Domov / Hlavná strana / Analýza / Podvodník Freud

Podvodník Freud

convegno

V nasledujúcom pokračovaní mojej série „Kultúry kritiky“ budem skúmať zapojenie židovských intelektuálov do psychoanalytického hnutia na začiatku 20.storočia.

Jednou z najvýznamnejších postáv v psychoanalýze, často považovanej za jej otca, je Sigmund Freud. Freud je dokonalým príkladom židovského sociálneho vedca so silnou židovskou identitou, ktorý bol motivovaný porážkou antisemitizmu.

Židovská angažovanosť v psychoanalýze bola očividná už od jej založenia. Bola často označovaná za „židovskú vedu“. V roku 1906 boli všetci 17 členovia hnutia Židia. V štúdii z roku 1971, Henry, Sims a Spray zistili, že 62,1% vzorky amerických psychoanalytikov má afinitu k židovskej kultúre. Ako môžete vidieť, išlo o oblasť, ktorá bola založená a ovládaná židovskými mysliteľmi.

Poďme teraz preskúmať Sigmunda Freuda a ozveny histórie psychoanalýzy.

Freudova židovská identita a pohŕdanie gójmi

Napriek tomu, že Freud nebol veriaci, mal silný zmysel židovskej identity. V liste z roku 1931 popísal sám seba ako „fanatického Žida“ a v tomto čase sa stal silným sympatizantom sionizmu. V rozhovore s Josephom Wortizom z roku 1935, Freud odhalil svoje pocity židovskej nadradenosti. Freud poznamenal, že vnímal gójov ako náchylných k „nemilosrdnému egoizmu“, zatiaľ čo Židia mali nadradený rodinný a intelektuálny život. Wortis sa následne Freuda opýtal, či vnímal Židov ako nadradených ľudí. Freud odpovedal:

„Myslím, že v dnešných časoch sú… Keď človek premýšľa o tom, že 10 alebo 12 víťazov Nobelovej ceny sú Židia a o ich ďalších veľkých úspechoch vo vede a v umení, má všetky dôvody domnievať sa, že sú nadradení.“

Freud vnímal samého seba ako lídra vo vojne proti gójskej kultúre. Pociťoval obrovskú nenávisť k západnej kultúre a ku katolíckej cirkvi. V pozoruhodnej pasáži z jeho Výkladu snov, sa Freud pokúša porozumieť tomu, prečo nebol schopný zašliapnuť Rím. Naznačuje, že sa vydal po stopách Hannibala, semitského vodcu Kartága proti Rímu počas Púnskych vojen.

„Hannibal … bol obľúbeným hrdinom počas mojich neskorších školských dní … a v čase, keď som si ako žiak vyšších tried začal prvýkrát uvedomovať, čo to znamená patriť do cudzej rasy … moja úcta k postave tohto semitského generála ešte viac vzrástla. Pre moju mladistvú myseľ Hannibal a Rím symbolizovali konflikt medzi húževnatosťou židovstva a organizáciou katolíckej cirkvi.“

Freud nazeral na seba ako príslušníka „cudzej rasy“ vo vojne s Rímom a katolíckou cirkvou, centrálnou inštitúciou západnej kultúry. V jednej zo svojich prác Mojžiš a monoteizmus, Freud opäť zobrazuje zmysel židovskej morálnej nadradenosti voči kresťanstvu a jeho opovrhovanie katolíckou cirkvou:

„Katolícka cirkev bola doteraz nezmieriteľným nepriateľom všetkej slobody myslenia a rezolútne oponovala akejkoľvek predstave o tomto svete, ktorá by bola ovládaná pokrokom smerujúcim k poznaniu pravdy!“

Tiež viackrát opakuje svoj pohľad na náboženstvo, ktoré nie je ničím viac, než neurotickou symptomatológiou, pohľad, ktorý prvýkrát rozvinul vo svojej práci Totem a Tabu. Táto citácia nám ukazuje, že Freud vnímal západnú kultúru ako extrémne represívnu.

Vo svojej práci Totem a Tabu a Civilizácia a jej nespokojnosť prezentuje názor, že represia sexu, tak očividný aspekt západnej kultúry počas Freudovho života, je zdrojom umenia, lásky a dokonca samotnej civilizácie. Avšak neuróza a nešťastie sú cenou zaplatenou za tieto výdobytky, pretože sú nevyhnutným dôsledkom potlačených sexuálnych túžob.

Freudova teória sa pokúšala vyliečiť gója z jeho neurózy pomocou sexuálneho oslobodenia. Freud vnímal samého seba ako sexuálneho reformátora proti praktikám cudnosti západnej kultúry. Citujúc Freuda, „sexuálna morálka – definovaná vo svojej extrémnej forme – sa mi zdá zavrhnutiahodná. Som zástancom neporovnateľne slobodnejšieho sexuálneho života“.

Freudovská pseudo-veda

Teraz, keď sme zistili, že Freud bol pomstychtivý Žid usilujúci sa o rozvrat západnej civilizácie s jeho psychoanalýzou, poďme preskúmať niektoré z popredných teórií Freudovho myslenia. Teórie oidipovského komplexu, detskej sexuality a sexuálnej etiológie neurózy sú škodlivé a nehrajú absolútne žiadnu rolu v súčasnej mainstreamovej psychológii. Sú iba pokusmi Freuda podvracať gójsku kultúru.

