Domov / Hlavná strana / Náboženstvo / Občianske rasové náboženstvo

Občianske rasové náboženstvo

Christian-EuropePre účely tohto článku budem definovať náboženstvo ako spoločenskú prax uctievania posvätného. Posvätným nemyslím nevyhnutne Boha alebo bohov, či akúkoľvek inú nadprirodzenú bytosť, prípadne čokoľvek imanentné alebo transcendentné. To, čo mám na mysli, je najvyššie dobro v akomkoľvek vieroučnom systéme, ktorému všetky nižšie hodnoty musia ustúpiť a v prípade vzájomného konfliktu musia byť obetované.

Niekto môže náležite ctiť najvyššiu hodnotu alebo ju môže ignorovať, hanobiť a znesväcovať. Náboženstvo ju uctieva. Ale len uctievanie najvyššieho dobra v našich mysliach nestačí. Musíme tak činiť i aktívne. Ale dokonca i vtedy nepôjde o náboženstvo. Aktívne uctievanie najvyššieho dobra na individuálnej úrovni vedie k počestnému životu. Až uctievanie najvyššieho dobra v rámci komunity, spoločne s druhými, bude náboženstvom. Takéto kolektívne pocty najvyššiemu dobru sú rituálmi.

Z tohto hľadiska je náboženstvo neodmysliteľne spoločenské a neodmysliteľne komunálne. Ale nie je neodmysliteľne teistické alebo nadprirodzené. Spoločenstvo by sa pridržiavalo – svojho pôvodu, svojej existencie a svojho osudu – boli by preň najvyšším dobrom a urobilo by z nich objekt občianskeho náboženstva a spoločenských rituálov spomínania a zvečnenia samých seba: napr. uctievaním hrdinov a predkov, svätením manželstva a rodinného života, sakralizáciou vzdelania a dospievania, slávnostným pripomínaním si veľkých historických udalostí, démonizovaním nepriateľov, preklínaním zradcov atď.

Verím, že pre akúkoľvek komunitu, ktorá pretrvala behom času, existuje jedno najvyššie dobro. Pre náboženstvo bude spoločná hierarchia hodnôt kombinovaná s prostriedkami umožňujúcimi ich kolektívne uctievanie a udržiavanie primárnym uchovávateľom jednoty. Spoločenstvo s rozmanitými najvyššími dobrami a náboženstvami sa nám môže javiť v neustálom pohybe, avšak ja by som argumentoval, že ak necháte film dlhšie bežať, tak uvidíte spoločnosť, ktorá je v skutočnosti v procese rozkladu. Je tu príliš veľa hodnôt a síl, ktoré trhajú spoločnosť na kúsky. Spoločnosť zahynie, pokiaľ nebude jej jednota hodnotou, a pokiaľ táto hodnota nepredstavuje, vzhľadom ku kolektívnej cti, skutočne súdržnú silu zabezpečenú občianskym náboženstvom. Viac vonkajšia, zákonná sila, nie je dostatočná, ak jej ciele nie sú v mysliach ľudí videné ako legitímne.

To, čo robí komunitu komunitou, nepotrebuje mať čokoľvek spoločné s náboženstvom. Komunita sa môže objaviť jednoducho kvôli geografickej izolácii, spoločnej krvi, spoločnému jazyku, či zvykom. Ale to, čo udržiava komunitu behom času pri živote, už má čo do činenia s náboženstvom. Samozrejme, že tu sú hlboko zakorenené prirodzené sklony, ktoré nás vedú k tomu milovať svojich vlastných a nedôverovať cudzím. Ale tie sami o sebe nestačia k zachovaniu špecifických spoločenstiev.

Spoločenstvá môžu zaniknúť rozdelením alebo splynutím s druhými. Niekedy sa komunity so spoločnými hodnotami rozpadnú pre spory vyvolané hmotnou núdzou. Niekedy sa rasovo odlišné spoločenstvá kvôli chamtivosti a túžbe zmiešajú a splynú do jedného. Aby spoločenstvá pri sebe držali, tak musia považovať súdržnosť za vyššiu hodnotu než je rodina, frakčná oddanosť, individuálna chamtivosť, túžba, či ambícia. Vytvoriť priority, ktoré sa udržia, je záležitosť náboženstva.

