Domov / Hlavná strana / Analýza / Nevyhnutnosť plánovaného rodičovstva

Nevyhnutnosť plánovaného rodičovstva

Slovné spojenie plánované rodičovstvo býva v nacionalistických a tradicionalistických kruhoch veľakrát spájané s radikálnymi (neo)marxistickými prúdmi útočiacimi na tie najprirodzenejšie ľudské spoločenstvá, akými sú rodina, národ či cirkev (hoci v posledne menovanom prípade by som skôr hovoril o akejkoľvek komunite ľudí spojených zmyslom pre transcendenciu – veď napokon úcta k vyššej duchovnej sile bola vždy základnou spoločenskou cnosťou árijských národov, a to už dávno pred kresťanstvom).

Nejeden z nás si pritom spomenie na známu feministku a advokátku rodovej rovnosti Oľgu Pietruchovú, ktorá svojimi verejnými postojmi poštvala proti sebe konzervatívnu časť slovenskej verejnosti, od ktorej si vyslúžila nelichotivú prezývku „lady-potrat“. Práve Pietruchová bola výkonnou riaditeľkou Spoločnosti pre plánované rodičovstvo a možno ju označiť za jedného z popredných vlajkonosičov pokrokárskej „ľavicovo-liberálnej“ agendy na Slovensku. Propagácia plánovaného rodičovstva medzi Európanmi je preto u nacionalistov často vnímaná ako jeden z prostriedkov vedúcich k postupnému demografickému kolapsu európskych národov v dôsledku zlyhania ich reprodukcie.

Skúsme sa však na problematiku plánovaného rodičovstva, ktorého významnou súčasťou je i osveta o potratoch, antikoncepcii a prístupe k nim, pozrieť hlbšie, z pozície verejnej politiky, kedy budeme našu debatu formovať odlišnými prostriedkami než tými, ku ktorým sa uchyľujeme pri našich súkromných rozhodnutiach. Vo verejnom diskurze býva téma interrupcií zvyčajne limitovaná na výber medzi právom na život ešte nenarodeného jedinca a právom ženy na slobodu voľby [1]. Ale ani jedna z týchto filozofických pozícií neoperuje so spoločenskými dopadmi verejnej politiky. V nasledujúcom texte sa preto pokúsim predstaviť dôvody, prečo by bolo chybou zavrhnúť koncept plánovaného rodičovstva a prečo by práve nacionalisti, rasialisti e eugenici mali oponovať snahám pro-life hnutia.

V prvom rade sa skúsme zamyslieť nad tým, či je neriadený populačný rast skutočne nevyhnutný pre rozvoj a uspokojovanie potrieb spoločnosti. Nie je to skôr naopak? V skutočnosti je myšlienka neustáleho demografického rastu nielen veľmi prostoduchá, ale má pre našu planétu zničujúce dôsledky. Na stránke howmany.org si môžete prečítať sumár najzávažnejších dôsledkov preľudnenia. Môžete vidieť, že rad problémov, ktoré preľudnenie vytvára, event. zosilňuje, je veľmi dlhý: od nedostatku surovín cez vojny, spoločenské konflikty, znižovanie úrovne verejného zdravia až po devastáciu životného prostredia. Z toho dôvodu ľudstvo nielenže nemusí, ale nesmie ďalej narastať.

Zvyšovanie pôrodnosti je tiež problémom v kontexte vyššej pôrodnosti sociálne marginalizovaných a znevýhodnených skupín obyvateľstva [2], ktoré nedokážu zabezpečiť svojim deťom primerané vzdelanie a priaznivé podmienky pre uplatnenie na trhu práce. V ich prípade je vysoká pôrodnosť skôr prekážkou než výhodou. V konečnom dôsledku znamená pre spoločnosť viac nákladov než benefitov a pre sociálny systém predstavuje záťaž.

Z vyššie uvedeného je preto nepochybné, že by bolo správnym krokom, ak by demografický vzorec správania bielej Európy prevzali predovšetkým krajiny tretieho sveta.

Ďalej sa spýtajme samých seba, či nie je lepšie mať skôr menšiu, ale vzdelanú a inteligentnú populáciu s vysokou kvalitou života, než neustále rastúcu populáciu, ktorej značná časť má problémy? Chceme kvantitu alebo budeme sledovať skôr kvalitu?

V súvislosti s plánovaným rodičovstvom je na čase začať otvorene hovoriť o genetickom progresivizme, známejšom pod označením eugenika. Eugenici zastávajú stanovisko, že existujú objektívne kritériá, na základe ktorých môžeme posudzovať kvalitu genofondu a sú presvedčení, že spoločnosť by sa mala usilovať o lepšiu budúcnosť zvyšovaním početnosti kvalitných génov a znižovaním nekvalitných v každej nasledujúcej generácii.

Takýto postoj nie je navyše v nijakom rozpore s tradičným uvažovaním. Naopak, holistický, hierarchický zmysel, ktorý bol charakteristický pre starovekých indoeurópanov okamžite rozpozná eugeniku ako cenný nástroj. Tento zmysel je však v opozícii voči binárnemu, čierno-bielemu dualizmu, ktorým sa vyznačujú neomarxisti i kresťanskí pro-lifisti. Toto dualistické rozdelenie na dobro a zlo má svoje korene v metafyzickom náhľade kresťanstva.

O plánovanom rodičovstve je tiež potrebné hovoriť nielen v kontexte Slovenska, ale aj v globálnom rozmere, pričom musíme brať do úvahy jeho vplyv na rasovú demografiu. Vzhľadom k tomu, že biela rasa je v súčasnosti vystavená pomalej a postupnej genocíde, ktorá sa uskutočňuje v prvom rade prostredníctvom masového importu nebielych rás/etník, ako i výrazne sťaženou možnosťou uplatňovať politiku odsunu, segregácie alebo participácie štátnych hraníc vo vzťahu k rýchlo sa množiacemu farebnému obyvateľstvu, už usadenému v belošských krajinách, musíme o plánovanom rodičovstve uvažovať ako o jednom z primárnych prostriedkov riešenia súčasnej krízy.

Afroameričania a riešenie rómskeho problému

Plánované rodičovstvo môže byť jedným z nástrojov, ktorý by nám mohol pomôcť vyriešiť jeden z najzávažnejších problémov sužujúcich Slovensko – tzv. rómsky problém.

Že by to mohlo fungovať nám ukazuje príklad reprodukčného správania černochov v Spojených štátoch. Paralely medzi cigánmi a černochmi nie sú v žiadnom prípade postavené na vode, keďže cigáni sa takmer vo všetkých zásadných kritériách blížia skôr k negroidnej než europoidnej rase: vysoká fertilita, nižšie sex ratio, nižšia pôrodná váha, vyššia detská úmrtnosť, nízke rodičovské investície, štruktúra rodiny (napr. veľké množstvo nemanželských detí), rýchle dospievanie, skoršia sexuálna reprodukcia, horší zdravotný stav, kratší priemerný vek, vysoká kriminalita, nízke vzdelanie, nízka pracovná morálka a osobnostná štruktúra (impulzívnosť, neschopnosť odložiť uspokojenie, spôsob trávenia voľného času) [3].

Napriek tomu, že Afroameričania patria rovnako ako africkí černosi a cigáni k r-stratégom [4] bolo podľa CDC (Centrá pre kontrolu a prevenciu choroby) od prípadu Roe v. Wade [5] uskutočnených v USA 13 miliónov potratov, ktoré sa týkali afroamerických žien. Viac čiernych plodov sa potratí, ako sa narodí, pričom každý rok okolo 5% čiernych žien v reprodukčnom veku podstúpi potrat.[5]

Hrubé výpočty nám ukazujú, že 6 miliónov čiernych detí, bez toho aby sme sem zaraďovali rasovo zmiešané pôrody, by bolo dnes v reprodukčnom veku, pokiaľ by neboli potratené. Väčšina z nich by bola takmer určite vychovávaná v chudobe. Keď analyzujeme chudobné komunity v rozvinutých alebo v rozvojových krajinách zistíme, že je tu priama úmera medzi veľkosťou rodiny a opustením chudoby. To znamená, že týchto 6 miliónov dospelých, bez prístupu k potratom a žijúcich v chudobe, reprodukujúcich ďalšie množstvo chudobných černochov, by prispeli k dnešnému počtu obyvateľov USA najmenej 18 miliónmi nových detí. Ide o ekvivalent 40 Detroitov!

Situáciu v Spojených štátoch však zhoršujú radikálne kresťanské skupiny a ich agenda, ktorá sa snaží o zredukovanie počtu ženských kliník a obmedzenie prístupu k antikoncepcii a potratom. Výsledok pochopiteľne nebude iný než dysgenický, pretože zodpovedné a schopné ženy si vždy nájdu cestičky ako sa k nim dostať, zatiaľ čo menej schopné a inteligentné ženy, častokrát so sociálne slabšieho prostredia, nie. Stačí sa pozrieť na prípad poslednej potratovej kliniky v Mississippi (americký štát s najväčším počtom černochov), ktorého hlavné mesto Jackson je až z 80 % černošské. Klinika čelí dlhoročným pokusom o jej odstavenie.

Príklad Afroameričanov nám však ukazuje prípadnú cestu, ako by sa dal riešiť, resp. aspoň zmierniť rómsky problém na Slovensku za súčasných legislatívnych podmienok. Viaceré prieskumy totiž ukazujú, že ženy zo všetkých inteligenčných skupín si želajú v priemere 2-3 deti. [6] Takéto výsledky naznačujú, že efektívny program plánovaného rodičovstva by mohol urobiť skutočný pokrok smerom k zníženiu, či dokonca obratu dysgenickej fertility – za predpokladu, že by k tomu existovala kolektívna vôľa – keďže by pomohol cigánskym ženám v dosiahnutí vytúženého počtu detí. Bezplatný prístup k hormonálnej antikoncepcii, potratom a k pozastaveniu plodnosti prostredníctvom sterilizácie, sprevádzané patričným výchovno-vzdelávacím procesom v cigánskych komunitách, by minimálne pomohol zmierniť terajšiu situáciu. Pokiaľ ide o úvahy v podobe finančne motivovaného pozastavenia plodnosti, či dokonca jej vynucovaného pozastavenia, bolo by v tomto prípade zaiste vhodné vypracovať samostatnú rozsiahlejšiu štúdiu, kde by vo väčšej miere bolo potrebné brať do úvahy etické aspekty, ale aj uskutočniť analýzu príslušných medzinárodných ľudsko-právnych dokumentov.

Dysgenický vplyv katolicizmu

V súvislosti s našou témou je potrebné tiež spomenúť globálny vplyv katolíckej cirkvi na vývoj rasovej demografie a dysgenickej fertility. Nie je žiadnou novinkou, že katolicizmus v Európe už dlhodobo vymiera a je na dobrej ceste stať sa rovnakým reliktným náboženstvom ako mitraizmus. Uvedomujúc si svoj zúfalý stav v racionalistickom bielom svete, presúva svoje ťažiská čoraz viac do Latinskej Ameriky a Afriky. Na Slovensku a v Poľsku ešte vo svojich predsmrtných kŕčoch občas kope, ale ani tu mu už veľa času neostáva.

V prípade Latinskej Ameriky môžeme pozorovať dlhodobý pokles počtu belochov. Ukážkovým príkladom je Brazília, kde od roku 1950 až do súčasnosti klesol podiel belochov zo 62 % v polovici 40-tych rokov na celkovo zopár belochov, ktorí by podľa noriem v USA prešli ako belosi. Chudobné ženy v severovýchodných oblastiach obývaných prevažne africkými prisťahovalcami a mnoho chudobných, rasovo zmiešaných žien nemali prístup k antikoncepcii až do 80-tych rokov a antikoncepcia nebola pre ne cenovo dostupná až do roku 2007 [7].

Bolo to z dôvodu vplyvu katolíckej hierarchie na politiku. Vtedajší emeritný pápež Benedikt XVI počas svojej návštevy Brazílie odsúdil politiku, ktorá urobila antikoncepciu cenovo dostupnou.

Ako nás vo svojom článku informuje Patrick Le Brun, funguje to tak, že pravicové krídlo cirkvi zabezpečí, aby chudobní nebieli katolíci mali viac detí, než o koľko sú schopní sa reálne postarať a ľavicové krídlo ich zase udržiava v kostolných laviciach prostredníctvom svojich kázní o sociálnom evanjeliu, pričom zároveň požaduje, aby sa bohatí, zodpovední belosi podrobili invázii svojich farníkov. Treba zdôrazniť, že ľavé a pravé krídlo cirkvi nie sú proti sebe stojacimi spoločenskými silami, ale iba pravou a ľavou rukou rovnakého dysgenického systému.

„Latino“ oligarchia, ako tomu často býva u merkantilistických elít, je krátkozraká a orientovaná na profit. Jej spojenectvo s cirkvou zaviedlo systém, ktorý nevenuje nijakú pozornosť genetickému dedičstvu. Vždy keď je katolícka cirkev v Latinskej Amerike pri moci, bez ohľadu na to, či je silnejší jej pravicový alebo ľavicový duchovný prúd, kruh histórie nás vždy dovedie ku krajine (i v prípade takej bielej ako je Argentína), ktorá vyzerá ako Brazília alebo Dominikánska republika, so všetkými politicko-ekonomickými problémami, ktoré to so sebou prináša.

Ani situácia v Afrike nie je o nič lepšia a ukazuje, že katolicizmus sa z minulosti nepoučil a ani sa poučiť nemieni. Pápež Benedikt, rovnako ako jeho predchodca Ján Pavol II cestovali po čiernom kontinente a horlili proti používaniu antikoncepcie a kondómov, keďže podľa tradičnej katolíckej náuky je dovolený iba sex, ktorý povedie k plodeniu potomkov.

Takéto prístupy však vedú k tomu, že čierna rodina kdesi v rovníkovej Afrike, kde majú obaja manželia, vzhľadom k neuveriteľnej chudobe, ktorá tam panuje, problém uživiť samých seba, má 8 či viac detí. Niektoré z nich samozrejme zomrú (to je vraj Božia vôľa), ostatné budú živoriť po celej osade, nehovoriac o údele postihnutých (plod je posvätný i vtedy, ak je defektný a za žiadnych okolností nesmie byť potratený).[9] Svojich vystresovaných rodičov i ostatných obyvateľov osady budú privádzať k zúfalstvu. Iné z týchto detí zase zaplatia pašerákom, nasadnú na loď a vydajú sa až k talianskym brehom, po ktorých dosiahnutí požiadajú o politický azyl. Ten i častokrát dostanú, pretože v mnohých afrických štátoch prebieha takmer permanentná občianska vojna a nepokoje.

Prognózy navyše predpokladajú, že Afrika, kde v súčasnosti žije viac ako 1 miliarda ľudí, bude mať na konci tohto storočia vyše 4,2 miliardy obyvateľov. Zakončiť toto storočie so 4 miliardami Afričanov však bude skutočný horor. Pôjde o nočnú moru pre každú ľudskú rasu, obzvlášť bielu. Presne k takému výsledku dospejeme, ak dovolíme, aby kresťanskí a moslimskí fundamentalisti a katolícki lídri diktovali politiku v Afrike. Ak sa pozrieme na širší obraz danej problematiky, názor o posvätnosti každého ľudského života tu naozaj neobstojí.

Záver

Nikdy by som neobhajoval kolonializmus či imperializmus, kde sa sleduje len zištný profit na úkor vykorisťovania ľudí, zvierat či prírody. Vždy som obhajoval právo národov na sebaurčenie a slobodný rozvoj, avšak náš svet si v skutočnosti nemôže dovoliť ani neintervencionistický etnický nacionalizmus. Ide totiž o utópiu. Ak totiž farebné rasy a etniká vybavené západnou medicínou a technológiou ponecháme iba svojmu osudu, budú pokračovať vo svojom nezodpovednom rozmnožovaní a drancovaní Zeme. Nakoniec zničia nielen samých seba, ale i nás, nehovoriac o devastácii životného prostredia a vyhubení živočíšnych a rastlinných druhov. Vo vzťahu k nim je preto potrebné osvojiť si paternalistický prístup. Paternalizmus znamená, že pristupujeme k ľuďom ako k deťom. A keďže deťom chýba zodpovednosť a múdrosť dospelých k tomu, aby robili rozhodnutia sami za seba, potrebujú rodičov – alebo iných ľudí, ktorí ich zastúpia – aby im vysvetlili čo majú robiť, naviedli ich na správnu cestu a príležitostne ich k tomu i donútili. Západniari preto musia so svojou svetovou dominanciou nakladať rozumne, to znamená nezneužívať ju k sebeckému vykorisťovaniu, ani k patologickému altruizmu, ktorý obzvlášť v dnešných dňoch nadobúda doslova obludné rozmery. Musíme využívať našu múdrosť a kreativitu v prospech všetkého dobra na Zemi. Toto dobro je nutné vnímať nielen ako prosté zachovanie života na našej planéte, ale i udržiavanie jeho neustálej evolúcie.

Odkazy

[1] Podľa v súčasnosti platnej slovenskej legislatívy je možné umelo prerušiť tehotenstvo do obdobia nepresahujúceho dvanásty týždeň tehotenstva za podmienok a postupom, ktorý upravuje zákon o umelom prerušení tehotenstva. Táto úprava predstavuje spoločenský kompromis medzi ústavou chránenými osobnostnými právami žien a ochranou ľudského života už pred narodením. Podľa prieskumu IVO z roku 2007 väčšina ľudí na Slovensku nepodporuje sprísnenie interrupčného zákona: „iba 16% ľudí pokladá dnešný zákon za príliš benevolentný. Naopak, 42% sa prihovára za zachovanie statusu quo a 18 % za jeho liberalizáciu, ktorá by mala zvýšiť dostupnosť interrupcií.“

[2] V slovenských podmienkach je pojem „sociálne marginalizované a znevýhodnené skupiny obyvateľstva“ v podstate eufemizmom pre cigánske obyvateľstvo. Ďalší obdobný výraz, ktorý sa pokúša vynechať etnický aspekt problému je „sociálne vylúčené spoločenstvo“. V zmysle zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách ide o „sídelné zoskupenie, uvedené v zozname sociálne vylúčených spoločenstiev, tvorené fyzickými osobami, ktorých životné podmienky vedú k vysokej miere mnohonásobnej deprivácie a spoločenského znevýhodnenia a celkovému zníženiu životných šancí“.

[3] Bakalář, Petr. 2003. Tabu v sociálních vědách, s. 90

[4] V prírode sa stretávame u organizmov s 2 odlišnými stratégiami : stratégiou k – a stratégiou r-. Organizmy uplatňujúce r-stratégiu sa vyznačujú väčším počtom potomkov a menej kvalitnou starostlivosťou o nich. Podľa kanadského evolučného psychológa J. P. Rushtona sa správanie využívajúce túto stratégiu vytvorilo u tých ľudských rás, ktoré sa vyvíjali v premenlivom, skôr teplejšom prostredí. Postupne sa selektovali gény, ktoré boli najvhodnejšie pre spôsob života v súvislosti s týmto reprodukčným vzorcom.

[5] Roe v. Wade (410 U.S. 113, 1973) je jeden z najznámejších sporov pred Najvyšším súdom USA, ktorý uznal právo na interrupciu v USA. Daný spor je dodnes platným precedensom napriek niektorým úpravám a dodatkom.

[6] http://www.census.gov/compendia/statab/2012/tables/12s0101.pdf

[7] Lynn, Richard, 1996, Dysgenics: Genetic Deterioration in Modern Populations, Praeger: New York.

[8] Brazílska pôrodnosť od tej doby poklesla pod úroveň nahradenia. Brazília je podľa amerických sociologických štandardov minimálne z 51 % čierna. Predstavte si chudobu, zločinnosť a skorumpovanosť na úrovni Newarku v štáte New Jersey (52 % obyvateľstva tvoria černosi alebo rasoví miešanci) na celoamerickej úrovni a položte si otázku, či katolícka cirkev skutočne predstavuje morálnu autoritu, ako to o sebe tvrdí. Ako by mohol niekto, kto je na strane pravdy, krásy a božského umožniť vytvorenie takejto spoločnosti? http://www.seattletimes.com/nation-world/brazil-subsidizes-birth-control-pills/

[9] Postoj katolíckej cirkvi k potratom však nie je konzistentný, pretože do roku 1869 zastávala odlišné stanovisko k oduševneniu človeka, ktoré podľa učenia Tomáša Akvinského nastáva v 40. dni u mužského embrya a v 80. u ženského. Do tohto času bol potrat povolený.
http://www.badnewsaboutchristianity.com/gah_abortion.htm

Zdroje
1. Le Brun, Patrick. 2015. White Nationalists Need Planned Parenthood, Not the Pope, counters-currents.com.
2. Bakalář, Petr 2003. Tabu v sociálních vědách.

