Domov / Hlavná strana / Komentáre / Biela genocída

Biela genocída

Bieli nacionalisti sú jednotní v presvedčení, že naša rasa je ohrozená biologickým vyhynutím. Tento pohľad je často odmietaný ako panikárenie, ale ako som už dávnejšie poukázal, možno ponúknuť veľmi jednoduché a presvedčivé argumenty, že bieli vyhynú, pokiaľ budú súčasné trendy pokračovať. Cieľom bieleho nacionalizmu je zastaviť tieto trendy.

Niektorí bieli nacionalisti idú ešte o krok ďalej a argumentujú, že naša rasa je zámerne vedené k záhube, t.j. že bieli sú terčom genocídy. Toto tvrdenie sa odmieta už nielen ako panikárenie, ale ako šialenosť. Napriek tomu budem argumentovať, že biela genocída sa skutočne uskutočňuje. Máme tu ľudí v mocenských pozíciách, ktorí propagujú politiky, o ktorých vedia, že povedú k vyhynutiu bielej rasy – samozrejme za predpokladu, že ich nezastavíme.

Ak chceme vytvoriť tézu o bielej genocíde, musíme urobiť 3 veci. Za prvé, potrebujeme definovať genocídu spôsobom, ktorý je konzistentný s pomalým procesom vedúcim k vyhynutiu. Za druhé, potrebujeme demonštrovať, že biele vyhynutie nie je dôsledkom tajomnej sily prírody, ale výsledkom ľudskej voľby a činov. Za tretie, potrebujeme ukázať, že biele vyhynutie nie je len nepredvídateľným, nechceným dôsledkom týchto politík, ale skôr ich premysleným, zámerným dôsledkom.

Zdá sa anti-intuitívnym tvrdiť, že bieli sú obeťami genocídy. Bieli predsa nie sú zabíjaní po miliónoch, čo je obraz, ktorý si väčšina ľudí vybaví, keď sa spomenie genocída. Na prvý pohľad je naša rasa silná, prosperujúca a početná.

Avšak zástanci tézy o bielej genocíde poukazujú na článok II Dohovoru o zabránení a trestaní genocídy (1948), ktorý definuje genocídu nasledovne:

…ktorýkoľvek z činov uvedených nižšie, spáchaný v úmysle zničiť úplne alebo čiastočne niektorú národnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu ako takú:

 • (a) usmrtenie príslušníkov takej skupiny,
 • (b) spôsobenie ťažkých ublížení na tele alebo duševných porúch členom takej skupiny,
 • (c) vedomé uvedenie príslušníkov takej skupiny do životných podmienok, ktoré majú privodiť jej úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
 • (d) vykonanie opatrení smerujúcich k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,…

Táto definícia genocídy je omnoho širšia, ako len priama masová vražda. Predovšetkým body (c) a (d) sú v súlade s charakterizujúcimi politikami, ktoré zničia skupinu pomaly, behom dlhšieho časového obdobia. Genocída teda môže priebiehať v dvoch formách, z ktorých jednu môžeme označiť za rýchlu, horúcu genocídu a druhú za pomalú, pokojnú genocídu. Biele vyhynutie spadá do druhej kategórie.

Biele vyhynutie znamená, že v každom bielom národe je pôrodnosť pod hranicou nahradenia, t.j. že viac belochov zomrie, než sa narodí, a to až do bodu, kým bieli ako špecifická rasa nevymiznú.

Máme tu 5 hlavných príčin bieleho vyhynutia. Nepochybujem, že do tohto zoznamu by sa dali pridať ešte ďalšie faktory, ale v prípade, že by sme vyriešili týchto 5 problémov, nemuseli by sme sa dlhšie báť o budúcnosť našej rasy:

 • – etika hedonizmu, individualizmu a sebeckosti, ktorá očierňuje reprodukciu a rodinný život.
 • – feminizmus, ktorý podporuje ženy v tom, aby sa namiesto rodinného života, ako ich primárneho povolania, usilovali o kariéru.
 • – široko rozšírené používanie antikoncepcie a potratov, ktoré oddeľujú sex od tehotenstva a tehotenstvo od výchovy detí.
 • – rastúce náklady na založenie rodiny, predovšetkým zapríčinené rasovou integráciou – ktorá je hnacou silou suburbanizácie a ex-urbanizácie s cieľom nájsť bezpečné miesta pre bielych, kde by mohli vychovávať deti – nebielou imigráciou a offshore priemyslom, ktorý znižuje platy belochov.
 • – rasové miešanie, pri ktorom jednotlivci síce reprodukujú svoje gény, avšak nie gény svojej rasy, keďže sa miešajú s inou rasou.