Samozrejme, že súdržnosť komunity môže byť stále ohrozená, ak nad ňou stoja vyššie hodnoty, ako napríklad univerzálne bratstvo alebo kapitalistická akumulácia majetku, či komunistické prerozdeľovanie bohatstva. Takže najlepším spôsobom, ako zachovať komunitu, je povýšiť cieľ na najvyššiu hodnotu a tú zabudovať do občianskeho náboženstva.

Ale ako môže spoločné náboženstvo zachovať súdržnosť spoločnosti, keď v moderných západných spoločnostiach funguje náboženský pluralizmus? Sú tu v podstate dve vysvetlenia. Za prvé, tento pluralizmus by mohol byť iluzórny. Za druhé, súdržnosť by mohla byť iluzórna alebo prechodná. Obe vysvetlenia platia pre Západ.

Západný náboženský pluralizmus je z časti iluzórny. Je chybou stotožňovať pluralitu kresťanských siekt s úprimným náboženským pluralizmom, pretože od 17-teho storočia prestalo byť kresťanstvo dominantným náboženstvom Západu. V roku 1648 ukončil Westfálsky mier Tridsaťročnú vojnu medzi protestantmi a katolíkmi. V roku 1660 stuartovská reštaurácia ukončila puritánsku vládu v Anglicku. Obe udalosti znamenali nahradenie kresťanstva ako dominantného náboženstva Západu novým občianskym náboženstvom liberálneho univerzalizmu. V konečnom dôsledku hodnoty náboženskej tolerancie, sociálneho zmieru a sekulárneho progresu boli povýšené nad kresťanstvo a od tejto doby sa kresťanstvo – niekedy horlivo, inokedy zdráhavo – tomuto novému občianskemu náboženstvu podriaďuje.

Za druhé, súdržnosť Západu je z časti iluzórna, pretože liberálny univerzalizmus umožnil podvracanie a kolonizáciu Európy ľuďmi, ktorí sa liberálnemu univerzalizmu podriaďujú len naoko, keďže zároveň praktikujú kmeňové formy partikularizmu (najviac očividné je to u Židov, ale tiež východných a južných Aziatov a ďalších migrantoch z tretieho sveta).

Biely nacionalizmus, tak ako ho vnímam ja, nie je len politickou filozofiou, ktorá súťaží s ďalšími politickými filozofiami o moc pod hegemóniou liberálneho univerzalizmu. Skôr musíme cieliť na nahradenie liberálneho univerzalizmu a zavedenie hegemónie bieleho nacionalizmu, nového občianskeho náboženstva Západu, ktoré si ctí zachovanie a prosperovanie našej rasy ako najvyššie dobro, ktorému sa musia všetky ďalšie menšie hodnoty podriadiť. Biely nacionalizmus musí urobiť z najvyššieho dobra našej rasy centrum verejného kultového uctievania našej identity, nášho dedičstva, našich hrdinov a nášho faustovského osudu.

Z tohto uhľa pohľadu sú diskusie na tému kresťanstvo verzus pohanstvo objavujúce sa v kruhoch bielych nacionalistov bezpredmetné.

Kritici kresťanstva majú pravdu: kresťanské hodnoty sú v najlepšom prípade ľahostajné k rasovému prežitiu, a ak pôjdeme ku koreňom, tak vyslovene nepriateľské. Navyše kresťanstvo nie je skutočnou alternatívou k liberálnemu univerzalizmu, ktorý jednoducho iba sekularizoval jeho hodnoty a eschatologické fantázie.

Ale kritici kresťanstva sa mýlia, ak si myslia, že je dnes kresťanstvo úhlavným nepriateľom. Skutočným náboženstvom našej doby je liberálny univerzalizmus, pred ktorým aj pápež padá na kolená.

Okrem toho väčšina ľudí, ktorí obhajujú návrat kresťanstva, má v skutočnosti na mysli len jeho menej dekadentné obdobie v histórii západného liberálneho univerzalizmu. Ak by v skutočnosti vedeli všetko o reálnej histórii „kresťanskej Európy“, tak by sa dočítali napríklad o albigenských krížových výpravách (proti katarom), Tridsaťročnej vojne alebo Anglickej občianskej vojne – väčšina z nich by potom odmietla reálnu obnovu kresťanstva ako horor.

