Domov / Hlavná strana / História / Alfred Rosenberg: V priebehu vekov

Alfred Rosenberg: V priebehu vekov

rosenberg
Alfred Rosenberg
Cesta Žida v priebehu vekov
Preklad s poznámkami a úvodom od Alexandra Jacoba
Uckfield, Sussex: Historical Review Press, 2012

Anglické preklady prác Alfreda Rosenberga budú zaiste cenné pre akademikov i laikov zaujímajúcich sa o Tretiu ríšu alebo filozofiu národného socializmu. Nasledujúca kniha je obzvlášť zaujímavá, keďže ide o jedno z prvých publikovaných diel Rosenberga po tom, čo utiekol z rodného Estónska do Nemecka pred boľševizmom a kde bol svedkom ukrutností židovských obrancov ruského proletariátu.

Ide o významný príspevok k malému korpusu Rosenbergovej literatúry preloženej do angličtiny. K ďalším prácam, ktoré sú k dispozícií vďaka Historical Review Press patria Rosengergove politické eseje (preložené Dr. Jacobom) a jeho filozofický magnum opus Mýtus 20. storočia. Kniha od Dr. Jamesa B. Whiskera Filozofia Alfreda Rosenberga bola publikovaná vydavateľstvom Noontide Press v roku 1990 a poskytuje hodnotný materiál, obzvlášť pokiaľ ide o Rosenbergov náboženský svetonázor. Vybrané práce Alfreda Rosenberga, ktoré tvoria časť série s názvom „Korene Pravice“ (London: Jonathan Cape, 1971) obsahujú zbierku esejí o náboženstve, histórii, kultúre, rase, Židoch a taktiež i Rosenbergovu koncepciu štátu. Rovnako stoja za prečítanie i Pamäte Alfreda Rosenberga, ktoré napísal počas lynčovania v Norimbergu za údajné zločiny. Môžete si ich prečítať online tu:

Ďalším dobrým zdrojom sú preklady Barbary Lane a Laila Ruppa pod názvom Nacistická ideológia pred rokom 1933: Dokumentácia (Manchester: Manchester University Press, 1978), ktoré zahŕňajú i Rosenbergove články o Rusko-židovskej revolúcii (1919), Protokoly sionských mudrcov a Židovskú svetovú politiku, výňatok z knihy Protokoly z roku 1923 a výňatok pod názvom Národná myšlienka štátu z roku 1924.

Bundesarchiv_Bild_183-1985-0723-500,_Alfred_Rosenberg

Z historickej perspektívy nám kniha Cesta Žida ukazuje zdroje, z ktorých Rosenberg odvodil svoj ideologický anti-semitizmus: jeho skúsenosť so židovskými boľševikmi v Rusku. Dr. Jacob uvádza, že Rosenberg bol už v roku 1918 v Nemecku a k Nemeckej robotníckej strane sa pripojil v roku 1919, niekoľko mesiacov pred Hitlerom.

V roku 1926 bol Rosenbergovým mentorom v Nemecku dobre známy dramatik Dietrich Eckart, ktorý bol tiež mentorom Hitlera. Rosenbergove prvé práce ako spisovateľa a editora boli práve pre Eckhartove periodikum Auf gut Deutsch, potom pre noviny NSDAP Münchener Beobachter, ktoré boli zakúpené stranou od spoločnosti Thulé v roku 1920. Po Eckartovej smrti v roku 1923 prevzal Rosenberg jeho redakčnú úlohu. (Jacob, p.i.)

V roku 1933 sa Rosenberg stal hlavou zahraničného oddelenia strany a v roku 1934 viedol filozofické vzdelávanie v NSDAP. V roku 1941 počas invázie do ZSSR bol vymenovaný za ministra pre okupované východné územia. (Jacob, p.ii.). Neskôr bol v Norimbergu vzatý za zodpovednosť za slabomyseľnú slovanofóbnu politiku Tretej ríše na východných územiach, napriek tomu, že jej odporoval.

Napriek jeho ministerskej pozícii a straníckym úlohám si dovolím povedať, že Rosenberg patril k úprimným idealistom, podobne ako ekonóm Gottfried Feder a minister poľnohospodárstva Walther Darré, ktorí boli nakoniec odsunutí na vedľajšiu koľaj v prospech kariéristov, oportunistov a funkcionárov. Avšak podobne ako v prípade Juliusa Streichera, ktorý mal malý, ak vôbec nejaký, vplyv na Tretiu ríšu, Rosenbergova reputácia ako filozofa NSDAP mu v roku 1946 zaistila lynčovanie počas sviatku Purim (ako to popísal Streicher). Jeho vlastné rozčarovanie z toho, akým spôsobom bol národný socializmus aplikovaný v Tretej ríši, s prevahou oportunistov, je predstavené v jeho pamätiach.

Takže čo je obsahom knihy Cesta Žida? Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide iba o štandardný anti-semitský cestopis, ktoré nám nepovie nič, čo už sme mohli čítať miliónkrát na internete – často podané šialeným spôsobom. Avšak Rosenberg tu používa svoju odbornú disciplinovanosť, aby predložil zväzok, ktorý je dôkladne zdokumentovaný, bez zveličovania a bez fanatickej prezentácie, často čerpajúci zo židovských zdrojov. Navyše jeho práca je obohatená množstvom poznámok pod čiarou od Dr. Jacoba, ktoré sprevádzajú poznámky od samotného Rosenberga a ktoré bližšie vysvetľujú dôležitosť každej osobitosti.

Rosenberg píše o tom, že Židia sú rasa a nepriznáva im žiadne pozitívne vlastnosti. Vytvára dichotómiu medzi germánskym a semitským, ktorá je metafyzická i biologická. Židia sú semiti a ich náboženský fanatizmus a intolerancia sú odrazom semitskej rasy, ktorá tiež zahŕňa Arabov a islam.

Značná časť z práce sa venuje štúdiu židovského náboženstva, predovšetkým Talmudu. Rosenberg často pripomína svojim čitateľom, že Žid nie je produktom Talmudu, ale naopak, Talmud je skúmaný skrz „židovskú myseľ“. Rosenberg starostlivo dokumentuje bizarnú záľubu židov hádať sa o doktrinálne detaily, čo nám prináša na myseľ marxistickú doktrinálnu interpretáciu. V minulosti boli takéto diskusie zúrivo odsúdené ako „anti-semitské lži“ o judaizme. Dnes však máme k dispozícií knihy takých heretických Židov akými sú Dr. Israel Shahak (Židovská história, židovské náboženstvo a židovský fundamentalizmus v Izraeli) a Evelyn Kaye (Diera v liste), ktoré nám potvrdzujú tieto obvinenia.