Oidipov komplex predstavuje názor, že my všetci tajne chceme zabiť našich otcov, aby sme mohli mať sex s našimi matkami. Z pohľadu evolučnej psychológie je niečo také nezmysel. Za prvé, takýto vzťah medzi matkou a synom by viedol ku geneticky poškodenému potomstvu v dôsledku inbrídingu. Za druhé, zabitie otca by popieralo otcovskú podporu dieťaťa poskytovaním ochrany a získaných zdrojov.

Freud tiež vyvinul teóriu detskej sexuality. Freud často zjednocoval lásku a potešenie so sexuálnou túžbou. Potešenie pochádzalo z orálneho uspokojovania cez dojčenie z prsníka a podľa Freuda bola láska v skutočnosti prejavom sexuálneho potešenia. Samozrejme, že tu nie sú žiadne dáta, ktoré by podporovali tvrdenie, že citové väzby medzi rodičmi a deťmi sú presmerovanými formami sexuálnej túžby. Tieto citové väzby sú dôležité pre vývoj detí. Pomáhajú formovať vyššiu úroveň spoločenskej súdržnosti, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie vysokej úrovne podpory pre deti.

Tzv. id (ono) je súčasťou freudovskej teórie o štruktúrach osobnosti. Id obsahuje náš základný inštinktívny pohon. Je zdrojom našich telesných potrieb, túžob a impulzov. Práve tu vidíme úlohu Freudovej politickej agendy v prospech kultúry kritiky. Naše sexuálne nutkanie má hlboký biologický základ (id), zatiaľ čo črty ako zodpovednosť, systematickosť, spoľahlivosť a zdržiavanie sa pôžitkov sú všetky vnucované represívnou, patológie vyvolávajúcou spoločnosťou a kultúrou. Ide o hlúpe tvrdenie i z toho dôvodu, že žiadne zviera alebo človek nezasvätil celý svoj život iba sebauspokojeniu. Neexistuje dôkaz, ktorý by naznačoval, že naša biológia by bola zameraná výlučne na získanie okamžitého uspokojenia a potešenia. V reálnom svete si dosiahnutie rôznych cieľov vyžaduje určitý stupeň budúcej časovej preferencie, dlhodobého plánovania a odloženia uspokojenia.

Freudova psychoanalýza ako zbraň proti gójskej kultúre

Je očividné, že zámerom Freuda bolo podkopať gójske normy týkajúce sa sexu a manželstva. Západné manželstvo bolo dlhodobo rovnostárske, monogamné a exogamné, čo je v kontraste s viac blízkovýchodnými spoločnosťami, ktorú sú viac stratifikované (alfa samci na vrchu s háremom samíc a beta samci bez žien). Predpokladaná represia sexuálneho správania slúžila k podpore spoločensky predpísaných monogamných vzťahov. Takéto vzťahy viedli k vysokým rodičovským investíciám a z toho dôvodu i k viac konkurencieschopnému potomstvu.

Dôležitým dôsledkom západných inštitúcií sexu a manželstva bola podpora vysokých rodičovských investícií. Takéto rodičovstvo vo všeobecnosti vedie k viac konkurencieschopnému potomstvu. Ako už bolo uvedené, pravdepodobne najzákladnejším omylom Freuda bolo jeho zjednotenie sexu a lásky. Išlo tiež o jeho najpodvratnejší omyl a človek nemôže preceňovať absolútne nešťastné dôsledky prijatia freudovského názoru, že sexuálne oslobodenie bude mať prospešné účinky pre spoločnosť.

Psychoanalytický dôraz na legitimizáciu „voľnej“ sexuality a predmanželského sexu je preto zásadným programom, ktorý podporuje nízke rodičovské investície pri výchove. Rodičovstvo s nízkymi investíciami je spojené s predčasnou sexualitou, skorou reprodukciou, nedostatkom kontroly impulzov a nestabilnými párovými väzbami. Aplikáciou na gójsku kultúru by podvratný program psychoanalýzy viedol k očakávanému efektu, ktorým by boli menej konkurencieschopné deti. Z dlhodobého hľadiska by gójska kultúra bola čoraz viac charakterizovaná nízkymi rodičovskými investíciami, pričom existujú dôkazy, že sexuálna revolúcia slávnostne otvorená, alebo aspoň uľahčená psychoanalýzou, mala naozaj takýto efekt.

Keďže aškenázski Židia majú vyššie IQ ako priemerní Európania, sú menej závislí od takejto kultúrnej podpory ako gójovia. Vo veľkom darwinovskom boji medzi Židmi a gójmi, by menej konkurencieschopné gójske potomstvo viedlo k židovskému úspechu v súťaži o zdroje. Zatiaľ to fungovalo s veľkým úspechom.

Freudova práca mala tiež extrémny vplyv na Frankfurtskú školu (o ktorej budem hovoriť v mojej ďalšej eseji). Podobne ako Freud i Frankfurtská škola vnímala západnú kultúru ako mimoriadne represívnu a mala za to, že potrebuje kultúrnu kritiku.