Nepochybujem o tom, že pôvodné európske ľudové náboženstvá môžu byť oživené prostredníctvom štúdia fragmentov, ktoré sa nám zachovali a tak nás priviesť k živým tradíciám, vďaka čomu môžeme mať priamu skúsenosť s posvätným. Nepochybujem o tom, že európske ľudové náboženstvá sú ďaleko konzistentnejšie s politikou európskej identity ako kresťanstvo, islam, liberálny univerzalizmus atď.

Ale nevidím žiadny náznak toho, že by neopohania chceli zaviesť pohanské občianske náboženstvo. Väčšina neopohanov sa javí byť celkom spokojnými s tým, že sú spoločensky marginálni, „tolerovaní“ outsideri v tom, čo sa im javí ako kresťanská spoločnosť.

Navyše pokiaľ ide o politiku, tak neopohania sú v zásade rozdelení do dvoch táborov: Liberálnych univerzalistov a bielych nacionalistov. A buďme úprimní: väčšina z nich sú v prvom rade liberálnymi univerzalistami a bielymi nacionalistami a až potom neopohanmi.

Pre bielych nacionalistov nie je skutočný boj našich čias medzi kresťanmi a pohanmi. Kresťanstvo nevládne a neopohania sa o vládu neusilujú. Skutočný boj prebieha medzi liberálnym univerzalizmom a bielym nacionalizmom.

Tak ako by vyzeral náboženský terén pod hegemóniou bieleho nacionalizmu?

Predovšetkým hegemónia liberálnych univerzalistov znamenám zjednotenie, pokiaľ ide o ich hodnoty. Rovnako i v prípade hegemónie bieleho nacionalizmu by existovala úplná jednota pokiaľ ide o najvyšší význam bieleho rasového prežitia a progresu. Degradácia a deštrukcia našej rasy by bola mimo parametrov akceptovaného názoru, rovnako ako je dnes biely nacionalizmus mimo hraníc spoločenskej slušnosti. Všetky konkurenčné občianske náboženstvá a hegemónie by boli potlačené: či už liberalizmus, marxizmus, islam, judaizmus atď.

Za druhé, rovnako ako pod hegemóniou liberálnych univerzalistov, tak i tu by bol kompletný pluralizmus a tolerancia vo všetkých nepodstatných záležitostiach. Pokiaľ by kresťanské denominácie nespochybňovali rasové občianske náboženstvo, tak sa budú tešiť rovnakému statusu, aký požívajú v súčasnosti pod vládou liberálneho univerzalizmu. To isté platí pre všetky formy neo-paganizmu, importy z Ďalekého východu a ďalšie náboženstvá, ktoré si predstavíte.

Vzhľadom k tomu, že kresťanské kráľovstvo nie je z tohto sveta a cirkev má dlhú históriu pružného prispôsobovania sa cisárovi, ktorý je u moci, tak by sa kresťanstvo s rasovým občianskym náboženstvom rýchlo zmierilo.

Väčšina hodnôt liberálneho univerzalizmu ako napr. súkromné podnikanie, právo na ochranu súkromného života, sloboda myslenia, slova a umeleckej tvorby atď. – môžu byť zachované i pod hegemóniou bieleho nacionalizmu – pokiaľ budú konzistentné s rasovým prežitím a zdravím.

Je pochopiteľné, že v prípade hegemónie bieleho nacionalizmu by rasové občianske náboženstvo neuspokojovalo spirituálne potreby všetkých ľudí. Ale rovnako ako v antike, i tu by bol každý slobodný v tom skúmať mysterijné kulty a cudzie viery za predpokladu, že by nepodkopávali našu rasu. Pre mňa je moja rasa nielen môj národ, ale tiež moje náboženstvo.

