Domov / Hlavná strana / Analýza / Grandiózny nacionalizmus

Grandiózny nacionalizmus

white_nationalismRasoví nacionalisti sú si dobre vedomí nebezpečenstiev „malicherného“ nacionalizmu. Zdá sa pochabým, keď sa geneticky a kultúrne veľmi podobné národy ako Škóti a Angličania usilujú o politickú separáciu, zatiaľ čo sú obe krajiny kolonizované Afričanmi a Aziatmi. Je hanebné, keď sa bieli spájajú s nebielymi preto, aby získali výhody oproti iným bielym v rámci hospodárskeho a politického súperenia. A je tragické, keď tieto odlišnosti vedú ku krviprelievaniu.

Biely nacionalizmus je o zastavení naprogramovaného pochodu smerom k zániku našej rasy, zatiaľ čo malicherný nacionalizmus vyvoláva nesúlad a rozpory a len urýchľuje záhubu našej rasy. Ale riešením „malicherného“ nacionalizmu nie je to, čo by som nazval „grandióznym“ nacionalizmom, t.j. myšlienka politického zjednotenia bielych – či už v rámci Európy (Impérium Francisa Parkera Yockeya) alebo Európy a Ruska (Eurosibír v podaní Jeana Thiriarta a Guillaumea Fayea) alebo celej severnej pologule (Boreánska aliancia alebo Septentrion u Jeana Mabira a Volchocka). Ak má byť politické zjednotenie taká úžasná vec, prečo vynechávame Austráliu, Nový Zéland a celkovo južnú pologuľu?

Základnou črtou akéhokoľvek návrhu politického zjednotenia je prenos suverenity zo základných častí do nového celku. Ak si individuálne štáty zachovajú suverenitu, potom nepôjde o politické zjednotenie. Namiesto toho existujú medzi štátmi „spojenectvá“ alebo „aliancie“, akou je napr. NATO, alebo medzivládne organizácie typu OSN, či hospodárske „colné únie“ ako Európsky hospodársky priestor, alebo hybridné únie a medzivládne organizácie, akou je Európska únia.

Hlavné benefity spojené s politickým zjednotením sú:
1. prevencia pred bojom medzi bielymi.
2. ochrana bielych pred ďalšími rasovými a civilizačnými mocenskými blokmi ako Čína, India a moslimský svet.

Toto sú ušľachtilé a nevyhnutné ciele, ale myslím, že grandiózny nacionalizmus nie je cestou k ich dosiahnutiu.

1. Grandiózny nacionalizmus nie je nevyhnutný

Politické zjednotenie nie je nevyhnutné k tomu, aby nedochádzalo k vzájomným bojom medzi bielymi a ochránilo bielych pred vonkajšími hrozbami. Tieto ciele môžu byť dosiahnuté skrz aliancie a dohody medzi suverénnymi štátmi. Európsky ekvivalent NATO, ktorý by poskytoval Európe spoločnú obrannú a imigračnú/emigračnú politiku a urovnával konflikty medzi suverénnymi členskými štátmi bude stačiť. Zároveň by to dodalo pridanú hodnotu v zachovaní kultúrnych a subrasových odlišností rozmanitých európskych skupín.

Hrozba zo strany nebielych blokov by nemala byť preceňovaná. Francúzsko, Spojené kráľovstvo alebo Rusko sú vojensky dostatočne silné, aby zvíťazili proti všetkému čo by Afrika, India alebo moslimský svet na nás hodili – samozrejme za predpokladu, že belosi budú opäť dostatočne morálne silnými, aby sa postavili v boji na vlastnú stranu. Jednoduchá aliancia medzi európskymi štátmi by bola schopná zabrániť akejkoľvek čínskej agresii. Takáto obranná aliancia medzi európskymi štátmi by bola schopná ubrániť Európu pred vonkajšími silami či už by išlo o ozbrojené sily, alebo bezštátne masy utečencov a imigrantov.