Obzvlášť zaujímavé sú detaily týkajúce sa úžery. Židia neboli počas histórie iba pozývaní do štátov, ale boli im priznané špecifické privilégia vyplývajúce z právnych predpisov, ktoré sa nevzťahovali na kresťanské subjekty. Židom bolo priznané právo súdiť samých seba podľa ich vlastných zákonov a to až do takej miery, že boli oslobodení od kresťanských rozsudkov a svedectiev. Podľa Rosenberga boli príčinami anti-semitizmu židovská úžera, výsady, nahromadenie obrovského bohatstva a ich neskrývaná nenávisť ku Kristovi. Tieto tvrdenia sú vo všeobecnosti v zhode s tými, ktoré uviedol židovský spisovateľ Bernard Lazare vo svojom diele Antisemitizmus o niekoľko desaťročí skôr.

Napríklad sa dozvieme, že Židom bolo pôvodne povolené členstvo v cechoch a že kresťanskí vládcovia vyvinuli značné úsilie, aby pomohli Židom začleniť sa do remeselných a poľnohospodárskych prác – avšak bez väčšieho úspechu. Nakoniec ustúpili zjednávaniu na trhoch a zamerali sa na úžeru. Mnohé zo zákonov, ktoré boli namierené proti parazitizmu však boli málo platné a kniežatá i biskupi mali židovských peňažných veriteľov doslova za pätami. Tí boli natoľko arogantní, že nemali problém vstúpiť do kostolov počas omší a priťahovať ich pozornosť.

Napríklad vo Francúzsku za vlády kráľa Ľudovíta IX. boli úrokové sadzby stanovené na 40 %. Avšak takéto zákony sa neustále obchádzali. (Rosenberg, s. 78). Za vlády Karola VII (1388) bol povolený až 80 % úrok z úrokov. A keď sa ľud začal proti tomu čoraz hlasnejšie ozývať, kráľ vydal edikt, podľa ktorého boli Židia chránení pred akýmikoľvek sťažnosťami po dobu 10 rokov. (Rosenberg, s. 80). V roku 1394 však došlo k incidentu, o ktorom Rosenberg píše, že bol sám o sebe nepodstatný, avšak vyvolal silnú reakciu proti židovskej úžere v dôsledku čoho boli nakoniec vyhnaní z Francúzska (Rosenberg, s. 81).

Odhalenia týkajúce sa povahy Talmudu pochádzali primárne od židovských konvertitov na kresťanstvo. Avšak Rosenberg uvádza, že rovnaká netolerantnosť typická pre židovský charakter bola tiež vštepená do Cirkvi a tí najfanatickejší inkvizítori boli práve židovskí konvertiti. Kniha tiež reflektuje Rosenbergove sympatie pre heretické kresťanské sekty, o ktorých sa podrobnejšie diskutuje vo Filozofii Alfreda Rosenberga od Dr. Whiskera, a jeho anti-katolicizmus, napriek tomu, že cirkev bola v tých časoch primárnou – hoci často nedostatočnou – baštou proti judaizácii.

Avšak Rosenberg vo svojej knihe naráža na nežidovskú osobu a doktrínu Krista a požaduje, aby bol Nový zákon oddelený od Starého. Dokumentuje talmudické učenie, podľa ktorého je Kristus synom prostitútky a varí sa vo výkaloch v pekle. Človek by pri čítaní Talmudu predpokladal, že ide o dielo nejakého satanistu. Nie je tu však pochybnosť o autenticite týchto učení medzi ortodoxnými židmi.

Rosenberg ďalej venuje veľkú pozornosť slobodomurárstvu. Kozmopolitné doktríny slobodomurárstva boli vo svojej podstate v rozpore s národným socializmom alebo s akoukoľvek doktrínou, ktorá kladie dôraz na národné hodnoty. Bola to z veľkej časti slobodomurárska revolúcia vo Francúzsku, ktorá otvorila dvere Židom, dvere ktoré boli v stredoveku pre nich zatvorené. Židia vstupovali do slobodomurárskych lóží, rovnako ako neskôr vstupovali do socialistických hnutí. Či je však slobodomurárstvo niečím viac než obyčajným židovským nástrojom je už iná otázka. Avšak slobodomurárske doktríny boli zaiste veľmi prispôsobené pre podvracanie tradičných spoločností v prospech nového rozloženia moci, v ktorom dnes žijeme a Židia využili slobodomurárstvo k svojmu prospechu. Slobodomurárstvo a revolučné hnutie konvergovali vo Francúzskej revolúcii a neskôr v hnutí Mazziniho a kol. pod názvom Mladá Európa (Rosenberg, s. 112). (Konkrétnejší popis úlohy, ktorú slobodomurárstvo zohralo v prípade marxizmu, vrátane Marxových vlastných slobodomurárskych prepojení, je zadokumentovaný v mojej najnovšej knihe od vydavateľstva Arktos).

Rosenbergov popis Alliance Universlle Israélite Adolpha Cremieuxa ako príkladu židovskej filantropie predstavujúcej politickú silu (s. 116) by zaiste ťažil z diskusie o Protokoloch sionských mudrcov, ktoré však v knihe nie sú vôbec spomenuté. Rosenbergovi boli Protokoly už v tom čase známe, keďže boli predstavené Nemecku ruskými emigrantmi už v roku 1918. Avšak do roku 1920 neboli publikované v nemeckej tlači. Rosenberg napísal knihu venujúcu sa tejto téme v roku 1923. (Trochu odbočím, napriek nezdvorilým spôsobom, akým sú Protokoly odmietnuté ako „cársky podvod“, by za iných okolností anonymný list, ktorý prišiel do London Times nestačil na „dokázanie“ čohokoľvek. V prípade, že sú Protokoly podobné satirickej práci francúzskeho propagandistu Jolyho,je to možno z toho dôvodu, že Joly bol chránencom Cremieuxa, ktorý nebol iba šéfom Alliance Universlle Israélite, ale tiež lóže Veľkého Orientu a ďalších rádov spriaznených s martinizmom a iluminátmi.)

