Domov / Hlavná strana / Iný pohľad / Európania nie sú slobodní

Európania nie sú slobodní

African boys on the beach of Catania playing football

„Biely muž, si otrokom vo vlastnej krajine. Každý rok máš menej z plodov svojej práce; každý rok nesieš na svojich ramenách ťažšie bremeno; každý rok sa vďaka lacnej práci cudzincov stáva tvoja budúcnosť neistejšou; každý rok si o niekoľko krokov bližšie svetu otrokov.“ – George Lincoln Rockwell

Je nezmyslom domnievať sa, že Európania sú v 21. storočí slobodní. Neustále počúvame, ako sú neeurópania utláčaní „rasistickou belošskou spoločnosťou“ a „štruktúrami belošskej moci“, ale koľko belochov sa nad tým zamyslí a pochopí, že v skutočnosti sú to práve oni, ktorí nie sú slobodní?

Keď sa zamyslíte nad údajne slobodnými ľuďmi žijúcimi v takzvanej „demokratickej“ západnej spoločnosti prvého sveta, nikdy ani nepomyslíte na to, že táto pomerne dobre prosperujúca populácia by mohla patriť medzi najviac utláčaných a neslobodných ľudí na svete.

Ako a prečo nie sú Európania slobodní?

Duševné zotročenie

Európania na celom svete sú mentálne zotročovaní inštitúciami pod kontrolou nepriateľa – masmédiami, akademickou obcou, Hollywoodom a hudobným priemyslom. Tieto okupačné, podvratné a manipulačné inštitúcie podsúvajú európskym konzumentom jedovaté posolstvo. Tým je rasové popieranie, rasové miešanie, degenerácia, homosexualita, feminizmus, transgenderismus a čokoľvek iné, čo poškodzuje individuálnu myseľ, následne aj kolektívnu myseľ a nakoniec narušuje samotnú identitu cieľovej populácie.

Títo zákerní manipulátori a traviči myslí útočia na západnú morálku, kultúru, rasovú identitu, sexuálne normy a prirodzené vrodené rozdiely, aby rozložili spoločnosť a pretvorili ju na svoj obraz. To, čo dnes vidíme, je obraz dystópie.

V podstate bola masová kultúra prebudovaná k útoku na spoločnosť, kultúru a ľudí považovaných za prekážku cieľom globalizmu/židokomunizmu/kultúrneho marxizmu.

Toto mentálne zotročenie bolo primárnym cieľom tých, ktorí usilujú o pád Západu, pretože kto ovláda myseľ, ovláda spoločnosť. Ak ovládate myseľ más pomocou prostriedkov verejného vplyvu, môžete ich presvedčiť o čomkoľvek, dokonca môžete oslavovať vlastný spoločenský, rasový a kultúrny úpadok.

Boli sme psychologicky prerobení na nepriateľov sebe samým pomocou našich vlastných hedonistických túžob, nášho individualizmu, nedostatku identifikácie s tým, čím sme, ako rasová a kultúrna skupina.

Finančné zotročenie

Európania sú finančne zotročovaní dogmou štátom vynucovaného multikulturalizmu a diverzity. Sú finančne zotročovaní kriminálnymi praktikami úrokov a zdieračského zdaňovania zo strany ich vlád na splácanie národných dlhov nahromadených následkom úžery. Ide o finančný a politický systém určený na zruinovanie západnej civilizácie tak, ako ju poznáme, a európskej identity tak, ako je a ako bola po tisíc rokov. Toto je finančná slučka, ktorá dusí ľudí vďaka neustálemu dlhovému otroctvu.

Nepriateľská elita pokračuje v ničení národov Európy prostredníctvom daní, ktoré platia tvrdo pracujúci Európania. Svojimi daňami, odvádzaným zločinným, úplatným a zradným globalistickým inštitúciám, nevedomky financujú šírenie programu multikulturalizmu.