A pokiaľ ide o biele „bratrovražedné vojny“, tak najlepším spôsobom, ako zmierniť etnické konflikty, nie je poraziť „malicherný“ nacionalizmus, ale dohnať ho do krajnosti. Ak sa odlišné etnické skupiny zasadené do rovnakého systému stávajú nervóznymi, potom by im malo byť umožnené rozísť sa. Prostredníctvom posunu hraníc a národov môžu byť vytvorené homogénne etnoštáty, v ktorých každý sebavedomý národ bude môcť hovoriť svojim vlastným jazykom a praktikovať svoje vlastné zvyky bez vonkajšieho zasahovania. Takýto proces by bol vyjednávaný európskou spojeneckou organizáciou, ktorá by zaistila, aby prebehol pokojne, systematicky, ľudsky a bol férový voči všetkým zúčastneným.

2. Grandiózny nacionalizmus by bol kontraproduktívny

Keď bieli nacionalisti poukazujú na multi-rasové spoločnosti, tak zdôrazňujú, že nútiť odlišné rasy žiť v rovnakom politickom systéme je receptom pre napätie, nenávisť a konflikt. Ale táto pravda sa tiež týka odlišných európskych národov. Všetky formy etnickej diverzity v rámci rovnakého politického systému zapríčiňujú oslabenie a konflikt. Takže politické zjednotenie by skôr zvýšilo ako zmiernilo napätie medzi európskymi národmi.

Od pádu Sovietskeho zväzu mala Európa tendenciu smerovať k etnonacionalizmu a to buď cestou českého a slovenského pokojného rozdelenia, alebo juhoslovanskou cestou vojny a etnických čistiek. Ktorá cesta nás skôr dovedie k zmiereniu: znovuobnovenie Juhoslávie, potom Československa a následne ich zjednotenie do jedného štátu so zvyškom Európy – alebo umožnenie národom s dlhou historickou zášťou, aby sa oddelili a viedli vlastné samostatné životy? Čo skôr povedie k priateľským vzťahom medzi Európanmi: vynútená svadba alebo férový rozvod?

Zjednotená Európa by mala mnoho odlišných národov a jazykov v rovnakom politickom systéme. Ale tieto národy by nemali rovnaký vplyv na politiku. Najsilnejšie a najľudnatejšie národy by dominovali. Takže zjednotená Európa by mala kvalitu ríše, v ktorej by najsilnejší národ ukladal svoje štandardy a spôsob života na zvyšok ostatných.

V NATO dominujú Spojené štáty, v Európskej únii zase Nemecko. Ak by NATO skolabovalo a Rusko vstúpilo do EU, výsledkom by bolo niečo, čo si predstavoval i Hitler: Nemeckom ovládaná Európa – sebestačná a nepremožiteľná vďaka ruským prírodným zdrojom. Nemci a germanofili by sa radovali z takéhoto výsledku, ale Francúzom, Angličanom a Rusom by to už po chuti nebolo.

V súčasnosti Európska únia nedosahuje úroveň skutočného politického zjednotenia, ale napriek tomu je už zdrojom napätia a nespokojnosti – medzi jednotlivými národmi a Bruselom a medzi severnou a južnou Európou, ktoré zistili, že im jednotná mena a menová politika nesedí. V prípade, že by EU presadila skutočnú politickú jednotu Európy, jej členovia by chceli utiecť, pričom by následne čelila výberu medzi zánikom alebo zachovaním prostredníctvom nátlaku.

Ak malicherné štáty búdu môcť vetovať európske zjednotenie, tak k nemu nedôjde dobrovoľne. Preto musia byť pozbavené práva veta. Európa bude politicky zjednotená jedine silou a to nevyhnutne znamená, že jeden národ uloží ríšu na zvyšok. V krátkosti, zjednotenie nebude liekom, ale príčinou ďalších „bratských vojen“.

