Domov / Hlavná strana / Čítanie / Náboženstvo ako skupinová stratégia

Náboženstvo ako skupinová stratégia

bakalar-buh_jako_psychicky_virusNasledujúci text je z knihy českého psychológa Petra Bakalářa „Bůh jako psychický virus“

Podľa teórie skupinovej selekcie posilňuje náboženstvo skupinovú súdržnosť a vnútroskupinovú morálku. Tie skupiny, ktoré náboženstvo adoptovali, boli úspešnejšie než skupiny bez náboženstva.

Náboženstvo možno chápať ako proces, ktorým sú jedinci presvedčovaní, aby podriadili svoj bezprostredný vlastný záujem záujmom skupiny. Wilson (1993) [1] sa domnieva, že pripravenosť „dať sa indoktrinovať“ je neurologicky podloženým mechanizmom v procese učenia, ktorý sa vyvinul súperením klanov. Posvätné rituály mobilizujú a rozvíjajú primitívnu spoločnosť spôsobom, ktorý je biologicky výhodný. Výmenou za náboženskú konformitu sa sľubujú čisto svetské odmeny: dlhý život, bohatstvo, odvrátenie prírodných katastrof a porážka nepriateľov.

Obecne platí, že takmer akýkoľvek súbor konvencií/kódexov funguje lepšie než vôbec žiadny. Prakticky vo všetkých náboženstvách nájdeme tieto spoločné znaky:

– zákazy a príkazy (tabu incestu, alimentárne zákazy),
– xenofóbiu,
– rozdelenie objektov na sakrálne a profánne,
– hierarchické systémy dominancie, intenzívna pozornosť venovaná vodcom,
– fetišizmus.

Otázkou je, či genetická dispozícia ku konformite (conformist transmission – t.j. správaj sa ako ostatní, predovšetkým starší) bola dosadená na svoje miesto na úrovni celých spoločností alebo výberom na individuálnej úrovni. Zdá sa, že skupinový a individuálny výber sa môžu vzájomne posilňovať.

1. Skupinová úroveň: vnútroskupinová homogenita a zároveň rozdielnosť medzi skupinami sú predpokladom pre skupinovú selekciu. Spoločnosť, kde bude viac konformistov, bude v konkurencii s inými spoločnosťami úspešnejšia.
2. Individuálna úroveň: schopnosť prispôsobiť sa umožňuje využívať dobročinnosť členstva (získavanie schopností a environmentálnych znalostí, ochrana) s minimálnym výdajom energie a s minimálnym rizikom.

Príklad efektivity náboženských skupín poskytuje systém kibucov v Izraeli. Religiózne kibuci sú ekonomicky úspešnejšie než sekulárne, a to i napriek tomu, že náboženské aktivity a zákazy komplikujú poľnohospodárske práce. Dôvodom je vyššia skupinová kooperácia a záväzok (Soris & Alcorta, 2003) [2].

To, ako funguje skupinová stratégia, popísal na prípadovej štúdii judaizmu MacDonald (MacDonald, 1994, viď tiež Bakalář, 2003, s. 102-245) [3]. Židom sa podarilo vytvoriť judaizmus ako vysoko efektívnu skupinovú stratégiu, ktorá je založená predovšetkým na týchto mechanizmoch:

1. kultúrna a genetická separácia, sociálna kontrola posilňujúca skupinovú identitu a zabraňujúca genetickému admixture z okolných skupín pomocou napr. náboženských praktík a povier, jazyka, manierizmu, vzhľadu, zvykov, povolaní a oddeleného bývania,

2. altruizmus ako vo vnútri skupiny, tak vo vzťahu k iným židovským komunitám (posilnený príbuzentskými vzťahmi a genetickou podobnosťou – i keď sú rôzne židovské komunity priestorovo vzdialené, sú si geneticky podobné),

3. silná skupinová kontrola nad správaním jedinca, ktoré by poškodzovalo skupinu ako celok – napr. spolupráca s členmi iných skupín, aby skupina mohla prežiť, je nutné, aby eliminovala tzv. free –riders (čierni pasažieri) – t.j. jedincov, ktorí ťažia z výhod a altruizmu ostatných členov, bez toho, aby odplácali rovnakým.

Judaizmus je špecifický tým, že sa jedná o etnické náboženstvo. Ak si odmyslíme túto zložku, je možné vyššie popísané mechanizmy nájsť v obecnej rovine u všetkých náboženských memplexov.

Základným princípom je delenie na MY a ONI. Mnoho ľudí si myslí, že Nový zákon požaduje univerzálnu lásku. Nie je to pravda. Kedykoľvek je v evanjeliách reč o láske k blížnemu sú ako prví oslovovaní bratia a sestry vlastnej obce. Naproti tomu inoverci sú z toho s väčším či menším dôrazom vyňatí. „Zdieľajte sa s bratmi v núdzi, ochotne poskytujte pohostinstvo,“ požaduje Pavol (R, 12,13), ostatným, „prenasledovateľom“, stačí iba „žehnať“, t.j. nezlorečiť, nie však milovať či inak stavať na roveň bratov vo viere. Tiež Ján, po Pavlovi najvplyvnejší teológ Nového zákona, nenecháva nikoho príliš na pochybách, komu je určená láska kresťanov: predovšetkým sestrám a bratom obce (1 J, 2, 15, 1 J 3, 14-16).

Dôležité je si uvedomiť, že vyššie popísaný teoretický prístup nutne neznamená, že sa ľudské evolučné skupinové stratégie vyvinuli ako výsledok selekcie, ktorá favorizovala altruistické skupiny (tak ako sa obvykle v evolučnej biológii chápu a pravdepodobne právom považujú za teoreticky nepravdepodobné).

Zásadnou myšlienkou je, že ľudia sú schopní tvoriť a udržiavať skupiny, ktoré minimalizujú rozdiel medzi skupinovým a individuálnym záujmom. Základné mechanizmy sa týkajú schopnosti monitorovať a vynucovať skupinové ciele a vytvoriť ideologické štruktúry, ktoré racionalizujú skupinové záujmy jak členom skupiny, tak nečlenom.

Literatúra:

[1] Wilson, D.S.(2003): Darwin’s Cathedral. Evolution, Religion, and the Nature of Society. The University of Chicago Press. Chicaho.

[2] Soris, R. & Alcorta, C. (2003): Signaling, Solidarity, and the Sacred: The Evolution of Religious Behaviour. Evolutionary Anthropology, č.12, s. 264-274

[3] MacDonald, K. (1994): A People That Shall Dwell Alone. Judaism as a Group Evolutionary Strategy. Praeger, Westport.

autor: Petr Bakalář
spracoval: Aman, protiprudu.org

O autorovi:
Petr Bakalář je autorom viacerých spoločenskovedných publikácií. Vyštudoval psychológiu, podniká a ako psychológ nepôsobí, psychologickým otázkam sa venuje iba vo svojej publikačnej činnosti. Jeho publikácie vzbudzujú kontroverziu a mediálnu pozornosť, predovšetkým v rámci niektorých oblastí (napr. v poňatí ľudských rás a eugeniky). Do povedomia verejnosti sa zapísal najmä svojim bestsellerom Tabu v sociálních vědách.

O Roland Edvardsen

2 komentáre

  1. Onedlho ho predstavia svetu a ten vám ukáže ,čo je skutočné panstvo antikrista!
    Ale dokiaľ sa to všetko nestane ,budete ako slepé ovce ,ktoré ničomu z toho čo sa deje nerozumejú.
    http://afinabul.blog.cz/1503/rabin-abraham-aronian-zidovsky-mesias-je-uz-na-svete

Leave a Reply