiskuity. Takže akýkoľvek skromný vedecký argument, ktorý ponúka dôkazy rasovej nerovnosti je dnes predmetom útoku. Ako môže niekto presvedčivo argumentovať o existencii odlišných rás, ak moderný systém lexikálne, koncepčne, vedecky, ideologicky, teologicky a v neposlednom rade i zákonne, zakazuje aj tú najnepatrnejšiu predstavu rasovej segregácie – okrem prípadov, ktoré evokujú povrchné exotické eskapády do hudobnej a kulinárskej zdatnosti neeurópskych rás?

Väčšina amerických bielych nacionalistov sa odvoláva na Thomasa Jeffersona ako svojho svätého patróna a často spájajú jeho meno so „starými dobrými časmi“ americkej Deklarácie nezávislosti. Boli to časy, keď mal biely človek v rukách svoj osud. Bieli otcovia zakladatelia uviedli:
„Tieto pravdy pokladáme za samozrejmé, že všetci ľudia sú si stvorení rovní a sú svojim Stvoriteľom obdarení určitými nescudziteľnými právami, medzi ktorými je právo na život, slobodu a hľadanie vlastného šťastia“.

Abstraktné slovné spojenie „všetci ľudia“ v kombinácii s dovolávaním sa na deistického a vzdialeného „tvorcu“ malo v mysli osvietenstvom ovplyvneného Jeffersona svoj osobitný význam. O dvesto rokov neskôr sú jeho slová budíčkom v ušiach moslimských Somálcov alebo katolíckych Hispáncov plánujúcich sa presunúť do Spojených štátov.

Kto by mohol, vzhľadom na Jeffersonove slová, že „všetci ľudia sú si stvorení rovní“, potom upierať masám neeurópskych, nekresťanských imigrantov zo všetkých kútov sveta slobodný pohyb pre ich vlastný rasový benefit? Sebavnímanie Jeffersona a jeho osvietenstvom ovplyvnených súčasníkov z 18-teho storočia v Európe a Amerike bolo na míle vzdialené od toho, ako sú jeho slová vnímané dnešnými nebielymi, ktorí si chcú splniť „americký sen“. Nariekať a sťažovať sa, že „Jefferson to takto nemyslel, myslel to takto“, je strata času. Podobne ako pri mnohých iných historických dokumentoch tvrdiacich o sebe, že sú svojou povahou vedecké alebo úplne evidentné, hoci sú náboženského, historického alebo zákonného pôvodu, tak aj americká Deklarácia nezávislosti svedčí o klasickom rozkole medzi predošlým „označujúcim“ a moderným „označeným“ a stala sa predmetom vlastného sémantického posunu – so zlovestnými dôsledkami pre bielych na celom svete.

Vtipný južanský právnik, rasovo uvedomelý spisovateľ s dobrým zmyslom pre jazyk, George Fitzhugh, nazýva Jeffersonove slová „abstrakciami“:

„Verbálne triky ako napr. ‚tieto pravdy pokladáme za samozrejmé, že všetci ľudia sú si stvorení rovní‘ sú bezodné jamy, z ktorých vyvierajú prúdy nových moderných požiadaviek: Ako sa domnievame, je pripustené všetkými, že ľudia sa nerodia fyzicky, morálne alebo intelektuálne rovní – niektorí sú mužmi, iní sú ženami, niektorí sú od narodenia veľkí, silní a zdraví, ďalší slabí, malí a chorí – niektorí sú prirodzene láskaví, iní sú náchylní k všetkým druhom zla – niektorí odvážni, iní nesmelí.“ (George Fitzhugh, Sociology for the South, or the Failure of Free Society1854, pp.177-178).

Súčasní genetici a biológovia nie sú menej zraniteľní voči dominantným politickým teológiám než filozofi a sociológovia. To, čo bolo v prvej polovici 20-teho storočia považované v Európe a Spojených štátoch mnohými prominentnými učencami píšucimi o rase za vedecké, je dnes videné ako absurdné a kriminálne. Dominantná dogma idey rovnostárstva musí dať svoje konečné požehnanie vysvetľovaniu akéhokoľvek vedeckého objavu. To platí najmä pre nekonečné debaty na tému „príroda vs. výchova“ (dedičnosť vs. prostredie). Ak niekto akceptuje dominantnú myšlienku, že faktor prostredia (výchovy) má zásadný význam pre formovanie osudu rôznych rás – potom je zbytočné hovoriť o rozdieloch medzi rasami. Ak všetci jednotlivci, všetky rasy, sú si rovné, potom budú i podľa ľubovôle rozšíriteľné a nahraditeľné!