Tieto faktory nie sú slepými silami prírody ako kolízia asteroidu so Zemou. Všetky sú vytvorené ľudskými bytosťami. Niektoré z nich, ako napr. feminizmus, antikoncepčné pilulky, legalizovaný potrat a ukončenie rasovej segregácie, imigračných obmedzení a zákazu rasového miešania, sú celkom nedávne. Vyliahli sa v mysliach intelektuálov, umelcov, vedcov, politikov, pedagógov a inzerentov, ktorí uskutočnili zmenu presvedčení a hodnôt ľudí, ako i zákonov a inštitúcií, ktoré nám vládnu.

Ale každá z týchto vecí môže byť zmenená. Ľudí možno naučiť ceniť si hodnotu rodinného života pred sebectvom, pôžitkárstvom a kariérizmom, od feminizmu možno odradzovať, prístup k antikoncepcii a potratom môže byť obmedzený, zákony môžu byť zmenené tak, aby bolo založenie rodiny cenovo dostupné, rasová segregácia, imigračné reštrikcie a ekonomický nacionalizmus sa opäť môžu stať reálnou politikou, rasové miešanie môže byť postavené mimo zákon. V skutočnosti bieli nacionalisti podporujú práve také politiky, ktoré zastavia vyhynutie bielych.

K tomu, aby sme potvrdili tézu o bielej genocíde, musíme preukázať, že biele vyhynutie je zámerným dôsledkom politík, ktorým oponujeme. Prvé tri príčiny bieleho vyhynutia sú jednoducho produktom pretláčania individuálnej slobody. Posledné dve sú produktmi individuálnej slobody a rasového egalitarizmu. Nie je potom možné, že biele vyhynutie je len nechceným dôsledkom individualizmu a rasového egalitarizmu?

Samozrejme, že je to nielen možné, ale v mnohých prípadoch ide o jednoduchú pravdu. Väčšina ľudí, ktorí obhajujú individualizmus a rasový egalitarizmus, si jednoducho nie je vedomá toho, že tieto hodnoty podporujú vyhynutie bielej rasy. Našou úlohou je, aby sme ich o tom informovali.

Ale keď sú takýto ľudia informovaní, ich reakcie možno rozdeliť do niekoľkých kategórií. Niektorí z nich jednoducho odmietajú akceptovať, že biele vyhynutie reálne prebieha. Z tých, ktorí ho akceptujú, sa niektorí budú snažiť o jeho zastavenie, a iní nie. Prípadne sa niektorí z nich o to jednoducho nebudú starať a ďalší budú tomuto procesu dokonca fandiť.

Avšak je tu rozdiel medzi ľuďmi, ktorí sa hlásia k politikám podporujúcim bielu genocídu po zistení tohto faktu a tými, ktorí možno takéto politiky koncipujú a vykonávajú pred oboznámením sa s touto skutočnosťou a s plným uvedomím si ich dôsledkov. Aké máme dôkazy, že takýto ľudia existujú?

Za prvé, dôkazné bremeno musí byť posunuté. Je naozaj možné, že lídri desiatok bielych národov prijali podobné politiky, ktoré sú v protiklade k dlhodobému prežitiu ich národov, pričom žiaden z nich nevie, čo robí?