Ako môžete vidieť, freudovská psychoanalýza bola deštruktívna pre západnú civilizáciu, obzvlášť pre svoju úlohu v napomáhaní k sexuálnej revolúcii v 60-tych rokoch. Napriek tomu, že freudovské teórie boli opustené, môžeme ich dôsledky pociťovať do dnešných dní.

Zdroje:
MacDonald, Kevin. 1998. Jewish Involvement in the Psychoanalytic Movement.
MacDonald, Kevin. 1998. Culture of Critique.

Autor: Fanghorn Forest
Preklad: Aman, www.protiprudu.org

O Roland Edvardsen

15 komentárov

 1. O Freudovi je toho mnoho čo povedať.
  Ako vedecká metóda pre vyšetrovanie ‘vnútorného’ človeka, alebo ako terapeutická pomôcka pre mentálnu chorobu, psychoanalýza môže byť ťažko vzatá seriózne ktoroukoľvek racionálnou osobou. Napriek tomu, táto majstrovská práca spirituálneho primitivizmu, bola vynesená do takých psyvhologických, filozofických a dokonca náboženských výšok, že zaprčiňuje a pokračuje v zapríčiňovaní hlbokého korozívneho efektu na Západné štandardy/etiketu a morálku.
  V ríši umenia a estetiky, kde boli pravdepodobne spôsobené najväčšie škody, psychoanalýza priniesla človeka, ktorý bol považovaný len za, o niečo menej, ako anjeli a zdecimovala ho na úroveň brutálneho tvora.
  Učiť sa o funkcii ľudského modzgu, zdalo by sa rozumnejším vyšetrovať neuron, psychologický fakt, ako id, ego, alebo superego, ktoré sú sotva niečím viac, ako psychologické, alebo presnejšie, psychomantické extravagancie.
  To, že Freud sa nepodujal na komplikovanejší/obtiažnejší prístup, je jedno z tajomstiev jeho popularity.
  Skoro každý, kdo študoval pôvod psychoanalýzy si je vedomý, že to je produkt menšinovej mysle. Nielen že Freud bol žid, ale tak isto boli židia skoro všetci jeho spoločníci (Sachar, “The Course of Modern Jewish History”, p. 400).
  Najväčší autori modernej anglickej literatúry – Eliot, Yeats, a D. H. Lawrence, menujúc len troch – zavrhli Freuda a Lawrence dokonca si dal námahu napísať proti-Freudovské traktáty “Fantasia of the Unconscious and Psychoanalysis and the Unconscious”. Ale druhotriedni autori urobili Freudovské teórie a charaktery ústrednou časťou ich práce.
  James Joyce a Tho¬mas Mann boli dvaja
  z tých lepších novelistov, ktorí si požičali od Freuda, i keď Mann upozorňoval, že existuje aspekt psychoanalýzy, ktorý “paralyzuje život v jeho koreňoch”. (“The Magic Mountain”, trans. H. T. Lowe-Porter, Knopf, New York, 1961 p. 222).
  Zatiaľ čo Freud teoretizoval o neuróze a psychóze, John Hough¬lings Jackson (1835-1911), široko známy britský neurolog, strávil svoj život štúdiom funkcie a vývoja nervového systému.
  Jacksonova evolučná teória o vývoji modzgu je základom pre štúdium funcie, alebo dis-funkcie ľudského intelektu.
  Ale koľko ľudí počulo o John Houghlings Jacksonovi?

  Dr. Percival Bailey, riaditeľ výskumu na
  llinois Psychiatric Institute, možno v naj-ničivejšom útoku, aký bol kedy napísaný proti Freudovi a jeho prácam, predpovedal, že na psychoanalýzu sa v budúcnosti bude pravdepodobne vzpomínať, ako na niečo príbuzné zvieraciemu magnetizmu.

 2. Hádejte, jaký autor se nejčastěji vyskytuje v knihovně v oddělení psychologie?

  A hádejte kterého autora tam naopak téměř nenajdete? Je to C.G.Jung, zakladatel skutečné psychoanalýzy a ne židovského paskvilu který se za psychoanalýzu jen vydává.

  Jeden z důležitých podvratných prvků Freudovy židovské psychologie je princip slasti a zejména oddalování slasti. Vyspělý člověk je schopný slast oddálit a systematicky pracovat na tom, aby konečný užitek byl vyšší i za cenu dlouhé prodelvy, zatímco primitiv chce uspokojení ihned a není ochotný na zlepšení svého komfortu dlouhodobě pracovat.

  Myslím, že to bylo i v knize od Petra Bakaláře, který se McDonaldem hodně inspiroval.