Autor: Aman, www.protiprudu.org

O Roland Edvardsen

141 komentárov

 1. Ako pobavenie dobre…ale skor je smutne, ze clanok ukazuje intelektualny a mravny upadok tzv. Bielych nacionalistov. Potom sa cuduju, ze my veriaci nad nimi krutime hlavou. Formalne vzdelanie, ktore tu je tak glorifikovane nema velku vahu, skor naopak. R strategia- vrchol hluposti. Vysokou porodnostou a umrtnostou sa vzdy vyznacovala i europska populacia. Za 500 rokov sa znenila r strategia v europskej populacii? Celkovo vyznieva kritika viery a Boha zo strany tzv. Bielych nacionalistov smiesne. Biely nacionalisti su v porovnani s veriacimi sucha ratolest. Vo velkej miere bezdetni, zeny neschopne rodit, s nizkou moralkou. Moderny svet zrodil mnoho dekadentnych suchych ratolesti neschopnych reprodukcie a velkosti-bielych nacionalistov, liberalizmus, komunistov, jomosrxualistov. Toho sa musime chranit. Este k r strategii- som sa pobavil na tych vraj nemanzelskych detocj- potom co Severania, ktori su v tom sampioni?

  • Aman Againsttime

   Nie, článok iba ukazuje, že vy kresťania ste rovnako morálne primitívni ako židia, moslimovia či komunisti a vašim jediným riešením je akurát súťaženie s kakaovníkmi v plodení. Preto všetci (rozumne uvažujúci) nad vami krútia hlavou.

   Formálne vzdelanie svoju váhu má vzhľadom k štatistickému priemeru (vysokoškoláci majú v priemere vyššie IQ – čo je pochopiteľné). Samozrejme, že na individuálnej úrovni môžeme stretnúť vysokoškoláka-hlupáka, ale treba si tiež uvedomiť, že nie je hlupák ako hlupák. Štandardy možno (pri niektorých vysokých školách) poklesli, rovnako i trh práce nedokáže adekvátne využiť všetkých vysokoškolsky vzdelaných ľudí (ale to je samostatná problematika a my riešime inú tému), avšak pochybujem, že by i tú najľahšiu vysokú školu na Slovensku vyštudoval „typický osadnícky degeš“ s IQ 80. Keď už nič iné, základnou podmienkou u všetkých vš je to, aby mal človek aspoň maturitu. Navyše vš titul minimálne signalizuje akú-takú schopnosť prinútiť sa učiť, navštevovať a vydržať na určitom mieste, podrobiť sa testovaniu (skúšky), plniť zadané úlohy, atď. Myslím, že je jasné, čo chcem povedať…

   Pokiaľ ide o r/k stratégiu tak vám uniká, že biela rasa existuje na tejto planéte už cca 40 000 rokov a vyvíjala sa v určitom (chladnejšom) prostredí, kde si pôvodne nemohla dovoliť mať toľko potomkov. Treba brať do úvahy najdlhšie možné obdobie. V ťažších, chladnejších podmienkach prežili iba múdri, hlúpi zamrzli alebo umreli od hladu. Plodenie detí malo skôr stabilný, pomalý rast. Navyše s r/k stratégiou nesúvisí iba počet potomkov, ale i starostlivosť o ne a celková štruktúra rodiny (západná rodina mala/má odlišný charakter ako rodina v Afrike, či na Blízkom východe). Mimochodom, trend mať 2 deti je v Európe starší, než by si niektorí mysleli. Nastúpil spoločne s priemyselnou revolúciou a rozvojom buržoázie. I na Slovensku mávali stredné triedy v mestách už na zač. 20.stor. v priemere 2 deti (oproti chudobnému, nevzdelanému, mnohodetnému vidieku). Ešte zaujímavejšie sú reprodukčné stratégie niektorých slovenských protestantov z 19. a zo zač. 20.stor: http://kultura.sme.sk/c/7999741/viac-ako-jedno-dieta-v-minulosti-hanba.html

   K škandinávskym ženám a nemanželským deťom: Áno, podiel nemanželských detí je v Škandinávií o niečo vyšší, ale treba si tiež položiť otázku, v akom prostredí a akými ľuďmi sú tieto deti vychovávané. Je totiž rozdiel medzi nemanželským deckom chudobnej cigánky z osady a nemanželským dieťaťom „silnej a nezávislej“ škandinávskej ženy. Navyše v Škandinávií je rozšírenejší trend žiť „bez papiera“: čiže rodičia síce žijú spolu a vychovávajú dieťa, akurát nie sú formálne manželmi – na vývoj dieťaťa to však žiaden negatívny vplyv nemá.

   Čo je však najpodstatnejšie: v Škandinávií sa rodí viac bielych detí. Naopak, v katolíckych krajinách v rámci EU sa síce uzatvárajú sobáše, ale deti sa rodí oveľa menej (keď si pozrieme populačný vývoj krajín EU – http://www.sme.sk/c/4091165/mame-malo-deti.html, tak vidíme, že napr. v roku 2008 najnižšiu pôrodnosť v EÚ mali krajiny ako Slovensko (1,25), potom Rumunsko (1,25), Poľsko (1,27), Maďarsko (1,32), Litva (1,35). Po tejto skupine nasledujú „tradičné, katolícke krajiny“ ako Portugalsko, Malta a Taliansko.

   Treba si položiť otázku, ako je to možné, keďže katolícka cirkev zásadne odmieta antikoncepciu a interrupcie? Zdá sa, že v liberálnejšej Škandinávií, kde sa robí lepšia rodinná a sociálna politika sa ženy skôr rozhodnú mať deti, hoci neuzatvárajú bezpodmienečne sobáše. Problémom je však to, že Škandinávia to celé neguje svojim prístupom k imigrácii z nebelošských krajín.

   • Súhlas.Absolútny.

   • Hmm. Já bych se na to podíval s větším odstupem. Je zde několik obecných principů, na kterých se asi shodneme: 1. Země není nafukovací a má omezené zdroje. 2. Žádná lidská rasa není „vícecenná“ či méněcenná navzdory faktu, že každá má svá psychická i fyzická specifika. 3. Je zde tedy celosvětový veřejný zájem na zachování všech lidských ras i národů i kultur a jejich rozvoji. 4. Populační exploze lidstva, anebo jedné z lidských ras či národů… dnes ohrožuje existenci jiných ras či národů. A hlavně hrozí zničením Země či jejích zdrojů, čímž v konečném důsledku dojde o ohrožení lidstva jako takového. Pro katolíky, či muslimy a jiné víry se dá celkem přesně říci, že Bůh řekl: „Milujte se a množte se, a zaplňte Zemi“, ale neřekl „přemnožte se a přelidněte Zemi“! 5. Ze všech předchozích bodů lze tedy lehce vyvodit, že příliš vysoká natalita, stejně jako příliš nízká, jsou v podstatě nemorální a destruktivní! 6. Je zde tedy silná potřeba tento fenomén urychleně řešit. Bohužel pro Švédsko, pro něj je již patrně pozdě v souvislosti s názory rodilých domorodých Švédů… Snad se z toho zbytek lidstva poučí… a bude hledat férovější i přijatelnější způsoby řešení svých problémů

    • K tomu, čo ste napísal nemám prakticky žiadne výhrady. Len dodám, že i sám pápež František sa vyjadril, že katolíci sa nemusia množiť ako králiky a vyzdvihol zodpovedné (plánované) rodičovstvo (išlo jeden z mála výrokov či postojov z jeho strany, ktoré vnímam pozitívne). Akurát pre dementov z osád a slumov je ťažké praktikovať ovulačnú metódu (jediná, ktorú RKC akceptuje) a ľahšie a efektívnejšie bude naučiť ich hltať tabletky, nasadzovať kondóm alebo (v tom najideálnejšom prípade) podstúpiť istý rýchly a bezbolestný zákrok.

 2. No, sam priznavate, ze znizovanie eurlpskej porodnosti bolo az po pdiemyselnej devolucii, cize r strategia je nezmysel. Dovtedy tato strategia nebola, ba naopak. Podla vsetkeho bola dovtedy europska spolocnost viac plodna ako africka, ci moslimska. Formalne vzdelanie…dost vela ludi rozmysla, v mojom okoli, ze deti zoberu zo skoly po dovrseni povinnej dochadzky. Take je zlo skola. Neviem o akych ,,katolickych“ krajinach hovorite, mimochodom. O krajinach kde sa vacsina ludi hlasi k vatikanskej sekte? Co ta ma solocne s vierou, nabozenstvom, katolictvom? Celkovo je smiesne merat uspech materialnymi vecami. Viete vobec, ze vacsina vyspelych kultur pohrda materialnom, snad okrem umenia, a hlasa oslobodenie od materializmu, od Indie, cez Jeruzalem az po Rim? Uznava chudobu. Biely nacionalizmus je zmes osvietenstva, indi idualizmu, sekularizmu, nepochopenia vychodneho xu hovneho myslenia a pseudovedy. Takisfo je sfroskotanim povazovat za stred dejin ludskych spolocenstiev Arijaku rasu. Pravym stredom dejin je Bozi vyvoleny narod, novy Izrael, tvoreny veriacimi.

  • Aman Againsttime

   Nie, ja som napísal, že s r/k stratégiou nesúvisí iba plodenie potomkov a že je potrebné vrátiť sa až do obdobia doby ľadovej a porovnať vývoj v Európe a v Afrike. R/K stratégia predstavujú kontinuálne spektrum a väčšina organizmov nesleduje daný vzorec na 100%. Napríklad stromy majú vlastnosti ako dlhovekosť a silnú konkurencieschopnosť, ktoré sú charakteristické pre k-stratégov, zatiaľ čo v reprodukcii produkujú tisícky potomkov a rozptyľujú ich široko-ďaleko, čo je zase charakteristika r-stratégov. Belosi majú skrátka viac typických čŕt k-stratégov v porovnaní s tmavšími rasami (černosi, cigáni). To či bola európska spoločnosť v minulosti viac plodná ako africká či moslimská je však otázne. V porovnaní s africkou asi ani veľmi nie. Skôr by som povedal, že tu bola menšia úmrtnosť z dôvodu vyššej životnej úrovne.

   Pokiaľ ide o školstvo tak popravde som trochu skeptický k istým alternatívnym formám vzdelávania, keďže k nim utiekajú predovšetkým sektárski fanatici. Preto mám podozrenie, že častokrát slúžia na jednostrannú indokrináciu detí. No a vzhľadom k tomu, že mám na webe často negatívne skúsenosti s náboženskými fanatikmi (ku ktorým očividne patríte i vy), zastávam názor, že pre deti je predsa len lepšie dostať výchovu v škole, ktorá im aspoň trochu otvorí aj iné obzory ako majú doma. Čiže v tomto smere považujem štátne školstvo za pokrok. Neviem, ale vaše deti to nebudú mať len so základným vzdelaním zrovna 2x jednoduché…

   Ku katolíckym krajinám: a ako inak ich mám nazvať? Samozrejme, že väčšina ľudí hlásiaca sa formálne ku katolicizimu ním nežije, neberie ho v skutočnosti vážne. Čím to asi bude? Možno tým, že väčšina ľudí dnes nechce slepo nasledovať nejaké dogmy, ale skôr je hladná po informáciách?

   Označiť biely nacionalizmus za zmes osvietenstva, sekularizmu, individualizmu a pseudovedy je dosť povrchné a od veci. Je síce pravdou, že koncept rasy vznikol až počas osvietenstva, ale s tým individualizmom a pseudovedou ste naozaj trafili dosť vedľa. Nacionalizmus je predsa kolektivistická filozofia a ak je niečo pseudovedou tak je to skôr popieranie rasy, rasových rozdielov a významu dedičnosti: http://www.protiprudu.org/upadok-darwinizmu-a-vzostup-zidovskej-antropologie/

   A ďakujem za vašu poslednú vetu: nádherná ukážka toho, prečo kresťania boli a sú iba zaslepenými služobníkmi židovstva.

   • K Vasej poslednejvete- jasny dokaz, ze bieli nacionalsti su casto len jednoduchi a pudovi antisemiti… spasa prisla zo starozakonneho Izraela. Pre osvietenscov je kazdy logicky a uceleny myslienkovu system fanatizmom, takze to beriem ako pochvalu a dokaz ze si neprotirecim. Inak, k tej Skandinavii- smutny dokaz o akych nizkych moralnych standardoch je biely nacionalizmus- nakoniec budu idealom svedsky matriarchay, svedske pobehlice, muzi v ulohe trudov a beexistencia rodinnych vztahov. Biely nacionalizmus je proste prizemny materialny myslienkovy smer, postradajuci duchovny a mravny rozmer.

    • Aman Againsttime

     Neviem o tom, že by som niekde vyzdvihoval „švédsky matriarchát“. Škandinávska spoločnosť je síce až príliš prefeminizovaná a určite by sa patrilo v tomto smere trochu ubrať z plynu, ale reč bola o nemanželských deťoch. Vzhľadom k situácií, ktorá je dnes v Európe mám za to, že je vždy lepšie, ak sa rodia i nemanželské biele deti než žiadne – samozrejme za predpokladu, že nepôjde o „white trash“, avšak nemyslím, že v prípade Švédov má táto kategória široké zastúpenie. Etnickí Švédi sú čo do genetických kvalít na tom veľmi dobre. I švédska spoločnosť je v mnohých iných oblastiach veľmi vyspelá a môže slúžiť ako vzor – to by sme ale o nej museli aj niečo vedieť, že? Ako som už písal vyššie, jej primárnym problémom je multikulturalizmus a s ním spojená imigrácia z krajín tretieho sveta.

     • Pisete to akoby bolnrozvrat rodiny a zanik rodinnnych vztahov a feminizmus len miernym uletom nohymna plyne. Svedsko je Sodoma a vola ponBozom treste.

     • V tomto Vám ani veľmi neodporuje. Len malá poznámka. A kto do piesku vymyslel feminizmus a celú Sobotu a Gomora čo je vo Švédsku? Neboli to náhodou súdruhovia Storozakonnici?? Hmm? Frankfurtska škola vám nehovorí nič? Nemal byte Boží trest dopadnúť naskor na nich? Ale čo by potom zostalo z….. UPS,NENI, BOH HO VYMAZAL Z MAPY. Už to dvakrát urobil, mimochodom. Takých dobrých ľudí, ach jaj cesty božie sú nevyspytateľné

     • Aman Againsttime

      Vy ste nám to teda pekne vysvetlil. A prečo by si mal pánbožko ako novodobú Sodomu vybrať zrovna Švédsko? Prečo nie napr. také Rusko, ktoré má väčšiu rozvodovosť, potratovosť i vyšší počet HIV pozitívnych (veď HIV je Boží trest za nemravný život, no nie?)? A čo značná časť afrických štátov s ich obrovskou kriminalitou? Alebo mohamedánskych s ich polygamiou a pedofíliou? Švédsko samozrejme má svoje problémy a platí krutú daň za vládu kultúrnych marxistov v dôsledku politickej naivity značnej časti jeho obyvateľov (hoci treba tiež poznamenať, že čoraz viac Švédov sa voči situácií v ich krajine stavia na odpor a švédske nacionalistické hnutie patrí, čo do ľudského potenciálu, k najkvalitnejším v Európe). V každom prípade by sme zaiste našli štáty kde prebieha ešte väčší morálny rozvrat.

    • Coze napísal:
     „spasa prisla zo starozakonneho Izraela“

     Chodí sem ešte veľa takto infikovaných?

   • Opäť súhlas. V pár debatách sme sa nezhodli, ale teraz určite.

 3. No a lutherani, aky to je argument? Radikalna sekularizacia tam prebehla uz pred dve sto rokmi. Dosledkom boli i taketo bezbozne socialne pokusy, ktore viedli nakoniec k samodestrukcii lutheranizmu. Boh nechal padnut pranarody pred nami, aby oslavil svoje meno. A ich podu a dediny vyda do ruk svojich synov.

 4. Kazdopadne, ideologia bieleho nacionalizmu je zmes osvietenskeho upadku, americkeho kapitalizmu, materializmu, popleteneho arijskeho dedicstva, chybajucej moralnej naplne a pseudovedy. Takisto aj podotykam, ze aj rasa je do velkej miery socialny konstrukt. Napr. aj indicka arijske myslenie by ideologiu bieleho nacionalizmu povazovalo za duchovny odpad vhodny tak pre najnizsie kasty.

  • Aman Againsttime

   Myslím, že toto naozaj nemá zmysel. Vy neviete nič o r/k stratégií, ani o bielom nacionalizme, ani o rase či hindskom kastovom systéme. Ste pro-židovský a anti-rasialistický. Vaše hodnoty a vnímanie sveta sú teda v rozpore s mojimi. A keďže vaše vnímanie sveta a hodnoty nemajú oporu v logike a realite, je nemožné s vami viesť racionálnu diskusiu. Hádky s misionármi sú iba strata času, takže týmto príspevkom s vami končím.

 5. Takisto podotykam ze na skolacch je vsefko zle. Su tam zmiesane pohlavia v triedach. A tak mozno pokracovat cez formy a obsah moderneho vzdelavania, ohlupovania…

  • Christian Freeman

   Teda nič v zlom, ja som tuná v diskusiách známy ako zanietený obhajca biblického kresťanstva, ale toto už je na tabletky, pán kolega…tipnem si? Branhamista či nejaký iný extrémny letníčiar?
   Nehovoriac o tom, že už vo vyjadrení „Pravym stredom dejin je Bozi vyvoleny narod, novy Izrael, tvoreny veriacimi.“ máš zjavnú chybu.

   • Aman Againsttime

    Mňa by tiež celkom zaujímalo ku ktorej sekte sa hlási. Pôvodne som ho tipoval na léfebristu alebo sedisvakantistu, event. niečo obdobné (podľa tej rétoriky o osvietenstve a materializme – tento spôsob vyjadrovania je u nich jak cez kopirák 🙂 ) – navyše práve táto odroda chodí na prop často misionáriť. Ale potom prišli tie jeho odsudky anti-semitizmu, reči o starozákonnom Izraeli a drísty o Indii a kastovom systéme, čo mi u katolíckych tradicionalistov príde trochu neobvyklé…

   • Extremny letniciar? Fuj, americka kapitalisticka sekta, teologicky odporujuca vsetkemu nqbozenstvu. A druje ani neviemmco je.

    • Christian Freeman

     no ved sa zarad…skatulky existuju z dovodu ulahcenia poznania. Vies, ako to je – co kvaka ako kacka, chodi ako kacka, vyzera ako kacka, zrejme kackou bude.
     Ci sa hanbis za svoje spolocenstvo?

 6. To bol des a nočná mora čítať príspevky od pána Coze !!!

 7. Vidim, ze vela.mladych tu je na duchovnom scesti a pobludeni. Su na.nich rozne.bludne a mylne vplyvy, predsudky. Treba toto vypustit, ocistit si mysel a zacat odznova. Od nuly stavat svoj svetonazor. A modlit sa za spravne vednie. Pretoze taketo clanky ho meposkytuju..m

 8. Áno pán Čože, máte pravdu, my “mladí’ ani nie sme tak ‘duchovne upadlí’, lebo sme nikdy duchovne na výške neboli, nebolo teda z čoho spadnúť.
  Ale vinní ste Vy a Vám podobní, že nás necháte blúdiť v púšti tmy a nikdo z Vás nám neosvieti cestu k vykúpeniu.
  Nikdo nám nevysvetlí, prečo ten ‘vyvolený národ’ neverí v Ježiša – vášho a nášho vykupiteľa, Mesiáša, ktorý koniec-koncom vyšiel z Izraela.
  Dúfam, že môžeme dúfať vo Vás a považovať Vás za nášho tútora, ktorý nám odhalí večné Pravdy židovskej Tory a konečne sa objavil na stránkach Propu.
  Čo sa týka mňa, osobne, ako jedného z tých ‘poblúdených mladých’ – “viem, že keby som, okrem toho čo viem, vedel ešte vštko to, čo neviem, stále by som vedel, že je mnoho takých, ktorí vedia omnoho viac….” a Vy ste zrejme jeden z nich…

 9. Psychológia „spásy“

  Poznám ich veľmi dobre, lebo som ich videl v ich zatuchnutých chrámoch: sedia tam spolu, spievajú aleluja, a sľubujú jeden druhému, že, keď zomrú, všetko bude lepšie. Tak jeden druhého podporujú vo viere. Veria, že bez ich pričinenia a snahy sa v hodine smrti ich polospánok a letargia, v ktorej žijú, razom premenia na nebeské osvietenie.
  Nechce sa im žiť, nechcú mať deti, a vozia do svojich krajín negrov, aby ich tí vyprevadili do kráľovstva nebeského. A ešte aj takú vec nazývajú láskou k blížnemu, za takú cnosť chcú ísť do neba. Nechcú byť bystrí, aktívny, nezávislí, slobodní, obetaví, disciplinovaní; nie taká vec ich má spasiť, ale na kríži umučiť nevinného, za jeho krv si chcú kúpiť svoju spásu.
  Žijete s nimi, a každý deň tisíckrát počujete: nevedel som, zabudol som, stratilo sa mi, zmeškal som, pokazilo sa mi. A každému tým otravujú život. Tak oni milujú svojho blížneho. Chcú toleranciu, odpúšťanie a trpezlivosť, len aby mohli v pohodlí pospávať, zabúdať a čakať na spásu.