Áno, je módne vysmievať sa z politikov, ktorí uvažujú len z hľadiska budúcich volieb. Ale v skutočnosti to nie je pravda. Politici sú napr. skôr prezieraví, pokiaľ ide o ich osobné ambície a plány. Okrem toho naše vládnuce elity nepozostávajú len z demokratických politikov. Vládnuce elity v každej forme spoločnosti sú známe pre uvažovanie a plánovanie dopredu. Vládne spravodajské agentúry, ako i súkromné think thanky pracujú na vytváraní dlhodobých predpovedí založených na súčasných trendoch a následne primeranom plánovaní. Preto je veľmi nepravdepodobné, že by si naši lídri neboli vedomí možnosti bieleho vyhynutia. Buď sa o to nestarajú, alebo chcú, aby k tomu došlo.

Za druhé, nie je tajomstvom, že Židia sú masívne nadreprezentovaní medzi západnými elitami v politike, médiách, biznise, akademickom sektore a v slobodných povolaniach. Navyše patria k hlavným propagátorom trendov prispievajúcich k bielej genocíde, akými sú napr. nebiela imigrácia, rasová integrácia, rasové miešanie, feminizmus a sexuálna liberalizácia.

Pochopiteľne, že akýkoľvek pokus obviniť Židov z bielej genocídy môže skončiť puntičkárstvom o historických príčinách. Z praktického uhľa pohľadu je omnoho dôležitejšie – a tiež menej kontroverzné – uvedomenie si, že organizovaná židovská komunita je pilierom opozície voči nacionalistickým pokusom napraviť v budúcnosti tieto problémy. To ako sme sa do dnešného štádia dostali je menej dôležité, než spôsob ako zachrániť samých seba. A Židia nám blokujú východ.

Bolo by však možné, že lídri židovskej komunity v skutočnosti „nevedia, čo činia“? Koniec koncov, Židia patria k ľuďom, ktorí sú si najviac vedomí podmienok, ktoré vedú alebo bránia genocíde. Preto Židia podporujú existenciu židovského štátu, Izraela, ako útočiska pred genocídou. Napriek tomu oponujú akýmkoľvek pokusom zachovať belošské krajiny len pre belochov. Izrael je pre Židov, ale Poľsko, Švédsko, Nemecko, Francúzsko a pod. sú pre každého. Židia vnímajú zmiešané manželstvá ako hrozbu pre židovské prežitie, ale propagujú rasové miešanie pre ostatné skupiny a oponujú komukoľvek, kto by ho chcel zakázať. Židia uznávajú, že silný zmysel pre židovskú identitu, vrátane hrdosti na svoju históriu a úspechy, je nevyhnutný pre židovské prežitie, ale podporujú multikulturalizmus a bielu vinu pre zvyšok ostatných.

Aby sme si to vyjasnili, nie všetci Židia podporujú deštruktívne myšlienky výlučne pre gójov, zatiaľ čo pre seba majú výnimky. Židia možno propagujú zmiešané manželstvo pre ostatných, ale praktikujú ho i oni – a to dokonca vo väčšom rozsahu ako iné skupiny. Židia propagujú feminizmus pre ostatných, ale hlavnými obeťami židovského feminizmu sú židovskí muži, ktorí si vezmú tieto bosorky, zatiaľ čo ostatní židovskí muži sa im oblúkom vyhnú. Židia propagujú étos sebectva, individualizmu a materializmu pre ostatných. Ale praktikujú ho i oni, čo je jeden z dôvodov prečo majú sekulárni Židia veľmi nízku úroveň reprodukcie.

V krátkosti, Židia nielenže kážu nihilizmus, ale ho tiež praktikujú. Bohužiaľ, pretože sú tak vplyvní, tak majú moc stiahnúť nás so sebou. Židia sú predvojom nihilizmu. Nie sú pokrytcami, ktorí kážu nihilizmus ostatným, ale nie sebe. To ich však robí ešte horšími, pretože pokrytectvo je aspoň poctou, ktorú dáva neresť cnosti a Židia sa ani nestarajú o to, aby ju naoko ponúkli.

Avšak kým niektorí Židia nás vedú smerom k spoločnému vyhynutiu, ďalší nás k nemu podnecujú zozadu, pričom nemajú v úmysle zdieľať náš osud. Ide o Židov, ktorí nám vychvaľujú multikulturalizmus, otvorené hranice a rasové miešanie, ale sami preferujú sa im vyhnúť, pretože vedia, že takéto politiky povedú k ich vyhynutiu.