Niektorí zástanci politicky zjednotenej Európy v skutočnosti uznávajú, že ich vízia je v rozpore s európskou subrasovou a kultúrnou diverzitou. Constantin von Hoffmeister a nedávno i Richard Spencer (obaja majú za manželky Rusky) básnia o vytvorení „homogénneho európskeho človeka“. Slovami Hoffmeistera:

„Treba podporovať miešanie rôznych európskych národností. Musíme podporovať sexuálne zväzky medzi Ruskami a Nemcami, Španielmi a Švédkami. Iba radikálnym zničením umelých prekážok rozdeľujúcich Európu môžeme vytvoriť nový druh človeka…“[1]

Zatiaľ čo takýto druh vykorenenia a pan-miešania dáva zmysel v európskych koloniálnych spoločnostiach, ktoré založili skôr vykorenení a nepokojní Európania, tak nedáva žiaden zmysel propagovať takúto politiku v európskej vlasti, ktorú obývajú tí, ktorí zostali samými sebou. Nová pravica je o zachovaní odlišnosti vrátane subrasových a kultúrnych odlišností medzi Európanmi. Grandiózny nacionalizmus by však viedol k zničeniu týchto odlišností za účelom vytvorenia hladko fungujúcej bielej ríše, či už si jeho zástancovia uvedomujú tento výsledok alebo nie.

Čiže grandiózny nacionalizmus je iba rasializmom, neviazanou pravicovou verziou homogenizujúcej modernity. Ale etnonacionalisti si dovolia s ním nesúhlasiť. V skutočnosti vo svojom presvedčení zotrváme a budeme zaň bojovať. Európa nebude politicky zjednotená.

Našťastie je možné zosúladiť európske priateľstvo a bezpečnosť s európskou politickou a kultúrnou diverzitou – a to prostredníctvom federácie suverénnych európskych etnoštátov. Čím budeme mať viac takých štátov, ktoré reflektujú základnú etnickú diverzitu Európy, tým lepšie.

Sny o grandióznom nacionalizme podkopávajú skutočný nacionalizmus

V dnešnej Európe je všetka energia ukrytá v „malichernom“ nacionalizme. Napríklad väčšina nacionalistov je proti Severoatlantickej aliancii a EU. Čiže keď grandiózni nacionalisti stoja na vedľajšej koľaji a kotkodákajú o „malichernom“ nacionalizme, tak v najlepšom prípade sú irelevantní a v najhoršom – pokiaľ ich niekto berie vážne – podkopávajú energiu a odhodlanie nacionalistov, ktorí majú skutočne šancu niečo dosiahnuť.

Pokiaľ grandiózni nacionalisti oslabia skutočný nacionalizmus, tak zároveň posilnia existujúce sily. Niektorí zo signifikantných grandióznych nacionalistov oponujú anti-EU sentimentom, pretože snívajú o tom, že nacionalisti jedného dňa „prevezmú“ EU. Samozrejme, že k tomu nikdy nedôjde, pokiaľ „malicherní“ nacionalisti nedosiahnu určitý pokrok v členských štátoch EU. Čiže konečným výsledkom grandiózneho nacionalizmu – za predpokladu, že by ho niekto zobral vážne – by bolo posilnenie existujúcej etnocídnej EU.

Samozrejme, že ak má byť politické zjednotenie skutočne taká dobrá vec, potom by grandiózni nacionalisti mali byť tiež za NATO, keďže ho možno tiež „prevezmeme“. Ale pokiaľ je mi známe, tak žiaden z grandióznych nacionalistov nepodporuje NATO, možno i z toho dôvodu, že by bol takýto postoj vysmiaty ako očividná návnada pre existujúcu anti-belošskú globálnu hegemóniu.

Ale mnohí grandiózni nacionalisti sú pro-ruskí. V skutočnosti sú za vystúpenie z NATO kvôli Rusku. Znova opakujem, je ľahké vidieť, ako to poslúži záujmom existujúcich anti-belošských síl, ale už ťažšie je vidieť, ako sa tým presadzuje dlhodobé prežitie bielej rasy.

Malicherný nacionalizmus posilňuje, ale zároveň i rozdeľuje národy. Ako majú teda bieli nacionalisti uchovať energiu malicherného nacionalizmu a zároveň zmierniť jeho potencionálne nebezpečenstvá? Odpoveďou je rozvíjanie pan-európskeho povedomia, ktoré už existuje vo vedúcich kádroch „malicherne“ nacionalistických skupín v celej Európe.