 3. Som xenofob. No a co?

  A mam aj ine fobie. „Trpim“ misofobiou (strachom z necistoty). Od utlej mladosti (az tak davno, ako siaha moja pamat) som sa nikdy nevedel donutit, aby som prijal na zjedenie cokolvek, co mi ponukli pri navsteve inych domacnosti. Nasa domacnost sa vzdy vyznacovala az uzkostlivou cistotou, a vsetko, co nebolo v tejto norme sa mi bytostne hnusilo. Je to tak dodnes, ja o tom takmer nikdy nehovorim, nikomu to nevnucujem.
  Je to moja sukromna zalezitost, s ktorou rad zijem, a bolo by pre mna absolutne nepriajatelne, aby nejaky neuzitocny parazit travil svoj cas spekulovanim o tom, ako by ma mojej milej fobie zbavil.
  Som v zasade proti akejkolvek forme parazitizmu, hlavne vsak proti takym, ktori chcu, aby sme im my dovolili parazitovat na nas, aby sa zivili tym, ze oni budu neustale vymyslat techniky, ako najskor vyvolat v nas vinu za nasu prirodzenost, liecit nas a prisposobit nase vnutro ich potrebam.
  Parazit Freud namiesto poctivej a uzitocnej prace otravil tento svet svojimi bludmi, a jeho nasledovnici dodnes pracuju na vyvoji elektrod a chemikalii, ktore chcu zaviest do nasich mozgov, aby nas zbavili nasej prirodzenosti – podla ich potrieb.

  Takze, Freudovi ucenici dnes vytiahli na nas zo svojho repertoaru zbrani zbran najsilnejsu: „ste vinni, ste xenofobi“.
  Je to rovnako podla zbran, ako zbran jeho sukmenovca Marxa, rovnako parazita, ktory podobne hlasal vinu za uspech a prosperitu goyov, a stalo nas to zivoty milonov najschopnejsich a najtalentovanejsich z nas.

  Ano, som xenofob, a je to pre mna take prirodzene, ak to, ze niektori z vas su lavaci. Prirodzene, keby sa to len trochu dalo, chcel by som zit, a dat mojim detom zit, v takej spolocnosti, ktora by bola len nasa, biela.
  Vedel by niekto z Vas najst v historii clovecenstva starsiu zmienku o rasovej vylucnosti, ako je ta zidovska?
  Vedeli ste o tom, ze k tomu, aby ste nasli prvu historicku zmienku o zabijani ludi pre iny nazor, museli by ste citat ich svate knihy? Bibliu, na ktoru pri inauguracii prisaha prezident „najvyspelejsej“ krajiny.
  Dodnes sa chvastaju, ako im ta strategia pomohla, ze vsetky staroveke narody vyhynuli bez stopy, len Zid zostal.
  Nas by chceli liecit z xenofobie, ktorej oni su najvacsi nositelia.
  Uslachtileho Arijca by nikdy ani nenapadlo „liecit‘ niekoho z takej normalnosti a prirodzenosti, ako je xenofobia, prirodzenost zakodovana v nasej dusi – nastroj evolucie.

  Tolko k Freudovi, Marxovi, xenofobii aj k pristahovalectvu.

 4. “Hádejte, jaký autor se nejčastěji vyskytuje v knihovně v oddělení psychologie”?
  Nemusíme hádať, Morawack, my to vieme.

  Keď zájdeme do ‘areálov’ židovského vlivu a moci, dozvieme sa o vedľajšiích efektoch židovskej autority v masových médiach. Ide tu o vysoko praznivú publicitu venovanú židom, čiastočne vzhľadom na ich strategickú pozíciu vo výbere a distribúcii zpráv, a čiastocne preto, že nepriaznivá publicita by bola samozrejme interpretovaná ako anti-semitizmus. Nevítaný výsledok takéhoto “image polishing” je, že ked žid a nežid dosiahnú podobné výsledky v rovnakej profesii, je o moc pravdepodobnejšie, že židovi sa ujde viac pozornosti a uznania ako nežidovi.

  Ako príklad nám slúži nasledovné: Max Planck a Albert Einstein, dvaja muži, ktorí dali modernej fyzike dve fundamentálne hypotézy, Quantum Teoriu a Relativitu. Planck, nežid, bol v Amerike ledva známy – okrem vo vedeckých kruhoch – zatiaľ čo Einstein, napriek jeho nekritickej podpore Stalina bol predmetom najvlúdnejšej priazne americkej tlače a teda aj publika.

  Ďaľší príklad je Sigmund Freud, stále považovaný za polo-šarlatána v mnohých častiach Európy, ale vyzdvihovaný v Amerike do bodu, kde bežne mysliaci ho považujú za ‘univerzálneho génia’.

  Na druhej strane, Carl G. Jungovi, eminentnému nežidovskému psychiatrovi sa dostalo len zlomku Freudovej publicity, niektorej dokonca extrémne nepriateľskej.
  Avšak nesmieme tiež zabudnúť, že Jungov poradca nebol nikdo iný, ako Sigismund Schlomo Freud!

  Široké uznanie venované židovskému antropológovi ako Ashley Montagu a úbohé uznanie venované o mnoho väčšiemu nežidovskému antropológovi ako je Carleton Coon, je ďalší príklad semitskej predpojatosti/diskriminácie kanálov verejných informácií. Táto istá predpojatosť je prenášaná do sféry medzinárodných stykov – čo sa dá najlepšie všimnúť v “priaznivej tlači” venovanej Izraelu.