O sionisme Rosenberg diskutuje len krátko (s. 128-35), rovnako ako o boľševickej revolúcii (s. 135-44). Zrejme podobne ako v prípade Protokolov, i tu mal Rosenberg za to, že rozšírené diskusie o týchto témach bude lepšie nechať na iný čas. Je však prekvapujúce, že Rosenberg nehodnotí cárizmus pozitívne a domnieva sa, že revolúcia proti cárovi bola odôvodnená, aj keď nešťastná, pretože bola ovládaná židovskými záujmami. Židovstvo v tom čase nemalo väčšieho nepriateľa než cirkev a cára, pričom druhý menovaný bol – a stále je – hanobený zdrojmi, ktoré v anglicky hovoriacom svete začínajú Jacobom Schiffom financujúcim amerického novinára Georgea Kennana, aby vykonal svoju ohováračskú kampaň proti cárizmu.

Rosenberg uzatvára zväzok s filozofickou, alebo ešte lepšie povedané, metafyzickou diskusiou o priepasti medzi židovskou a nemeckou mentalitou a o tom, ako sa prejavuje v kultúre. Za týmto účelom sa zameriava na kritické zhodnotenie Heinricha Heineho.

Na záver Rosenberg ponúka niekoľko odporúčaní, ako sa vysporiadať so „židovským problémom“. Zdôrazňuje predovšetkým útok na ekonomické korene židovskej moci:

„Ciele sú jasné, teraz stručne prostriedky: Ekonomicky nadobudol Žid svoju moc prostredníctvom úroku, úžery a peňazí. Najskôr priamo, teraz prostredníctvom bánk a výmeny akcií. Zlomenie finančného otroctva dnes znie ako bojový pokrik. Ak by sa to podarilo dosiahnuť, hoci len čiastočne, bola by zaťatá sekera do židovského stromu života (Rosenberg, s. 188-89).“

Rosenberg tiež odporúča uprieť Židom občianstvo a občianske práva v ich hostiteľských krajinách. Trvá však na tom, aby sme rozlišovali medzi „ľudskými právami“ a „občianskymi právami“. Mnohé z toho, čo odporúča zahrňuje zrušenie „občianskych práv“ Židov v Nemecku, zatiaľ čo trvá na tom, že ich „ľudské práva“ – menovite právo na život – by mali ostať zachované, pričom by mali mať možnosť vybrať si, či zostanú v štáte, kde im nebude dovolené mať akýkoľvek vplyv.

Pre Rosenberga je konečným riešením židovskej otázky sionizmus: „Sionizmus musí byť aktívne podporovaný“, aby sa premiestnil určitý počet nemeckých Židov do Palestíny (Rosenberg, s. 189). Či Rosengerg podporoval židovský štát v Palestíne, resp. Židmi ovládanú Palestínu podľa dnešného Izraela alebo nejaké iné obdobné usporiadanie, sa v knihe neuvádza. Tak či onak, ukazuje tu malú sympatiu pre Židom blízkych Semitov. V zmysle tohto Rosenbergovho popisu, mal nemecký nacizmus veľa spoločného so židovským nacizmom (sionizmom).

autor: Kerry Bolton
preklad: Aman,protiprudu.org

O Roland Edvardsen

35 komentárov

 1. Som rad, ze AR, vlastne priznava to co je zjavne kazdemu po pravde a objektivite tuziacemu jedincovi.napriklad, ze katolicka cirkev bola jedinou instituciou bojujuca proti vplyvu judaizmu aj ked casto nedostatocne. Dalej, ze popisuje prave prienik izraelitov do cirkvi ako konvertitov a ich nasledny pokus o diskreditaciu cirkvi cez ich „fanaticke“ a extremisticke vystrelky ako invizitorov a organizatorov vselijakych sialenosti. Dalej ich prienik do slobodomurarskeho hnutia a organizaciu revolucii, takpovediac vsetkych. V com vsak nie je dosledny je to, ze oni samotny su tvorcovia slobodomurarstva, iluminatov, martinizmu ako svojej predlzenej ruky na ziskanie obcianskych, ludskych prav a nasledne vselijakych ekonomickych vyhod, v prvom rade legalizacia uzery cez banky . Rovnako sa nevie ako Nemec, zbavit, averzie voci carizmu, suhlas s revoluciou ano, ale nie s organizatorom. :))) Teda to je isty druh hluposti a bezcharakternosti. Lutujem, ale je to tak. Schvalovat vrazdu ale vraha odsudit?? Sic. Cize keby to urobil Nemec, bolo by to ine? Nuz v zasade sa da povedat, ze si vazim, tohto pana, hoci mu hodili na krk aj to co, proti comu bol on sam. Nuz tak to chodi. Potrestanie nevinnych a povysenie nezucastnenych. Mal vsak opustit NS daleko skor. Uz pred rokom 38. Nakolko sa zacal uberat neziaducim smerom. Obzvlast ked on sam bol za uznanie ludskych prav pre Zidov. Zvlast prava na Zivot! Tam mal trvat na dodrzani. Nakolko zlocin jednej strany nezaklada pravo na zlocin z protistrany. Ked videl, ze sa nedodrziava tato zasada, mal sa distancovat.

  • Práva na život? Niekto niekomu bral právo na život? Porozprávaj nám o tom, to sme ešte nepočuli.

   • Pozri sam vies, ze sme na velmi tenkom lade. Jedno sa vsak neda upriet, mnoho ludi, bolo zavrazdenych z rasovych dovodov. Pre nic ine. Myslim, ze to je popretie prava na zivot.
    Nakoniec, reagoval som na clanok. Precitaj si zaver clanku.

    • Záver článku – hej, tam je to spomenuté, ale ty to zdôrazňuješ, ako by to bola Rosenbergova osobitosť spomedzi nemeckých ideológov či vedúcich. Kto bol jeho teoretický oponent v tomto a tvrdil, že by mal byť niekto vraždený? Nič také nepoznám a myslím, že nič také nie je. Zy máš nejaké dokumenty? Nič také nepozná ani oficiálna história.