Odkazy:
[1] Constantin von Hoffmeister, “Our Motherland: Imperium Europa,” in Norman Lowell, Imperium Europa: The Book that Changed the World (Imperium Publishing, 2008), 24.

autor: Greg Johnson
zdroj: Counter Currents Publishing
preklad: Aman, protiprudu.org

O Roland Edvardsen

20 komentárov

 1. Dobrá téma.- rozpor dvoch reálne existujúcich názorov..
  Ale základný problém je dávanie týchto názorov na jednu rovinu.
  Ten prvý, „rasový“, je povedomie o tom, že fyzické a biologické faktory výrazne ovplyvňujú spoločnosť. O tom, že tieto veci sú hodnoty, ktorých cenu a nenahraditelnosť oficiálna spoločnosť úplne sleo ignoruje, odmieta ale aj my všetci ešte nedokážeme naozaj pochopiť a sutočne doceniť.

  Ten druhý je o politickej rovine, o spolužití a kooperácii štátov.

  Ja vždy keď môžem zdôrazňujem ten prvý bod, v mojej formulácii jednotu nordickej populácie, tej trojice Amerika, Európa, Rusko. Je úplne iná otázka, úplne iná rovina, že som za oddelenie Slovenska od Čiech.
  Tieto dve úrovne sú úplne neporovnatelné, úplne mimo seba, sú to dve úplne odlišné veci.

  Takže téma článku je dobrá, lebo sa nám to mnohým pletie do jedného problému, ale zároveň je , hm hm, Johnson vlastne zas vedľa, lebo sám tieto veci splieta, namiesto toho, aby ich delil.

  Ešte pre istotu zopakujem, že tú prvú otázku, rasové povedomie, považujem za naozaj ovela dôležitejšiu, ako tie nacionálne problémy. Je to ako starosť o zdravú pôdu, o jej živiny a kyprosť a podobne, v porovnaní s otázkami, akú trávu kde nasadíme a kadiaľ pôjde plot. Ak nebude pôda zdravá, budú všetky ploty zbytočné a všetka tráva vykape.

  • Aman Againsttime

   Norman, ide o text kde sa rozoberá určitý vzor, „ideál“ či cieľová predstava. Johnson to pletie, lebo to pletú aj iní autori a na tých vo svojom článku reaguje. Dobre spomínaš, že fyzické a biologické faktory sú hodnoty, ktoré treba chrániť a článok rieši, či preto, aby sme ich ochránili je naozaj nevyhnutné vytvárať ríše (ako to prezentujú niektorí myslitelia). Ale autor v podstate píše to isté, čo ty – že treba budovať rasové povedomie (pan-európske), ale nie je nevyhnutné kvôli tomu politicky zjednocovať štáty. Čiže to tiež delí.
   Na druhej strane ja by som ten spomínaný „grandiózny nacionalizmus“ predsa len úplne nezavrhoval. Aspoň tak ako ho podáva G.Faye v podobe tzv. Eurosibíru má v sebe istú príťažlivosť: predstava veľkej bielej Európskej ríše (s istým stupňom autonómie pre členské štáty) odpojenej od amerikanizovaného Západu: sebestačnej, silnej, postavenej na zdravých hodnotách a eugenike. Také niečo by bolo nočnou morou Pentagonu (a nielen jeho). Čiže sa dá položiť i otázka: ktorú z 2 možností by ste si vybrali – aby bolo Slovensko súčasťou takejto ríše alebo síce samostatné, ale stále pod mocou lokálnych kleptokratických elít, nasmerované na cestu vymierania a dysgeniky?

   • Haha, ta otázka na záver, to je skôr otázka na teba, alebo na vás tu, chlapci. Len otázka, lebo ja do vás nevidím ani vás nepoznám a nechcem vám krivdiť dopredu.

    Celý tento (psudoproblém) začína pri termíne „nacionlizmus“. Tým, že bol „rasizmus“ daný absolútne na tabu listinu, začal sa používať pojem „nacionalizmus“, „národovesctvo“, taký eufemizmus, taký nevinnejší odvar. Preto vzniklo podozrenie, že nacionalizmus môže zvyšovať nepriateľstvo medzi (bielymi) susedmi. Ale nič také by nemalo hroziť (súčasný vývoj na ukrajine a nenávisť medzi ukrajincami a rusmi považujem za umelú a zámernú, to je ďalšie zlo toho konfiktu).