Nie sú len „nekonzistentnými“ vo svojich princípoch. Sú dokonale konzistentní s ich skutočným princípom kolektívnych záujmov. Nepodporujú „dvojitý štandard“, pretože ich jediným štandardom je kolektívny seba-záujem. Títo Židia vyznávajú filozofiu „ži a nechaj zomrieť“. Snažia sa profitovať z nášho zničenia a nielenže podporujú náš úpadok, ale tiež aktívne potláčajú náš odpor voči nemu.

Okrem Židov, ktorí aktívne pretláčajú našu deštrukciu, sa zaiste nájdu i takí, ktorí to nerobia. Niektorí z nich by i chceli, ale jednoducho im chýba moc k tomu, aby nám uškodili. Iní sú zase úplne ignorantskí voči tomu, čo ich lídri robia. Avšak jedna kategória je nápadná svojou (takmer) neprítomnosťou: spravodliví Židia, t.j. Židia, ktorí vedia, že biela genocída sa uskutočňuje, ktorí chápu úlohu ich vlastných ľudí v nej a ktorí varovali bielych alebo pracujú na tom, aby jej zabránili. Toto relatívne ticho je v skutočnosti usvedčujúcejšie ako nekončiaci hluk anti-belošskej nenávisti vychádzajúcej zo židovskej komunity.

Stručne povedané, vieme, že biela genocída sa uskutočňuje, pretože Židia vo vysokých pozíciách, s mocou podporovať alebo zabrániť bielej genocíde, nemôžu byť neznalí toho, čo sa deje. Napriek tomu nerobia nič, aby tomu zabránili a všetko, aby nám neumožnili tento proces zastaviť.

Za tretie, najpresvedčivejším dôkazom pre bielu genocídu sú ľudia, ktorí hovoria o tom, že ju podporujú. Jediní ľudia, ktorí priamo tvrdia, že belosi by mali byť vyhladení sú marginálni blázni ako Dr. Kamau Kambon, niekdajší profesor černošských štúdií, ktorý prehlásil, že „musíme vyhladiť bielych ľudí z povrchu zemského“.

Miernejší obhajcovia bielej genocídy, ako napr. Noel Ignatiev, židovský profesor na Harvarde a editor časopisu Rasový zradca (s podtitulom zrada belošstva je lojalitou k ľudstvu), hovoria o „dekonštrukcii“ „konceptu“ belošstva, čo znie ako neškodná jazyková hra, až kým pochopíte, že rasa je pre nich len sociálny konštrukt.

Ale väčšina bežných obhajcov bielej genocídy jednoducho propaguje rasové miešanie ako riešenie rasizmu. Mlčky súhlasia s bielymi nacionalistami, že rasová diverzita v rámci rovnakého systému vedie ku konfliktom, a preto aby odstránili konflikt, propagujú rasové miešanie, ktoré povedie k vytvoreniu homogénnej zmiešanej rasy. Najvplyvnejším obhajcom kríženia rás bol priekopník Európskej únie gróf Richard Coundenhove- Kalergi, ktorý bol sám miešancom (jeho otec bol beloch a matka Japonka). Vo svojej knihe „Praktický idelizmus“ prehlásil:

„Človek budúcnosti bude zmiešaninou rozličných rás. Dnešné rasy a triedy postupne zaniknú, hlavne z príčiny čoraz menšieho priestoru, času a predsudkov. Euroázijsko – negroidná rasa budúcnosti sa bude podobať starovekým Egypťanom a nahradí rozmanitosť rasových skupín rozmanitosťou jednotlivcov“.

Je veľmi zaujímavé, že Coudenhove-Kalergi nepočítal so zmiznutím židovského národa, ale namiesto toho od neho očakával, že bude vládnucou elitou rasovo zmiešaného sveta. (On sám nebol Žid).