  • Audio (Slobodný Vysielač), ktoré nám sem vložil Grigoriy, je síce veľmi dlhé, ale aj zaujímavé. Na nešťastie je staršieho dáta (jún 2015) a nie je už možné do vysielača ani telefonovať, ani e-mailovať a tak zasiahnúť do tohoto vysielania. Je však potešiteľným dôkazom, že aj na Slovensku je pár (možno mnoho) ľud, ktorí to majú dobre poukladané.
   Zaujali ma však niektoré momenty, kde pán ‘Tulák’ mohol argumentovať aj pádnejšími argumentami. Nechcem tvrdiť, že o nich nevie, možno že si jednoducho v prúde diskuzie, množstvo otázok, rýchlosť zareagovať, si na ne jednoducho nespomenul.
   Myslím si však, že arzenál jeho zbraní si bude musieť v budúcnosti ešte vylepšiť.
   Záleží to však na možnosti prísupu ku relevantnej literatúre, ktorá je väčšinou v angličtine a teda, je tu podmienka, znalosť jazyka. Dostať sa však ku nej, je už dnes asi nemožné.
   Nenyslím si ani, že Dr. Kevin B. MacDonald (“The Culture of Critique”), alebo Dr. Henry Makow (“Save the males”), sú najsilnejšimi zbraňami v intrview, ako bol tento.
   V prvom rade Dr. Kevin B. MacDonald bol professor psychológie (California State University), a nie historik.
   Je najviac známy jeho “evolučnou teóriou”, analýzou Judaizmu, ako “skupinová evolučná stratégia”.
   Jeho najkontroverznejšie tvrdenie je, že ‘séria charakteristík’, ktoré prisudzuje židom, včetne vyššej ako priemernej ‘verbálnej inteligencie’ a ‘etnocentrizmu’, sa kultúrne vyvinuli k vylepšeniu schopnosti židov prevýšiť ne-židov v snahe o zdroje.
   MacDonald verí, že táto výhoda bola využitá množstvom židov na zvýhodnenie židovských záujmov a ukončiť potenciálny antisemitizmus,
   vedome podvrátiť moc európskej kresťanskej väčšinyv Záoadnom svete.
   Nuž, nech si z tohoto každý vyberie čo chce a nie je mi jasné, čo tak uchvátilo “Tuláka z ulice”.
   Skutočnosťou ostáva, že v roku 2008, univerzitný department psychológie, ako aj akademický senát, hlasovali sa dištancovať od jeho práce.
   Osobne, doporučujem Tulákovi si ptreštudovať takých autorov, ako napr. Wilmot Robertson “Dispossessd Majority” (1972); Dr. Barnes, Elmer H. “Quest of Truth and Justice” (1929), považovaný za “Dean of American History”; prípadne F.J.P.Veale “Advance to Barbarism” a “Crimes Discreetly Veiled”. Je ich veľmi mnoho a keby sa Tulák dostal aspň len ku jednej z nich,
   “Dispossessd Majority”, možno by ani neveril, čo číta. Je tam všetko od A po Z.
   Keby som vedel jeho meno a adresu, kam mu túto knihu poslať, poslal by som mu ju. Mne už nie je potrebná, dôlkežité veci mám za-archivované (v počítači) a kvóli môjmu poškodenému zraku ju už ani nepotrbujem.
   Chcem však objasniť pár detailov, ktoré Tulák moc neobjasnil:
   • Otázka moderátora ohľadne “vyvolenosti”: Je predsa všeobecne známa židovská báchorka o Abramovi (neskoršie Abrahám) a jeho “dohode” s bohom, ktorý mu povedal, že on a jeho potomstvo sú a budú “jeho vyvolenými”. Tohoto sa židia chytili, hneď urobili Abrama “Prvým židom”, napriek tomu že Abram ani nebol Semita, bol Sumer z Uru, urobili sa jeho potomkami a odvtedy sú “vyvolenIí”.
   Tulák Abrama ani nespomenul, aby vysvetlil otázku, ako prišli židia k “vyvolenosti”.

   • Otázka “Chazari”: Tu som bol prekvapený a ni vlastne neviem, ako túto otázku komentoval, ale ako som napísal vyššie, Tulák bol asi momentálne indisponovaný, jednoducho si v rýchlosti nevedel spomenúť ani na meno Arthura Koestlera, ani na jeho knihu “Trinásty kmeň” (“The Thirteenth Tribe”). Aj tak však, nie som si istý, či Tulák vie o tom, že Chazari/Aškenázy, títo kadejakí ruskí a poľskí konverti na židovstvo, jednoducho, škrtom pera, zlikvidovali/zneuznali skutočných, originálnych palestínskych židov Sefardim a prehlásili seba za jediných predstaviteľovc svetového židovstva.