„Dogma o dedičnosti osvojiteľných vlastností je pre marxizmus záležitosťou života a smrti. Bola uznávaná s presnosťou sovietskych vládcov… Ako Fritz Lenz, jeden z najdôležitejších eugenikov (rasových hygienikov) poukázal, sovietski vládcovia musia pre očividné dôvody lipnúť na doktríne dedičnosti osvojiteľných vlastností. Potrebujú túto doktrínu pre upokojenie ich svedomia. Ak totiž všetko skutočne záleží od prostredia, tak to znamená, že zabíjanie mnohých nositeľov cenného dedičného nadania realizované boľševizmom nie je nenapraviteľná strata, ale skôr iba štátom regulovaná zmena prostredia.“ (Gustav Franke, Vererbung und Rasse [Heredity and Race], 1938, 1943, pp. 113-114; my trans.)

Netreba dodávať, že Franke, Lenz a tisícky ďalších nemeckých a iných európskych antropológov, genetikov a biológov zmizli zo zoznamu povinného čítania a boli odsúdení buď ako „zlí nacisti“, alebo „ateisti“. Napriek tomu, že oblasť bývalých sovietskych spoločenských vied je dnes považovaná za šarlatánstvo, jej rovnostársky, marxistický zvyšok o všemocnej dedičnosti osvojiteľných vlastností je nábožensky pretláčaný post-kresťanským, neoliberálnym, kapitalistickým Západom. V laických termínoch to znamená, že hrádze pre masovú imigráciu Neeurópanov musia byť široko otvorené. Rasová promiskuita a miešanie musí byť vynucované. Je to veda! Je to zákon!

Rasová promiskuita vo veku hlupákov s vysokým IQ

„Trkvasi“, „idioti“, „hlupáci“, „debili“, „zadubenci“ sú slová, ktoré používame dennodenne pri popise našich otravných diskutujúcich. Ale čo ak sú v skutočnosti niektorí z našich inteligentných diskutérov naozaj hlúpi? Je historickou skutočnosťou, že väčšina svetových prieskumníkov, slávnych štátnikov, väčšina vedcov, či nositeľov Nobelovej ceny boli belosi s predominantne nordickou postavou a dolichocefalickou lebkou. Rovnako je pravdou, že väčšina väzňov v Amerike a Európe sú kríženci neeurópskych cudzích skupín a bieli, ktorých kriminálny záznam nás môže priviesť až k vrodeným genetickým poruchám v ich rodokmeni. Kedysi dávno William Sadler, zabudnutý eugenik z chicagskej medicínskej školy, napísal knihu o „aristokracii nehodných“, ktorá nemôže byť zlepšená nijakým množstvom mentorovania:

„Duševné vady (moronizmus) sú dedičné a vrodené a v dôsledku toho nepodliehajú nášmu kázaniu, našim azylovým domom, nemocniciam, nápravným ústavom, väzniciam, atď. Musíme mať na pamäti, že každým rokom sa rodí nový prídel defektov so štatistickou pravidelnosťou.“ (Race Decadence, 1922, p. 254).

Moderný, médiami stimulovaný proces ohlupovania, kombinovaný s rastúcim počtom vrodených mentálnych nedostatkov u bielych, ktorý je ešte urýchlený masívnym prílivom imigrantov s nízkym IQ, je už podmienený post-kresťanskými a liberálnymi pocitmi viny u bieleho človeka. Rovnako ako v prípade bývalého Sovietskeho zväzu, i tu dominantná teológia egalitarizmu a televízne relácie – neustále modelujúce medzirasový sex – iba urýchľujú dôsledky kultúry priemernosti a kultúry smrti.

Ľudia sú zatknutí za finančný podvod alebo vraždu. Napriek tomu profesori humanitných vied v Amerike a Európe propagujúci lamarkistické sci-fi a rovnostárske ilúzie budú vyzdvihovaní. Fyziológ a nositeľ Nobelovej ceny, francúzsky racialista Charles Richet vo svojej knihe „Hlúpy človek“ ((L’homme stupide, 1919) ukazuje ako dobre rozumel tomu, že vysoké IQ nie je ochrannou známkou intelektuálnej nezaujatosti alebo znak pre hodnotovo slobodné úsudky. Hlúpe, abnormálne rozhodnutia sú často uskutočnené ľuďmi s vysokým IQ, ktorí sú poháňaní utopistickými vieroučnými systémami. Pokiaľ nie je vysoké IQ u bielych sprevádzané dobrým charakterom, psychologickou introspekciou, ušľachtilosťou ducha a zmyslom pre česť – tak je bezcenné. Architekti najväčších sériových genocíd v dejinách ľudstva, ako píše Rudolf Kommos (Juden hinter Stalin, 1938, 1944), boli vysoko inteligentní boľševici, prevažne židovského pôvodu, ktorí boli poháňaní svojim mesianistickým, eschatologickým a apokalyptickým myslením, ktoré ich viedlo k viere, že je potrebné vymazať desiatky miliónov ruských občanov z povrchu zemského.