Prečo je dôležité potvrdiť, že biele vyhynutie je v skutočnosti bielou genocídou? Je ľahké porozumieť tomu, prečo sa ľudia vyhýbajú takejto pravde: pretože to znamená, že bieli nie sú iba obeťami strašného omylu alebo neľudského sociopolitického „systému“, event. neľudského kozmického alebo historického osudu, ale uvedomelej zloby – principiálneho nepriateľstva – diabolského zla. Je veľmi ťažko akceptovať, že takéto zlo môže existovať, a o to menej, že si želá naše zničenie.

Pokiaľ sa chceme zachrániť, musíme porozumieť silám, ktoré idú proti nám. Potrebujeme vedieť, že naše pokusy zvýšiť povedomie ľudí a získať si ich priazeň budú narážať nielen na nevedomosť a ľahostajnosť, ale i zlobu tvrdú ako diamant. Eventuálne sa nám podarí získať toľko priateľov, koľko môžeme mať a presvedčiť všetkých ľudí, ktorých môžeme presvedčiť a jediní nepriatelia, ktorí zostanú, budú nepriatelia, ktorých nemôžeme skonvertovať, ale musíme ich jednoducho poraziť.

autor: Greg Johnson
preklad: Aman, www.protiprudu.org

O Roland Edvardsen

6 komentárov

 1. http://gloria.tv/media/phoxu9LLn5G

  myslim si ze aj tu ma toto video co povedat

 2. Vazeni vsetci,

  Kedze svedectvo mudrcov a prispevky tam su uz hodne pozadu roshodol som sa odpovedat, na najcertvejsej stranke.
  Dakujem pan Sitra Ahra za informaciu aj poukaz na zdroje o zlocinoch zidov v minulosti, ktore mne neboli zname.
  K mojej teorii o nabozenstvach, tie nie su len z internet. Pocas diskusie na tuto temu z istym profesorom Hindom, tento nazval Judaizmus, Krestanstvo a Islam tri semitske nabozenstva, ktore narusili duchovnu jednotu arijcov. Ale netreba vsetko vidiet len cierno biele. To co hlasal Konfucius: Nerob inym to , co nechces aby ini robili tebe.“Jezis povysil na vyssi piedestal ked povedal: „Miluj blizneho svojho.“Keby si toto kazdy clovek na svete zobral k srdcu nebolo by problemov, ani nepriatelov. Mozno aj to bol jeden z dovodov preco zidia chceli silou mocou aby bol ukrizovany.
  Ako to bolo vsak zo sirenim krestanstva v Europe. Isty saul spadol s kona a potom mal vyzie a stal sa z neho Pavol, ktory siril krestanstvo po Europe a nakoniec sa z neho stal svaty Pavol. Toto sa stalo po porazke zidovskych zelotov na hrade masada, ktory najviac odporovali proti nadvlade Rime, az po tejto porazke zacalo sa krestanstvo sirit medzi Gojami, a teda ja v Europe aj v severnej Affrike, aj na Blizkom vychode dokonca aj v juznej Arabii, ako take zacalo ohrozovat judaizmus. A preto bolo potrebne postavit prit jeho sireniu hradzu. A tak isty kupec Mohamed spadol s Tavy doplazil sa do jaskyne, kde sa z kupca stal prorok Mohamed, ktory zacal sirit nove naboznestvo Islam a vytlacat ohnom aj mecom krestanstvo z blizskeho vychodu aj severnej Afriky, kde uz sa krestanstvo uchytilo. Zo sirenim islamu sa sirila aj arabizacia, pdomanenych oblasti. dokonca az velmi kruta, koho na uliciach Kahiry v 12 storoci poculi vypravat koptskym- tj. povodnym egyptskym jazykom- tomu na verejnosti odrezali jazyk. necudo ze sa takto povodny jazyk Egypta stal mrtvym jazykom. Toto vsak nikoho nepalilo. Az ked Arabski vladcovia chceli celoplosne vsetkych zidov aby presli na Islam, ak sa im do 5 rocnej lehoty neziavi ten ich ocakavany mesias. Zacali sa diat nove veci. Rekonkvesta v Spanielsku a Portugalsku a obsadenie Arabskeho Islamskeho priestoru Tureckymi moslimami, ktory boli ku zidom zhovievavejsi a preto im bolo dovolene vladnut az do konca 1 svetovej vojny!
  Ku grigorijovym poznakam na ktore som povodne nechcel odpovedat ale urobim tak este raz:
  Nech uz bol Meciar akykolvek, ale predsa bol len charakternejsi ako president Bill Clinton ktory nechal bombardovat, detsku nemocnicu v Belehrade!!! O Monike Benovej toho neviem nic, ale celkom urcite je atraktivnejsia ako byvala premierka Izraela, fuzata Golda Meirova!
  Ja som zil v oblasti Slovenska kde bola krasna priroda a cistota. To co vyopisujete je zavinene dalsim neeuropskym etnikom ktorym sa hovori Romovia, neviem preco ked su to Cigani. Hlavne kde ziju v koncentrovanej oblasti ako juzny Gemer, tam to aj tak vyzera ako to opisujete vy. Ale zapadu teraz ich cistotu a poriadkuminulost likviduju Turci, Alzirci a marokanci!!!
  Uplne na zaver: Pokial neviete Banska Stiavnica bola prve mesto v Europe co malo Lesnicku Akademiu. A professor na tejto univerzite Jozef Dekret- matejovie, presadil plan ze lesy poskoden banictvom a vyrubovanil lesov na vyrobu dreveneho uhlia treba vysadit novym lesnym porastom, preto su tam aj lesy take huste. A uplne na zaver; Mukacovo a obce na okoli su uplne mimo mojho zuajmu.