Nie je to iba platenie daní, čo nevedomky slúži nepriateľským elitám. Európania napomáhajú vlastnému nahradeniu aj prakticky.

Keď Európania stavajú nové domy, aby bolo kde ubytovať vlny prisťahovalcov, následkom je zvýšenie cudzej populácie a uľahčenie vlastného vytlačenia. Podobne je to s nemocnicami, cestami, väznicami, verejnou dopravou atď.

Niekto musí zaplatiť a vybudovať celú infraštruktúru nanúteného multikulturalizmu a je to práve Európan, ktorý tak robí. Súčasne sa stáva cieľom štátom podporovaného demografického terorizmu a genocídy. Tým viac, čím viac platí a stavia.

Európania pracujú, aby zaplatili vlastné účty. Zároveň platia dane vláde, ktorá vpúšťa imigrantov. Európania nielenže platia infraštruktúru pre multikulturalizmus, ale ju aj budujú. Všetko podľa myšlienky „robíme správnu vec“ a „dobrý občan platí účty“. Neuvedomuje si pri tom, že táto charakteristická vlastnosť Európanov je využívaná proti nim.

Európania pracujú s nádejou, že poskytnú lepšiu budúcnosť svojim deťom. Je to však extrémne naivná myšlienka s ohľadom na budúcnosť, ktorá sa formuje mimo ich domovov. Ľudia majú tendenciu nazerať na veci z vlastnej, bezprostrednej perspektívy rodinných potrieb, než by sa pozreli s odstupom na širší obraz a na to, akú krajinu a spoločnosť ich deti zdedia.

Je to individualistický a dalo by sa povedať sebecký spôsob nazerania na veci. Je to veľmi libertariánsky pohľad, ale v skutočnosti to nie je nič menšie, ako samovražedná naivita. Rodina je mikrokozmom národa. Ak necháte rozpadnúť rodinu, národ to nezničí. Ak sa rozpadne národ, rodina zostane úplne bezbranná. Silný národ je najlepšou formou ochrany rodiny. Preto ľudia, ktorí kladú veľký dôraz na prospech rodiny, by mali brať do úvahy aj dlhodobé následky štátom vynucovaného multikulturalizmu na národ a budúce rodiny.

Právne zotročenie

„Otrokom je ten, kto nemôže vysloviť svoje myšlienky.“ – Euripides

Európania sú zotročovaní právnym systémom, ktorí využívajú ničitelia západných národov na to, aby ich dostali do područia autocenzúry. Európania už viac nemôžu vysloviť svoje názory bez obavy z odvety nepriateľmi ovládaného právneho systému. To, čo dnes môžeme vidieť, je právny systém, ktorý má potlačiť akýkoľvek prejav nesúhlasu. Strach z väzenia, mediálnych útokov a zastrašovania ľavičiarmi, vedie ľudí k autocenzúre, čo umožňuje protieurópskej agende pokračovať bez narušenia.

Sme pod vládou protibelošských tyranov, ktorý naplno využívajú silu zákona na odstránenie všetkého politického disentu.

Neúnavné pokusy sociálnych mediálnych gigantov na stále väčšie obmedzovanie slobody prejavu sú ďalším príkladom toho, že Európania nie sú slobodní. Sústreďovanie pozornosti sociálnych médií na cenzúru je spôsobené rastúcim prebúdzaním sa Európanov. Cieľom je zastavenie voľného toku informácií, ktoré by viedli k ďalšiemu prebúdzaniu.