     Čo sa týka toho tvojho ďalšieho dodatku, že, citujem, „mnoho ludi, bolo zavrazdenych z rasovych dovodov“ – to máš prosím ťa odkial? Kedže spomínaš tenký ľad, myslíš si aj ty, že to je tá vec, ktorá sa nesmie popierať (a radšej ani vysloviť, do pekla bojím, bojííííímmm…). Samzrejme, zákon nám to zakazuje verejne popierať, ale že ty tej veci naozaj aj veríš – to ma fakt prekvapuje.
     🙂
     Neblázni.
     Ja viem, Hitler nebol Rus a tak to bol zlý človek.

     • Norman, pochopil si to spravne. Nemozeme o tom cestne diskutovat. Lenze, nebehajme od jedneho mantinelu na druhy. Fakt, je, ze boli aj vrazdy a pohon z rasovych dovodov. Zvlast ku koncu vojny. Ked sa nebrali ohlady na nikoho. Napriklad v takom Madarsku, posledne 3 mesiace pred padom rezimu, to bolo velmi brutalne. A v masovom meradle.
      Preto Vravim, nechodme od jedneho mantinelu k druhemu. Priznajme fer, sa diali take veci. Teraz sa bavime o principe. Keby, keby sa dodrzal, mali by sme dnes pokoj.
      To som Ti chcel povedat.
      Nepovedal som nic z toho co si napisal. To je druhy mantinel.
      Ak by sa dodrzali ludske a odobrali obcianske, bolo by to lepsie. Napriklad nutena deportacia do ich statu a odbratie obcianstva a zakaz pobytu v Nemecku.

     • A nepis mi tu somariny o Rusoch. Vykriky do tmy.
      Sam si navrhol, vlastne rovnake riesenie pred casom o oddeleni.

     • Ku konci vojny????
      Ku konci vojny boli už mnohí bez svojich zavraždených rodinných príslušníkov a tak sa mstili aj na civiloch nepriatela – to ale nebolo z“rasových dôvodov“ – boli to nepriatelia, voči ktorým mali nazbieraný hnev, či už oprávnený alebo nie.
      A ty tu teraz, na týchto stránkach, ideš hovoriť o RASOVYCH DOVODOCH?? Ovela lepšie by sa dalo povedať, že boli vraždení z TRIEDNYCH DOVODOV, z dovodov, ktoré propagoval žid Marx a jeho nohsled Stalin. Státisíce zavraždených Nemcov boli vraždené len preto, že boli nemci – najprv nech sa o nich napíše v médiach, že boli vraždení z rasových dôvodov, dovttedy tu nič také nezaťahuj.
      Si nasiaknutý propagandou, nasiknutý, nasiaknutý a nasiaknutý.

      Rasový problem existuje, ale nik ho nemienil riešiť a ani sa nedá riešiť vyvražďovaním . Taká kravina naozaj môže vzniknúť len v chorej fantázii odchovanej na údajnom vyvražďovaná Kanáánejcov, Moabov a všetkých neizraelských národov Palestíny. Iba chorý mozog alebo mozog vzývajúci svatú knihu plnu GENOCIDY si môže predstaviť, že bol niekto vraždený „z rasových dôvodov“.
      Všetky vraždy sa diali preto, lebo plutokrati zatiahli svet do vojny.

     • Nepíšem ti nič o Rusoch ako takých, ale o tom, že Hitler nebol Slovan, tak máš PSYCHOLOGICKU ZACPU voči nemu a dianiu okolo neho.

     • Norman, ukludni sa. Nemam voci Hitlerovi ziadnu zapchu ani zast. Skumam ho bez predsudkov. Boli to rasove dovody. Pretoze Zidia su ina rasa. A boli vrazdeni. To ze oni sami vrazdili pred tym prave tak z rasovych dovodov Nemcov a este predtym Slovanov. S tym suhlasim. Ziaden problem. A ze s tym vrazdenim zacali zrejme oni prvy. Nemusis do toho tahat triedy. Triedy boli iba na zakrytie rasovej vojny. Slo o odstranenie belosskej slachty. O nic ine neslo. Zidovska slachta bola predsa za morom v bezpeci City a Wall streetu.
      Treba veci priznat ake su. A nie písat o nasiaknuti propagandou. Uz sa to blizi hadke dvoch bolsevikov, kto je viac bolsevicky a ktora linia strany je spravna.☺

     • Pre mna Stary zakon, neznamena nic, lepsie povedane nic pekne. Tak mi ho neotrieskavaj o hlavu. Skoda energie nasej spolocnej. To otrieskavaj o hlavu Zidovi ak chces, lebo to su ich dejiny a nie moje. Takze mna ich dejiny nechavaju chladnym, najviac ma varuju, ze bez zlutovania vyvrazdia cele narody. Ved stary zakon to popisuje, podrobne. A to pisali predsa oni sami. Robili to pre 5000 rokmi, rovnako aj pred 100 a rovnako to robia aj teraz. A CO JA MAM S TYM??
      Su to ich vojny a nie moje.

     • Norman, stale si myslis, ze ja ako katolik, stojim a hajim akesi „zidovsko-krestanske“ cosi. Cosi ako civilizaciu a tak podobne. Lenze ja ako katolik, na nic zidovsko-krestanske neverim. Nic take neexistuje. Rovnako ako neuznavam ekumenizmus a uz vobec nie synkretizmus. To su SM blaboli na ovladnutie RKC .Nebudem Ti tu davat, ziadne bohoslovecke mudra. Ber to skratka ako fakt a do buducnosti mi tu laskavo nepodsuvaj ziadne myslienky z kabali ci Tory ci SZ ani ine zidovske principy. Bud tej lasky a nevkladaj ich do mojej hlavy. Ja nie som Zid. Tak mi nepripisuj, stracas cas. Nepodozrievaj ma pri kazdej prilezitosti z ich myslienok. To si musis vybavit s nimi.

     • Rasová tématika je koncept, ktorý sa začal výraznejšie prejavovať v politike a svetonázore povedzme pred sto rokmi.
      Dovtedy ako taký ucelený a významný nejestvoval – v tom sa zhodneme všetci, to je aj postoj oficiálnej histórie.