  Ešte aj keď sa s Vami rozpráva, a mal by Vám zo slušnosti povedať svoje meno, nemá k Vám ani toľko úcty, aby sa aspoň vtedy zobudil zo spánku, a namiesto toho povie:

  – Čože?

  Až keď zomrie, až potom sa prebudí – preto verí v zmŕtvychvstanie.

 10. Dobroslav Dobrotka

  Iba niekoľko postrehov k zvrátenému článku:
  1. Ak autor označil „feministku“ Pietruchovú za pokrokovú a teší sa z nerealizovaného „ekvivalentu 40 Detroitov“, potom ide o jasnú sympatiu ku genocíde a holokaustu. V najbližšom článku môže bez problémov vychvaľovať gulagy, koncentráky a iné vyhladzovacie tábory.
  2. Autor článku (podpísaný je muž) propagáciou práva na slobodu ženy ísť na potrat odrovnáva druhú polovicu ľudstva – mužov. Tí podľa neho nemajú žiadne práva k počatému dieťaťu a nemajú čo do problematiky hovoriť. Hm, veľmi protiprúdové…
  3. Názory o voľnom a lacnom prístupe k antikoncepcii žien a dievčat sú šokujúce. Do našich žien a dievčat vo veku od 12 do 50 rokov pchajme teda antikoncepciu, umelo vyrobené chemické látky s ohromnými vedľajšími účinkami. Divá zver nakŕmená ženskou antikoncepciou ohlúpne, chová sa neprirodzene a po čase rodí zdeformované a zmutované mláďatá. A takéto „dobroty“ dávame našim ženám, ktoré aj keď budú mať za partnerov geniálnych amantov (alebo Amanov?), aj tak len porodia zdegenerované a osprostelé deti, čo už napokon u nás na Slovensku vidieť.
  4. Som nemilo prekvapený uverejňovaním takýchto príspevkov, ktorými vlastne napomáhate ešte väčšiemu ohlúpovaniu čitateľov i spoločnosti ako celku.

  • S bodmi 2 az 4 sa da bez vsetkeho suhlasit. Aj 1. Zacina dobre ale vyvodzovat s toho genocidu a holocaust?? By som to neplietol.

   • Aman Againsttime

    Svarga, nedefinoval si sa raz ako eugenik a rasovo uvedomelý nacionalista? Potom nechápem prečo by si mal mať akýkoľvek problém s týmto článkom? Alebo je pre teba boj za farebné a zdegenerované embryá dôležitejší, než blaho slovenského národa a bielej rasy? Ktokoľvek bojuje za genetický progres a bielu rasu nemôže byť pro-life (v takom tom typickom, katolíckom zmysle). Vyber si.

    • AA, nie ja, ale Ty v tom nemas jasno. Pani P., je nas uhlavny nepriatel. Ziadnu ale ziadnu pokrokovu agendu nema. To je naozaj kultura smrti. A ja ich agendu poznam velmi dobre. Ja som Ti napisal jasne, ze clanok je uplne mimo misu. Biela rasa ma uplne opacne problemy. Tutkova ma pravdu! Je to holocaust a genocida bielej rasy. Diskusia o uplnom zakaze potratov, je nic a iba odvadzanie pozornosti. Tu panuje kultura smrti. Nic pokrokove. Cisla su jasne, priatelu!!!!
     Biela rasa vymiera. Ty si to bol, co tu uviedol tragicke cisla 1,2 decka na par. A uvedomujes si ze su vtom zahrnuty aj Degesi? Takze situacia je tragicka, tak ma nestvi chlape. V skutocnosti je to cislo mensie ako 1.
     Aby som Ta neplietol. Ja som za planovane rodicovstvo a za eugeniku . Ale Ty priatelu, nemozes trieskat hluposti, spred 200 rokov, dnes je situacia v roku 2015. POCHOP, JE TRETIE TISICROCIE. Tak musis to ugrejdovat na tuto situaciu. Poviem Ti novinku. Uz moji nebohy stary rodicia , panboh im daj vecnu slavu a odpocinutie vecne, mali iba dve deti!! A to boli rocnik 1910! Samozrejme katolici.Tak tu nevypisuj o planovanom rodicovstve. Co tu tocis o planovanom rodicovstve ?Ved to je ako rozjimanie o pive☺. Robi sa odnepameti.
     NOrmalne je to smiesne.
     Chod to kazat degesom, co sa kotia ako patkaňe☺☺☺.

     • Aman Againsttime

      Svarga, svarga, to by si nebol ty, aby si netrepal dve na tri. Ja som nenapísal, že Pietruchová má pokrokovú agendu, ale pokrokársku v tom zmysle, že nadväzuje na pokrokárske uvažovanie vyplývajúce z osvietenskej filozofie. Po anglicky vieš, tak študuj: http://www.counter-currents.com/2012/05/a-brief-history-of-the-idea-of-progress/

      Tutková je obmedzená, primitívna fanatička, ktorá si často a rada obtiera hubu o 1.SR (ako napr. v tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=VzFTrCw-zuA). To sa vážne ako nacionalista chceš zastávať takejto osoby? Osoby, o ktorej mám informácie, že jej štipko v Anglicku financoval Soros? Navyše Tutková má bielu rasu dobre vieš kde. Naopak, keď SAS prišla s celkom rozumným nápadom bezplatných sterilizácií pre cigánov, tak ju išlo kvôli tomu roztrhnúť. Tutková je taký istý nepriateľ ako Pietruchová.

      Máš pravdu, že som uvádzal tragické čísla fertility v niektorých európskych štátov. Budem prvý ktorý na to nahlas upozorní. Avšak nízka pôrodnosť sa nedá porovnať s efektom masovej imigrácie z nebielych krajín a následným rasovým miešaním. Ako je to vlastne s tou nízkou pôrodnosťou, imho, perfektne vysvetľuje tento článok z Nadhľadu (odporúčam prečítať si ho): http://nadhlad.com/content/otravena-medialna-kasa-vii-demograficka-apokalypsa. Budem sa opakovať a napíšem to, čo som písal už i Nadhľade. Nie je ani tak problém, že sa rodí málo bielych detí, ako skôr to, že sa:
      1.rodí veľa detí nebielym, ktorých si sem vpúšťame a následne hýčkame.
      2.rodí sa málo bielych detí INTELIGENTNÝM,resp. KVALITNÝM jedincom.

      Aj moji praprarodičia mali iba 2 deti (a to boli z vidieka). Ako to dosiahli (a aký mali sexuálny život) neviem, ale ak tu teraz narážaš na ovulačnú metódu (ktorá je z bioetického hľadiska schválená i zo strany RKC), tak je myslím každému jasné, že osadnícky degeš nemá šancu ju praktikovať, pretože vyžaduje pomerne dosť systematický a vysoko senzitívny prístup. Ľahšie a efektívnejšie ho bude naučiť hltať tabletky, nasadzovať gumu alebo ísť podstúpiť jednoduchý, bezbolestný a rýchly zákrok (v tom najideálnejšom prípade).

      Mimochodom, fakt si prečítaj ten článok ešte raz. Možno zistíš, že mi v skutočnosti veľmi ani neodporuješ.

     • Aman – podstata opozičných reakcií je daná len a len ich ideologickým strachom z eugeniky. Na to slovo je tabu – a tak odmietajú ísť na tento koncept.

      Preto vytýkajú absurdné (napríklad: „Chod to kazat degesom“ – veď o tom to je, že len kázať degešom to nepomôže a musíme ich rodivosť vyriešiť a rozhodnúť za nich),
      alebo celkom od veci, na odvádzanie pozornosti (škodlivosť či neškodlivosť antikoncepcie a podobné kraviny).

      Ešte pripomeniem, že každý zajac môže nakotiť za život tisícky ďalších zajacov, takže absolútny pokles populácie (zvlášť za tejto situácie premnoženia ľudstva) môže strašiť iba v hlavách nesexujúcich biskupov. Katolíctvo so svojími tabu je skutočný balvan na ceste k zdravej populácii.

      Ale nepresvedčíš ich – pre nich je navyše Izrael bohom – sú to otroci, ani nevedia čoho.

      Ale je dobre, že sa to jasne ukazuje, aby to každý mohol vidieť.

     • Trepes sam, bracho. Od veci. Tutkova je sliepka, ale teraz je velmi uzitocna sliepka. Lebo rozputala dolezitu debatu. Ano tito fanticky katolici maju drbnute predstavy o cigosoch. Samozrejme, ze som za antikoncepciu, ze som za sterilizacie debilov a uchylakov tazkeho kalibru. Dnes sa da sterilizacia urobit jednou pilulou. Ale to su extr3mne situacie a neriesia podstatu. Ty mna obvinujes z tarania?? Ty mna?? Muderec, ocuvaj.. medzi nami nie je rozpor v planovanom rodicovstve. Medzi nami je rozpor v inom. Ze taaaaaaras o somarinach. Uz neviem ako by som Ti to povedal. Ty baran, ved ja o voze a Ty o koze. Ved si to uvedom, ze je rok 2015. A to co si tu napisal, je davno pradavno realita!!!!! Uz sa zobud. Ano aj to je pravda, ze sa rodi malo deti, tym kvalitnym ludom. Suhlas, suhlas, suhlas. Ved v tom je ten problem, v tom je holocaust, v tom je ta genocida. Ze to je riadene. O tom Ti celu dobu pisem. Ty sa nauc sam citat a nie len trepat. Retorikou z roku 1900.

     • A Ty Norman, si ma sklamal. Podliehas vlastnym floskuliam. O com tocis, aky strachz eugeniky ake tabu. Ved uz nasi prastari rodicia to praktikovali a zrejme aj ich prastarirodicia. Problem ktory popisuje AA, jednoducho neexistuje. Ake premnozenie?? O com tocis. Kto je premnozeny? Degesi, Arabi a cernosi a podobna haved. Ved biely svet vymiera. To je strasidwlny jav. Zahod svoje protikrestanske floskule, mantry a predsudky. Pozri sa na surove cisla. Statistika je neuprosna. Znovu si precitaj protokoly a znovu sa zamysli. To co tu poti AA su ciste blaboly. Ide to presne podla protokolov!! Kde su Tvoje analyticke schopnosti? Pozri sa na Rusov. Ludoprazdna krajina, sialene obrovske zdroje a nekonecne bohatstvo. Ved vymieraju, vymieraju.
      Jediny co sa promnozuju su farebny. Sa zobud.
      Ano potrebujeme Eugeniku, ale v inom zmysle slova ako pise AA. Ja z nej ziaden strach nemam. Skratka problem je uplne opacny. Premnozuju sa parazity, v tej miere, ze sa pozieraju medzi sebou. Ale tvorcov a hostitelov ubuda.

     • Aman Againsttime

      Norman, samozrejme, že ide o ideologický strach. Ja naozaj neútočím na katolícku cirkev len tak pre nič za nič. Dovolím si tvrdiť, že pokiaľ ide o eugeniku, tak bežní liberáli budú voči nej ďaleko prístupnejší ako katolíci (popravde, mnohí z nich už sú). Pokiaľ máme záujem vytvoriť progresívny, eugenický bio-štát, tak bez boja s cirkvou to nepôjde.

      Práve na tejto problematike sa pekne ukázalo (a ukáže) kto to skutočne myslí s rasovým či národným progresom úprimne a kto nacionalistickú rétoriku používa iba ako zásterku na katolícke misionárenie. Vieš, ja som dlho býval ku kresťanom (na webe) veľmi zhovievavý a taktný, ba dokonca som sa ich v minulosti i veľakrát zastával. Silne anti-kresťanským som sa stal až postupom času, keď som si začal viac a viac všímať – a myslím, že i niektoré komentáre na prope to pekne ukazujú – že (dokonca) u kresťanských nacionalistov ich náboženstvo v skutočne triumfuje nad rasou či národom – vlastne nad čímkoľvek ostatným. Pre nich nemá Európa alebo Slovensko existujúce mimo kresťanstva hodnotu.

     • Aman – presne tak, .
      na tejto problematike sa pekne ukázalo (a ukáže) kto to skutočne myslí s rasovým či národným progresom úprimne a kto nacionalistickú rétoriku používa iba ako zásterku na katolícke misionárenie.
      V článku si církev do toho zatiahol, a tu na Prope si vyvolal zdesenie :-),
      Ale — keď sa o církvi rozprávame, ja to tak dôležite nevidím. Podľa mňa církev, a zvlášť katolícka, je málo podstatná. Čiže – pozitívne eugenické hodnoty v spoločnosti môžu prevládnuť bez ohľadu na ich mienku.

      Veď vidno, že sa nedajú zmeniť, tak načo s nimi strácať čas? Nie sú nepriateľ, ale sú ako kotva, ktorá brzdí v pohybe. Sú ako malé decko, ktorý je zubami nechtami zaseknuté do skaly a bojí sa urobiť krok. Ako sa hovorí: „Ak nechceš, zostaň tu, pôjdeme bez teba!.

      Našťastie nemajú už tú moc, ktorou dominovali jedno celé milénium „v mene boha Izraela“.

      Ja som bol tiež tolerantný voči tzv. „kresťanom“, pretože ja sa nebojím označiť za duchovne orientovaného človeka. Ale práve preto odmietam, keď si pod zámienkou náboženstva mienia uzurpovať duchovno práve prízemní materialisti a duchovní trpajzlíci. Samozrejme, o moslimoch a židoch ani nehovoriac.

     • Aman Againsttime

      Norman: „Podľa mňa církev, a zvlášť katolícka, je málo podstatná“.

      Hmm? Len tak pre zaujímavosť, tento text nedávno zdieľal jeden môj známy na FB:

      Vatikánský městský stát (Statu Civitatis Vaticanae) s přibližně tisíci obyvateli je finančním ústředím téměř celého světa. Alespoň to některé publikace uvádějí. Je skutečností, že v Itálii sotva existuje obchodní či průmyslové odvětví, kde by Vatikán neměl účast. Podle některých odhadů vlastní nejméně polovinu všeh akcii italských podniků, obchoduje na světových burzách s cennými papíry v hodnotě pěti až deseti miliard dolarů. Tři čtvrtinynejvětší italské stavební a realitní společnosti Societá Generale Immobiliare patří Vatikánu. Ale i největší italské banky jako Banco di Roma a Credito Commerciale, nebo monopolní společnosti Montedison, Finmare, Finsider, Finmecanica nebo ANIA- Viscosa řídí vatikánští ekonomové v sutanách. Majetek církve, a tedy vatikánského státu je obrovský. Jenom jezuitský řád vlastní 640 000 hektarů zemědělské půdy v Itálii, 100 000 ha ve Velké Británii. 540 000 ha ve Francii, 670 000 ha v Latinské Americe, asi 300 000 ha v Německu, 1 150 000 ha ve spojených státech a 6 000 000 ha ve Španělsku a Portugalsku. Vatikánský kapitál tzv pracuje v mnoha obchodních a průmyslových odvětvích – v textilu, pneumatikách, oceli, cementu, potravinách, umělých hmotách, ale také raketách a atikoncepčních pilulkách, proti kterým papež oficiálně bojuje. Mnohokrát se v italském tisku objevily články,odhalující tajné machinace vatikánských bankéřů, mnohokrát byli obviněni z podvodu a daňového úniku, prokazatelně spekulují s pozemky.

      Myslím, že si ju trochu podcenil. Veď i môj článok bol o tom, že stále dokáže ovplyvňovať i veci politické. Samozrejme, že už nemá neobmedzenú moc, ako tomu bolo v stredoveku, ale v niektorých častiach sveta je jej vplyv stále (relatívne) dosť veľký. Na to, že jej učenie bolo vyvrátené už pred stovkami rokov (racionálne uvažujúcim je samozrejme jasné, že ide o preukázateľné lži) a historicky sa úplne znemožnila a zdiskreditovala, je až neuveriteľné, koľko ľudí je ochotných ju stále slepo nasledovať (samozrejme, že odpoveď prečo je tomu tak nám dá psychológia).

    • Aj moja prastara mat mali iba dve dcery, a to boli rocnik tusim 1885. Samozrejme katolici, tak mi tu nevypisuj sprostosti. Dobreho malo byva. Pozri sa ake opatrenia robili v oblasti porodnosti narodny socani. Udeloval sa zasluzny kriz tzv. MUTTERKREUZ,za pocet odrodenych deti. V tom je kultura smrti dnes, ze su rodiny prenasledovane, rozbijane, deti sa kradnu, pestuje sa udavcstvo v style Pavku Morozova, atd, atd. Zeny su huckane proti manzelom, muzi su navadzany na nezodpovedny lahtikarsky zivot, k zahalke a nie k zodpovednosti za rodinu a vlast! Ja som nacionalista a Ty si ujasni kto si a co chces.
     A hormonalna antikoncepcia je strasne svinstvo, to Ti povie kazdy slusny lekar. Nielen pre zeny ale hlavne pre muzov!! Lebo tie zeny cikaju a muzi potom cez vodu spatne dostavaju ich zenske hormony a su neplodny!!!!!!! DNES JE NAJVACSI PROBLEM ABY ZENA OTEHOTNELA!!! Nova doba kamarat. Budicek, budicek.
     Podstata zenskej antikoncepcie je, ze zensky organizmus je v stave gravidity! Ako moze byt zena gravidna 25 rokov. To je neludske. A ako inak, vymyslel to cele nejaky Zid. Meno si nepamatam. Najdi si na gooogli.

  • Aman Againsttime

   Dobroslav Dobrotka, asi by bolo u vás na čase naučiť sa čítať s porozumením (viem, chcem od vás veľa).

   Bod.1: Ja som nikde neoznačil Pietruchovú za pokrokovú – jasne som napísal, že jej agenda je pokrokárska, nie že ona sama je pokroková a to je dosť podstatný rozdiel.

   Bod 2: Z nerealizovaných 40 Detroitov sa samozrejme teším, to máte pravdu a nepopieram to. 🙂 Kiež by to číslo bolo ešte väčšie! Rečí o genocíde a holokauste na úrovni primitívnej Tutkovej nemá zmysel ani komentovať. Ďalej, kde propagujem právo ženy na potrat? Opäť klamete alebo neviete čítať. Ja som iba spomenul súčasný právny stav (a postoj väčšiny Slovákov). V článku neobhajujem potraty z klasickej liberálnej pozície, ale z pozície eugenickej a rasialistickej. V eugenickom bio-štáte by nemohli byť potraty postavené mimo zákon (a v niektorých prípadoch by mohli byť i vynútené – i keď to je pochopiteľne problematický postoj).

   Bod.3: Do diskusie o antikoncepcii a jej negatívnych či pozitívnych účinkoch sa (zatiaľ) hrnúť nebudem. Toto sú medicínske otázky a necítim sa v tomto smere veľmi kompetentný (niečo samozrejme mám prečítané, ale nevytvoril som si na to vyhranený názor), ale pochybujem, že je škodlivá takým spôsobom, akým to popisujete. Množstvo žien užíva antikoncepciu a nemá nijaké zdravotné problémy, ani problémy s počatím a ani neporodili zdegenerované deti (len tak na okraj, plánované deti zvyknú mať v priemere vyššie IQ). Moja mama ju tiež užívala a skôr si ju pochvaľovala (napr. sa jej zlepšila pleť).

   • Problem je vies aky kamarat? Ze to co si napisal je pre farebnych. Ale tý Ti na to zvysoka , vies co. Pre nich je typicka nezodpovednost a zivot zo dna na den. Tu fotku z Lunika IX, si vybral ako ulustraciu velmo dobre. Lenze je to plac na nespravnom hrobe. Cigos Ti to citat nebude. A sme v zacarovanom kruhu socialnych davok. Nikto nenqsiel odvahu ho rozseknut.

   • Ze zlepsovala plet, haha

    • Aman Againsttime

     Čože?, namiesto takýchto priblblých invektív by si sa radšej mal pokúsiť odpovedať prispievateľom, ktorí tu reagovali na tvoj bullshit. Som zvedavý čo zo seba vypotíš. 🙂

    • Ano, plet zlepsuje, kedze je to hormonalna bomba, ale pecen znici. Ma to vela zlych vedlajsich ucinkov.