Frank Ellis v knihe „Politická korektnosť a teoretický boj: Od Lenina a Maa po Marcuseho a Focaulta“ napísal:

„Čo je tá politická korektnosť, ktorá vyvoláva toľko strachu medzi ľuďmi v slobodných a otvorených spoločenstvách? V skutočnosti – môžu byť spoločenstvá, v ktorých sú ľudia vystavení veľkému psychologickému tlaku, aby boli v súlade s agendou multikulturalizmu a feminizmu, skutočne slobodné a otvorené?“

Je to strach, že budeme onálepkovaní a stigmatizovaní. To je tá sila, z ktorej naši nepriatelia odvodzujú svoju moc nad nami. Je to forma psychologickej kontroly, ktorá umožňuje našim nepriateľom pokračovať v rozklade našej rasy, národov a kultúry. Bez tejto kontroly by nemohli uspieť a je to skutočne devastačný vplyv kultúrneho marxizmu. Núti ľudí stáť nečinne bokom, zatiaľ čo ich rasa, národ a kultúra sú ničené priamo pred ich zrakom.

Politická nesloboda

Európania sa nemôžu slobodne politicky organizovať za svoje záujmy. Od Európanov sa očakáva, že prijmú politické ideológie, ktoré zachovajú prebiehajúce ničenie európskych národov. Ak Európania sformujú politické strany alebo organizácie, ktoré presadzujú záujmy Európanov, potom sú neustále napádané politickými a ideologickými oponentmi, médiami a právnym systémom. Ak dôjde k politickej rozprave, ktorá je v rozpore so štátom vynucovaným multikulturalizmom, okamžite je cieľom síl, ktoré nie sú iba jedovaté a nactiutŕhačské, ale aj násilné. Európanom nie sú povolené skupiny obhajujúce vlastné záujmy. Očakáva sa, že budú mlčať a hlasovať za politické strany, ktoré pracujú proti ich záujmom ako jedna skupina.

Tieto trendy politického nátlaku môžeme vidieť vo všetkých západných krajinách. Prejavujú sa mnohými spôsobmi. Je tu násilná represívna úchylka, ktorú zastupuje antifa, komunisti a anarchisti. Je tu neustály výsmech médií. Existuje morálne pobúrenie zo strany hlavných politických zoskupení, ktoré odsúdia každú nevhodnú stranu ako „rasistickú.“

Existujú dobre financované organizácie, ktoré sa zameriavajú LEN na záujmové skupiny obhajujúce práva belochov. Tieto organizácie existujú v každom západnom národe. V Amerike sa nachádza ADL a SPLC, v Spojenom kráľovstve existuje Hope Not Hate, Searchlight a UAF. Všetky majú značnú finančnú podporu a ideologicky sa snažia o zánik západnej civilizácie a bielej európskej identity.

Európania nerozmýšľajú racionálne a logicky o dlhodobých dôsledkoch masového prisťahovalectva a núteného multikulturalizmu práve kvôli týmto neustálym útokom na ich vedomie. Vždy, keď sa objaví politická strana, ktorá hovorí v prospech Európanov, vidia, ako je napádaná zo všetkých strán a všetkými štátnymi činovníkmi, ktorí sa ju snažia zničiť.

Všetci ľudia, rasy a kultúry majú právo na sebaurčenie s výnimkou Európanov. Sebaurčenie pre Európanov je našimi nepriateľmi opísané ako rasistické a netolerantné, pretože chcú zničiť našu identitu prostredníctvom rasového a kultúrneho nahradenia.

Nemôžeme slobodne existovať ako Európania v Európe, nemôžeme slobodne odovzdať európske krajiny našim deťom, nemôžeme žiť slobodne bez toho, aby nám bol vnucovaný multikulturalizmus.

Ľudia, ktorí sú skutočne slobodní, majú kontrolu nad vlastným osudom. Európania túto kontrolu nemajú. George Lincoln Rockwell použil analógiu, keď hovoril o Amerike ako o lodi, ktorá je kormidlovaná na útesy Židmi a komunistami. Podobná analógia platí aj na Európu – neriadia ju Európania, ktorí majú na mysli najlepšie záujmy Európanov, ale smeruje do zabudnutia pod vedením nepriateľov európskych národov a západnej civilizácie. Robia to preto, lebo správne riadená Európa je hrozbou pre ich globalistické ambície na absolútnu kontrolu nad masou zombifikovaných konzumentov bez identity.