„Hlúposť neznamená, že človek niečomu neporozumel, skôr to znamená, že sa správa akoby nič nechápal. Keď človek smeruje ku katastrofe, aby uspokojil svoje falošné predstavy, svoje chyby, svoje defektné a falošné odôvodnenia – tak je to neospravedlniteľné. Je ďaleko lepšie byť pripravený o inteligenciu, než ju zle používať… Súdiac podľa našich skutkov stávame sa hlúpejšími rovnako ako sa stávame menej ignorantskými.“ (Charles Richet, L’homme stupide, 1919, p. 15).

Európska a americká história bola plná vysoko inteligentných jednotlivcov hlásiacich sa k abnormálnym náboženským a politickým vieram. Toto platí obzvlášť pre mnohých súčasných ľavicovo orientovaných bielych akademikov ako v Európe, tak i v Amerike, ktorí síce vykazujú vysoké IQ, ale sú predpojatými, servilnými jedincami bez akejkoľvek integrity alebo rasoví zradcovia pochybného charakteru. Hispánci s nízkym IQ alebo pozitívne diskriminovaní černosi sú len šťastnými pešiakmi v ich konšpiračnej a samovražednej hre. Otec európskeho rasializmu a muž, ktorého práca mala dôležitý dopad na štúdium rasy na začiatku 20. storočia, Georges Vacher de Lapouge, zhrnul ako sa inak kultivovaní ľudia, pokiaľ sú vedení svojimi teologickými alebo ideologickými vášňami, dopúšťajú smrteľných omylov:

„Je prakticky nemožné zmeniť pomocou vzdelávacích prostriedkov intelektuálny typ jednotlivca, akokoľvek inteligentným môže byť. Akékoľvek vzdelávanie bude bezmocné v tom, aby poskytlo jedincovi odvahu a iniciatívu. Je to dedičnosť, ktorá rozhoduje o týchto daroch. Často som bol prekvapený intenzitou pospolitého ducha uprostred najviac ovládaných ľudí… každý menší prejav nezávislého ducha ich bolí, odmietajú a priori všetko, o čom neboli poučení svojimi pánmi ako zhubné chyby.“ (Georges Vacher de Lapouge, Les sélections sociales, 1896, p.104; my trans.)

Nie je to snáď dôkaz, že najhorším nepriateľom bieleho človeka je častokrát iný biely človek?

Pokračovanie…

Autor: Tom Sunic
Preklad: Aman, www.protiprudu.org
Zdroj: www.theoccidentalobserver.net
O autorovi:

sunicDr. Tomislav (Tom) Sunic je chorvátsko-americký spisovateľ, prekladateľ, historik, bývalý diplomat a profesor politických vied. Je autorom kníh ako „Proti demokracii a rovnosti: Európska Nová pravica“ a „Homo Americanus: Dieťa postmodernej doby“. Vo svojich prácach sa zameriava predovšetkým na kritiku egalitarizmu, biblického monoteizmu a liberálneho politického diskurzu.

O Roland Edvardsen

11 komentárov

 1. znôška právd, poloprávd a lži. reakcia na toto by zaberala aspoň 3 strany a to sa mi nechce – zbytočné plytvanie času.
  ale zhrnuté: z chybných, alebo mylných predpokladov zákonite vznikajú mylné uzávery.
  a z tendenčných a vytrhnutých cobydup.

  • Toto je tak trápny názor až to bolí!!! Snúžka hovadín, nezmyslov a pičovín, ale nemám čas reagovať na idiota!!! Buď je niečo pravda alebo nie je!!! Pojem polopravda vymysleli havloidní idioti!!!

  • Aman Againsttime

   Úprimne povedané, ja tie lži a polopravdy v článku akosi neregistrujem. Ale chápem, že pre nejedného čitateľa propu môže byť Sunic málo konšpiratívny a v tomto konkrétnom článku možno až príliš kritický do vlastných radov. 🙂

   • Je to havloidný lavičiarsky neomarxistický neoliberálny multikulti intelektuál!!!