      Ale ľudia sa vraždili odjakživa, keď k tomu dostali príležitosť, kď už to všetko bolo hore nohami. Vraždili sa vojensky, ale vraždili sa aj genocídne, plošne.
      Keď povieš, že boli počas 2. sv. vojny vraždení ľudia kvôli svojej rase, je to akoby si tvrdil, že boli vraždení kvôli tomuto novému konceptu. Chápeš to? Vhápeš ten rozdeil a chápeš, ako naskakuješ na oficiálnu propagandu?

      Preto to, čo hovoríš, nie je pravda. Boli vraždení v prvom rade pre to, lebo sa katom zdalo to, čo robia, ako výkon spravodlivosti. Vraždili sa ovšem (aj) preto, lebo sa navzájom nenávideli, lebo sa mali už plné zuby, lebo si mysleli, že vraždením sa napätie a nebezpečenstvo vyrieši.
      Snažím sa ti vysvetliť ten princíp, buď to akceptuješ, alebo budeš veriť oficiálnej propagande.

      Zaujímavé, dnes je už všeobecne dovolené hovoriž o tom, ako partizáni vyvražďovali takmer celé dediny, ako po vojne boli vraždení nemci a iné zločiny, už sa tak neobhajuje jedna strana čo sa týka nevinnosti. Ale stále je rovnako obviňovaná akási „rasová príčina“. Tomu sa povie posadnutosť a nejde tu o to, nájsť k zločinom vinníka, ale o to, nájsť zločin pre (rasový) koncept – ktorý proste staré ideológie nenávidia z celej svojej iracionálnej duše.
      Všetky staré idológie.

     • Svarga, mne je jedno, aké sú tvoje osobné názory. Ja kritizujem myšlienky a ideológie, ktoré tu jednotlivé osoby dajú, na ktoré sa odkazujú. Mne je jedno, či si ty osobne od nich za..špinetý až po uši, alebo len po krk, alebo len ruky. Podal si sem jednu vec, tak ti hovorím, čo to je a že to je to staré známe hovno, len možno ináč zabalené.

     • Norman, ja s rasovym dovodom, nakladam prirodzene. Rasove vojny tu boli odnepamati, to vieme obaja. Vid pochod Titanov. Nevidim v tom taku hysteriu. Rasove vojny boli aj budu. Vid Stary zakon, jeden by povedal ze o inom ani nehovori. To len teraz sa vsetci tvaria ze je to zrazu cosi nove. Ale nie je. Je to ak v tom vtipe. Ide Icik na vojnu a pytaju sa co tambude robit. No zabijem zo desiatich a pojdem domov. A ked Teba? Mna takeho dobreho?

      Nuz v tomto je. Cez 2ww dostali dobre na budku. A to oni neradi. Oni su dobri, vyvoleni. Tak to mame na jedlo 3x denne. Lebo najvacsi hriech je siahnut im na zivot. Len zabudli, ze oni to robili, robia a aj budu robit. Vid ich nekonecnu vojnu so susedmi. To je cele. Ale niekto mi hovoril, ze by sme nemali podliehat propagande a nebit preposrany. Nevies kto to bol.

     • Pozri, Svarga, v čom je problem. Ty si niečo napísal, naozaj čiastočne podľa článku, s čím ja nesúhlasím. Proste ti to tak vacmenej ušlo. Ale v podstate sa nebavíme o tom, čo sa stal v minulostio, ale skôr tvrdiš, že si to „tak“ nemyslel. No dobre, tak si to „tak holocaustovo“ nemyslel, ale VYZERALO to tak, ver mi.

      Ešte konkrétne:
      áno, nielen že boli rasové vojny, ale takmer všetky rozpory a konflikty mali nejaký rasový rozmer. Ale je rozdiel medzi vojnou, nech už je akéhokoľvke motívu, a cieleným zabíjaním kvôli rase, genocídou. V tomto som ja teraz úplne politicky korektný (heh), teoretici holokaustu by ti vysvetlili, že je rozdiel medzi „jedinečným“ zbíjaním vo 2.sv.vojne a akýmikoľvek inými masakrami kedykoľvek.

      Ešte raz sa vráťme hore, kde opakuješ frázu z článku „zobrať právo na život SKUPINE“. Nikto nikomu PLOŠNE právo na život žiadnej skupine nebral. Aj ty si to potom zviedol na „niektorýn ho zobrali“. Nikomu ho nezobrali. Je rozdiel, ak zopár ľuďom na vianočných trhoch ukradnú peňaženku, a vyhlásením, že účastníci vianočných trhov nemajú právo na peňaženku.
      Chápeš? Ešte aj tí, čo o peňaženku prišli, majú ďalej na ňu právo.

      V Norimberských zákonoc napríklad prišli nejaké cudzokrajné nepriateľské sekty o právo na manželstvo a podobné väzby so štátnymi príslušníkmi daného štátu – ak nájdeš podobné zákony, kde nejaké skupiny prišli o právo na život – poviem ti tajomstvo: staneš sa bohatým mužom.
      Tak hľadaj.

 2. Zdravím

  Chcem sa opýtať či sa niekde nedá dostať ku českým alebo slovenským prekladom kníh od A.Rosenberga v elektronickej podobe.

  Vďaka

 3. Pokial ide o mňa, som príliš jednoduchý človek, aby som rozumel všakovakým intelektualskym konceptom a konštruktom. Nikdy som nepochopil, čo ľudia myslia, keď hovoria, že niekto je kresťanom, moslimom, komunistom, liberálom, libertariánom, marxistom, komzervativcom, nacistom, fasistom, xenofóbom, rasistom, demokratom, populistom alebo homosexuálom. Doteraz nemôžem uveriť, že chlap môže túžiť po chlapovi.