    Ešte dodám, že sa tu príliš spomína „Eurosibír“ a podobné koncepty. Prirodzene, je nemožné povedať, že niekto nemá podobné predstavy, ale podľa mňa je to hlavne (anti)propaganda. Každý normálny, aj na ruskej strane, si uvedomuje rozdiely medzi Európu a Ruskom. Moskva nechce dominovať Európe, ale nechce byť ani Európou ovládaná Takže nie „Eurosibír“, ale Amerika, Európa, Rusko … plus ďalšie geopolitické bloky, Čína, India … rešpektované, slobodné.
    Chápeš?

    Mimochodom, počul som pred časom (na webe) rozhovor Chelemendika s Duginom, kde Chelemendik, proti ktorému ináč moc nemám, ale začal okrem iného pliesť také tie všeslovanská jednota nezmysly a podobne – tak mu Dugin povedal, že západní slovania sú svojím historickým vývojom čosi iné, ako východní a žiadne také spojenie by moc nefungovalo. Nuž, ak to myslí tak, o čo menej by to fungovalo so zvyškom Európy, že. Rusko nemožno spojiť s Európou, a ani to nik nechce, chce len dobré vzťahy, zvlášť teraz, keď tu dominuje jeworksý problém a ich pyraramídové hospodárstvo na konci s dychom.

    • Aman Againsttime

     Tá otázka by sa dala formulovať i tak, či má sloboda nejaký význam, pokiaľ nám nezabezpečí prežitie. Vieš, že milujem slobodu, ale som tiež i pragmatik. Čiže si domyslíš aká by bola moja odpoveď na vyššie uvedenú otázku.
     S tými pojmami je to zložité. Ja by som možno použil ( v minulosti častejšie používaný) termín rasializmus. Slovo rasizmus je naozaj príšerne sprofanované, vágne a stala sa z neho politicky korektná nadávka. Nemožno sa diviť, že sa mu väčšina vyhýba.

     Inak s tým zvyšovaním nepriateľstva medzi bielymi by som si veru nebol taký istý. Preto som do článku vložil odkaz na jeden starší preklad o strane Jobbik. A nemusíme hneď myslieť iba na nejaké krvavé vojny.

     Keď už sme pri tej Eurosibírii, tak Faye operuje s federatívnym usporiadaním ( mimochodom kultúrne a etnické identity chce uchovať) a s Ruskom počíta i z dôvodu jeho predstavy o veľkopriestorovej autarkickej ekonomike. Chce sebestačnú, na prírodne zdroje bohatú ríšu, ktorá by bola protiváhou voči Spojeným štátom. Samozrejme, že si je vedomý toho, že tento jeho koncept je zatiaľ iba „paradigmou“ – aktívny a mobilizujúci mýtus. Ale ako som už písal – má to v sebe istú príťažlivosť. 🙂

     Každopádne s tým Ruskom to je zatiaľ tak ako píšeš. S poslednou vetou v treťom odseku sa dá súhlasiť.

     Pokiaľ ide o západných a východných Slovanov, tak opäť nie je čo také riešiť. Samozrejme, že sme odlišní. My patríme skôr na Západ a mentalitou sme predsa len bližšie ku germánom než k východným Slovanom.

 2. maršal Žukov

  Slovania a Germáni si musia uvedomiť, že sú bratia. Potom bude vymaľované a žid sa bude musieť tiež naučiť pracovať, nie len parazitovať a rozoštvávať

  • Psa nenaučíte skákať po stromoch ako veverička, pretože je pes.

   • A kto je tým som, čo má skákať po stromoch ale nikdy sa to nenaučí? Germáni?
    Žukov má stopercentnú pravdu a nie je jediný, kto to historicky tvrdil.
    A dnes sú dobré predpoklady, aby sa to zas dalo do poriadku.

    Ach, treba dodať – dnešní angloameričania, aj keď sú beloši a v mnohých prcentách potomci anglosasov či normanov, nuž, v mnohých ohľadoch a z mnohých dôvodov už do množiny „germáni“ nepatria. A nielen kvôli modernému počernému prisťahovalctvu, je tam problém ešte v hlbšej minulosti, taká principiálna nejasnosť okolo R1b genézy a podobne. To sa prejavuje opakovane v ich histórii.