Preklad: Aman, www.protiprudu.org
Autor: Greg Johnson

O Roland Edvardsen

14 komentárov

 1. http://www.spolocnostsbm.com/clanky/clanky/–papez—frantisek-vyzyva-lidstvo-prijmout—znak-selmy–.html
  A náš „slobodný vysielač“ infiltrovaný od počiatku agentom Koronim toto všetko podporuje tým,že dáva pravidelne priestor masonickým paholkom z RKC hlásajúcim satanický ekumenizmus,cez ktorý vlečú stádo do spoločného démonského náboženstva NEW AGE.
  Ideme do finále a asi preto „slobodný vysielač“ dnes po 22 druhý krát pozval ekumenického „kňaza“ Pakoša na aktuálnu tému-alchýmia:(

 2. filip ,..a nie len to ale uz na,, slobodnom vysieraci,, propaguju ANTIKTISTA !!!…teda , ..chlapci z VYSIERACU PRACUJU SVEDOMITO V MENE NWO…
  Maitreya – duchovný učiteľ ľudstva, ktorý je už 37 rokov na našej planéte. O jeho poslaní a význame pre ľudstvo sa budem rozprávať s Petrom a Ľubkou Weissovcami. Kontakt : relaciatema@gmail.com…pripravil Peter Miler
  http://www.slobodnyvysielac.sk/archiv-relacii-podla-datumu/m5/p18/l1
  Relacia zo 16.10.2014
  Doporucujem vypocut si , mnohe sa dozviete , aj to ze pride MEGABANKROT ,… ved oni to musia vediet predsa , ved to stroja ….http://odkrytepravdy.cz/maitreya-metteyya-prichod-cz/

  • Vatikánsky kardinál verejne vyhlásil,že v Písme prisľúbený druhý príchod Krista sa konať nebude,lebo Ježiš bol opitý,keď to povedal a už sme sa načakali dosť!
   http://wolna-polska.pl/wiadomosci/watykan-odrzuca-drugie-przyjscie-jezusa-chrustusa-2014-10

   Pre neznalých je to len mätúci výrok masonického agenta,ale oni presne vedia,čo chcú dosiahnuť takýmito výrokmi.Je to príprava stáda na príchod falošného judeosatanického mesiáša,ktorému pripravujú svetovládu.Presne podľa Protokolov!
   Chystajú zdanlivo nemožné-spojenie židovského,moslimského a kresťanského náboženstva do jedného spoločného.
   Formálni kresťania,ktorí prijali masonický ekumenizmus zožerú aj toto.Nevadí ,že židovské označuje Krista za syna pobehlice a rímskeho stotníka a škvarí sa v pekle,ani že Korán učí,že Kristus nie Syn Boží a že nebol ukrižovaný,len sa im to tak zdalo! Sú tak tupí,že zožerú všetko!

   Je až tragikomické,že to väčšina prevádzkovateľov nezávislých webov nedokáže pochopiť.Od propu,afinabula,auriu, až po chudáka Lichtnera na SV. Tento sa za tohto veľkého finále zabáva s blbcom na alchýmii a dáva mu priestor na jalové drísty o láske a o tom,ako každé zlo treba vnímať ako dobro a chybu hľadať v sebe a nie služobníkoch NWO!
   Strašné!

   • filip,… Strasne este len pride a to uz o nedlho. Panuje tu na zemi totalny klam a podvod ; strach a nenavist a neochota hladat pravdu. Preto aj tvrdim, to co tvrdim :,, TOTO PEKLO PREZIJE TAK MAXIMALNE 1 MOZNO 2 PERCENTA CELOSVETOVEJ POPULACIE !!!…LUDIA SA ZOBUDIA A UVEDOMIA SI ZE STOJA V BOZOM SUDE ,.. AZ KED BUDE NACIPOVANA VELKA CAST POPULACIE A ZMETENA Z TEJTO ZEME . A az potom pride Boj !!!
    …to vlazne ,, ocipovane, , bude vylucene..

    • Rešpektujem,ak sú títo poskytovatelia nezávislých info na svojich weboch neveriaci.
     Ale na to,aby pochopili,že spoločné náboženstvo je jedným z troch vytýčených cieľov NWO a teda satanistických elít ovládajúcich svet , stačí zdravý rozum,lebo informácií je dosť a nie len v Biblii.
     Takže pre ich neschopnosť pochopiť súvislosti sa napriek tomu,že všetko im masonici robia na očiach nevedia zorientovať.Potom im aj človek s dobrým úmyslom ako Norbert Lichtner na SV nevedomky slúži v ich zámeroch.Keby sa im konečne rozsvietilo mohli tú veľkú časť populácie,ktorá sa považuje za kresťanov pred týmto varovať a nie ich uspávať spolu s kadejakými agentami,či len hlupákmi,ako ten Pako naposledy na SV.
     Slepí sa snažia prebudiť slepých!