 11. Aman ja som proti potratom, jednoznacne. Iba z vynimkou znasilnenia, ak si to praje zena a pokial je dieta poskodene, ci z ineho vazneho zdravotneho dovodu. Ale v ziadnom pripade, v ziadnom nemoze potrat sluzit ako nahrada antikoncepcie, ci ako prostriedok planovaneho rodicovstva.
  Lenze tieto otazky zdravotne su iba promile z promile. Preto otazku potratov vidim ako marginalnu a lahko osetritelnou.Pokial chces mat zdravu populaciu, potrebujes riesit uplne ine problemy. A Ty si zjavne nepochopil o co ide katolickym Pro-Life. Im nejde o potraty primarne. Im ide o rodinu, ktoru rozbijaju spinavci ako P., podporou LGBTI, feminizmom, pornografiou, promiskuitou, ekonomickym otroctvom, konzumerizmom.
  To je problem dnesnej doby a nie antikoncepcia to ludia zvladli minimalne pred 200 rokmi ako doklada aj historia slovenskej rodiny.
  O tom treba pisat. A ked sne pri eugenike, ta zacina mily kamos, vyberom vhodneho partnera ako pochopili uz narodni socani. Staci tu prelozit 90 rokov stare nemecke materialy, myslim ze to tu uz bolo.

  • Samozrejme, že pro-lifistom ide (aj) o potraty. Tutková dokonca chcela zakázať potrat i v prípade ohrozenia života ženy (pekne tu vidíme, ako dokáže náboženský fanatizmus pripraviť človeka aj o posledné zbytky súdnosti).

   Veľmi sa mýlíš, ak si myslíš, že som nejaký fanúšik potratov. Aj mne vadia – avšak nemám problém priznať, že iba v prípade zdravých a bielych embryií. V ideálnom štáte by preto boli potraty v niektorých prípadoch zakázané (v prípade zdravej, bielej ženy a zdravého plodu – snáď len znásilnenie by mohlo byť výnimkou) v iných prípadoch zase povinnosťou (v prípade degenerácie plodu, nebieleho plodu, incestu, a pod.) – čiže niečo obdobné tomu, čo bolo v NS Nemecku (kde zdravé Nemky nesmeli chodiť na potraty, ale degeneráti a Židovky áno). Avšak nalejme si čistého vína – zákaz potratov (v spomínanom 1. prípade) by aj tak neviedol k ich eliminácií, pretože by sa robili na čierno (ako sa dnes robia v Poľsku alebo Írsku) – čo predstavuje o.i. i zvýšené riziko pre samotnú ženu.

   Pokiaľ ide o antikoncepciu, tak môžeš sa i postaviť na hlavu, ale (bielych) ľudí v tomto smere už veľmi neprevychováš. Ženy jednoducho chcú antikoncepciu užívať a odmietajú sa vrátiť do čias kinder küche kirche. Preto si myslím, že v takomto prípade je ďaleko účelnejšie pracovať na tom, aby sa antikoncepcia dostala ku kakaovníkom a aby ju začali i oni hromadne užívať.

   • “Biela rasa vymiera”.
    Áno, vymiera už 2000 rokov, vďaka kresťanstvu. Je na čase ho s konečnou platnosťou vykynožiť.

    AA, kdo Vám povedal že Svarga vie po anglicky? Ten genius nevie v žiadnej reči ani ceknúť, ako to sám kedysi napísal “ani zaťať”!
    Ten článok, ktorý doporučujete, “Otrávená mediálna kaša VII…” je skutočne mnohovravný, hodný prečítania, hlavne pre mladých….

    “Zeny su huckane proti manzelom, muzi su navadzany na nezodpovedny lahtikarsky zivot, k zahalke a nie k zodpovednosti za rodinu a vlast”!
    A takíto ľudia majú mať deti? Kdo sa bude o tie deti starať? Vatikán?
    To meno toho žida, na ktoré si neviete spomenúť, je, myslím Morgenthaler.
    Vždy som s ním súhlasil.

    Dve zaujímavosti:
    Na nedávanych ľahkoatletických majstrovstvách sveta v Číne, predstavovali na štarte (myslím v ‘šprintoch’) čierne dievča, členku amerického týmu – jedna z 23 detí!
    Ako som videl na tom videu (uviedol ho Aman), p. Tutková je mladá žena a mohla by pomaly začať svoje 23-ročné tehotenstvo, keď je taka ‘horúca’ do rodenia slovenského potomstva.
    Good luck!

    Druhá story, tiež veľmi zaujímavá:
    Pred pár rokmi som čítal, ako na jednej prednáške (niekde v Nemecku), bola reč o biednej, chudobnej, chorľavej žene, ktorej sa narodilo dieťa. Podvýživené, úbohé, za pár dní zomrelo.
    Za nejaký čas sa jej narodilo ďalšie. To isté ako pri prvom. Zomrelo.
    Potom sa jej narodilo tretie. To isté ako prvé dve deti. Zomrelo.
    To isté sa stalo pri jej štvrtom dieťati. Zomrelo.
    Otázka prednášajúceho obecenstvu:
    “Čo myslíte, mala by byť táto žena sterilizovaná”?
    Obecenstvo bez najmenších pochybností: “Áno”!
    Odpoveď prednášajúceho:
    “Keby bolo po vašom, svet by nemal Bethovena”!
    “Je to príroda a nie boh, ktorá určuje kdo prežije a kdo nie”, povedal Darwin a mal nepochybne pravdu.

    • Vy pane sa upokojte a nechajte opadnut tu protikrestansku penu Vasho zapalu. Dnes sa Vam podarili krasne perly. Skoda na to reagovat, lebo su to len nesurode vykriky do tmy. Nema to ziadnu myslienku. Akurat si sam stupate na jazyk. Vy priroda.
     Darwin je pre mna len a iba sarlatan, ktory chcel zlozitost sveta vystihnut jednoduchymi floskulami. K poznaniu nielenze nicim neprispel ale zaviedol ludstvo na dlhu dobu na slepy chodnik „evolucie“. To co on skonstatoval, bolo beznou sucastou zivota. Ludia sa museli vtedy bit o zivot. A z 11 ci 15 porodenych deti prezilo do dospelosti 2 Ja si na rozdiel od neho a od Vas , taketo naroky necinim, nie preto aby som sa nezosmiesnil, ale kvoli pokore, vedomy si svojej nicoty a malosti.
     Dnes ma clovek, uplne iny zivot ako pred 200 ci 300 rokmi. Jednoducho degeneruje pre pohodlie. Alergie, depresie, rozvoj tzv. Civilizacnych ochoreni. Ludia su vedeny konzumom do pekla zahuby. Nie krestanstvom a urcite nie 2000 rokov ale tzv. Pokrokarmi od dob Osvietenstva. Osvietenci inak znamenaju Iluminati. Vy polyglot.

    • A Vy suhlasite s Morgenthalerom? Uzasne. Uz len predstava ze zena si vezme pilulku a bude neplodna, pretoze jej telo simuluje graviditu je sialena! Sialena! Nic menej. A produkty tejto falosnej „gravidity“ sa cez jej moč dostanu do potrvinoveho retazca. Uzasne sialene! Nechce sa mi vobec rozpisovat, dosledky takehoto neznesitelnej lahkosti bytia. Vrchol blaznovstva. Bude zazrak ked biely o 100 rokov budu moct mat deti

     • Aman Againsttime

      Kvôli vyváženosti (svargových tvrdení) sem hodím i pohľad gynekologičky na hormonálnu antikoncepciu: http://koktail.pravda.sk/sexi-soubiznis/clanok/51740-zborte-myty-o-hormonalnej-antikoncepcii/
      Ako som už písal, na webe sa možno stretnúť s rozmanitými tvrdeniami a človek naozaj potrebuje vynaložiť nejaký ten čas a úsilie, aby vedel do danej problematiky hlbšie preniknúť. Každopádne poznám tony žien, ktoré ju užívajú, pričom nemali nijaké zdravotné problémy a porodili krásne a zdravé deti.

     • Aman, ja som z lekarskej familie, ze by sa z tych doktorov, dal plot postavit. Ani jeden, z toho dvaja pindologovia, nepovedal jedno dobre slovo na tie pilule. A dokonca velmi blizka rodina, tie pilule predavala. Prave tie co si Tvoja mamicka tak pochvalovala, ze jej zlepsili plet. Este si to len napisal, uz som vedel kere to sa.☺☺☺ velmo si to pochvalovala cela generacia zien. A cuduj sa svete, asi pred troma rokmi ich stiahli z trhu. Po serii umrti na trombozy. Kamo je to svinstvo. Ja som to mojej zene nikdy nedovolil zrat ani dcere. Moja prastara mat to tiez nejedla a nebol problem. Zqbudas, na 50 % populacie. Teda na nas. Ked to dokqzal. Moj pradedko, dedko, apo, moja malickost, dokaze to aj jeho velicenstvo syn.
      Poznam tony zien, s rakovinou prsnika, maternice, pecene, nahlymi umrtiami na trombozy ako nasledkami uzivania hormonalnej antikoncepcie. Moje dve mlade spoluziacky umreli na to nahle. Jedna na operacnom stole. A operoval ju moj spoluziak z lavice. Ale vies, ked je to taky uuuuuúúžasny kseft a miliardy zien to žeru mesiac, co mesiac, co mesiac. No kto by odolal tym bilionom??

     • A este nieco, nevsimol si si kolko dvojiciek , trojiciek, atd beha po svete dnes? To nikdaj nebullo. Tiez nasledok antikoncepcie. To su tie zadrzane vajicka, co sa vysypu naraz do maternice. A nevadi, Ti ze muzi su neplodny? Vykastrovany, zenskymi estrogenmi vo vode. V spodnej vode, tam sa to dostalo zenskym mocom. Muzom dnes rastu prsia a su neplodny. Nie zeny su neplodne ale muzi! Ano, muzi. Take su suche medicinske statistiky. Plus hormony v mase kurciat, prasiat

     • Zeby DIANE 35 ? ☺☺☺☺☺

    • Aman Againsttime

     Sitra A, svarga sa tu raz ponúkal, že by niečo preložil z angličtiny, tak preto som to predpokladal. Ale tak u neho si človek nemôže byť nikdy ničím istý. Už tu predsa bol párkrát nachytaný pri výmysloch…

     • Ja si nevymyslem, iba sa radsej stiahnem, aby sa nestiepila aj tak mala mikrokomunita, ktora tu je.

    • Ak teda vychádzate z predpokladu, že vyššie vzdelanie = vyššie IQ, a za vzdelanie pokladáte štvor či päť ročné memorovanie ( podaktorí ani na to memorovanie nemajú) poväčšine zbytočných a pre život nepotrebných nezmyslov formálne potvrdených ročníkovými skúškami a na záver tzv. štúdia obhajoba za pomoci vybraného oponenta, mám pre Vás prekvapenie, mýlite sa a to podstatne, pretože bezduché memorovanie ( a štúdium na našich „univerzitách“ nič iné nie je) nie je zárukou vyššieho IQ.

   • Tutkova je extrem, ale momentalne uzitocny, pretoze vyvazuje ten opacny extrem. Ja ziadnu antikoncepciu nezakazujem. Antikoncepcia a planovane rodicovstvo je tu od nepameti, davno. Ja som proti HORMONALNEJ antikoncepcii. Ako Skodlivej. Nevkladaj mi do ust hluposti, Ty „pokrokar“.☺ uz moji prastari rodicia zili takpovediac moderne a to je uz 130 s rokov spat kamarat. A to je co len ja viem dosvedcit!!! Este raz o com tocis?. Clanok je mimo misu.
    Len si to nechces priznat.
    Kakaovnikov takto neporiesis , ale to inokedy.

    • Aman Againsttime

     Tutková nie je užitočná ničím – naopak, to čo robí je (v istom bode) kontraproduktívne. Rasovú vojnu nevyhráš s Tutkovej nezmyslami. Slovensko nepotrebuje katolícke pro-life hnutia (ktoré aj tak nič nedosiahli, iba polarizovali spoločnosť, nahrali na smeč neomarxistom a premárnili svoj čas a peniaze veľakrát na boj, ktorý, ak aj by bol vyhraný, nič reálne nezmení – viď tradičné katolícke témy ako buzerantské manželstvá a sexuálna výchova). To čo Slovensko konečne potrebuje je moderné, progresívne eugenické hnutie, ktoré by dokázalo osloviť liberálne i konzervatívne (nacionalistické) kruhy a bolo schopné politicky presadiť svoju agendu.

     • Tutkova je fajn. A co ked polarizovala. Ale zburcovala. Plne, este raz Plne s Tebou suhlasim. Slovensko naozaj potrebuje modernu eugeniku. Ale to je uplne cosi ine ako pises Ty.

 12. Dnes by bol pre zenu ideal, prave Kinder, Küche, Kirche. Prave pre rozvoj technologii, je mozne sa v tom smere naozaj zrealizovat a nezodrat sa. Dnes si to moze zena uzit. Doslova uzit. A poznam v svojom okoli zeny, mudre a vzdelane a krasne! Ktore si to aj uzivaju.
  Pilula im nedava ziadnu slobodu. Iba ak slobodu od rozumu.
  A mimochodom, kde si nechal 50% , teda muzov ?
  Mily AA, ved Ty rozmyslas ako feministka!☺☺☺☺☺☺☺

 13. Mily Aman, pani P., ziadnu pokrokarsku agendu nema a osvietenectvo ziaden pokrok neprinieslo. Iba zamaskovany upadok. O ktory slo od zaociatku. Ako povedal nejaky moderny osvietenecky filozof-spisovatel. Feminizmus je boj proti samotnej podstate zeny, ktory vedu zeny samotne.
  Zeny su uz viac ako 200 rokov emancipovane a trufam si povedat, ze v Europe boli emnancipovane vzdy. Dnes maju volebne pravo a nevolia. Mozu sa vzdelavat a nechcu, mozu pracovat a nepracuju.
  Zlatokopky ako moderne ikony, predvadzaju co? Dobre investovane pohlavie, davno pochopili, ze dosiahnu daleko, daleko viac, ked si najdu bohateho somara ako ked budu studovat 20 rokov a vzdelavat sa cely zivot. Vies ktore spoluziacky sa vydali ako prve?? Ja Ti poviem, tie najskaredsie a najhluupejsie. A vies ze im to predpovedala nasa triedna profesorka? Tomu sa hovori mudrost zivota. A vies ktore baby sa vydali ako posledne alebo aj vobec? Najmudrejsie, najkrajsie, najmoralnejsie! Tie si posrali zivot. Kde je Tvoja eugenika?? Hmm? Kto tara? Ty taras, ale si to nechces pripustit. Skus vysvetlit tento jav.
  Ja ho vysvetlit viem. A to je to jadro problemu o ktorom si chcel napisat.ALE SI NENAPISAL.☺ priatelu.

 14. Pre autora „Čože“ .

  Keď sa bavíme o všetkých tých pre bielu rasu negatívnych a zničujúch idologiách , medzi ktoré
  môžeme zaradiť feminizmus, homosexualizmus , LGBT práva , rodovú rovnosť , multikulturalizmus , treba si na rovinu povedať, kto je nositeľom tejto agendy. Židia . Viac netreba. 90% porno priemyslu je v židovských rukách, rovnako médií . Slávny cigaretový pochod žien v New Yorku oranizovali rovnako židovské ordanizácie.
  A tak ďalej……

  • Vyveďte ma z omylu, čo má Morgenthaler spoločné s polulkami?

   Darwin sa v mnohom aj mýlil, samozrejme je tomu cca. 150rokov, ale v mnohom mal aj pravdu. Vy však o ňom viete asi toľko, ako krava o hviezdách.

   Samozrejme mate pravdu v tom, že farmaceutický biznis je tu na miliardové zisky a na zdraví nikoho mu nezáleží. A v koho rukách je, vieme tiež (tcc to napísal). Že ženy hltajú kadejaké pilule, je smutná skutočnosť a musia sa zmieriť s následkami svojej hlúposti.
   A že muži sú neplodní, podľa Vás, na to je ľahká ‘remedy’, ženy sa budú musieť obrátiť na ‘pána boha’, byť oplodnené “nepoškvrnene”- však keď sa to stalo pred 2000 rokmi, prečo nie zase – a svet bude plný “záchrancov – Mesiášov”, lenže vo väčšine prípadov to nebudú Mesiáši židovskí. A pre kresťanov to bude sklamaním.

   Aman, Vy ste nikdy nepočul statement že “s bláznom je povolená diskuzia len 30 sekúnd, ak trvá dlhšie ako 30 sekúnd, jedná sa o dvoch bláznov”.

   • Aman Againsttime

    Sitra: „Aman, Vy ste nikdy nepočul statement že “s bláznom je povolená diskuzia len 30 sekúnd, ak trvá dlhšie ako 30 sekúnd, jedná sa o dvoch bláznov”.“

    Máte pravdu. Z toho dôvodu sa snažím obmedzovať reakcie na svargove hlúposti a nereagujem na každý jeho príspevok, hoci človek, keď číta tie nezmysly, chybné interpretácie a prekrúcanie, má chuť okamžite reagovať (ale to by tu zabil more času, čo v prípade svargu veľký význam nemá, pretože ten si stále bude mlieť svoje).

 15. Počúvaj AA, Ty vôbec tomu nerozumieš, riešiš kresťanov a vymýšľas si o nich hlúposti uniká Ti podstata toho co chceš riešiť. Vôbec si nepostrehol ten logicky rozpor, ktorý tvrdíš.

  Tak ma skus trošku sledovať. Súhlasíš s tvrdením, že ľudia pred povedzme 100 rokmi boli ďaleko viac veriaci a cirkvi mali ďaleko viac moci ako dnes? Asi Súhlasíš, na 1000 percent.
  A vieš čo je potom zaujímavé, že ľudia pred 100 rokmi a ďalej do minulosti čím ideš, sa ľudia správali ďaleko viac eugenicky ako dnes!!!!
  A Ty stále voláš po väčšej a väčšej slobode a doslova po likvidácii cirkví. Že potom keď nastane koniec kresťanstva, nastane ta spravnandoba pre vhodnú eugenika

  Nevidís ten nezmysel? Možno Ti to uniklo, ale tvrdíš a chceš to isté čo Slobodomurári. Rovnaké.heslo, s chaosu nový poriadok. Aj oni tvrdia, že demontáž starého sveta je tá správna cesta, len treba vydržať. Výsledok je vsak stale horší a horší. TO JE TEN PROBLEM.
  Vieš keby si namiesto toho ze ma nalepkujes a urazas, skúsil počúvať sám seba.

  Ľudia sa eugenicky chovali dávno pred tým ako si Ty prišiel na tento svet a zvestoval vynajdenie teplej vody. V Indii existuje viac ako 5000 rokov kastovny systém. To je praktická eugenika. A jeho produkt sú u nás cigánske osady. U nás, nie u nich. A dnes explóduju. Neexplodovali keď bol.starý poriadok. Explóduju dnes,keď sa.stary svet rúca, pod tlakom osvietenstva a pokroku, ktorý tak tak oslavujes. Výsledkom je ze luza a svoloc je pri moci. A tá žiadnu eugeniku nepotrebuje a ani ju nechce.
  Pozri sa na svojich nepriateľov Židov.A pouč sa od.nich. Majú ketubu a šatchena. V ketube máš rodokmeň do 15 kolená minimálne. A satchen dáva vhodných ľudí dokopy. Majú svoju šľachtu. Svojich kohanim a svojich levi. Majú svoje kasty. To je praktická eugenika.
  Si zaujímavý ochotny, toto budovať? Si ochotný toto rešpektovať? A nielen Ty ale.aj iný nacionalisti?
  My sme.svoju šľachtu zničili.musíme začať od nuly
  To je kamarát podstata.

  • Aha, takže kastový systém je zlý (viď india), ale aj dobrý (viď katolícky bon Izrael).
   Musíš si rozmyslieť a ujasniť, čo vlastne chceš povedať a aký je tvoj názor.

   Ak tvrdíš, že sa ľudia eugencky chovali už dávno – tak čo máš proti eugenike? Čo máš proti zdravej inteligentnej charakternej populácii?
   Myslíš, že to dosiahneš ináč, ako eugenicky? A ako? Kázaním v kostole, že majú byť ľudia lepší? To už skúšate 2000 rokov a akurát ste to všetko pokazili.