  Žijem preto jednoduchý život, a držím sa celkom jednoduchých pravidiel. Keby svet bol podľa mojich jednoduchých predstáv, spoločnosť by fungovala len podľa týchto jednoduchých pravidiel:
  – štát plní len dve funkcie. Z dvoch percent daní, ktoré je oprávnený vyberať musí platiť políciu na ochranu slušných ľudí pred všakovakými degenerátmi a parazitmi, a buduje a udržiava cesty, aby slušní ľudia mohli navštevovať jeden druhého, alebo voziť svoje vlastné tovary na trhy. Všimnite si, že som použil výraz „vlastné tovary“, čím som chcel povedať, že vyššie spomenutá polícia nedovolí činnosť parazitom, ktorí by sa chceli priživovať a parazitovať na práci skutočných, ušľachtilých a užitočných ľudských bytostí. Ináč povedané, žiadni middlemeni.
  – nikto sa nesmie živiť ináč, ako užitočnou a zmysluplnou prácou: žiadni bankári, psychoanalytici, politológovia, think-tankeri, potulní kazatelia, spasitelia, občianski aktivisti, štátom platení „umelci“, myslitelia, filmári, herci a športovci,
  – náboženstvo si môže každý vyznávať aké len chce, ale v žiadnom prípade nesmie nikomu o tom hovoriť, nesmie to nikomu vnucovať ani tým akýmkoľvek spôsobom otravovať svoje okolie,
  – žiadny príslušník inej rasy nesmie za žiadnych okolnosti vstúpiť na naše územie,
  – ak niekto z nejakých úchylných dôvodov nemôže žiť bez príslušníkov inej rasy, môže sa k ním odsťahovať, ak ho prijmú medzi seba,
  – kopulovať a plodiť pritom deti môžu len tí, čo sa o deti vedia a chcú starať,
  – charitu a dobročinnosť môže vykonávať a propagovať ktokoľvek, ale zasadne len z toho, čo sám vytvoril vlastným úsilím,
  – žiadna etnická skupina sa nesmie zaoberať štúdiom iných etnických skupín, nesmie sa ani zamýšľať nad tým, ako žijú, alebo aké hodnoty iní vyznávajú, nieto im ešte niečo vnucovať alebo propagovať svoje predstavy,
  – každý je slobodný žiť vo vlastných bludoch, dokonca si namýšlať, že je nejakým spôsobom vyvolený, ale nesmie to cudzincom nikdy povedať, a už vôbec im takú vec vnucovať.

  Každý z Vás je buď liberál, demokrat alebo kresťan, takže dúfam, že sa na mňa nikto nehnevá len preto, že som napísal, čo si naozaj myslím.

  • Grigorij, ja s Tebou suhlasim, ale kolko nas bude? 🙂 ked ludi navykli na parazitizmus, ked uradnikov je tolko, ze sa nevies hnut, skus odtrhut pazaita od krvi, ked je nacicany do prasknutia. Ked uz ludia nevedia ani pravdivo rozpravat. Smutnu dobu zijeme.

 4. “V com vsak nie je dosledny je to, ze oni samotny su tvorcovia slobodomurarstva, iluminatov,…..”
  ….nie je dôsledný, predpokladám že tu je myslený A.Rosenberg….

  …že oni sami sú tvorcovia….Kdo, Nemci? židia?….to je napísané veľmi nejasne, typické pre ‘S’….
  Illuminati? Ano, bol to nemcký žid/jezuita Weishaupt…..
  Ale slpbodomurárstvo? Korene slobodomurárstva (tajných spoločností) predsa siahajú 5 tisíc rokov zpät, do Egypta!

  • :))) je to napisane jasne. Židia su povodcovia SM. Ved o tom v clanku polemizuje. Pre mna je to jasne. A preto som o tom napisal.
   Cele slobodomurarstvo je polozene na zidovskej symbolike. Ako sa raz jeden pan, vyjadril uplne jasne. „Slobodomurar je umely Zid“. Alebo. „Čo zostane zo slobodomurarstva, ked odoberiete to zidovske? Vobec nič.“
   Ano, povedal to Vas oblubeny GENTLEMAN.
   A v tomto mal pravdu.
   Rozpravky, ze SM zacina v starom Egypte a podobne nezmysly, nemienim ani komentovat. To su len smiesne omacky na zakrytie ubohej a komicke kostry.
   Mohol by som povedat s nadsackou , ze ma korene tam kde ma korene jeho tvorca. A tym padom aj v starom Egypte:)).
   Ale samotne ma tie korene velmi plytke. Tuzba po majetku a moci, su samozrejme stare vlastnosti ludstva, take stare ako ludstvo samo. A to je jedina „krasna“ myslienka tajnych spolocnosti. Zlo tu bolo odjakziva. A to je jediny stary koren. Tuzba po osobnom prospechu a osobnom zisku, zlymi prostriedkami. Preto je to tajne. Ostatne omacky a rozpravky maju iba zakryt iba obycajnu zmluvu s diablom. Nic viac a nic menej. Upisat sa zlu, je lahke ale vyviazat tazke. Aj ked aj to sa da. A preto je odchod od nich, trestany smrtou. Rovnako ako v Islame, ma teraz napadlo. Hmmm.

  • Reagoval som na toto v clanku. Aby bolo uplne jasne .

   „Či je však slobodomurárstvo niečím viac než obyčajným židovským nástrojom je už iná otázka. Avšak slobodomurárske doktríny boli zaiste veľmi prispôsobené pre podvracanie tradičných spoločností v prospech nového rozloženia moci, v ktorom dnes žijeme a Židia využili slobodomurárstvo k svojmu prospechu.“

   A chcel som povedat, ze SM, zrodili Zidia od pociatku, je to ich vytvor, pre ich ciele, ich zaujmy. V case zrodu a aj dnes. Polemizovat o tom a škrabat sa za usami, ale ci ozaj ? Je len obycajne pokrytectvo. Ziadna otazka v tom nie je a ani nebola. Samozrejme , ze keby na prieceli loze, urobili velke priznanie vo forme transparentu, cosi ako, „podte k nam, belosi, vstupte do otroctva, za odmenu Vam dame omrvinky z toho co nam donesiete, ale stavate sa nasim majetkom, s ktorym mozeme slobodne nakladat a ked sa nam znepacite aj zabit“.

   Nuz asi by tam somari nehrnuli.:)))

 5. Ked chceme nieco vyriesit, musime mat to nieco jasne popisane. Inak sa nepohneme. Alfred R. mal to svoje nieco popisane velmi dobre a preto aj dosiel k rieseniu. Kde se vloudila chybicka? Nedoslednost. Mal dosledne trvat na vysidleni do Palestiny. To bolo a je aj dnes jedine riesenie. Ked budu v Palestine, nemozu riadit USA, to je princip alibi:).
  A preto ho zavrazdili. On na to prisiel. Oni chcu byt vsade. Vsade tam kde je moc a peniaze.
  Pre nich je daleko nebezpecnejsi AR ako vojensky genius. Preto vojenskych geniov neobesili ale naopak. ZAMESTNALI.
  Obesili ludi ako Alfred, lebo ten je milionkrat nebezpecnejsi pre nich . Lebo ten ich vyzliekol. Kral bol nahy.