„Nikto nie je skutočne slobodný, každý je otrokom bohatstva, šťastia, zákona, alebo iných ľudí, ktorí im bránia konať podľa slobodnej vôle.“ – Euripides

Preklad: ::prop, www.protiprudu.org
Zdroj: Smash Cultural Marxism

O ::prop

4 komentáre

 1. ……Ó, tak toto je úplne iná káva. „„Otrokom je ten, kto nemôže vysloviť svoje myšlienky.“ – Euripides“. Bože a čo s „ľuďmi“, čo ich nevedia ani len sformulovať a majú hlasovacie právo? Logické je, že táto kafkovčina sa potom prejaví ako Absurdistan.
  ……Ono neviem prečo autor použil terminus technicus „bielej európskej identity“, národ nie je etnikum, alebo kmeň. Národ je širší pojem. Mal tam napísať pôvodnej európskej identity, alebo vlastnej európskej identity. O bledosti pôvodu Kafku, Bertolda Brechta alebo aj Zinedina Zidana, Alexandra Sergejeviča Puškina môžeme mať svoje pochybnosti, ale ich prínos k národnému bohatstvu a odkazu je nesporný. Je to práve pojem národ, ktorý umožňuje prínos týchto ľudí zvečniť. Paradoxom je to, že skupinka ľudí ako Albright, Clinton, Soros a spol., bojujú proti nacionalizmu, národovectvu …. . Jediné vysvetlenie prečo to robia, je to, že chcú mase, stádu, národu zobrať identitu, tradície, tvár, črty, unikátne schopnosti, len preto aby boli ľudia ľahšie a univerzálnejšie ovladatelní.
  ……..Je to paradox, konflikt kultúry a pakultúry nemá etnickú tvár, je to konflikt kreatívneho a deštruktívneho, sociálneho a privátneho, ktorý sa dnes nádherne projektuje ako obraz silných hráčov, ktorí v jeden deň vytvárajú pravidlá a na druhý deň ich demoštratívne pošlapú, aby sebe aj ostatným dokázali kto má moc. Socializujú straty, privatizujú zisky a jediné pravidlá, ktoré nad nimi vládnu, nie sú tie, ktoré vymýšľajú pre nás, masu, ktorú ovládajú cez médiá, ale iba tie, ktoré riadia biologický, rozumej zvierací svet a prírodu ako takú. Nie sú to šlachetní ľudia a preto nie je adekvátne ich nazývať slachtou, tá akceptovala pravidlá, ktorým podliehala. Toto sú moderní oligarchovia, korporácie, ktoré ak sa dohodnú na devastačných pravidlách, tak bežný človek ťažko pred nimi môže utiecť, je obeťou myslenia, ktoré mu elita implantovala. Dostali ho. Spravili z neho obeť. Uveril im. Nedá sa s tým naozaj nič robiť? Prežijú len tí, ktorí bojujú, utekajú, snažia sa v dave nájsť svoje miesto, opodstatnenie, komunikujú navzájom, veria si, spolupracujú. Možno po otrase, turbulencii, alebo katastrofe sa jedného dňa oni stanú oligarchami a naprogramujú svojich bývalých drezérov, ktorý uverili tomu, že ovládajú svoj svet, aby im verili, nestrácali nádej, verili systému, čo naprogramovali oni, lebo je lepší, bezchybnejší, čím ich podchytia, použijú, a ak ich už nebudú potrebovať, tak ich odhodia a ak budú žobroniť, tak im niečo slúbia, implantujú im ilúziu, s ktorou dokážu žiť. Zmysel. Aký to má zmysel? Život je zmysel sám o sebe, takže táto otázka je nezmyselná. Spoločnosť, štát, médium, korporácia, moc, peniaze, vlády, mimovládky, náboženstvá, teórie, sú to ilúzie, alebo realita ktorej máme veriť? Sú to iba platformy pre to aby človek dosiahol to, čo jeho biologické telo samo o sebe nemôže, a tým je nesmrtelnosť, život večný, či už v pamäti národa, našej kultúry, alebo v deťoch.