   • Norman Ty ma prekvapujes. Kde ja tvrdím že kastovny systém je zlý,veď ja tvrdím praví opak. Alebo už nevieš čítať? Ja som za eugeniku a plánované rodičovstvo. Ja naopak tvrdím že to tu už bolo. A že ľudia ako AA a zrejme aj Ty, to zničili. Ja mam všetko újasnene, ujasnite si to Vy. Lebo eugenika je tvrdá a ťažká. Pokazili to ľudia ako Ty, co sa vzbúrili proti boziemu poriadku. A začali tvrdiť že ľudia sú si rovný. Ľudia si nie sú rovny. Vieš to prijať? Lebo to.je eugenika. Žiadna cochcarna. Žiadna demokracia. Žiaden Kiska ako prezident. Veď ten má tvar ako šašo Albert z cirkusu, nemusia mu ju ani nakresliť. Šašo má byť v cirkuse a nie v prezidentskom paláci. Vieš to prijať? Lebo to je eugenika. Ja presne to chcem. Žiadne 30% na vysoké školy. Maximálne 5%,ostatný k lopate,strojom. Týmto si len kvazielita zabezpečuje lojalitu hlupákov a svoj vlastný valov.

    • Že sú všetci ľudia rovnakí hlásalo účelovo predovšetkým kresťanstvo.
     Nezapreš nos medzi očami. Týmto spôsobom nabúralo predošlú moc – lenže tým zničilo aj celú predošlú spoločnosť. Vskutku prví revolucionári. Aký zmysel to má popierať – buď si za, aôebo proti – ale nezmeníš minulosť.

     Ale jednoznačne: o teológii sa tu odmietam baviť. Ty tu hlásaš svoju vieru a mal by si s tým prestať – skúsme hovoriť o tom, o čom sa dá hovoriť.

     A neobviňuj AA, respektív eugeniku, z toho, čo nepovedal. Klud.

     (kastový systém v indii – máš pravdu, to som ťa zle pochopil, zle prečítal)

     • Ja som kludny, ja tu ziadnu teologiu nehlasam.
      Teologiu tu taha AA. Povedal som jasne o krestanstve sa nebavim. Precitaj si Amanov clanok, nebavi ma tu davat citaty. Ze boli krestania pred 2000 rokmi revolucionarmi je jasne. Vies dobre, ze s tym problem nemam a ze naburali staru spolocnost ano. Naburali. Nic som nepopieral a tqo dobre vies. Moj spor s AA je o inom. Som prekvapeny ze Ti to unika. Spor je otom, ze eugenika ako ju chape on nie je ziadna eugenika. Eugenika sa da uplatnit len v dobre organizovanej tradicne a na tradicie orientovanej spolocnosti. A nie v cochcarne zvanej demokracia. Tu sa to uplatnit neda. Lebo v tu na to nemas, ziadne zakonne ani zvykove paky ano moznosti. Maximalne tak osvetu. A este aj s tym by boli problemy, lebo keby si s tym vybehol na svetlo bozie, nemyslim tento server. Hned by zacali vsetci presstituti a slnieckari, feministky, lgbtisti, skratka kulturfront plateny za to aby biele narody degenerovali a nie prekvitali , zacali by kvičat a najlepsie Ti prisit nejaky paragraf aby si siel do lochu. Ver ze je to tak. A o tom je moj spor s AA.

     • Aman Againsttime

      Nie svarga, to čo tu popisuješ nie je náš spor, pretože mne je samozrejme jasné, že v dnešnom systéme liberálnej demokracie ovládanej post-kresťanskými hodnotami by bolo ťažké presadiť eugenické myšlienky. Vytváraš si v hlave spory, ktoré nezodpovedajú realite.

     • Som rad, ze si suhlasil, s tym,ze eugeniku, bo bolo tazke presadit v dnesnom systeme liberalnej demokracie ovladanej post-krestanskymi hodnotami, co ja rozumiem ako Ne-krestanskymi hodnotami. Tak jeden spor mozeme oznacit ako uzavrety.

     • Aman Againsttime

      Rozumieš tomu samozrejme zle, pretože post-kresťanskými hodnotami mám na mysli hodnoty kresťanstva prenesené do sekulárnej sféry.

   • A ešte jednu vec si ujasnite. Plánované rodičovstvo znamená dnes presný opak toho co tvrdí AA, veľkorysá podpora rodín ľudí,ktorí pracujú a tvoria hodnoty a obmedzenie pre veľkú časť luzy až po sterilizáciu..To je tvrdé,veľmi tvrdé.A v demokracii nepreveditelne. Prvá vec by bola zrušenie detských prídavkov. Kto má.deti,lebo mu za to dávajú peniaze, žiadne si nezaslúži. Rovnako by som sterilizovať sociálnych zločincov, typu Majsky.

    • veľmi tvrdé, veľmi tvrdé .. nič nemusí byť veľmi tvrdé, o to práve ide, vysvetliť, ako by to išlo a to bez akejkoľvek nadmernej tvrdosti.

     Aj doktori sú tvrdí, a bolí to, ale každý chápe, že je to nevyhnutné a robí sa všetko pre to, aby to nebolelo, resp. čo najmenej. Doktori nie sú označovaní za nepriateľov ľudstva a humanity – skôr naopak.
     O tom to je – nech už sa to nazve akokoľvek. Genetické zdravie.

     • Norman, ja s Tebou suhlasim. Ale. Zober si modelovu situaciu. Pride za Tebou syn, predstavi Ti svoju vyvolenu. A Ty mu povies. Nie synak. Preto lebo po 1. Po 2. Po 3,,,, jednoducho ak chces mat potomstvo ako lusk. Musis si vybrat zenu taku alebo taku. Co myslis ako by skoncila modelova situacia ??

     • Uvedom si laskavo mily Norman, jednu zasadnu vec. Hovorit ludom s kym maju mat deti s kym maju prezit zivot, je velmi citliva vec. Pri vlastnych detoch, nieto este pri cudzich ludoch. A v dnesnej uvolnenej dobe, ktora je doslova vyklbena zo vsetkych vazieb, ked rodiba je ohrozovan mravne, socialne, kulturne, ekonomicky hovorit o planovanom rodicovstve, potazme o eugenike je komicke. To je akoby si bezdomovcovi, ktory ma svrab a hnije za ziva kazal o potrebe pletovej kozmetike.
      Iba tolko som chcel povedat nasmu Človeku ProtiČasnemu☺. Nejak sa vsak nevieme pochopit.
      Acirkev sa nam do toho priplietla v tej miere, ze som ho chcel upozornit, ze prave cirkev nieje za tuto situaciu zodpovedna. Ale ktosi iny.

     • Samozrejme je to citlivá vec. Aj vrtanie zubov je citlivá vec. Ale predsa to ľudia robia.
      I keď eugenika ani nie je ani tak o vrtani, ako práve o prevencii.

      Ale nik nehovorí o „pleťovej kozmetike“, ale o serióznej hygiene a v pripade choroby o zaberajúcich antibiotických mastiach.

      Postoj „to nejde a nepôjde“ je vždy vadná argumentácia.

      A nik nemieni nikomu kázať, s kým má prežiť život. Len to, koľko môže mať maximálne detí. To sa deje už dnes (napríklad Čína), lebo je to nevyhnutné a bude to čoraz nevyhnutnejšie. Je to smutné, ale je to tak, je to nevyhnutné.

  • Aman Againsttime

   Svarga, ak sa ľudia chovali pred sto rokmi viac eugenicky, tak to nebolo vďaka kresťanstvu, ale napriek kresťanstvu (a rovnako je tomu i dnes). Navyše vývoj smerom k razantnej dysgenike začal cca v 19.stor. a súvisel s rozvojom medicíny a sociálneho štátu. Predtým v prospech eugeniky dôslednejšie fungoval prírodný výber, a nie cirkev či kresťanstvo, ako sa to tu snažíš podsúvať. Naopak, katolícka cirkev mala v skutočnosti skôr dysgenický efekt na populáciu (v porovnaní s napr. pohanskými spoločnosťami – viď. pohanské Grécko a Rím kde degenerovaných novorodencov likvidovali, čo cirkev neskôr zakázala) a to z nasledujúcich dôvodov:
   1. Monogamia (v záujme chudobných mužov, pričom chudoba koreluje s nízkym IQ)
   2. Celibát schopných ľudí (čítal som, že v stredoveku 5 až 10% európskej populácie žilo v celibáte)
   3. Zákaz kontroly pôrodnosti v 19.st. a 20.st.
   4. Likvidácia heretikov, medzi ktorými boli disproporčne zastúpení ľudia s vlastným názorom a porozumením (pekný príklad sú napr. katari, ktorí vo svojej dobe patrili k najvzdelanejším ľuďom – katarský región Languedoc bol svojho času jednou z najkultúrnejších oblastí v Európe – s vysokou gramotnosťou – čo súviselo s tým, že katari čítali Bibliu, čo RKC zakazovala – i s rozvojom ľudovej literatúry a kultúry trubadúrov).

   Navyše v časoch, keď vládla cirkev bol potlačený samičí výber – ženy si nemohli vyberať partnerov, na základe ich kvalít, ale boli im nanútení, pričom sa nesledovali také znaky ako inteligencia či charakter, ale v prvom rade výška majetku či politika. Ďalej škoda, že nevieš po anglicky, lebo by som ti odporučil prečítať si tento článok: http://www.counter-currents.com/2010/07/christianity-and-dysgenics/ od Anthona M. Ludoviciho (britský filozof a sociológ pravicového razenia) o tom, aký dysgenický vplyv na populáciu mala tiež kresťanská sexofóbia a fóbia proti telesnej príťažlivosti.
   Ďalej, naštuduj si niečo o eugenickom hnutí. Eugeniku svojho času silne podporovali práve pokrokári, resp. liberáli. Naopak, kresťanské cirkvi a hnutia jej zvykli oponovať a hádzať polená pod nohy (napr. pápež Pius XI v encyklike Casti connubi odsúdil eugeniku).
   V súčasnosti má kresťanstvo jednoznačne dysgenický vplyv. Jednak príslušníkmi cirkví sú skôr ľudia s nižším IQ/vzdelaním, pričom títo ľudia majú viac detí, než tí, ktorí sa k cirkvi nehlásia a navyše kresťanské sekty bojujú proti používaniu biotechnológií, čo má jednoznačne dysgenický efekt. Vieš prečo budúcnosť bude patriť Číne? Pretože nie je kresťanská:
   http://www.protiprudu.org/buduci-cinsky-superstat-eugenika-richarda-lynna/

   • Precital som si Tebou odporucany clanok. Pekny blabol. Respektive skaredy a hnusny. Bez myslienky a obsahu. No uz Ta zacinam chapat. Kazdy z nas chape pod eugenikou cosi ine.
    Tvoja veta, ze cirkev podporovala politiku a majetok, to je podlw mna ta spravna eugenika. U Teba je eugenika, podpora hluposti, tuposti, sexuality a vsetkej tej zidoviny co sa na nas vali, zo vsetkych stran.
    Skoda, ze si nikdy nechoval hospodarske zvierata. Chov , myslim eugenicky chov ako ho chapes Ty, totiz vedie vzdy, opakujem vzdy, bez vynimky k upadku a po kratkom case k degeneracii. Eugenicky chov ako ho chapem ja vedie vzdy k rozkvetu a dlhodobemu prezitiu rasy.
    Tak to je priatelu ty si erotik-teoretik☺. Rovnake zasady a rovnaka eugenika plati u ludi a rovnako, vedu samozsrejme s daleko horsimi vysledkami kedze sa jedna o ludi.
    Bud teda vedies eugeniku na zaklade vysledkov, cize takzvane pracovne linie(podla toho co dokazali) alebo vedies linie vystavne( Podla pochybnych kánonov krasy) a tie su k nicomu. A vedu k upadku.

    • Ale predsa termín eugenika je jasne definovaný. To ty si vytváraš vlastné nejasné, neurčité a mylné definície podľa toho, ako ti to vyhovuje.

     https://sk.wikipedia.org/wiki/Eugenika

     „Eugenika všeobecne je cielené kríženie ľudského druhu na posilnenie určitých vlastností. Eugenici preto argumentovali, že spoločnosť by mala od plodenia detí odradiť tých svojich členov, ktorí sú „neschopní“ buď fyzicky, mentálne alebo sociálne.“

     • Nie Osmoza, ja si nic nevytvaram. Moja predstava plne spada do tejto definici! A to co tu predvadza AA je zle a skodlive. Vsimni si v tej definicii fyzicky, mentalne alebo socialne.
      To je jedina spravna predstava.
      A co je kriteriom toho, no predsa vysledky v zivote. Cize je sa vraciam k tomu co tu bolo pred osvietenstvom a oni tu zaviedli disgeniku.
      A v starych spolocnostiach s nepretrzitym vyvojom ako tu boli spominane India ci Zidia, to viedlo ku kastovnemu systemu. AA tu toci o nezmysloch kde by si ludia vyberali sami na zaklade sympatii a sexualnej pritazlivosti. Ale to nie je eugenika. To je cochcarna.☺☺ Eugenika je presne ako u nemeckych ovciakov elitna pracovna trieda, alebo u anglickych dostihovych koní, kde sa posudzuju do minimalne 6 generacie co dosiahli predkovia. Nie sutaze krasy!!! Ale pracovne vysledky. Cize u ludi, dosiahnute vysledky v socialnej,kulturnej, pracovnej oblasti a samozrejme otazky zdravia.
      Myslis, ze na dedine, potazmo slovenskej dedine, mala sancu na dobry vydaj, dcera zo socialne slabej, ci moralne padlej , ci mentalne postihnutej rodiny? Leda ve snu☺.
      Posudzoval sa majetok, moralka, kultura, uroven rodiny, ako zili, ci pekne ci sa hadali, atd…skratka to je eugenika. Nielen pekna tvaricka, nielen ci ma dievka napratany zivôtik. Na to sa jej vy…tentovali. Na pomacenie v humne dobra, ale do chalupy mi ju synak nevod. Precitaj si slovensku klasiku. A TAK TO MA BYT.
      TERAZ SA ROBI AKE EUGENIKA??? Štetky, pasaci, prostitutky, holoritkari, zlodeji,,,, skratka verbez, lúza, su pasovane do ulohy celebrit.
      A kto ich tam pasuje? No pokrokari, no osvietenci, no liberali, no libertariani. To je ich “ “ “ eugenika “ “ „.
      Eugenika je tvrda disciplina a rehola. A nie pelešenie sa dínom-dánom.
      Ja sam som bol na svatbe, kde zenich bol z Los Angelos a nevesta z Košicoch. A prvy raz sa videli az na svatbe. TO JE EUGENIKA. Šatchen, preskumal ketuby a hlavne vedel kde ma hladat. To je eugenika. Uz 25 rokov zije par štastne v Hollywoode.

     • Tak to teda predstava vôbec nespadá do definície eugeniky. Ešte raz a naposledy:
      – majetok nie je ľudská vlastnosť. Teda spájanie majetkov nie je eugenika.
      – ako spadá tebou milované kresťanstvo s jeho údajnou „eugenikou“ do definície „spoločnosť by mala od plodenia detí odradiť tých svojich členov, ktorí sú „neschopní““
      – tie tvoje príbehy mi niekoho pripomínajú, počkaj, áno, už viem. Chrobák Truhlík! Všade si bol, všetko videl, každého poznáš. Ja som ani nepočul o toľkých ľuďoch, koľkých ty poznáš. A tie zaujímavé a výnimočné príbehy ich životov…

     • Este raz a naposledy. Majetok nie je ludska vlastnost. Ale schopnost nadobudnut, udrziavat, rozvijat majetok ako hmotnu kulturu rozhodne svedcia o kvalitach cloveka. A vedel to kazdy spravny sedliak. Preto na to prihliadal. To je presne sucast eugeniky, nakolko schopnost postarat sa o rodinu je dolezite kriterium.
      Moja predstava, presne zapada do milovaneho krestanstva, pretoze krestanstvo bolo apriori eugenicke. To je to povestne najprv faru a potom maru. Muz musel najprv nieco dosiahnut, musel sa osvedcit az potom mu niekto zveril svoju dceru. Samozrejme zo svojej kasty, zo svojho okruhu. Aj v slachte, boli morganaticke sobase neziaduce, vid Frantisek-Ferdinand d’Este, bol vyluceny z naslednictva po meci, lebo si zobral iba grofku. Cize o dve kasty nizsie. A teda ich deti nemali narok na tron. Kral, vojvoda, knieza, ||| markgrof( markiz) , grof, baron, rytier, zeman. On bol Arci Vojvoda( Velkovojvoda- VelikijKnjaz), teda Princ z kralovskej rodiny a ona bola iba grofka.
      Osmoza, sustred sa na obsah, na jednej strane volas po eugenike, na strane druhej Ta irituju dosledky ku ktorym vedie. Zakonite totiz dojde k socialnej a inej polarizacii. Pokial chces eugeniku a ja ju chcem, musis sa zmierit s tym, ze niekto bude byvat v svojom vlastnom Palaci a niekto v Petrzalke. Niekto v Mašlickove.
      Nuz podla Teba som Truhlik, ale nebyvam v Petržke ani v Mašlickove. Prepac ,ze Ta zlostim.
      To som nechcel.

     • Svarga, ty skutočne nemáš poňatie o tom, čo je to eugenika, kto ju propagoval, aké typy eugeniky poznáme a ako sa dá aplikovať v modernej spoločnosti.
      Prečítaj si zopár článkov k téme, ktoré vyšli na prope:
      http://www.protiprudu.org/proti-dobremu-potomstvu-pochopenie-zidovskej-opozicie-proti-eugenike/
      http://www.protiprudu.org/hereticke-myslienky-o-potrate-a-eugenike/
      http://www.protiprudu.org/opytajte-sa-eugenika-realizacia-eugenickeho-programu/

     • Jasne. Dakujem Ti za odkazy. Vidim, ze si ich prekladal Ty. Prekvapim Ta, cital som ich. Myslim, ze Ty si ten co nechape, co to eugenika je. Obzvlast ten prvy odporucany clanok, mi vobec ale vobec nic nielenze nove nepriniesol, ale musim sa spytat sam seba, ci ten autor myslel clanok vazne. Teda autorka. Lebo ked ho myslela vazne, tak potom to je vysvetlenie, preco ostatne dva su tak slabucke.
      Lebo napisat taku samozrejmu vec ako „objav“, to je hodne tak stredoskolaka. Ve otom vie kazdy vzdelany clovek, totiz ze narod, ktory sam seba vyvolil, vodu kaze a vino pije. Totiz vodu prikazuje a vino nam zakazuje, zatial, co on len to vino.
      To su fakt novinky.
      A zjavna korelacia medzi upadkom od 19. Storocia, ked ovladli postupne vsetko. O com som Ti tu vypisoval inak sam. Dobre. Nema to zmysel.

    • Aman Againsttime

     Svarga, a ženy si vyberajú na základe akých kritérií? K danej téme odporúčam túto prednášku :https://www.youtube.com/watch?v=MBfORFXRgXg (čas: 33 minúta). Nie je síce vo všetkom pravdivá (priemerná inteligencia v skutočnosti začala od 19.st. klesať – ale to bolo spôsobené práve tým, že prestal fungovať prírodný výber), ale spôsob akým sa v minulosti párovalo sledoval iné ciele – nie eugenické.

     Mimochodom, fyzická krása pozitívne koreluje nielen so zdravím (čo je pochopiteľné), ale i s inteligenciou (a to dokonca v takej istej miere ako vzdelanie!): https://www.psychologytoday.com/blog/the-scientific-fundamentalist/201012/beautiful-people-really-are-more-intelligent

     • Aha, a preco zacala ta inteligencia klesat v tom 19.storoci? To totiz to presne koreluje stym, co tvrdim!!! Pretoze namiesto eugenickych kriterii, nastupil opacny trend ! Posilnili sloboda, rovnost, bratstvo. Vies mna to tak fascinuje, ako si sam sebe odporujes, ale s lahkostou mi napises, ze ja tomu nerozumiem a vlastne ani nemiem co to je. A vzapati si tak stupis najazyk. Ale pritom si vysmiaty ako leco. Zeny si vyberaju podla akych kriterii? To nemyslis vazne. Ja sa vzdavam. Vies keby si choval nieco uslachtile Ty sam, tak by si vedel co je to eugenika v praxi, ale takto su to pisacky o nicom.

     • Aman Againsttime

      Ja už som ti odpovedal prečo začala klesať v 19.stor.- pretože v tomto období nastáva prudký rozvoj medicíny (prežili i tí, ktorí by inak zomreli + rozvoj anti-koncepčných metód, ktoré mali dopad skôr na vzelanejšie vrstvy) a sociálneho štátu (aby chudobní nepomreli od hladu). S tým ako sa však rozvíjala znalosť genetiky, začali vznikať v tomto období i prvé eugenické iniciatívy, ktoré sa snažili tento dysgenický obrat nejako zvrátiť a proti ktorým tvoja cirkev často bojovala.