  • Nie je mi jasné – židia ‘vytvorili’ slobodomurárstvo a sami sebe potom zakázali doňho prístup?
   Však do lóži nemali ždia prístup a obzvlášť v Nemecku žid nemohol byť v dlobodomurárskej lóži.
   Preto vytvorili francúzsku lóžu “Grand Orient” cez ktorú penetrovali ostatné lóže.
   Suvrénne tu vykladáte Vaše teórie, ako tie najsprávnejšie a jediné, ale som presvedčený, že ste nikdy nielen nečítal ale ani o nej neviete, knihu “Secret Societies and Subversive Movements” od známej britskej historičky, Nesty H.Webster (vlastné meno Mrs. Arthur Webster).

   • Pozrite, ak chcete dospiet k vysledku, nemozete cestovat v case. To je prvy predpoklad. Samozrejme zidia vytvorili slobodomurarstvo a samozrejme don nemali pristup, nemali pristup nikam, ved zili v getach. Ved o to slo.
    1. Najprv si najdete zradcu , alebo ho tam infiltrujete. Najcastejsie je to konvertita. Vid Ester, alebo Torguemada, grof Olivarez, B. Disraeli, K. Marx
    2. Ten zradca vytvori konspiraciu, tajne zoskupenie vacsinou nespokojnej elity, vysoka slachta, uradnici, talentovany geniovia na okraji spolocnosti ako bol Mozart a mnoho inych.
    3. Samozrejme na to potrebujete vela penazi, velmi vela penazi. Tie prichadzaju z vonku, zo bank, akych je jasne. Tak prebehla VFR, Cromwelova revolucia, lutherova reformacia, VOSR. Loze musia byt doslova futrovane peniazmi. Musite odmenit tie spiny. Uplacat ich karierny postup, atd.
    4. Ked dosiahnete svoj ciel, teda uspesnu revoluciu. Zacnete otvorenejsie hlasat co NAOZAJ chcete.
    Napriklad: 4a zrusenie ghetta!! Alebo povolenie vstupu do krajiny vid Crommwell
    4b obcianske prava!!
    4c ekonomicke vyhody ako licencie a vyber dani
    5. Ked sa opevnite, ziadate nadprava. TREST SMRTI ZA ANTISEMITIZMUS V ROKU 1918 V ZSSR!

    A TAK by sa dalo pokracovat, cize, ked dosiahnete prve uspechy, vstupujete priamo do lozi a riadite ich on line bez middlemanov a naviac zaklade vlastne loze na etnickom principe ako je Synovia zmluvy, ktore su otvorene nadradene Gojimskym lozam a maju vlastnu hierarchiu. A tie BnB uz riadia vsetko.

   • Cize najprv zalozite hnutie ale priamov nom nemozete byt, najmete si na to ludi, tito ludia casto ani nevedia komu sluzia. A toto hnutie Vam otvori dvere tam kam potrbujete. A ked uz ste dnu, zmenite pravidla tak ako potrebujete. Vtedy zistia komu sluzili ale uz je pozde.
    Nechapem co sa divite. Precitajte si poriadne protokoly mate to tak jasne popisane. Je to ich „vlakovy poriadok“, samozrejme falosny:) ale vlaky podla neho jazdia uplne presne!

    • Nechapem co sa divite….”
     …ale nie, ja sa nedivím už ničomu, priateľu, ja už to mám všetko za sebou a Protokoly som si prečítal, keď ste Vy ešte možno nosil krátke noavičky.
     Ale s tým, čo píšete ohľadne dnešnej situácie ovládania lóží, plne súhlasím, ovšem to sa dátuje, ako som napísal, odo dňa, keď sa vlúdili do tohoto hnutia. A dnes je (vraj) situácia taká, že iniciovaný do 33-ho stupňa môže už byť len žid!
     Keď si myslíte, že ja akosi obhajujem slobodomurárstvo, veľmi sa mýlite. Ale ja viem o nich omnoho viac, ako si myslíte.
     Ja sympatizujem s nimi (tajnými spolkami) z čias Galilea, Vinciho, Michelangela, (o nich som už raz, nie dávno, písal, ako o originálnych slobodomurároch), ktorí mali potrebu sa tajne stretávať a chrániť sa p red upaľovaním Vatikánom. Jacques de Molay (Templársky Grand Master) a de Charnay (preceptor of Normnndy) neboli upálení židovskými slobodomurármi, ale kresťanmi, kráľom Filipom (Philip Pekný) a jeho spovedníkom, krutým šéfom inkvizície, Williamom Imbertom, (známym tiež pod menom William of Paris).

     To je pre mňa záležitosť historická a tá jedine ma zaujíma.
     Nedajte sa mýliť, že slobodomurárstvo bolo založené, ako sa svet domnieva, 20-ho mája 1641, založením Škótskej lóže ani 24-ho júna 1717 založením anglickej lóže. Už napr. Kolumbus, mnoho rokov skôr, ku nim patril, ako jeden z ochrancov symbolu Kristovej ‘blodline’. Kliknite si portrét Kolumbusa a všimnite si, priateľu, rozloženie jeho prstov na ruke, položenej na prsiach. To je symbol, ktorý niečo znamená!

     “…ak chcete dospiet k vysledku, nemozete cestovat v case….”
     …čas predsa neexistuje, len my sme si vymysleli spôsob ho merať, pre vlastné potreby…..