  J Kazok

  • Pán Kazok, máte to trochu “out of order”, ale to nevadí, nebudeme sa za to na Vás hnevať.
   V prvom rade, Cigáni si začali hovoriť Roma preto, lebo cigánska reč sa odjakživa menuje Roma.
   To čo poovedal Kristus, nemôže nikdo vedieť, labo on sám nikdy nič nenapísal (zrejme on, primitiv, vôbec nevedel písať) a taktiež jeho “učeníci”, títo potulní darebáci, ktorí ani nevedeli, čo od nich Kristus vlastne chce.
   Všetko pozliepali vraj štyria “evanjelisti”, Ján, Marek, Matúš a Lukáš, čo tiež nie je poravda. Pravda je taká, že sa ani nevie, kdo tie evanjelia napísal.

   Že Muhammad založil nejaké náboženstvo, tiež nie je pravda. On referoval o svojich “zjaveniach, ktoré sa šírili. A Korán bol napísaný až v roku 652, teda 20 rokov po jeho smrti (632), nejakými jeho nasledovníkmi.
   Korán nie je písaný ako póza, ale ako poezia a slovo Korán doslovne znamená “recite”, po slovensky “recitovať”, teda “opakovať zpamäti”.
   A Islam má síce toho istého boha ako judaizmus a kresťanstvo, ale nemá kňazov, biskupov, kardinálov ani pápeža a Vatikán, ani misionárov. Ani rabínov.
   A je to tak istý “bullshi”, ako každé náboženstvo.
   A s tým ‘ukrižovaním’ je to taktiež trochu inak, ako si kresťania myslia.
   Taktiež Vianoce, sviatky “lásky a radosti”, ktoré sú tu za pár dní, nie sú ničím iným, ako “prerobenie” pohanských rímskych Saturnálií a Ježiš sa s najväčšou pravdepodobnosťou vôbec nenarodil 25-ho decembra.
   Článok o tomto celom podvode som zaslal Propu, neviem či mi ho admin uverejní.
   A taká, pán Kazok, je pravda

   • nabozenske knihy hocijakeho nabozenstva boli spisane davno po smrti siritela. a nabozensky vodcovia sa volaju imamovia. Len doplnenie 🙂

 3. Z príležitosti zimného Slnovratu, prajem všetkým zúčastneným, ako aj príležitostným návštevnkom, taktiež vedeniu Propu, v týchto ťažkých časoch, Kali Yuga, nádej na krajšiu budúcnosť a prosperitu v Novom Roku 2016.
  SITRA AHRA

Leave a Reply