     • Svarga, vysvetlím ti, kde dochádza k nedorozumeniam. Všetci – okrem teba – hovoríme o eugenike ako o vednom odbore. Len ty do toho neustále pletieš nejaké svadby kvôli majetku, degenerovanú aristokraciu a podobné nezmysly. To nie je eugenika, ale prírodný výber. A to je sakra rozdiel. Má to spoločné s vedeckou eugenikou asi toľko, ako má sedliak počítajúci na dvore sliepky spoločné s vysokou matematikou.

     • Osmoza, ja ziadne svadby kvoli majetku sem nepletiem. Ja Tvrdim, ze ludia sa prirodzene chovali eugenicky a ze dnes to nie je. A vysvetlujem preco dnes nie. Mas to vysvetlene vtomto clanku, co tu uviedol AA, n http://www.protiprudu.org/proti-dobremu-potomstvu-pochopenie-zidovskej-opozicie-proti-eugenike/
      Presne to som popisoval aj s tym, ze dnes nema sancu to realizovat, vid clanok. Aristokracia je dosledok eugeniky. Zidia ju potrebovali odstranit aby ju mohli nahradit. Zaujimave je ze Zidia svoju slachtu neostranili. Takze nasa slachta je degenrovana ale ta ich nie??? Ta ich je vysoko uzitocna a potrebna!!☺Vies Osmoza, ze mi Ty nerozumies, automaticky neznamena, ze ja trepem hluposti a som Truhlik. Kasty, triedy, stavy, duchovenstvo, aristokracia su znakom a vysledkom eugenicky riadenej spolocnosti. Ked nie su je to strasne zle. A treba sa zamysliet preco je to tak. A sedliak pocitajuci sliepky ma spocne s vyssou matematikou viac ako by si si pripustil. Hoci on o tom nemusi vediet. Pre Teba AA, dakujem, ze si mi vysvetlil, ale tak to nie je. Zakladny problem ako som sa Ti snazil vysvetlit, bol rozklad tradicnej spolocnosti, ktory vtedy zacal. A ta tradicna spolocnost, bola tradicne eugenicka. Mala svoje vlastne tisicrocne overene postupy. Vtedy nastwl aj upadok cirkví. A za tym boli rovnake sily. Ktore nebudem pisat, Tebou prelozeny clanok to popisuje. Precitaj si ho sam. A zamysli sa.

 16. A ešte jeden rozpor máš v svojich myšlienkach. Oslavujes osvietencov a pokrokarov. Lenže boli to práve oni čo zničili eugenicky svet. Po akom voláš. Boli to oni,čo sa chceli dostať do ich palácov, do ich posteli. Tak ich vyzabijali a zničili cirkev.výsledok bol presne opačný ako sľubovali lúze a bedaci. Ešte väčšie vykorisťovania a väčšie zbedacenie. A eugeniku vyhodili na smetisko. Ostala len prázdna poza. To povestné, keď sa hovienko ocitne na stole začne sa tváriť ako torta.
  Zlatý kráľ, čo chcel iba 10 percent. Veľký brat Ti vezme dnes skoro všetko. V histórii ešte nebola taká nesloboda a svojvola moci aká je dnes.

 17. “Pokazili to ľudia ako Ty, co sa vzbúrili proti boziemu poriadku….”

  A tu to mate…čo je na tom, mládenci, tak ťažké pochopiť a si to konečne uvedomiť?

 18. Toto ( mám na mysli tieto vaše vzájomné úvahy a polemiky ) ak by náhodou čítal niekto z tých čo reálne ovládajú túto spoločnosť, popukal by sa od smiechu, a zachrochtal blaženosťou, ako mu to všetko dobre vychádza s tou hlúpou otrockou lúzou. Stačí jej dať prístup k internetu a k uspokojeniu jej jednoduchých potrieb už nič viac netreba. Lebo chlieb a hry lúzu vždy dostanú.

  • 100 komentárov…o ničom. Nedomyslené úvahy, nič nehovoriace, proti inteligentnému mysleniu. Pletieme si t u aborciu s eutanáziou, dobre že nie s genocídou, miešame sem eugeniku, evolúciu, demografiu, potraty a právo ženy či ano, alebo nie, právo, ktoré ženám nemôže odobrať žiadna cirkev ani zákon, samozrejme ňou koncipovaný a nevieme ani to, že eugenika sa vyvinula z Darwinizmu.

   Ústredná teória Ch. Darwina, menovite, že druhy sa vyvíjajú procesom “prírodného výberu”, i.e. dobre prispôsobené individuaá majú väčšiu šancu prežitia, množenia sa a prenášať ich gény na ich potomkov, ako nie dobre prispôsobení jednotlivci.
   Toto viedlo ku jeho teórii evolúcie, ktorá hovotí, že všetky žijúce druhy sa vyvinuli z pred-existujúcich foriem –
   koncept dlho popieraný a vyzývaný fundamentalistami.
   Iní vidia Darwinizmus ako ideológiu zrodenú žido-slobodomurárstvom, ktorá
   posudzuje ľudstvo ako živičíšnych spotrebiteľov produktov, vyrobemých
   ‘šajstermi’ (nečestnými), ktorí kontrolujú svetovú ekonómiu, ironicky, notácie často používané proti židom, ako ospravedlnenie pre ich elimináciu.
   Že eugenika sa vyvinula z Darwinizmu,
   nie je prekvapením.

   Pred-Darwinovské teórie….
   Niekoľko dávnych filozofov vyjadrilo názor, že príroda produkuje ohromné množstvo rozličných stvorení, očividne náhodne a že len tie stvoreniia prežijú, ktoré sú schopné sa o seba postarať a úspešne sa reprodukovať; dobre známe príklady zahrňujú Empedoclesa a jeho intelektuálneeho nasledovníka Lucretiusa, zatiaľ čo príbuzné myšlienky boli neskoršie upresnené Aristotelom.
   Boj o existenciu bol neskoršie opísaný Al-Jahiz-om, ktorý argumentoval, že enviromentálne faktory ovplyvnili živočíchy, si vyvinúť nové charakteristiky na zaistenie prežitia.
   Abu Rayhan Biruni opísal ideu o ‘umelej selekcii’ a argumentoval, že príroda pracuje viac-menej tým istým spôsobom.
   Podobné myšlienky boli neskoršie vyjadrené Nasir-al-Din Tusim-om a Ibn Khaldun-om.
   Takéto klasické argumenty boli znovu-uvedené v 18-tom storočí Pierre Louis Maupertuis-om a inými, včetne Charles Darwinovým starým otcom, Erasmus Darwinom.
   Lamarckism (alebo Lamarckiaánske dedičstvo), je idea, že organizmus môže odovzdať (postúpiť ďalej) svojmu potomstvu charakteristiky, ktoré získal počas svojho života (taktiež známe ako ‘dedičstvo získaných charakteristík, alebo ‘mäkké dedičstvo).
   Je to pomenované po francúzskom biológovi Jean-Baptiste Lamarck-ovi (1744–1829).

   • Darwinizmus hovori o niecom inom, a predovsetkym sa eugenika nevyvinula s darwinizmu. Koncept Darwinizmu je dnes prekonany. Jasne bolo vedecky dokazane, ze darwinizmus je suchou ratolestou na strome poznania. Fakt je ten, ze NEVIEME presne odkial a ako sa „beru“ jednotlive druhy.
    Zname klise, ze clovek sa vyvinul z opice je nic len bohapusta loz . Odporuju tomu vsetky dnesne poznatky. Zatial nevieme.
    A eugenika nema z darvinizmom nic spolocne. Eugenika je tu od nepamati. Eugenika hovori o zdravi fyzickom, dusevnom a jeho dopade na spolocnost. Hovori o tom ako to dosiahnut jednoduchymi pravidlami na vyber partnerov. Uprednostnit tych zdravych,mudrych, krasnych a eliminovat chorych, skaredych a inak stigmatizovanych.Kazda zdrava spolocnost sa chova podla tychto pravidiel, hoci nemusi pouzivat tieto oznacenia. Klasicky priklad v tomto je Izrael. Eugenika nehovori o vzniku noveho cloveka ani o vzniku noveho druhu. To je nezmysel.

   • Kedze som sa prave vratil s prechadzky zo psom, spomenul som si na Vase slova “ Ústredná teória Ch. Darwina, menovite, že druhy sa vyvíjajú procesom “prírodného výberu”, i.e. dobre prispôsobené individuaá majú väčšiu šancu prežitia, množenia sa a prenášať ich gény na ich potomkov, ako nie dobre prispôsobení jednotlivci.“
    Musel som sa srdecne rozosmiat. Kedze parky v mestach su plne dobre prisposobenych jednotlivcov, ktori prenasaju geny na potomkov v miere aku historia nepameta. Totiz za necelych 100 rokov narast o 2700 %.
    Tieto dve cisla plne vyvracaju Darwinizmus. A potvrdzuju Eugeniku. Ktora je v priamom kontrapunkte s Darwinizmus.
    Poviem to vlastnymi slovami. Podla Darwina su najschopnejsi Romovia a podla Eugeniky su prave tymi, ktorych plodenie, treba obmedzit na najschopnejsich zo schopnych spomedzi nich pretoze, len ti su schopni sa o seba postarat .
    Snad som to povedal dostatocne jednoducho a zrozumitelne aby ste pochopili,aby sa Vam to neplietlo

    • Svarga,

     je velmi dobre, ze chodis na prechadzky, len Tvoje telo aj duch by mali chodit na pechadzky nie do mestskeho parku, ale do hor, do vysokych hor. Odtial je lepsi vyhlad, clovek sa viac nauci. Okrem ineho aj to, co je pricina, a co je nasledok.

     Dnes je na Slovensku 1000x viac psov (vratane Tvojho), ako je vlkov.To ale vobec neznamena, ze ti izbovi deprimovani, chorlavi degenerati su zivotaschpnejsi, ako vlci. Vlk Tvoju prechadzku alebo cokoladove kekse na ranajky nepotrebuje – na taku vec je on prilis hrdy, nezavisly, teda uslachtily. Teda aj zivotaschopnejsi.

     Tvoj pes preziva a rozmnozuje sa na ukor uslachtileho vlka, preziva, lebo clovek vniesol do vesmirneho poriadku chaos a utrpenie, narusil zakon prirodzeneho vyberu.
     Este si nikdy nepocul ani nevidel vlka, tigra alebo jelena zvastat o laske, nadeji alebo viere, a predsa v prirode nie je uplakany vlk, tiger ani jelen.
     Svarga, si veriaci clovek, ale ocividne si sa este nezamyslel nad tym, co myslel Tvoj Boh, ked Vam (akoze) hned na zaciatku povedal, ze nemate jest ovocie zo „Stromu poznania Dobra a Zla“.
     Neposluchli ste, a sami ste si vymysleli Vase Dobro aj Vase Zlo.
     Najvyssim dobrom je to, ze vsetko nechate na pokoji, ze sa nebudete dotykat kruhov svojho blizneho, ani vzdialeneho. Potom uz nikto nebude potrebovat Vasu slyzku „lasku“ ani solidaritu.
     A vnutili ste Vase bludy celemu svetu: Zalozili ste stat podla Vasich predstav. Stat, ktory nasilim a hrozbou nasilia okrada najschopnejsich, najlepsich a najzivotaschopnejsich o ovocie ich usilia, sebadiscipliny, okrada ich o radost zo zivota, o buducnost o jeho deti.
     Dali ste vsetko, co ste ukradli, co nikdy nebolo Vase, dali ste to menejcennym, aby sa este viac rozmnozili, aby oni zaplavili tento svet. A chceli ste si za cudzi majetok kupit vstupenku do neba.

     Teraz chodite na prechadzku so psom do ulic, kde su uz sotva nejake deti tych najlepsich, a vykrikujete:

     „Porzrite sa ludkovia, pozrite sa, chamrad zaplavila nase ulice, dobre sme Vam my hovorili, ze prirodzeny vyber, ze to je len blud.“

     Bolo toto dostatocne jednoduche na pochopenie?

     • Bolo to dostatocne na pochopenie jednoducheho myslenia psychopata a sociopata. Vyhlad je pekna vec, ale nic Ta nenauci. To by najmudrejsi ludia boli piloti, ci kozmonauti. Ale vermi nie su. Ani ten najspickovejsi pilot nie je ani zdaleka tak mudry ako priemerny letecky inzinier. Za kniplom dokaze sediet kazdy hlupak, len nech je zdravy. Vyvoj ide k tomu, ze lietadla budu lietat same a ten cas uz nie je daleko. 95 % letu vedie autopilot. Dokonca ani horolezci nie su ziadny geniovia. Iste maju skvelu vitalnu kapacitu srdca a pluc. Ale koho to dnes zaujima.
      Moj pes alebo kohokolvek pes, na ukor vlka nepreziva. S vlkom nema nic spolocne a radsej tuto filagoriu ani uz nikde nahlas nepovedz a uz vobec nepis nepis, lebo alegoria to nie je. Psy su domace zvierata a rozmnozuju sa z vole cloveka teda eugenicky a nie prirodnym vyberom.
      Ja nepletiem eugeniku medzi prirodzeny vyber ani netvrdim, ze eugenika vzisla s darwinizmu. To tvrdil Tvoj priatel Sitra Ahra. Takze chyba lavky, dnes Ti to nevyslo. Viem, chcel si sa zastat svojho duchovneho priatela( odpust ak som sa pomylil v titule) ale tu by som Ta odkazal na Tvoje vlastne slova o solidarite a laske. Alebo inak, ked niekto tresne blbinu, neznamena to, ze mu pomozes tym, ze tresnes este vacsiu. Lutujem. Kamo, niekedy nabudece, dnes nie.

     • Ale v jednom s Tebou suhlasim, ze tento stat, je zalozeny na tom, ze okrada najschopnejsich, berie im ich buducnost a buducnost ich deti. Deje sa to cyklicky, znova a znova. A podporuje lumpov, zlodejov, celkovo chamrad. A ta chamraď, drzi spolu pretoze vie, ze bez tej solidarity a lasky, by rychlo vydochla. S tym suhlasim. Akurat by som Ta poprosil aby si tam nedaval slovo Vy. Pretoze su to aj moje peniaze ktore som musel dat na tuto chamrad . Nedobrovalne. A predo mnou okradli uz mojho pradeda aj deda. Nepacilo sa to ani im a nepaci sa to ani mne. A ja som svoje peniaze zarobil, neukradol som ich nikomu na ziadnych statnych, ci eurofondovych zakazkach. Ani moji predkovia nie. Ale dakujem Ti za to ze si pomenoval tento jav.

     • Drahy naprogramovany autopilot.

      Myslim si, ze Ty jediny si nepochopil, ze to s tym vyhladom z hor, to bolo len podobenstvo.

      Chcel som Ti tym len povedat, ze namas vynasat sudy len na zaklade dogiem z vasich zatuchnutych svatych knih, ze mate ist dalej, ale hlavne vyssie.
      No vidis, Ty bozi clovek, ako vela je vo Vas bezocivosti, ako lahko Vy hned niekoho oznacite za psychopata, len preto, ze ho nechapete.

      Pocuvaj, svaty clovek, rozmyslal si Ty niekedy nad tym, ze ak by Ti ten Tvoj Boh dal taku moznost, aby si sa stretol so vsetkymi, co raz zili na tejto Zemi, s tymi, co su uz dnes mrtvi, a mal by si moznost polozit im takuto otazku?:

      – Keby ste zili este raz, a mali by ste po vsetkom, co ste na Zemi zazili, moznost sami si este raz vybrat, co by ste pokladali za najvyssie prikazanie, lasku k bliznemu, alebo nedotknutelnost blizneho,zakaz dotykat sa jeho kruhov, a zakaz na nom akymkolvek sposobom parazitovat?
      Co Vam na Zemi viac ublizilio, to, ze Vas malo milovali, alebo to, ze Vas okradali o Vasu slobodu, alebo to, ze Vas nenechali na pokoji?

      Vedel si o tom, ze clovek je jediny endoparazit v prirode, endoparazit v tom, ze clovek je jediny druh parazitujuci na svojom bliznom, ze cele dejiny cloveka nie su nicim inym, ako pribeh parazitovania?

      Povedal Ti to uz niekedy Tvoj Boh?
      Pocul si niekedy svojho Boha povedat, ze parazitizmus je zlo?

      Mozno to vsak aj Boh hovori, ale nemoze pocut jeho hlas ten, ktor zije v diere pod zemou. V duchovnej diere.

     • Ale pochopil, som podobenstvo, lenze akosi v nom je malo vtipu a vobec vsetkeho sa mu akosi nedostalo.

      Kazdy slusny clovek, odmietne parazitizmus. Lebo sa mu jednoducho hnusi a na tych ostatnych nezalezi. Krasne to vidno na tych hordach co sa plavia dnes k nam. Este raz, Ti opakujem. Tvojimi slovami, sucit, solidarita a takzvana laska, len zakryva parazitizmus. Lebo co by robila chamrad bez neho? Vydochla by.
      poviem Ti tajomstvo. TO JE MOJ SEN.
      A NEMAM S NIMI SUCIT. KEBY TO BOLO BEZTRESTNE.MAM SUCIT S LUDMI,MCO CELY ZIVOT DRELI A NIK SA O NICH NESTARA. CO TVORILI HODNOTY A NIK SA O NICH NESTARA. CO SA STARALI CELY ZIVOT O INYCH A NIK SA O NICH NESTARA. A vies co ma trapi, ze ja musim trpiet parazitov a nemozem sa proti nim branit. To ma stve. Lebo keby som sa mohol branit, bol by som prvy kto by branil seba, svoju rodinu a svoj narod. S nim ma sucit. Ale s jeho parazitmi?? Nie.

 19. Svarga, mienka laika ma nikdy nezaujimala

 20. Darwinism and the American Eugenics Movement
  http://www.scienceandapologetics.org/engl/turner.html
  The origin of the eugenics movement can be traced directly to Darwinism. ….. for “all the moral, social and intellectual characteristics and traits,” and added, …
  Beyond Darwin: Eugenics, Social Darwinism, and the Social …
  blogs.britannica.com/…/beyond-darwin-eugenics-social-darwinism-and-t…
  Feb 9, 2009 – Charles Darwin’s theory of natural selection and concept of the “struggle for existence,” presented in his On the Origin of Species in 1859, …The origin of the eugenics movement can be traced directly to Darwinism. Francis Galton, a cousin of Charles Darwin, is credited with being the father of eugenics, but Darwin himself hinted broadly at the idea and gave it his strong support, especially later in his life…..atď,. atď,….(Darwinism and the American Eugenics Movement)

  • Aha, takze takto sa Vy stavate „odbornikom“, ze cerpate od sionistickych a slobodomurarskych zdrojov. No potom sa niet co divit. A co tak vlastne uvazovanie , co tak vlastny nazor. Pripadne ine zdroje ako ich vlastna propaganda? Ludia ako Vy su hrobom pre biele hnutie ani si to neuvedomuju.
   vy pokrokar.

   • Od teba to sedí. 🙂

    • Moje vlastne uvazovanie a nzory, pokial mozno sa nesnazim nikomu vnucovat, ako sa o to stale pokusate Vy. Len v tom pripade, pokial viem, ze su spravne.
     Ja pokrokar a polyglot, stale neviem pochopit, preco nas (ja, Aman, Grigoriy, Osmoza, atd), stale provokujete svojimi nezmyslami a nas to uz prestava bavit, stale Vas obracat hore nohami. Nie ste uz sam sebe smiesny?

 21. Od zaciatku spatny clanok. Zivot je najvyssia priorita. Nebyt strachu (hlavne o seba) tak by sme taketo nazory nemali. Ono nie je co zazlievat, v podstate je zivot narocny a racionalny optimizmus (u krestanov do znacnej miery zalozeny na viere) sa moc nenosi. A o to prave ide. Potom dochadza ku nezdravej „kontrole“ vsetkeho vratane nezdravej distribucie bohatstva na planete. Samozrejme, ze potom nizkoprijmovi ludia budu mat viac deti. Za ucelom zisku nezdrave potraviny a zivotne prostredie. Chori ludia, chore deti – nutnost kontroly nad genetikou… a cim viac sa nerobi so zakladnym problemom (strach o svoj blahobyt) do vtedy to tak aj bude. Suhlasim ale, ze je to mimoriadne tazky ukol. Dokonale to tu na svete nebude nikdy.. Problem je, ze novy zivot je potencial pre riesenie tychto problemov, ak by sa ku tomu tie deti dostali (kvalitne skolstvo napr.). Nie naraz , ale aspon vyticit lepsi smer a k tomu si myslim kontrola populacie nepomoze – smer zly…

  • Ľudstva je na svete 7 miliíard.
   Zväčša sú to bezprízorní blbci žijúci ako potkany.
   Ale tebe, Dpv, je to zrejme stále málo. Planéta je vyžraná a hrozí kolaps – ale veď kresťanský boh povedal, že sa máte plaziť, plodiť a žrať – tak to robíte. Kým všetko nezničíte, ako kobylky.