   • Otázka “Kdo vládne svetom”: Nie je to tajomstvo. Je to skupina ktorej označenie je “Majestic 12”. Sú to vraj oni, ktorí riadia celý svet! Tajomstvo je len v tom, že nikdo nevie, kdo oni sú. Je to skupina bankárov, politikov a dokonca vecov. Samozrejme nikdo ani nevie, koľko z nich je židov.
   Bol to ešte prezident Truman, ktorý požiadal James Forrestala, vtedajšieho Secretary of Defence, zriadiť túto skupinu. On ju zriadil, ale neskoršie, asi keď videl diabolské činy tejto skupiny, rezignoval a dištancoval sa od nich. Títo zločinci, zo starchu, aby nevyzradil ich skutočnú činnosť, sa o neho postarali ich typickým spôsobom. Dali ho do ústavu “na pozorovanie” (dôvod bol ten, že on bol údajne prítomný pri pitve tiel mimozemšťanov, ktorí spadli v Roswell, New Mexico v júni 1947), odkedy Forrestal bol vraj očividne iný človek, čoho bolo tiež príčinou jeho rezignácie z M 12 a keď ho chcel navštíviť je ho brat, povedali mu, že už je neskoro, lebo vraj spáchal ‘samovraždu’ – vyskočil z okna 16-poschodia.
   Asi to bolo cez zavreté okno, ako sa to stalo kedysi Jánovi Masarykovi v Prahe.
   Tieto detaily, zdá sa, nie sú Tulákovi známe.

   • Otázka K.Marx a jeho “Kapitál”: Toto bolo pre mňa snaď najváčším prekvapením. Tulák sa vyjadril, na otázku volajúceho (očividne tiež žiadny génius), že Kapitál nečítal (čo je samo o sebe prekvapujúce) a že ho Marx ani nezaujíma. Myslím, že ho teda ani nemal spomínať.
   Tohoto ‘Marx-génia’ mohol zraziť na kolená jedoduchou otázkou: či vie že Marxa financoval majiteľ anglického textilného priemyslu, kapitalista, žid Engels, ktorý zamestnával vo svojich továrňach neazletilé árijské biele deti, za minimálne mzdy za otrockú prácu.
   Držím palce Tulákovi na jeho ceste za poananím pravdy.

 5. Na zaciatok je treba pripomenut, ze je ovela tazsie nieco zmysluplne povedat, ako len pocuvat a potom kritizovat. Rovnako je tazsie napisat roman, ako ho len precitat. Obaja, pocuvajuci aj citajuci, maju v tomto zmysle vyhodu oproti hovoriacemu alebo pisucemu.
  Aj ked je pocuvanie lahsie, stale sa najdu aj taki (ja dokonca tvrdim, ze ich je vacsina), ktori nevedia ani pozorne pocuvat alebo citat dlhsie ako tri minuty. To je hlavny problem kazdej diskusie a komunikacie vobec.

  Nic v zlom, pane, ale keby ste naozaj pozorne pocuvali, nemohli by ste tvrdit, ze „Tulak Abrama ani nespomenul“. To iste plati aj o Koestlerovi. Nikde netvrdil, ze Kevin Macdonald je historikom. Napriklad.

  Ale to su len detaily.

  Pokuste sa vsak este raz si celu vec vypocut, a potom sa zamyslite nad tym, ci by celkom nahodou cela vec nemohla byt aj takto:

  Hned na zaciatku som nerespektoval opakovanu snahu moderatora hovorit o situacii na Ukrajine, pretoze som nechcel stracat cas prazdnymi recami o nepodstatnom, a sustredil sa na dolezite: na snahu Zapadu vyuzit Ukrajinu na vojnu proti Rusku.
  Mna detaily nejakej Ukrajiny vobec nezaujimaju. Aj napriek tomu, ze som velmi rozhladeny clovek, alebo prave preto, este si doteraz som si nedal ani zamak namahy, aby som napriklad zistil, co je to ten „Pravy sektor“.
  Ten, kto chce mat naozaj prehlad, musi vediet rozoznat podstatne od sprostosti.
  Vyuzil som prilezitost, aby som ludom povedal, v com hlavne ich media klamu v suvislosti so situaciou okolo Ruska a Putina.
  (Myslim, ze ani moderatorovi to nebolo po voli.)

  Pretoze viem velmi dobre odhadnut intelektualnu uroven potencialnych posluchacov, viedol som celu vec tak, akoby som hovoril nie k nim, ale k takym, ktori ovladaju medialnu sferu.

  (O intelektualnej urovni posluchacstva si mozete vytvorit nazor aj podla toho, ze Slovaci, ked diskutuju o tom, kto vladne svetu, volaju do redakcie, aby sa opytali, preco su na Slovensku nizke platy, ako prezili Rusini na vychode utlak, ci by hlavnym mestom Slovenska nemali byt Pozdisovce, alebo placu nad hrobom Karla Marxa. Ale to sa im stava takmer vzdy a vsade – nevedia sa ani dohodnut na teme. Co s nimi?)

  Relaciu som viedol v takomto duchu:
  Vsetko, co hovorite je klamstvo a podvrh. Mozete to hovorit len preto, ze ste vasou manipulaciou vychovali masu prostacikov, ktori nie su schopni vidiet realitu.
  V cestnej a slobodnej diskusii so mnou by ste namali ani najmensiu nadej, pretoze moje argumenty su naozaj silne. Klamete vzdy, ked hovorite o „konspiraciach“. Podivajte sa, aki ludia hlasaju, to co vy nazyvate konspiraciami. Nie su to hlupaci ani antisemiti, ale vzdelani ludia (ako Kevin Macdonald), alebo Zid Henry Makow. Nie len oni, ale aspon tito dvaja nech su prikladom toho, o com hovorim.