    • Aman Againsttime

     Chcel by som dodať, že súčasní bieli Američania majú v sebe menej ako 1% černošských génov, zatiaľ čo Afroameričania cca 25% ( a na juhu 10%). Je to v dôsledku striktných zákonov proti-rasovému miešaniu, ktoré v USA fungovali. Osoba, ktorá bola čo i len z 1/8 černochom nebola považovaná za bielu ( v niektorých štátoch to bola iba 1/4).

     • Nehovorím o černochoch, ale „počernom prisťahovalectve“, v širšom slova zmysle.
      Ináč nemyslím to principiálne ako zlo, ale ako vysvetlenie tej modernej americkej neurozy. Určite, keby ich bohatstvo vydržalo naveky, aký by to bol sebaspokojný mnohofarebný národ, vyvalujúci sa v Kalifornii či na Floride. Lenže ich svetová hegemónia nemôže byť večná a v nej je zakotvené aj ich bohatstvo – zostáva im pomaly práve len to prekliatie mnohofarebnosti.
      Nedá sa na nich vsadiť.

     • Aman Againsttime

      To prekliatie mnohofarebnosti však môže byť paradoxne i záchranou. Treba si prečítať napr. o prípadoch Michaela Browna z Fergusona a Erica Garnera z NY. Rasové napätie tu bolo aj vždy bude a žiadne slniečkové vymývanie mozgov to nemôže zmeniť (http://www.kevinmacdonald.net/whiteethnocentrism.pdf). V tomto prípade jednoducho platí „čím horšie, tým lepšie“. Samozrejme, že napätie existuje nielen medzi čiernymi a bielymi a bielymi a hispáncami, ale i čiernymi a hispáncami ( tu sa prejavuje ešte ďaleko explicitnejšie). Ako som už písal: to najlepšie čo sa môže stať je, že sa USA rozpadnú a vytvoria sa na jeho území viac homogenizované štáty. Ozvlášť hispánsky juh k tomu postupne smeruje. A okrem bielych nacionalistov a niektorých hispáncov sa samozrejme v tomto smere aktivizujú i niektorí indiáni (http://www.naturalnews.com/022631_United_States_government_health.html). Akurát len tí čierni akosi zaostávajú a stále ich viac zaujímajú drobné krádeže, crack a hip-hop. 🙂

    • Slovania a Germáni sú jedna skupina a židia druhá. Kto je pes a kto veverička to už nechám na vás. Pointa tam ostáva.

     • maršal Žukov

      Keď psovi dáš pamls, naučí sa aj čítať:-))
      Pán si musí vziať späť bič do svojich rúk a pes bude poslúchať. Inak šup na Madagaskar:-))

     • No to s tým čítaním neviem, neviem ale keby táto konzekvencia bola v prvom komente tak ani nepípnem 🙂 Súhlas!

 3. Francis Parker Yockey, a Alfred Rosenberg sú jedmí autori v dejinách, zavraždení – tými “preborníkmi demokracie”- za napísanie knihy. Yockeyho IMPERIUM (pod pseudonymom Ulick Varange), je považovaná za najsilnejšiu knihu 20-ho storočia. Mám ju.
  V sprievodnom článku (biografia v češtine), sú trochu odlišnosti od skutočnosti.
  Je pravdou, že sa vzdal činnoosti, pri súde vo Wiesbadene, ale hlavne z tohoto dôvodu:
  Keď mu jeho nadriadený niečo diktoval,
  vstal a povedal mu “Sir, svoje klamstvá si musíte písať sám” a odišiel.
  Samozrejme bol ‘nepohodlný’ a našli si zámienku, vraj nejaké “pasové nezrovnalosti”, aby ho poslali do väzenia. Tam ho zavraždili a vymysleli si báchorku s kyanidom! Ako sa mohol dostať – a prečo – ku kyanidu? Jeho sestra to povedala jasne a hlasno – “they killed him!”