   Ty hlupák – načo vám boh písal o tej potope? Čo tým asi chcel povedať? Nič?

   • Mozno moj clanok vyznel trochu arogantne, za co sa ospravedlnujem. Norman. Myslim si, ze by sme by sme sa na vela veciach aj zhodli, ale takato diskusia vytvara vela priestoru na urazky a ono je to velmi zlozita tema, potom sa vela veci domysla.

    • Aman Againsttime

     V skutočnosti to až taká zložitá téma nie je. Je to úplne jednoduchá matematika – ako ti už napísal i Norman. Táto planéta naozaj nie je nafukovacia a ak na nej chceme vydržať čo najdlhšie, musíme si splniť svoje záväzky voči nej. A hodnota ľudského života (len sama o sebe) je podľa mňa v súčasnosti extrémne preceňovaná. Čo taká kvalita života? Problémom tohto sveta je, že žijeme v „kulte ľudského života“, kde akýkoľvek a každý individuálny ľudský život je dôležitejší ako ktorýkoľvek ďalší organizmus na tejto planéte a tiež dôležitejší ako celková spoločnosť.
     Tvoje riešenia (kvalitnejšie školstvo, redistribúcia bohatstva) sú klasické environmentálne (a naivné) riešenia, ktoré už xkrát zlyhali. Ani to najlepšie školstvo neurobí z osadníka s IQ 80 inžiniera.

     • Presne tak, to sú tie dva zákaldné body – príliš volná ľubovovne vysvetliteľná dogma „Zivot je najvyssia priorita“ a potom tie mnohoraké zlyhania.

      Dpv si ale správne všimol, že nemám nastavenie na debaty a diskusie, čo potvrdzujem, pochvalujem si to a mienim v takom móde zostať čo najdlhšie. Ja ho konieckoncov nepoznám, a môj útok teda nebol na neho osobne, ale na názory, ktoré všetci poznáme. Nemal som použiť priame obvinenie, zámeno „ty“.

  • Strach o blahobyt, je predsa správny. Nakotit deti to je také cigánske. Cigáň o decko strach nemá, veď Ty sa postaras. Áno, nový život je prísľub,ale iba kvalitný jedinec. Nekvalitný jedinec je.Iba záťaž, pre zvyšnú kvalitu.

 22. Celkom zaujímavý článok, ktorý by si zaslúžil aj primerane fundovanú diskusiu a nejakú normálnu ilustračnú fotku, napríklad obyčajnú fotku obyčajnej matky s dieťaťom, ale to by som asi chcel od redakcie tejto stránky priveľa, však? 🙂
  Zahoďte prizmy náboženstiev, eugeniky, rasizmu, nacionalizmu, či iných vecí skresľujúcich úsudok a snažte sa byť viac nezaujatí.

  Populačná explózia ľudského druhu je priamo úmerná stále väčšej miere prostriedkov, ktoré človek vymyslel, vytvára a využíva pre zabezpečenie prežitia svojho druhu. Vyváženosť ekosystému života, alebo inak, vzťahy medzi organizmami v kolobehu života sú samé o sebe relatívne stabilné – čo zabraňuje tomu, aby sa niektorá forma života začala v relatívne krátkom časovom úseku dominovať nad inými. Z nejakého dôvodu ale človek ako druh tento pomalý a stabilný proces opustil a pomocou rôznych pomocných barličiek (ktoré všeobecne nazývame pokrokom) zabezpečil pre svoj druh rôzne existencionálne výhody, ktoré spôsobili v pomerne krátkom časovom období enormný nárast jeho populácie.

  Priznám sa, že ja som postupom času nadobudol veľmi silné presvedčenie v tom, že tento náš „pokrok“ je už v skutočnosti dávno obyčajným prejavom degenerácie nášho ľudského druhu, berte to ale iba ako môj názor – v evolúcii života je nakoniec všetko čo je možné zdá sa aj povolené a nikto z nás nepozná výsledok, ku ktorému nás to všetko raz zavedie…
  Čo je ale isté je to, že práve tá naša neschopnosť rozpoznať závažnosť a úplnosť následkov tohoto pokroku by mala ľudstvo prinútiť zvoliť si jednoznačný a rozumný smer – opustiť cestu nerozumnej implementácie výsledkov ľudskej invencie do praxe až do takej miery, v ktorej sme schopní určiť následky našich invencií a rozhodne opustiť správanie, ktoré praktizujeme, hoci už dnes je nám jasné, že je toto naše správanie v rôznych formách zničujúce. Jedným zo zničujúcich faktorov je práve aj ten enormný nárast našej populácie, pokiaľ teda chápeme ľudskú invenciu ako prirodzenú súčasť evolúcie ľudského druhu, mali by sme sa správať aj v tomto smere evolučne invenčne a nájsť humánne spôsoby na spätné zníženie našej populácie – v podstate bez ohľadu na vieru, svetonázor, národnosti či rasy.

  A zahoďte už tú zbytočnú povýšeneckú hrdosť na úlohu bielej rasy v dejinách ľudskej invencie.’niet byť príliš na čo hrdý. Invencia, vedomosti či pokrok sú univerzálne veličiny, ktoré počas svojej existencie budovalo celé ľudstvo bez ohľadu na kontinenty, rasy, národy čo nejaké hranice medzi štátmi. Je pravda že v poli invencie dominovala v posledných storočiach predovšetkým biela rasa, no práve náš spôsob správania sa a spôsob využívania invencie v praxi spôsobil takmer všetky hlavné globálne problémy ľudstva. Zhubný vplyv nášho správania sa na rôzne kultúry vo svete je očividný, vúčšinu problémov trietieho sveta sme spôsobili ny, bieli.. Osobne si ďaleko viac vážim hocijaké prírodné kultúry, než ten náš pokrok, ktorým sme spľundrovali celú našu zem. Jednoduchý hrdý africký pastier kôz, ktorý svoje vedomosti využíva v súlade so svojou zemou je pre mňa viac, než hociktorý inteligentný vedomosti zneuživajúci vychcanec, čo dávno stratil zmysel pre rodinu a societu. To len také teplé slovko na záver, zdalo sa mi, že píšem nejako príliš zmierlivo 🙂

  • Aman Againsttime

   Vyjadrím sa iba k poslednému odseku, keďže ten považujem v tvojom príspevku za najproblematickejší. Dopúšťať sa totiž v ňom omylu, keď si takto idealizuješ tzv. „prírodné kultúry“. Dôvod prečo čierni Afričania, aborigínci, Polynézania a iné „prírodné etniká“ nespľundrovali našu zem nie je ten, že by boli morálne superiórnejší oproti bielym, ale preto, že nemali k tomu dostatočné (duševné) schopnosti. Nemali žiadne jadrové elektrárne, odlesňovaciu technológiu, motorové píly alebo chemické závody a pod,, a preto nikdy nedosiahli taký stupeň schopnosti poškodiť prírodu ako vyspelé, industriálne spoločnosti. Nijak to nedokazuje, že biela civilizácia je preto morálne horšia – iba to dokazuje, že naša kapacita pre ničenie je oveľa väčšia oproti prírodným kultúram, pretože naše vynálezy sú omnoho výkonnejšie (bumerangom alebo oštepom naozaj prírodu veľmi nepoškodíš).

   • Ja si ale vôbec neidealizujem prírodné kultúry, ja si ich len jednoducho vážim. Prírodné kultúry sú prírodnými kultúrami so všetkým čo k tomu patrí = od primitívnych názorov na fungovanie sveta až po tie najdrsnejšie behaviorálne prejavy, ktoré v nás „civilizovaných“ vyvolávajú neraz veľké emócie od úžasu až po číre zdesenie. A áno, je pravda, že disponujúc niektorými atribútmi západnej civilizácie by mnohé z týchto prírodných kultúr ničili túto planétu rovnako ako my a je dokonca isté, že potencionálne v dostatočnom časovom rozpätí by to začali činiť za splnenia určitých predpokladov úplne všetky kultúry. Ale radikálne sa mýlite v jednej veci.

    Väčšina prírodných kultúr v skutočnosti disponuje absolútne dostatočnou mentálnou kapacitou na to, aby u nich vznikol podobný vývoj ako tomu bolo napr. u západnej kultúry. To, že sa tak nestalo nie je spôsobené nedostatkom nejakých mentálnych schopností u prírodných kultúr, ale preto, že u nich jednoducho nevznikla životná POTREBA, ktorá by ich nútila k novým invenciám, ako tomu je u našich kultúr (resp. bolo, lebo dnes sa už aj cielene vymýšľajú veci bez toho, aby najprv vznikla potreba…). Viacerí sa tu neraz dopúšťate nesprávnej interpretácie rôznych vedeckých výskumov, ktoré v skutočnosti ale nemajú iný než štatistický význam. Bez ohľadu na štatistiky, v každej väčšej kultúre vrátane tých primitívnych prírodných je a samozrejme aj vždy bol dostatočný počet vysoko inteligentných ľudí na to, aby v nich boli schopní budovať civilizácie podobné tej našej, oni to len skrátka nepotrebovali…

    Naša civilizácie je úplne jednoznačne morálne horšia. To, že behaviorálna škála všetkých kultúr je v podstate identická je síce pravda a potencionálne by teda boli všetky schopné rovnakého správania sa, no napriek tomu sme to my, kto najzásadnejším spôsobom spľundroval tento svet – a to reálne, nie hypoteticky. Toto je dnešný status a niet preň žiadneho ospravedlnenia.

    • Aman Againsttime

     Jozef, ďakujem za peknú ukážku typického anti-európskeho či anti-západného naratívu. Znova opakujem: existencia (mimochodom nekončiacej) zaostalosti a nedostatok rozvoja nedokazuje, že tvoje idealizované divoké kultúry „viac rešpektovali prírodu,“ ako to podlízavo vnucujú ľavičiarski, bielu-vinu vyvolávajúci, agitátori (čítal som raz o tom, že Austrália bola v minulosti ďaleko viac zalesnená, ale vďaka klčovaniu a vypaľovaniu Aborigíncov je dnešný stav odlišný. Koniec koncov stačí sa pozrieť ako sa dnes chovajú k prírode africkí černosi, koľko živočíšnych druhov tam čelí vyhynutiu kvôli ich bezohľadnému drancovaniu prírody. Naopak, sú to práve belosi, ktorí dnes najviac chránia flóru a faunu). Je to podobné ako tvrdiť, že ich primitívne zbrane dokazujú, že mali menšiu túžbu po zabíjaní (btw, primitívne kmene často viedli medzi sebou vyhladzovacie vojny).

     A naozaj chceš tvrdiť, že aborigínci a africkí negroidi sú rovnako inteligentní ako belosi? Charakter každej spoločnosti je určovaný jej PRIEMEROM, nie jej okrajmi a u tzv. prírodných národov jednoducho chýbalo dostatočné množstvo geniálnych jedincov k tomu, aby tam došlo k vytvoreniu takej civilizácie ako je tá naša (ak tam teda vôbec boli takýto dostatočne geniálni jedinci). Skús si zodpovedať otázku prečo u nich chýbala tebou spomenutá POTREBA, ktorá by ich nútila k invenciám.

     Naša civilizácia nie je vôbec horšia ako tebou idealizované prírodné kultúry (btw, ktoré sú v skutočnosti omnoho násilnejšie ako civilizovaná spoločnosť: https://www.youtube.com/watch?v=9mK-URv_V0k ). Jednoznačne odmietam túto obohratú pieseň. NIE JE TO PRAVDA. Boli to belosi, ktorí ukončili otroctvo a vytvorili koncept ľudských práv a slobôd. V skutočnosti sú morálny idealizmus a univerzalizmus stojace oproti kmeňovej morálke tebou idealizovaných prírodných národov jednými z definičných čŕt západnej civilizácie.

     • Keby ste mali dostatočný prehľad v príslušných vedeckých disciplínach a odhodili prizmy vašich svetonázorov, ktoré vám bránia vidieť svet reálne, tak by ste pochopili, že nerobím nič iné, iba opisujem skutočnosť takou ako je.

      Buď ste ma nečítali dostatočne pozorne alebo ste ma nepochopili správne, pretože ja rozhodne vôbec netvrdím, že by boli prírodné národy menej násilné, dokonca práve naopak a myslím, že som to dostatočne vyjadril v mojom komente ohľadom ich behaviorálnych prejavov. Rozhodne nie som romantik, čo si idealizuje napríklad pôvodných obyvateĺov Ameriky do podoby Winnetoua – červeného džentlmena. Na rozdiel od väčšiny z vás ale dobre chápem, ako drsné sú pravidlá prírody a rovnako aj prežívanie prírodných kultúr v súlade s týmito pravidlami.

      Otázka otrokárstva v rôznych jeho prejavoch je blízka väčšine väčších kultúr, no tvrdiť, že bieli vynietili otrokárstvo nie je namieste – v skutočnosti sme ho len pretransformovali do menej viditeľných podôb,inej formy násilia a rozhodne prežíva veselo ďalej, len je menej očividné. A pre vašu informáciu – za drastickým znížením populácií voľne žijúcich zvierat v Afrike je úplne jednoznačne biely človek, ktorý okrem toho, že drasticky narušil spôsob života domorodých kultúr (čo má samozrejme svoje následky), stihol len tak z číročíreho rozmaru vystrieľať zvierat čo sa len dalo a stihlo. Toto je skutočná realita – dokiaľ sme tam neprišli my, nebolo ich treba zachraňovať. To, že aj niektoré prírodné kultúry sú schopné zdecimovať svoje životné prostredie nijako nepopieram – všetko záleží od okolností. Pokiaľ z nejakého dôvodu stratí nejaká kultúra prirodzený faktor, ktorý drží jej populáciu v prípustnom počte a nemá kde expandovať – dochádza k decimácii jej životného prostredia. To sa stalo neraz, najmä v ostrovných kultúrach, napríklad aj na Islande, kde voľakedy dávno rástli stromy.

      Charakter ľudskej spoločnosti nie je v žiadnom prípade určovaný jej inteligenčným priemerom, to je veľmi hrubý omyl na míle vzdialený realite. Neviem akým spôsobom ste sa k tomuto omylu dopracovali, pretože toto si nikdy nedovolil tvrdiť žiadny vedecký smer, bolo by to totiž proti všetkým poznatkom aj proti elementárnej logike. Charakter spoločnosti určuje obrovský počet vnútorných aj vonkajších činiteľov, pričom zjednodušene by sa dali ako hlavné označiť napr. prostredie v ktorom sa spoločnosť vyskytuje, vonkajšie vplyvy, ktoré ju ovplyvňujú dookola, história tejto spoločnosti, vládny systém a jeho spôsob organizácie spoločnosti, emočný stav spoločnosti, morálny charakter spoločnosti atď, pričom inteligenčný faktor spoločnosti je iba jedným z faktorov.

      Hoci nevieme ako alebo prečo vznikol život, celé jeho fungovanie je založené na POTREBE A JEJ NAPLNENÍ. Toto sa netýka len ľudí, ale všetkého živého. Nevieme ako presne funguje evolúcia a aké veľké má v jej systéme miesto invencia, s určitosťou ale môžeme povedať, že invencia funguje ako nástroj na prežitie vyšších druhov v prípade zmeny ich životných podmienok. Všimnite si, že som použil množné číslo, pretože na prekvapenie invencie sú schopné aj zvieratá – celkom dokázateľne a naozaj výrazne napríklad už niektoré druhy vtákov. To, že svoju schopnosť invencie nevyužívajú sústavne je spôsobené jednoducho tým, že ich životné okolnosti nenútia svoju schopnosť invencie neustále používať. Hoci nemôže prirovnať ich kombinačné schopnosti na úroveň človeka, dôležitý je tu práve ten faktor, že túto schopnosť dokázateľne majú, ale využívajú ju len keď u nich vznikla potreba, aby zabezpečili jej naplnenie. No a presne rovnako je to aj u prírodných kultúr, ktoré v sebe invenciu majú, jej možnosti sú plne porovnateľná s našimi, iba ju skrátka nevyužívajú v takej miere ako napríklad my, pretože u nich z dôvodu ich spôsobu života nevznikla POTREBA a následná nutnosť neustále objavovať. Aj v našej civilizácii predsa existujú subkultúry, ktoré teda v sebe inteligenčný potenciál podľa vášho vlastného tvrdenia jednoznačne vždy mali, ale napriek tomu menili svoj spôsob práce po čas celých stáročí len naozaj minimálne – napríklad sedliactvo. Niežeby chýbal mentálny potenciál, chýbala len jednoducho potreba. Výrazný rozvoj a z neho vyplývajúce zmeny nastali až v čase vedecko-technickej revolúcii.

      Opakujem, je to naša kultúra, ktorá spľundrovala planétu. Pred tým sa jednoducho nesmú zatvárať oči. Nechápte ma ale zle – ako som už napísal, invencia v ľudských dejinách je univerzálna. S každým novým objavom prichádza množstvo ďalších objavov a náhoda tomu tak chcela, že doteraz najvýraznejší rozvoj poznania pripadol práve na našu kultúru. Takto sme si vytiahli žolíka a Čierneho Petra. zároveň. Ak by to pripadlo na inú rozvinutú kultúru, je celkom možné, že by to dopadlo podobne.

     • Máte vo svojm príspevku viacero faktických aj logických chýb, a okrem toho sa dopúšťaťe bezdôvodne urážania prítomných. Ale jadro vašeho problému vyjadruje najlepšie vaša veta ku koncu:
      „náhoda tomu tak chcela, že doteraz najvýraznejší rozvoj poznania pripadol práve na našu kultúru“

      Takže náhoda? 🙂
      Je úplne jedno, kto vyhrá preteky formuly, nie je to dané vypracovanosťou konštrukcie ani ušľachtilosťou materiálov, je to proste náhoda a mohol to byť aj trabant … len náhoda rozhodla inak, že?
      Ste evidentne relativista a iracionalista, popierajúci kauzalitu procesov.

      Prečo nechcete rozlišovať, čo má ľudstvo naozaj univerzálne a opačne, čím sa jeho jednotlivé typy (či už kultúrne alebo biologické) líšia? Nemusíme sa ani baviť o rasách, zostaňme na vašom piesočku a hovorme len o kultúrach :
      Naozaj si myslíte, že všetky kultúry sú rovnocenné?
      ———
      Ak áno, naozaj si zajtra vymenite manželku (veď je úplne jedno, akú ma kultúru, mentalitu a o jej biologickom vzhľade už ani nehovoriac, veď nie sme rasisti, aby sme posudzovali biológické danosti) a navrhnite vašemu šéfovi (biznis partnerovi), nech vás zajtra nahradí čiernym bomogom (veď každý zvládne to, čo tam patláte, je len náhoda, že to robíte vy beriete za to plat či zisk, a je teda táto náhoda voči negroidom nespravodlivá).

     • Aman Againsttime

      Norman, ukradol si mi slová. Áno, je to typický relativista a tiež i geografický determinista (záleží iba na prostredí, gény nie sú vôbec dôležité). Zdá sa, že študoval Žida Diamonda, u ktorého mu uniklo, že jeho práce sú poháňané viac ideológiou než vedou (http://www.protiprudu.org/upadok-darwinizmu-a-vzostup-zidovskej-antropologie/), t.j. snahou odradiť čitateľa od myšlienky, že gény a evolúcia mohli zohrať nejakú úlohu v nedávnej ľudskej histórií. Pre tých, ktorí ovládajú AJ a chceli by sa bližšie dozvedieť prečo sa Jared Diamond mýli a v čom robí logické chyby by som odporučil napr. túto vynikajúcu knihu od Nicholasa Wadea: https://atroublesomeinheritance.files.wordpress.com/2014/09/nicholas-wade-a-troublesome-inheritance_-genes-race-and-human-history-penguin-press-hc-the-20141.pdf

      A to som vlastne dostal k tomu, ako sa Jozed neustále odvoláva na nejakých odborníkov (konkrétne akých? Diamonda? Goulda? :-)). Nuž, aj ja by som mohol napísať, že nerobím nič iné, než to, že zastávam postoje drvivej väčšiny vedeckých autorít spred 2.sv.vojny (a ako by povedal Evola, názory každého veľkého mysliteľa spred Francúzskej revolúcie 🙂 ).

     • Nemám nikde logickú chybu, maximálne som pre krátkosť času nepopísal všetky okolnosti a termín na záver je čisto rečnícky – niečo ako náhoda najskôr nikdy neexistovala a všetko dianie je striktne vecou príčin a následkov. Chcel som tým povedať iba to, že v dejinách ľudskej invencie to skrátka vyšlo tak, že sme za dnešný stav zodpovední my. Váš problém tkvie v tom, že vy všetok pokrok posudzujete v rámci posledného vývoja, no neboli sme to iba my, kto v dejinách ľudského pokroku dominoval – pred nami to boli iné kultúry. Rovnako po tejto ére to najskôr nebude inak a dominovať budú iné kultúry ako je naša..