  Takto sa divajte na celu vec, pane.
  Okrem toho, pri vsetkej ucte, pane, nedavajte sa na uroven „svargu“ tym, ze tu vnasate take sprostosti, ako je „Majestic 12“ alebo dokonca „pitva tiel mimozemstanov“ . Takymi recami len davate zapravdu nasim manipulatorom.

  • A v prvom rade zacat rec tym, ze lahsie sa kritizuje ako tvori, je naozaj ten najlepsi vstup. Velmi hlboka myslienka, este dobre, ze ste ju tak rozviedli.

   V prvom rade, ludi naozaj viac zaujima ich plat na Slovensku ako to, ze Vy prehovorite k vladcom sveta na Slobodnom Vysielaci. Vďaka Vam, Vy veleduch, myslim, ze Grigorij a Tulak jedno je. Ja aspon netrpim, rozdvojenim osobnosti. Jednu malu radu Vam dam, ak chcete aby Vas ludia pocuvali, nehovorte o sebe v prvej osobe mnozneho a tretej osobe jednotneho cisla. A nevkladajte druhym nezmysly do ust. Ja sa mimozemstanmi nezaoberam, pre mna je to tazka urazka. Ak neznesiete ze SA, Vam poradil, vecne a slusne, tak neprehovarajte k vladcom sveta, skuste radsej k Slovakom a k ich platom. Ci otazke hlavneho mesta. V Pozdisovciach robia krasnu keramiku, veselu a pestrofarebnu ako je ich naturel.

  • Tulak, Ty si viedol relaciu v duchu ……☺☺☺ sa zobud!! Ponechajme bokom, z Tvoj hlas do neba nedojde. Kde je ostrost a hlbka Tvojej mysle, o ktorej Ty sam hovoris , s velkou ucty. Ty o sebe. Ked si viedol relaciu v duchu akom si sam povedal.
   Vlastne si pochvalil „vladcov sveta“, ze svoju pracu robia dobre a svoje zamery uskutocnuju dokonale!!! Zaroven, si sam povedal, ze posluchaci SV, Tebe ( Onomu, Vam☺) nestoja za rec, lebo su „prostáčikovia“.

   Uzasny priklad dichotomie. Ale aby si si nemyslel, ze Ta chcem vysmievat a len vysmievat. Poviem Ti v com je Tvoja silna stranka. Pochvalim Ta, nemam s tym najmensi problem.
   Humor! Ano HUMOR. Vies byt velmi vtipny a vies vyhmatnut to jadierko problemu, vytiahnut na svetlo a krasne to olupat. Raz za cas sa Ti to podari, mas ten dar ! Boh Ti vsak pozehna, iba vtedy, ked tam nie je zly motiv, zly umysel, zranit, pospinit ale naopak, ked chces to zlo znicit jeho bozim svetlom.
   Tak vyuzi ten dar, prehovor k Slovacikom-prostacikom. Tak aby pochopili, ze Ukrajina je len baranidlo do Ruska, ze maju male platy lebo ziju v kolonii a ze Slovakov je primalo aby sa delili na 3000 mikroregionov. A ze ak chcu slobodu, musia zacat slobodne mysliet. Slovaci nepotrebuju Henry Makowa, ci Makoffa, ani McDonald☺. Potrebuju jasne a presne pomenovat problemy v slovencine. A Ty to vies. Tak rob co vies a nie to co nevies. Pozy nechaj moderatorom.

  • Hneď v úvode zaznela hlboká myšlienka „Každý človek si praje mať vlastný názor“. Uisťujem ťa, že to tak nie je. Obrovská väčšina ľudí túži po tom, aby im niekto povedal, aký majú mať názor. Myslenie totiž bolí. Ak by to tak nebolo, nevládli by nám takí zmrdi (a tým nemyslím iba Slovensko), ako nám vládnu.

 6. Tulak, neviem prečo ste sa do mňa tak obul. Aby som bol úprimný, vedel som, že sa ohlásite. Celkovo, Váš interview v Slobodnom Vysielači som predsa hodnotil ako veľmi dobrý, mal som len určité pripomienky ku niektorým otázkam, kde ste si mohol počínať lepšie – silnejšie zbrane.
  Neviem čo Vás vedie k tomu, aby st si myslel nasledujúce:
  “V cestnej a slobodnej diskusii so mnou by ste nemali ani najmensiu nadej, pretoze moje argumenty su naozaj silne”.
  V čestnej a slobodnej debate by ste, synku, zistil, koľko toho ešte neviete. Neberte to v zlom, nie preto, že by som Vás mal za hlupáka, ale jednoducho preto, že sú veci, literatura, na ktorú nemáte jednoducho dosah, ktoré nemáte odkiaľ vedieť. Ja žijem v Kanade už skoro 50 rokov, mne už prešla cez ruky nejaká tá kniha, o ktorej ste ani nepočul, nehovoriac o tom, že ich vlastním a dokonca som Vám ponúkol nejakú poslať.
  Makowa poznám ešte z dôb, keď ste Vy možno, bol ešte zabalený v plienkach a nikde som ani netvrdil, že prehlasujete MacDonalda za historika.

  “Klamete vzdy, ked hovorite o “konspiraciach”…
  Neviem kde som spomínal nejakú konšpiráciu. Ide tu však o to, čo o tom viete Vy. Viete Vy vôbec o knihe autora Devon Jacksona “Conspiranoia” (2000)? Samozrejme nie. O tejto otázke mňa tiaž nemôžete poučovať.