     • filip,..pozor na tie akoze dobre umysli Nora a spol., Rostas , Hudo ,..atd. Dnes sa nic nedeje nahodou . Eliti sveta az moc dobre vedia, ktora vo vesmire odbija. Z uzasom sa da sledovat vsade vo svete , ze podobne radia a port. web a rozne tzv. prebudzajuce skup. na f.b. a pod., rastu ako huby po dazdi a vo svojej cinnosti miesaju cast pravdy z absolutnou lzou. Nebude to urcite nahoda! Ja im hovorim ,, LAPACE LUDSKYCH DUSI,,….

     • AHA !!! Dvaja blázni sa dohadujú kto z nich vylezie po svetle od žiarovky !

     • milan-určite nie všetci:)

      Napríklad na to,aby SV slúžil ich záujmom a ako kresťanstvo podsúval všetolerujúci masonický ekumenizmus je úplne ideálna táto kombinácia agenta Koroniho a nevedomého Norberta.Ten potom poslúži pri takýchto rozhovoroch na pokračovanie s Pakom lepšie, ako podkutý zástanca ekumenizmu,lebo z jeho strany je to úprimné a nie je vtom žiadna snaha o manipuláciu.Len panensky čistá neznalosť „agnostika“.
      Tak je to aj s niektorými ďalšími,ktorým bráni v poznaní len to,že sú neveriaci.Pritom v Písme je všetko čo sa deje a čo príde presne predpovedané.Pre neveru sa nevedia vysomáriť z toho,čo sa to deje,kam to speje a ako to a kedy skončí 🙂

    • milan- O tom pomere jedných a druhých :
     https://www.youtube.com/watch?v=OaCm09F5UTc
     Je to dlhé,ale to najdôležitejšie je na 55 minúte.

 3. SV a Koroni davaju priestor hocikomu,kto o to poziada. Triezvo uvazujuci clovek si vypocuje aj katolickeho knaza Bakoša, takto pochopí ten nabozensky extremizmus v praxi. Koroni sa neraz vyjadril,ze nesuhlasi s p. Bakošom. Vypocujte si napriklad relaciu Adrianina niť http://archive.slobodnyvysielac.sk/ariadnina%20nit%20-%202014-10-22.mp3

  • Laco-
   Katolíckeho kňaza poznáš dnes už len podľa toho,či šíri Kristovo učenie a nie podľa toho,že sa zaňho vyhlasuje!
   Ak verejne hlása slobodomurársky humanizmus- že je jedno v čo človek verí ,že všetky náboženstva sú dobré,len to jedno sa jemu páči viac,ako tento Pako(š),tak slúži protistrane-zlému.
   Kristus poslal svojich nasledovníkov do celého sveta,aby ľudia zanechali ostatné ,falošné náboženstvá,ktoré sú ako hovorí Biblia od diabla a uverili v neho,lebo len On môže odpustiť hriechy a spasiť človeka.Nikto iný.Toto je Kristovo učenie a nepíšem ti to preto,aby si tomu uveril,ale aby si vedel rozoznať,keď sa niekto vydáva za „katolíckeho kňaza“ ,ale hlása iné učenie.
   Kristus od nikoho nechce nič nasilu: „kto chce,nech vezme svoj kríž a nasleduje ma“
   Je to len pre tých,ktorí chcú vojsť do jeho kráľovstva.
   Aký náboženský extrémizmus hlása Pakoš? Veď je ekumenista a tí majú mať úctu k iným náboženstvám! Ekumenisti majú tolerovať všetko a nehlásať Kristovo učenie.Vidíš predsa,že ako toleruje iné náboženstva a nehlása im nutnosť obrátenia,čo je podmienka ak chcú mať život večný,tak toleruje aj masových vrahov ako Porošenko,či sioagent Kryska!
   Títo masonický sluhovia majú už tolerovať všetko a prikrývať každé zlo do falošných fráz,pod pláštikom falošnej,všetolerujúcej „nábožnosti“ a tak voviesť stádo do jedného,spoločného satanického náboženstva.
   Takže o akom extrémizme to hovoríš? Je to akurát extrémna tolerancia ku všetkým bludom a ku každému zlu!

 4. Kresťanstvo je rozriedená forma židovského jedu pre spotrebu gójov.

Leave a Reply