   • „Historickou iróniou je, že to neboli „tí druhí“, t.j. nebieli, ktorí vynašli arzenál na mlátenie bieleho človeka, ale sám biely človek “

    To sa tam zopárkrát opakuje, a nie je to -vo svojej podstate- pravda.
    Nejde ani tak o to presne sledovať, do akej miery boli „bieli“ tí, čo vytvorili arzenál ničiaci bielych a tým celé ľudstvo, ide o to, že boli bezpochyby PROTI BIELYM, teda boli minimálne mentálne nebieli.
    Ináč povedané – ich genetickýcký ale hľavne kultúrny backgorund bol nebiely.

    Ak by sa nastolila harmonická spoločnosť a kultúra bielych, nebol by svet ideálny, ale tieto základné problemý, ten úpadok, to by sa vyliečilo.
    Problém nie je v bielych (aj keď dnes samozrejme mnohí majú vymyté mozgy práve (aj takýmto nepriamym) sebaobviňovaním)

    • Preboha čo to meleš ty blbec???!!! Proste bielí sa vykorisťujú medzi sebou navzájom, ak nerátame židákov!!! Respektíve bielí šábes gojími to nechajú robiť židákov!!! A to je pravda!!! Tie tvoje mentálne sračky sú jak výklad zkabalizovalen tóry!!! Hahahaha!!!

    • Aman Againsttime

     Norman, samozrejme, že mi jasné, čo chceš povedať, ale ono to predsa len nie je až také jednoduché. Samozrejme, že „votrelecká elita“ nesie mimoriadne veľký podiel na patologizácii našej spoločnosti, ale zároveň by sme museli ignorovať množstvo iných faktorov, ak by sme všetko chceli pripísať len im. Nemyslím, že materializmus, egoizmus – individualizmus, egalitarizmus, kapitalizmus, či demokratická korupcia sú vo svojej podstate unikátne židovské (resp. iba židovské). Keď sa pozrieme na historický vývoj, tak k vyššie spomenutému európska spoločnosť smerovala už tým, že bola dlhodobo ovládaná biblickým monoteizmom (ktorý síce pochádza od Židov, ale na mieste je otázka prečo sme sa ním nechali tak strhnúť). Netreba zabúdať, že americký liberálny systém, či projekt bol vytvorený kresťanskými potomkami Európy ( kalvinistami, či puritánmi) a Židia s tým priamo nemali čo také robiť. Navyše bieli sú už psychologicky nastavení tak, že smerujú skôr k individualizmu ako kolektivizmu, a sú menej etnocentrickí a prirodzene tolerantnejší než iné skupiny. http://www.protiprudu.org/rozhovor-s-kevinom-mcdonaldom/ Myslím, že celé je to ďaleko komplexnejšie.

     • Otázka prečo sme sa tak nechali strhnúť je až príliš jednoduchá. Väčšina našich predkov kresťanstvo nechcela. Jednoducho kresťanstvo nám bolo nanútené. Kto sa nepoddal bol zmrzačený alebo popravený. RKC nikoho nešetrila… + hon na čarodejnice pozabíjal ďalšie kvantá ľudí a môžeme takto pokračovať ďalej a ďalej kde všade kresťania vyčíňali a vraždili. Ten monoteizmus ktorý tak šíri lásku a toleranciu bol sám presadený brutálnou silou a bezcitnosťou.

     • Univerzálne problémy.
      Veď hej, existujú univerzálne problémy, ( podobne ako väčšina chorôb je univerzálna).
      Lenže tak, ako je pravda že nie všetko „zlo“ príchádza zvonku, tak je pravda, že existuje miera, koľko problénov prichádza zvonka a koľko zvnútra. A zvonka ho príchádza momentálne oveľa viac, kriticky viac.
      Dnes sú bieli zavalení sebakritikou a príkazmi, hľadať vinu stále u seba …

      OK, on hovorí hneď na začiatku o troch cieloch „bielych nacionalistov“
      1. kresťanské dedičstvo
      2. nebiela imigrácia
      3. vplyv židov
      Súhlasím s prvým, že nie je ideálna cesta, ale nekritizoval by som až takým spôsobom ďalšie dva, v tých nevidím problém. To je proste postoj, názor, to nebudem dokazovať či presviedčať nikoho – ale preto s tým článkom z 2/3 nesúhlasím:)

      Ináč ale v pohode, článok dobrý na diskusiu (ale veru aj na mňa moc kudrliniek)

 2. Pozerám že je tu pekná cenzúra!!! Nemôžem tu nič napísať!!! Ak ste mi dali banány vy idioti tak mi to povedz na rovinu do očí ty hajzel a nehraj na mňa intrigy ako decko v škôlke alebo bombama!!! Hajzel!!!

 3. Nie si sám aj ja mám tie skúsenosti, sú majstri na cenzúru. Všetko dobré v novom roku.

Leave a Reply