  * * *
  „Treba podporovať miešanie rôznych európskych národností. Musíme podporovať sexuálne zväzky medzi Ruskami a Nemcami, Španielmi a Švédkami. Iba radikálnym zničením umelých prekážok rozdeľujúcich Európu môžeme vytvoriť nový druh človeka…“[1]
  Neviem kdo je R.Hofmeister, ale tento výrok mi pripomína jeden veľmi podobný:
  “The gap between the races must be bridged – the Jewish people excepted – their separateness must be maintained.”
  (Medzera medzi rasami musí byť premostená – okrem židov – ich oddelenosť musí byť udržovaná.) (Republican State Senator Roy Goodman (Jewish).
  A tomuto “vyvolenému” sa neskrívil ani vlas nahlave. Tak ďaleko to Amerika dotiahla.
  A tu to máme. Greg Johnson môže snívať o čom chce.
  Aleluja!

  A za 20-30 rokov, až zostárnete, si poviete – akú mal ten SITRA AHRA pravdu!

  • Aman Againsttime

   Tiež si myslím, že Yockey rozhodne patrí do skupiny autorov, „ktorých treba čítať“.
   Pokiaľ ide o Hoffmesitera, tak si kliknite na jeho meno v článku a dozviete sa o ňom nejaké základné info.

 4. Christian Freeman

  „Samozrejme bol ‘nepohodlný’ a našli si zámienku, vraj nejaké “pasové nezrovnalosti”“

  Imperium mam i ja (tusim v prvom vydani), ale myslim, ze od propagandistov by nas mala odlisovat snaha vidiet veci objektivne, ak sa da. Yockey bol samozrejme zavrazdeny, ale do vazenia nesiel za nejake „pasove nezrovnalosti“ – to sa, mily Sithra, jemne snazis, no…nepovedat pravdu :D.
  Ak sa dobre pamatam, tak Yockey bol zavrety za vlastnenie niekolkych falosnych pasov a rodnych listov, ktore sa nasli pri prehliadke jeho batoziny na letisku. Co je rozhodne viac ako „pasova nezrovnalost“ a zavru Ta za to prakticky vsade.
  To neznamena, ze Yockey nemal zaujimave myslienky, obhajovat ho klamstvami a prekrucanim faktov mu vsak nijako nepomoze.

 5. Áno, on bol tak hlúpy, aby mal v batožine niekoľko pasov a rodných listov. On nevedel, že po ňom idú, že jeho batožina bude prehliadaná, atď.
  Á la prípad Ernst Zündel. Oženil sa s američankou (nemecký pôvod) Ingrid Rimland a žiadal o americké občianstvo. Keď sa ale do neho obuli židia a bolo ho treba z Ameriky vyhodiť, jeho žiadosť/papiere o občianstvo, sa stratili – out, nie si občan!!
  Ono, v Amerike sa vždy niečo nájde.
  Ale možno že niekdo iný má inú pravdu, napriek tomu, že ja som sa s Ernstom osobne poznal.

  • Christian Freeman

   zaujimave, Sithra, ze si asi jediny clovek, ktory to, ze Yockey bol zavrety pre falosne dokumenty, spochybnuje, okrem teba som este nikde necital (a to ci uz v materialo pro alebo proti), zeby toto niekto spochybnoval. Bohuzial, nie kazdy zapada do vzorca – my sme len ti dobri, cestni, uprimni, nasi protivnici su ti zli – obcas treba vidiet aj brvno v nasom vlastnom oku. Ako som napisal, snaha o objektivitu by nam mala byt vlastna aj v pohlade do vlastnych radov.
   Ernsta a Ingrid som mal tu cest navstivit aj ja, takze to sme dvaja,co ich poznaju osobne 😛 Nespominam si uz, ako to bolo s jeho ziadostou o obcianstvo, ale kedze v USA nemaju problem Ti obcianstvo zrusit, aby Ta do Europy mohli vydat, tam nejake extra tanceky okolo toho ani robit nemusia.
   Co ale nemeni nic na tom, z s Yockeym to bolo, ako bolo. Ale viem…ty by si aj z Klassenovej samovrazednej hlavy v hajzli urobil nahodny infarkt pri rannej nevolnosti…

   • Brvno v našom oku???