 2. “Európania na celom svete sú mentálne zotročovaní inštitúciami pod kontrolou nepriateľa – masmédiami, akademickou obcou, Hollywoodom a hudobným priemyslom”.

  ….európania majú to, o čo ich otcovia a dedovia bojovali a im vybojovali – OTROCTVO…..táto hlúpa, tupá tzv. árijská “biela masa” stále ešte nevie a ako sa zdá, ani nechce vedieť, že porazili sami seba už pred 75 rokmi. Závisť a z toho plynúca nenávisť voči Nemecku, zapríčinená vysokou životnou úrovňou Nemecka a prvenstvom v každom ohľade – v skutočnosti najvyššou na tejto planéte, ktorú im priniesol Národný Socializmus a skutočná vláda ľudu – nenávisť vbíjaná do ich úbohých modzgov chazarskou propagandou, priniesla výsledok. Táto prízemná masa ešte ani dnes nechce veriť tomu, čo povedal Hitler, že Nemecko nebojuje len pre seba, ale za celú Európu proti židovskému bolševizmu a židovským celosvetovým bankám, usilujúcich o svetovú nadvládu. Títo mentálni trpaslíci nemajú tušenia, v koho rukách sú svetové media, Holywood, kultúra, školstvo, atď., atď….a keby som im to hneď povedal (čo môžem s ľahkosťou urobiť), aj tak by neverili, lebo už sa boja aj vlatných tieňov….
  A ako jednoducho to tá ELITA na nich vymyslela, aby im zavreli raz a navždy ich sprosté gójimské huby – jedno slovo, ktoré nad nimi visí ako bič – “HOLOKAUST”. A v momente pustia do nohavíc!

  * * *
  “…..ktorí usilujú o pád Západu….”

  ….o pád západu? Tento autor si myslí, že oni chcú len pád západu a nič iné? Moc toho zrejme nevie a pokúsim sa ho poinformovať. Je to odkaz od jedného nášho “praiteľa” Elitára (jeden z mnohých ktorých by som mohol uviesť):

  “Sme povďační Washington Postu, New York Times,
  Time Magazine a iným veľkým publikáciám,
  ktorých riaditelia navštívili naše stretnutia
  a rešpektovali ich slub diskrétnosti skoro štyridsať
  rokov. Bolo by pre nás nemožným vyvinúť náš plan
  pre svet, keby sme boli vystavení svetlu publicity
  počas tých rokov. Ale teraz je svet sofistikovanejší
  a pripravený na pochod v ústrety svetovému
  governmentu. Nadnárodná suverenita intelektuálnej
  Elity a svetových bankárov je zaiste uprednostnená
  pred národným sebaurčením, praktizovaným
  v minulých storočiach”.
  David Rockefeller

 3. Je jedno, či to ide podľa Barneta alebo Kalergiho, je ľahostajné, či sú „Protokoly …“ pravé alebo podvrh. Dôležité je len to, že sa všetko naplňuje.

 4. Myslím, že europske populácie Nemecka, Talianska, Švédska sú stratené, a neprežijú toto storočie. Pretrvanie nás, Slovänov, tu v Karpatoch a v ich údoliach závisí od viacerých faktorov, jedným z dôležitých je inštitúcia občiny, ktorá je prirodzenou vyššou jednotkou slovänského ľudu:
  http://www.slovani.estranky.sk/clanky/komunita/susedska-obcina–ako-zaklad-spolocnosti.html
  A samozrejme, treba si i naliať čistého vína, a prestať sa nazývať cudzím menom,,,Slovákmi“. Sme Sloväni (Sloveni):
  http://www.slovani.estranky.sk/clanky/slovani/slovaci-alebo-slovani–kym-sme-.html

Leave a Reply