  “Okrem toho, pri vsetkej ucte, pane, nedavajte sa na uroven “svargu” tym, ze tu vnasate take sprostosti, ako je “Majestic 12” alebo dokonca “pitva tiel mimozemstanov” .
  Nikde som nenapísal, že ste hovoril sprostosti a ja si to od Vás vyprosujem.
  Zrejme nemáte ani “dunstu” o existencii Majestic 12; existuje o tom TV program, ktorý Vy však asi ikdy neuvidíte. Máte však inú možnosť, Google, tam sa niečo o tom môžete dozvedieť, ako aj o J.Forrestalovi a vraj jeho prítomnosti pri pitve vraj ‘extraterrestriálov’ z Rooswellu. Ja som napísal o tom, čo ohľadne tejto veci koluje, a nikde netvrdím, že je to Pravda.

  Nejde mi tu o nejaké ‘súperenie’ s Vami,
  ide tu o to, že napr. na konci Vášho interview ste s Marxom a jeho Kapitálom, moc dobre nepochodil a preto sa mi nechce veriť, že v debate s Vani, by som nemal nádej.
  Ale pre budúcnosť, som Vám k dispozícii, oboznámiť Vás a pomcť Vám zaplniť Vaše medzery.

  • „Som Vám k dispozícii…“
   No to je fakt, že pri dnešnej skype technike by nemal byť problém uskutočniť dialkovú konferenciu.
   Tieto dopisovačky sú v porovnaní s osobným hlasovým prejavom totiž rovnako neefektívne ako korešpodenčný šach voči bleskovke. A navyše je tento korešpodenčný formát ešte aj evidentný generátor omylov a nepochopenia.

   Na takú skype konferenciu človek neotrebuje žiadnu techniku „internetového rádia“ a predsa je to nakoniec skoro to isté – len je o niečo menej poslucháčov.

   Som si istý že Prop je dostatočne technicky na úrovni, aby niečo také zorganizoval. Len pivo bude chýbať.
   V krajnom prípade by sme mohli požiadať Slobodný vysielač, ktorý také veci ma ďiaľku s viacerými ľudmi v podsate robieva – ale tak súkromnejiš by to bolo asi uvolnenejšie.

   Záujemci:
   Svarga,
   Sitra Ahra,
   Tulák,
   Osmóza
   Aman,


   a aj ja ľahšie rozprávam, ako píšem.

   Očakávam kopu odôvodnení, prečo to je blbosť a nejde to.

   • Prop má zriadený Skype účet už dlho, odkaz nájdete vpravo hore na stránke (je to ikona skype).

    EDIT: Odkaz na skype nebol z nejakého záhadného dôvodu funkčný… Už je to opravené.

  • Vazeny pane,

   Mam vo zvyku, a robi mi to naozaj radost, ucit mladych ludi na poriadok – je to moje poslanie. Priznam, ze nie vzdy vyberanym sposobom. Sice nevyberanym, ale ucinnym. Dostava sa mi pre takuto bohumilu cinnost nemalo bryzgania, a este viac nevdaku, ale ja pre dobru vec viem vela zniest.
   Oni sa mozu este vela naucit, a raz mi za tobudu vdacni.

   Vas vsak na poriadok ucit nechcem, lebo som velmi taktny, a zaroven si Vas svojim sposobom vazim.
   Preto velmi mierne a s uctou:
   Zle ste pochopili, co som napisal. Nie Vam som hovoril, ze
   “Klamete vzdy, ked hovorite o “konspiraciach…“
   To v tej relacii som akoze hovoril slovenskym manipulatorom Sebejovi, Havranovi, Shutzovi, Meseznikovovi, Samsonovi a stovkam dalsich profesionalnych podvodnikov. Uznavam, ze, kedze nezijete na Slovensku, ich mena Vam nic nehovoria.
   Ruvnako platilo pre nich to
   „V cestnej a slobodnej diskusii so mnou by ste namali ani najmensiu nadej, pretoze moje argumenty su naozaj silne“.

   Dokonca aj moj pseudonym nebol vybrany len tak, nahodou: Chcel som nasim manipulatom a pseudointelektualom odkazat: Pozrite sa, obycajnemu „Tulakovi z ulice“ vy chudaci nemozete oponovat, nikdy by ste sa mi nepostavili zoci-voci hoci neustale zvastate o dialogu, pluralizme a slobode slova, nemate na taku vec ani charakter, ani charizmu, ste profesionalni luhari.
   Nechcem pritom ani prinajmensom tvrdit, ze to niekedy pocuvali, ale take veci treba robit aj tak.

   Naucte sa pan S.A. byt aspon pozornejsi pri citani aj pocuvani. Na taku vec nikdy nie je neskoro. Keby ste ma boli riadne pochopili, k nasmu nedorozumieniu nemuselo dojst.

   Ak nemate nejaky osobny dovod robit inac, prosim, povedzte, kde v Kanade byvate, stretneme sa a porozpravame. Ja som v B.C. casto.

   Vsetko najlepsie.

Leave a Reply