    Témou je monštruózna medzinárodná mafia so všetkými možnými zločinami, vrátane cielených nespočetných zákerných vrážd a rozpútavania vojen, a ty tu ideš niekoho dehonestovať pre nejaké falošné papiere?

    Úplne vážne sa dá pochybovať o tvojej schopnosti racionálne rozmýšlať.

    Čo myslíš, koľko „zločinov“ by našli na tebe, ak by ťa zobrali do placu? Nehovoriac o tom, že by ti niečo podhodili? Alebo si myslíš, že to „sa nerobí“??? Co máš päť rokov?

    Prečo sem vnášaš tieto tirády naivistov? Toto má byť to brvno v našom oku? A Ježiš kristus bol zločinec, lebo vykopal kšeftárov z chrámu, mal si uvedomiť to brvno, čo mal v oku, keď ho ukrižovali, nie?

 6. Vazeni vsetci

  Citujem z knihy Dr. Cyrila hromnika: Sloveni a Slovensko:
  str.276… „a tam najdeme Vagiriu alebo Wagiriu(dnes bezne Vagria a Wagria) v nemeckom, ale az do 12 storocia-str.277 slovenskom, vychodnom Holstynsku. Helmold(1155-1156) nazyva povodne obyvatelstvo Vagrie, Vagrijcami(Wagiri)alebo Venedmi(die Wender,Viniti,Winithi) a ich zem zemou Slovenov.“ 315[Helmold 1925,Vyhubeni Slovanu Pobaltskych]…
  str.277 “ Este aj v 12 storoci tu boli kmene neskorsie nazvane nemecke, ci uz pochadzali z Danska, Holandska, Frizska, alebo Skandinavie, povazovane za pristahovalcov a dobyvatelov, ktori si len nedavno podmanili povodne slovanske obyvatelstvo a povodnu slovensku zem spustosili, aby tak pripravili podu pre nastahovanie nemeckych kmenov.“317 [Helmold, 1925, Vyhubeni Slovany Polabskych/Helmolda Kronika Slawian, Warszava,1974// Oldenburg sa vtedy nazyval Starigrad].
  Velmi podobne tomu co sa udialo v Amerike s povodnymi obyvatelmi. Ale nielen to miliony Slovanov sa vystahovalo do Ameriky a kolko z nich si zachovalo svoju rec?
  Preco aj dnes ked mladi Slovania ktory sa vystahuju na zapad konaju podradnejsiu robotu ako tam zijuci Indovia, ci cernosi, by sme mali verit nejakemu Greg Johnsonovi a inym dristacom o belosskej solidarite! [ked Polski kral Jan Sobieski, zo svojim vojskom oslobodil Vieden s pod tureckeho obliehania, naduty Habsburg mu aani nepodakoval, ani ruku nepodal z vdacnosti.-ignoroval ho!] Jedina solidarita proti germanskej nadvlade je Slovanska solidarita!!!!
  A solidarita vsetkych tych ktorym germanska nadvlada sposbila tiez ujmu: Indovia, Cinania, a ano aj cernosi!!! Rok 1989 bol najvacsim podvodom tisicrocia.

  J Kazok
  P.s. Ked horeuvedene porovname z prognozou OSN na vyvoj obyvatelstva do roku 2300, kde sa predpoklada pokles obyvatelstva vsetkych byvalych socialistickych statov Europy takmer o polovicu do roku 2100- teda za necelych 85 rokov [A teda prevazne slovanskych statov]. Pytam sa co sa zmenilo v politke Germanov[Nemcov/Zidov, Anglicanov/Americanov ai], voci Slovanom?
  Nic -cielom bolo vzdy znicit a potom ovladnut pre seba, ako ovladnut aj pracovne a ine zdroje Slovanov.
  Aby som dokazal ze tie prognozy OSN sa uz plnia tu su priklady 3 krajin za roky 1985 a 2010; Polsko, Bulharsko, Ukrajina
  Polsko (1985)-38 million obyv; (2010)- 36 Milion obyv. Bulharsko (1985)- 9 million obyv; (2010)-7,6 million obyv. Ukrajina (1985)-51 million obyv; (2010)- 45 million obyvatelov.

Leave a Reply