     • Povedzme si, raz a prevždy, tajné spoločnosti neboli vždy zakladané kvôli nekalým/zločinným účelom.
      Naopak, mnoho ich vzniklo z najvyšších ašpirácií ľudskej mysle – túžba po poznaní večných právd.
      Zlo, vzniklé z týchto systémov, sa zvyčajne vyvinulo z perverzie princípov, ktoré kedysi boli čisté a svät (N.H. Webster “Secret Societies and Subversive Movements”…p.4)

     • Ale ano, ja viem, ze mnohy vstupovali do lozi aj s idealistickych pohnutok o tom nemam pochybnost, nehanbim sa povedat, ze chceli zmenit svet k lepsiemu. Lenze, lenze, ako som povedal, ze v pozadi od zrodu bol plan iny. Aj do komunistickeho hnutia, vstupovali mnohi idealisti, ktori polozili zivot v snahe zlepsit svet.
      Lenze…..
      A dnes vidiet, ze SM je diablova zmluva. A ironia osudu je ze dnes sa ten diablov spolok zastituje prave obetami svojich idealistickych bratov.
      Kolumbus nebol SM, ale pred nimi boli ich predstupen ine tajne spolky. A to co vravite ich rec sa vyvyjala. Nakoniec nejaka byt musela. Aj hokej nevznikol v NHL, mame Brueghelove obrazy, kde ukazuje korculiarov s palicou. A korcule poznali uz pred 3000 rokmi. Ale fakt, ze moderny hokej vznikol xx.yy.zzzz prijatim pravidiel je fakt a tak je to aj so SM. Mozem tu takisto, uvadzat portret Jana Jesenia z Jasenia, aby sme nemuseli cestovat daleko, najde si cez gúgeľ kazdy za par sekund. Ale neboli to moderny SM.

 6. Nepleťte mi sem Brueghela ani Jeseniusa. Stále sa od Vás nedozvedáme, čo znamená tá poloha prstov na Kolumbusovej ruke, spočívajúcej na jeho hrudi. A nie je to dávno, čo ste nás tu ohuroval svojimi znalosťami symboliky a svojim priateľom “expertom” na symboliku. Opýtajte sa jeho, aby sme sa dozvedeli o jeho a Vašej expertíze.
  Nehádžte tu do autu o čom sa nechcete priznať, že neviete.
  Povedzte niekomu, že veríte v UFO a vysmeje Vás a Vy neviete argu,ment, že existuje – okrem mnohých iných – obraz “The Miracle of the Snow”, ktorý namaľoval Masolino Da Panicale (1383-1440) a ktorý visí v kostole Santa Maria Maggiore, vo Florencii a na tom obraze pláve po oblohe asi 12 UFO!
  Čo tým chcel maliar povedať?

  A ja som myslel – lebo chcete pôsobiť takým dojmom – že Vy viete všetko!

  • Neviem, ktory obraz Kolumba mate na mysli. Zrejme ten s pozdravom Lavej ruky. Len nechapem co ma byt. Co ste chceli povedat.Neviem vsetko ani sa tak netvarim. To skor Vy .Na UFO neverim a neviem co ho sem pletiete. Ani aky ma suvis s Alfredom Rosenbergom. A uz vobec ale fakt vobec neviem, co ma Zazrak panny Marie Snežnej spolocne s UFO.
   Ked Vy si Vasu faktografiu cucate s prstu ako pri feminizme tak potes Pán Bůh.☺ kazdy si za 3 sekundy overi na metapedii ako to bolo s feminizmom, ale celkom isto nie ako Vy hovorite. A ze tajne spolky prebrali historicky mnohe prvky ako dedicstvo aj napriklad pozdravy je zjavne. To je akoby ste za prvych komunistov oznacili rannych krestanov. To je uroven vasej argumentacie. Aj stary sokolsky pozdrav je „Na Stráž !“ a nema nic spolocne s HSĽS hoci sa zdravili identicky!!!! ☺

   • Myslím, že celkove je málo vecí, ktoré Vy pochopíte. Toto Kolumba som sem uviedol preto, lebo je tu tiež debata o slobodomurárstve. A uviedol som, že Kolumbus je zrejme jedným z ochrancov symboliky Knight Templar, prevzatej slobodomurármi, symboliky Kristovej “bloodline” siahajúcej až do dynastie Merovingian. Ale to je zrejme na Vás trochu primnoho.
    Ale zato sem vsúpite s prehlásením “Kolumbus nebol slobodomurár”. Prečo?, pýtam sa. Nuž samozrejme Vaša odpoveď bude “Because I said so”!

    A prečo som sem vsunul obraz Masolino Da Panicale-ho v súvislost s UFO, to Vám už samozrejme úpne uniká.
    Tu mate ten obraz Kolombusa:

    • Tak Vam dakujem za uznanie. Ked mi nieco nebude jasne obratim sa s doverou na Vas. UFO-ni to istia. Ke toho bude na mna privela, odpociniem si. Vtedy si precitam Vase báchorky.

    • S tym Kolumbom som si to domyslel,ze o com vravite ale az po Merovejovcov nie. Tam moja fantazia nesiaha.
     Ked nejaky Anglan zabludil raz v 19. Storoci v australskej pustatine, zachranili ho aborigeni( tiez slovo) asi po mesiaci bludenia, bol prekvapeny ze ho pozdravili „slobodomurarskym“ pozdravom, kedze on bol SM, nechapal ako je to mozne, kedze tyto dobry ludkovia neboli clenmi ziadnej loze ani nevedeli co sa pyta. Skratka oni sa tak zdravili. Mozno ich to naucili UFO ni pred tisickami rokov, ktovie.☺

     • Na Vaše anekdoty nie som zvedavý, ani na Vášho synka a jeho čokoládové ručičky. To si nechajte na neskoršie, pre Vašich vnukov.
      Je to kamufláž na zakrytie Vašej neschopnosti odpovedať na moju otázku, vysvetliť, čo znamenajú tie prsty na Kolumbusovej ruke.
      A takých obrazov existuje viac.
      Ale samozrejme o tom, ako sa napr. zdravili Templári (hooked “X”), to znamená skrížené ruky na prsiach s oddeleným palcom na pravej ruke – a čo to znamená – nemáte ani “dunstu”.
      Samozrejme na UFFO nemusíte veriť i keď dnes už na ne verí milióny ľudí, ja tiež váham, lebo nie som svedkom, ale netvrdím že nie je evidencia, ale NASA nám ju zatajuje – kliknite si “UFO Art” a vysvetlite mi, čo na tých obrazoch, starých pár storočí, tí maliari pomaľovali na tých oblohách.
      Najdite si známy obraz Washingtona, kde za ním uvidíte “Jacobs Ladder” a všimnite si, kde ten ústí. Ten ústí nie do nejakého oblaku, ale do nejakého telesa, na oblohe sa vznášajúceho!
      A táto litografia je z roku 1866 a viši v archíve Kongresovej Knižnice.
      Na nič in od Vás nie som zvedavý.

Leave a Reply