      Nikdy by som si nedovolil tvrdiť, že všetky kultúry sú rovnaké a podľa mňa je to z mojich doterajších tvrdení jasné. Rovnako z mojich dávnejších diskusií na týchto stránkach by malo byť jasné aj to, že som nikdy netvrdil že rasy sú identické. Identické nie sú ani národy, ba ani len subkultúry v rámci týchto národov… Ja som tvrdíl vždy iba to, že spektrum prejavov je u všetkých kultúr bez ohľadu na príslušnosť rovnaké a líši sa len v miere, ktorá nemá vplyv ani na to, aby sa nemohli správať sociálne a nemá vplyv ani na to, aby jednotlivé kultúry neboli schopné invencie. Dokazovať tieto moje tvrdenia dielami nejakých autorov mi príde zvláštne, pretože vzťah potreba a jej naplnenie tvorí úplný základ biológie a to, že by o smerovaní nejakej kultúry rozhodoval inteligenčný priemer kultúry netvrdí žiadny vedný smer, ani len opustené predvojnové. Však ani nemohol, existuje totiž tisíce príkladov z praxe, že tomu tak nie je. Podľa tejto chybnej interpretácie vzťahov v spoločnosti by mali byť napr. Severná a Južná Kórea dva takmer identické a rovnako rozvinuté štáty a veľké vyspelé civilizácie by nemohli v minulosti nikdy zaniknúť.

      Kultúry sú nerovnocenné presne v takom rozsahu, cez aké prizmy na ne pozeráte. Z pohľadu fungovania života či prírody sú úplne rovnocenné, pretože im je to zdá sa všetko jedno – útlak jednej kultúry je priestor pre kultúru druhú, rovnako ako jeden vyhynutý druh umožní rozvoj inému druhu a poddruženým druhom a koleso života sa točí stále veselo ďalej… Ja nie som príroda ani život, som iba človek a preto musím na svet nazerať z môjho stanoviska, hoci odhodím všetky prizmy, ktoré mi pred zrak postavili naše rôzne myšlienkové smery. Bez ohľadu na ne tu budú aspekty čo zo mňa robia človeka a preto si nikdy nebudem môcť myslieť, že sú všetky kultúry rovnocenné.

      Ako človek pomerne rozumný veľmi jasne vnímam katastrofálne deštruktívne prejavy našej kultúry a mimoriadne vážne ohrozenia, ktoré predstavuje nielen pre našu kultúru, ale pre celý náš druh. Nesmierne si vážim vedomosti, ktoré ľudstvo za svoju existenciu nadobudlo, no bez váhania uprednostním prírodné kultúry pred kultúrou, ktorá by mala zahubiť celé ľudstvo.Pokiaľ máte problém s týmto mojim stanoviskom, tak ja už fakt neviem.

     • Aman, veru – Jozef je ťažko antibiely.
      Ale je zaujímavé sledovať, KDE presne v takomto uvažovaní dochádza k preskoku a oklamaniu samého seba.

      Od Diamonda mám doma 3 knihy, ale len tú najznámejšú o baktériach som prečítal – no, ukecaný, ale rafinovaný manipulátor. Bola vcelku čítava, aspoň vtedy, pred rokmi som s ňou nemal problém, (zato k tým dvom sa nemôžem „dostať“, zrejme príliš dobre už viem, že v nich predsa len nebude nič nové:)

      Ináč dík za link, vyzerá to seriózne delko, A troublesame inheritance. Aj keď, znova, tu nejde o zápas faktov – lebo to by sme už dávno vyhrali. Tu ide o liečenie CHOROBNYCH FIXACII tamtych ľudí. No, je síce pravda, že oni z predsudkov obviňujú nás, ale to je len jeden z ich bludov. Hovorím, aká je pravda, to určuje objektívna realita a nie je až tak náročné ju objaviť. Problém je to, ako liečiť zavírené počítače. Pretože to a nič iné sú títo ľudia. Nebudú reagovať na žiadne racionálne argumenty, na žiadne fakty. Jasná vyslovená pravda na ich iečenie nestačí.

      Ako vo vodiči pohybujúcom sa v magnetickom poli sú v nich NEUSTALE indukované tieto doktríny. To „pohybujúce sa magnetické pole“ je spoločenský tlak a prísluby spoločenského postavenia. Preto kariéristov a spoločenských kolaborantov NIKDY nepresvedčíš. To je proste prírodný zákon, že sa v nich neustál ten blúdivý prúd generuje 🙂
      Len niektorí ľudia sú viacmenej nevplyvnení, lebo sú, obrazne povedané, z iného materiálu. Z nemagnetického 🙂

      Preto nepomôže diskusia s jednotlivcami, ale vypnutie toho magnetického pola, čo ich ovláda. Nepomôže, ak alkohlikovi budeme dávať nejaké protialkoholické rady či tabletky, ak budú zároveň stále piť, znova a znova prijímať alkohol.

      Takto to vidím a náč to ani nemôže byť 🙂

     • Aman Againsttime

      Troublesome Inheritance si určite prečítaj, hoci nie so všetkým budeš súhlasiť. Zároveň chcem upozorniť, že Wade v skutočnosti nie je žiaden nacionalista, rasialista, pravičiar či niečo obdobné, ale rovnostársky liberál (a to i podľa jeho vlastných slov – a práve preto je pozoruhodné, že niekto taký napísal takúto knihu) a napr. jeho názory na eugeniku a sociálny darwinizmus sú dosť predpojaté, klišovité a vychádzajú z mylných zdrojov (ale je tiež možné, že ide o taktiku: jeho apologetický a obranný tón proti rasizmu je snaha vyhnúť sa obvineniam z rasizmu. Bežnou praxou pre autorov, ktorí píšu o tabuizovaných témach a nechcú byť obvinení z „rasizmu“ alebo „fašizmu“ je odsúdiť tzv. „škaredé“ či „neľudské“ viery/ideológie. Všimol som si to napr. i u Bakalářa).

      Tá kniha je však dobrá a dôležitá preto, lebo nám dáva za pravdu v 2 podstatných bodoch:
      1. Rasa je biologická realita, nie sociálny konštrukt
      2. Genetické odlišnosti medzi rasami prispeli k odlišnostiam v ľudských výdobytkoch. Wade tu argumentuje (presne v rozpore s Jozefovými tvrdeniami), že za vzostupom západnej civilizácie a stagnáciou iných kultúr/civilizácii stáli o.i. i rasové odlišnosti.

 23. Vyplakal si raz bakelitový trojvalcový dvojtakt Trabant prístup na medzinárodné preteky Formuly-1.
  V prvých pretekoch skončil presne tak, ako ste predpokladali.
  Trabant lobby prišla s námietkou, že trasa je príliš dlhá, že zákruty sú príliš ostré, že teda ide o jasnú diskrimináciu: zámerné vytváranie takých podmienok, ktoré vyhovujú technicky vyspelejším vozidlám.
  Lobby, tentokrát už podporovaná aj verejnou mienkou, dosiahla to, že zrušili zákruty a trasa sa skrátila na desatinu z pôvodnej dľžky.
  Presne, ako hovoríte, nepomohlo.
  Nuž, medzinárodná asociácia automobilových pretekárov podporovaná francúzskym mysliteľom Lévi-Strauss-Kohnom prišla s myšlienkou, že skutočným dôvodom večného zlyhávania lúzera Trabanta je to, že celá filozofia pretekov Formuly-1 je elitárska, že kritériá vyhodnocovania pretekov sú nesprávne nastavené. Po dlhých jednaniach sa dohodlo, že odteraz v pretekoch nepojde o to, kto prvý príde do cieľa, ale kto bude elegantnejšie jazdiť.
  Na hodnotenie elegancie jazdy však neexistujú žiadne prístroje, bolo teda potrebné vytvoriť dvdsaťčlennú porotu na hodnotenie tej spomínanej elegancie.
  Trabant skončil na poslednom mieste.
  Médiá: komisia má neprijateľné zloženie.
  Dobre, nová komisia: desať žien (z toho tri černošky, jedna Flipînka, tri lesbiánky), traja jamajskí homosexuáli černošského pôvodu, Michal Havran, Lucia Nicholsonová, tri členky Pussy Riot, Lévi-Strauss-Kohn a Elton John.

  Posledné, čo som sa dozvedel, Trabant vyhral preteky. Šoférka: Conchita Würštapler-Rakúsko.

  • Je to veľmi vtipný fejtónik, ale priveĺmi vzdialený realite. Viem napísať výstižnejší príbeh:

   Vymysleli raz konštruktéri Trabanta. Nie len tak z rozmaru, pre potešenie ducha či oka – ľudia skrátka potrebovali dopravný prostriedok. Ľudia v tejto krajine boli šťastní, že si budú môcť kúpiť nejaké autíčko, počkali si až príde deň kúpy a vozili sa na ňom čo im len nádrže stačili. Konštruktéri boli šťastní, že sa im podarilo potešiť ľudí a ľudia boli šťastní, že sa mali konečne na čom voziť. A slúžili im tie trabantíky ako sa dalo a slúžili by spokojne ďalej, keby sa na v tomto výjave zrazu neobjavili majitelia nablýskaných Ferrari, ktorí neveriacky vystúpili zo svojich aut a s odporom neprehlásili:

   – No čo je toto pre Boha za obmedzencov čo sa vozia na takýchto autách! Ako sa s takýmito krabicami z kukuričných čutiek chcete zúčastňovať rýchlostných pretekov, ha!!? –

   – Ale my nie sme obmedzenci, páni, a nemáme v pláne zúčastniť sa žiadnych rýchlostných
   pretekov. – prehlásili prekvapene majitelia Trabantov

   – Ste retardi, rovnako ako vaší retardovaní konštruktéri, čo nie su schopní vymyslieť auto schopné rýchlostných pretekov! – pyšne odfrkol jeden z majiteľov Ferrari

   Zo skupinky vystúpili dvaja chlapíci a s rozpakmi prehovorili:

   – My sme konštruktéri týchto Trabantov a sme schopní postaviť športové auto, iba sme jednoducho takéto auto nekonštruovali. –

   – Nie, vy nieste schopní ničoho! Keby ste boli schopní postaviť poriadne auto, boli by ste ho už dávno postavili! – odvrkol druhý majiteľ vozu Ferrrari a významne pozrel na prvého majiteľa.

   – Sme dostatočne zdatní konštruktéri, aby sme dokázali vyrobiť športové auto, nedá sa však obísť skutočnosť, že jednak by bolo také auto nad pomery ľudí a vďaka takým skutočnostiam akými sú obmedzenia z Moskvy nemáme ani len dostatok ocele a iných materiálov, aby sme závodné auto vyrobili. – povedali konštruktéri a pokrčili plecami.

   – Výhovorky!!! – vykríkli takmer naraz obaja majitelia vozov Ferrari a s dokonale nacvičeným každým svojim gestom nasadli do svojich áut, naštartovali… ….a za burácajúceho hrmotu šľachtených motorov odpetašili rýchlosťou blesku do diaľky, nechajúc za sebou iba pach spálenej gumy a ohromených pozorovateĺov tohto výjavu.

   – Ale sme to tým trabanťákom primitívnym vyjasnili , čo? – povedal prvý z majiteľov vozu Ferrari druhému, stojac pod tribúnou počas príprav na preteky závodných vozov.

   – Sú to primitívi, takých primitívnych a neschopných konštruktérov ako sú hentí „konštruktéri“ od trabantu – to sa len tak nevidí. Keď sú takí obmedzení, to sa potom niet čo čudovať, že to tam vyzerá tak ako to vyzerá. Však stačí že si postavíš vedľa seba naše vozy Ferrari a henten paškvil Trabant, každý trochu inteligentnejší človek predsa musí pri prvom pohľade uvidieť, akí sú neschopní… – súhlasne odvetil druhý majiteľ

   – Prepáčte páni, že vám vstupujem do diskusie, ale mýlite sa. Ja konštruktérov Trabantu poznám veľmi dobre už roky a môžem vám s kľudným svedomím povedať, že sú to šikovní a schopní konštruktéri. – povedal postarší pán, ktorý si nechtiac vypočul rozhovor a jednoducho sa chtiac-nechtiac musel zapojiť do rozhovoru.

   – A ty si čo za obmedzeného mudrlanta, že máš tú drzosť liezť nám do rozhovoru, ha!!?

   – Ja som prosím Enzo Ferrari…

   • Nechcem vám dvom vstupovať do dialógu, ale aj keď si si dal námahu (až príliš dlhé),na tvojom príbehu, Jozef, je presná hlavne jediná veta, citujem:
    „– Výhovorky!!! “
    🙂


    Aman, k tej tématike, čo sa tu rieši mesiace, že prečo aj vzdelaní a prirodzene inteligentní ľudia podliehajú sionistickej ideológii, pri tomto článku chcem pripomenúť jeden fakt:
    ľudia s tzv. „humanistickým“ vzdelaním a zamestnaním, u ktorých, pri všetkej úcte a rešpektovanom pochopení významu týchto zamestnaní pre spoločnosť, teda u ktorých podstata vzdelania aj práce spočíva v používaní slov a v tom, že v nich nerozhodujú OBJEKTIVNE FAKTY, ale predovšetkým slovná a manipulačná flexibilita dotyčného čoveka – tak teda títo majú často vážnu profesionálnu deformáciu a tendenciu k iracionálnej subjektivizácii reality (viď postmodernizus – všetko je také, ako si to opečiatkujeme, označíme, a sme happy).
    Iba takto ovplyvnení (použil som slušný výraz, ale oni sú často ŤAŽKO ovpyvnení) si potom predstavujú, že aj konštruktéri trabanta by vedeli vyprojektovať ferari – len nemajú spoločenskú objednávku. Každý, kto má skúsenosti s akýmkoľvek reálnym vývojom štruktúr, teda hlavne s technickým vývojom vie, že to nie je pravda. Ani v alegorickom fejtone to nie je pravda.

    Pravda, mohli by sme sa baviť o tom, či je ferari užitočnejší ako trabant. V tomto naozaj Jozefove motívy chápem a užitočosť je vec dosť relatívna, a rakovinovo rastúca industriálna spoločnosť nie je absolútne dobro ( i keď divoké bujnenie ľudskej biomasy a technmasy nie je špecifikum bielej rasy, ale všeobecná vlastnosť ľudstva a povedal by sm, opäť sú aj v tomto iné, mentálne sa menej kontrolujúce rasy, na tom ovela horšie, ako beloši). Ale napriek tomu, že je vela oblastí, kde je užitočnosť relatívna, aj v nej jestvujú objektívne základy a hodnoty – ako vieme, trabant objektívne nevyhovoval. A hlavný dôvod bol, lebo NEBOLI SCHOPNI ho urobiť lepšie.

    Pravda, presne povedané by sme sa mohli pýtať, kedy nastáva ta neprekonatelná bariéra medzi schopným a neschopným, ten rozchod medzi schopnosťou a neschopnosťou. V prípade dvoch konštruktérov áut, belochov, ten rozchod nastáva pri vzdelaní a často až nevratné škody mentality spôsobilo zlé vzdelanie, vysokoškolské alebo už stredoškolské.
    Konštrukcia áut je ale relatívne neskorá kultúrna svchopnosť. V prípade iných vlastnosti dochádza k priam nevratným škodám na obyvatelstve už v základne škole, ale častejšie už v predškolskej, rodinnej výchove – kde sa z generácie na generáciu preberajú nevhodné, doslovne CHORE MENTALNE PATERNY. Čo naučíš dieťa do 4 rokov, čo sa mu zafixuje do určitých častí nervovej sústavy, to z neho už nik nikdy nedostane.
    A v prípade etník, ktoré boli rozdelené desaťtisíce či státisíce rokov, dochádza k výraznému rozdeleniu aj biologických paternov a ŽIADNA súčasná veda nie je schopná tieto dedené rozdiely a nedostatočnosti nahradiť, vyrvonať.

    Je možné takú jednoduchú vec nevidieť a nechápať?
    Nie je to možné. Každý to chápe, každý sa podľa týchto právd v podstate správa (len niekorí niečo iné hovoria, iracionálne fantazírujú).

 24. Veľmi dobre. Úprimne uznavam, že Tvoj fejtón je výborný.

  Súhlasím s tým, že nie je možné objektívne porovnávať veci, ktoré boli vytvorené rôznymi tvorcami, za rôznych podmienok a majú aj rozdielne poslanie.

  Dokázali by sme sa my dvaja, po tom, čo sa prestaneme schovávať za inotaje, zhodnúť aj v tom, že pre celé ľudstvo by bolo najlepšie, keby Európa zostala Európou, a za žiadnych okolnosti by sme nedovolili, aby sa nám sem pchali ľudia z Afriky alebo z Ázie?
  Ak sa v tomto nemôžeme zhodnúť, nápíš mi, prosím, načo sú černosi, moslimovia alebo akýktokoľvek iný cudzák v Európe.
  A teraz vôbec nejde o to, či černosi postavili pyramídy v Egypte, alebo či môžu niekedy v budúcnosti na vlastnú päsť osídliť Mars alebo napísať novú Mahábharátu. Vôbec nejde o to, či sú lepší alebo horší ako my. Ide o to, že ja milujem ídeu árijstva, som na takú vec hrdý, a chcem, aby tu Árijci boli ešte tisícročia. Ak sa to Lévi-Straussovi-Kohnovi alebo Havranovi nepáči, môže sa odsťahovať do Timbuktu.
  Veď o tom je vlastne celá vec. Nie?

  • Vďaka Grigoryi,že si to takto povedal.Ale dúfať,že sa voni odsťahujú do Timbuktu,je márne,kým budeme,polezú za nami.

 25. Vpred nás neposúva nenávisť k cudzím,ale láska k našim.Nie naopak. A to je pre mňa celá eugenika .

 26. …………Chcel som odpovedať Sitrovi a Freemanovi na ich pochybnosti ohľadom toho ako vzniklo panestvo Márie a nepoškvrnené počatie, kedže spomínali mitraizmus hľadal som ho, ale našiel som len toto. Avšak tento článok je aktuálny a nadčasový, (asi ako všetko na Prope). K článku by bolo vhodné uviesť aj záver, a ten spočíva v tom, že umenie politiky je v aj v zásade aj veda o regulácii počtu obyvateľstva toho ktorého štátu, keďže ľudia majú minimálny počet predátorov okrem samých seba a vlastnej filozofickej nedokonalosti, rozumej hlúposti. Náboženstvo z tohto pohľadu možeme nazvať aj vedou, ktorá reguluje počet obyvateľstva kontinentu, určuje vzťahy na ňom a definuje nepriamo aj mieru technologického pokroku. Áno je pravda, že kresťanstvo je generálne propopulačné a v dôsledku toho vzniklo aj množstvo konfliktov, ktoré viedli k vojnám (warlords sa dostali ku kanonenfutru) a tie zase viedli k technologickému pokroku (žiaľ, utrpenie miliónov vojnových obetí nezaujíma nikoho a je súčasťou hry).
  …………..Na druhej strane sme tým boli schopní predbehnúť technologicky Áziu. Súčasný kurz, keď nám sem priamo importujú ľudí, a to priamo napr. Nemecko, Švédsko, Francäzsko, Anglia, alebo nepriamo (ešte neuskutočnené vyvrhnutie nepoužiteľného prebytku z uvedených destinácii k nám do V4), detaily by mohli okomentovať páni Salvini a Kolár, neslúži len oligarchii na nahrabanie kapitálu na účet zvyšku, ale demonštruje hlavne našu neschopnosť vytvoriť vládne inštitúcie schopné mocensky regulovať kapitál.
  ……………Máme s tým problémy na národnej úrovni a na nadnárodnej sa naše európske Res publik-y – veci verejné menia skôr na veci súkromného charakteru. Rímska ústava tiež nebola šitá na rozmery impéria a Rimania namiesto toho aby po príleve enormného množstva kapitálu a otrokov do Talianska definovali nové mocenské hranice a kompetencie pre svojich zástupcov – konzulov a tribúnov, po búrke občianskych vojen zverili moc ceasarom na dobu neurčitú. Problém sa vyriešil generálne v krátkodobom horizonte na 8-10 rokov a potom nastala zase turbulencia hrabivosti elít, ktorá bola potlačená novým caesarom, ale časom zase neberala na sile a v dlhodobom horizonte viedla k oslabeniu centrálnej moci caesarov, armády a k rozpadu impéria, nezachránilo ju ani propopluačné kresťanstvo. Tak isto aj dnes sa islamom Európa nezachráni, prehráme všetci, ale najmenej tí, čo si svoj štát podobne ako rodinu nerozpredajú do zahraničia.

Leave a Reply